Uputstvo za izradu izveštaja o namenskom korišćenju sredstava

Description
Uputstvo za izradu izveštaja o namenskom korišćenju sredstava

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pharmacology

Publish on:

Views: 4 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Uputstvo za izradu izveštaja o namenskom korišćenju sredstava   Dot acija se može koristiti isključi vo za na menu koja je navedena u rešenju. U izuz etnim slučajevima može se podneti zahtev Sekretarijatu za prenamenu dodeljenih sredstava. Dodeljena sredstva se u skladu sa rešenjem moraju utrošiti do kraja godine. Korisnik sredstava je dužan da u roku od 15 dana od roka utvrđenog za realizaciju namene za koja su sredstva primljena, a najkasnije do kraja godine dostavi izveštaj o utrošku sredstava. U izuzetni m slučajevima može se pre isteka roka podneti zahtev Sekretarijatu za prolongiranje roka korišćenja dodeljenih sredstava.   Ukoliko se sredstva ne utroše u datom roku, korisnik sredstava je dužan da izvrši povraćaj sredstava. U slučaju da korisnik u datom ro ku pored prethodnog ne podnese i izveštaj u narednoj godini njegova prijava neće se ni uzimati u obzir.   Izveštaj o namenskom trošenju sredstava sastoji se od dva dela : narativnog i finansijskog izveštaja . U narativnom izveštaju potrebno je (tekstualno) nav esti i opisati kako i u kom obimu je realizovana dodeljena dotacija. Stavke navedene u izveštaju mogu se obrazložiti i fotografijama ili nekim drugim prilozima. Finansijski obračun sastoji se od obrasca preuzetog sa sajta Sekretarijata (  izveštaj o namensko m korišćenju sredstava  )  i obaveznih priloga. Obaveznim prilozima se smatraju fotokopije finansijskih dokumenata koje se overavaju pečatom i potpisom lica koje izrađuje obračun . Prilikom korišćenja iznosa dotacije treba imati u vidu da se sredstva uvek rea lizuju sa tekućeg računa na koji je dotacija preneta   osim u slučaju refundacije troškova korisnicima za ranije nastale troškove.   Obračun treba da bude u skladu sa planiranim troškovima utvrđenim na obrascu prijave na konkurs. U daljem textu se navode vrst e troškova koji se najčešće pojavljuju, sa obaveznom propratnom finanasijskom dokumentacijom. Redovne delatnosti -   troškovi zakupnine za poslovnu prostoriju  ( ugovor o zakupu ili račun i izvod iz banke); -   troškovi korišćenja službenog telefona i interneta (r ačun koji glasi na organizaciju , u slučaju da račun ne glasi na ime organizacije, ugovor s vlasnikom o korišćenju telefona/interneta i izvod iz banke); -   troškovi za električnu energiju  ( račun na ime organizacije , u slučaju da račun ne glasi na ime organizac ije, ugovor s vlasnikom o korišćenju električne energije i izvod iz banke); -   troškovi osiguranja poslovne prostorije  ( ugovor zaključen sa osiguravajućim društvom i izvod iz banke): -   troškovi grejanja : a) u slučaju da račun ne glasi na ime organizacije, ugovo r s vlasnikom o plaćanju daljinskog grejanja  i izvod iz banke, b) u slučaju kupovine goriva za grejanje račun i izvod iz banke;   -   isplata zarada, honorara itd. ( obračun zarada ili honorara , izvod iz banke koji potvrđuje transfer zarada ili honorara, izvod iz   banke koji potvrđuje uplatu obračunatog poreza i doprinosa); -   troškovi reprezentacije ( računi, izvodi iz banke ); -   troškovi za kancelarijski materijal  ( računi,  izvodi iz banke); -   troškovi manjih popravki - montaže  ( račun montažera, izvod iz banke ); -   dnevnice ( obračun , izvod iz banke, ukoliko isplata podleže plaćanju poreza, obračun i izvod iz banke koji potvrđuje uplatu poreza ); -   troškovi za gorivo  (uz ispisan putni nalog u skladu sa obračunom dnevnica, račun i izvod iz banke);  -   troškovi održavanja vebsajta  ( račun ili ugovor , izvod iz banke koji potvrđuje uplatu, a ako ugovor podleže plaćanju poreza, obračun i izvod iz banke koji potvrđuje uplatu ); Dotacija koja je dodeljena za troškove redovne delatnosti odnosi se na celu godinu, a to znači da obračun može sadržati i stavke troškova koji su plaćeni još pre pristizanja iznosa dotacije. Projekti, manifestacije -   troškovi zakupa opreme, zakup sale , računi dobavljača, pružalaca usluga u vezi s projektom/manifestacijom, izrada promotivnog materijala i njihovo dostavljanje ciljnoj grupi, troškovi reprezentacije i njihovo dostavljanje ciljnoj grupi (računi/ugovori i izvodi iz banke); -   honorari ( ugovori, obračuni honorara, izvodi iz banke koji potvrđuju uplatu honorara,   izvodi iz banke koji potvrđuju uplatu poreza i d oprinosa); -   dnevnice ( obračun, izvod iz banke, a ako isplata podleže plaćanju poreza i obračun poreza i izvod iz banke koji potvrđuje uplatu poreza ); -   troškovi za gorivo  (uz ispisan putni nalog u skladu sa obračunom dnevnica, račun i izvod iz banke) -   kupovina narodne nošnje i dekoracije je deo projekta/manifestacije ukoliko ih je potrebno nabaviti neposredno za pojedinu manifestaciju/projekat, inače se smatra nabavkom opreme –  ( račun ili ugovor i izvod iz banke ); -   troškovi izrade vebsajta ( račun ili ugovor , izv od iz banke koji potvrđuje uplatu, a ukoliko ugovor podleže porezu, obračun i izvod iz banke koji potvrđuje uplatu poreza);   -   pomoć za učenike  ( odluka odbora o iznosima za isplatu, lista učenika sa isplaćenim iznosima i ukoliko se plaća prenosom na tekući račun, onda izvod banke, a ako se isplate vrše u gotovini potrebna je priznanica o isplati i izvod banke za podizanje gotovine);  Dotaciju treba posmatrati kao avansno finansiranje, odnosno namensku upotrebu sredstava koja se realizuje nakon dospeća iznosa pomoći, te se i u finansijskom obračunu mogu navesti samo takve isplate. Ukoliko je u rešenju navedeno da je reč o dotaciji  za refundaciju troškova , u obračunu mogu biti nabrojani i troškovi koji su plaćeni pre prispeća dotacije   uz priložene izvode . Prenos sredstava drugoj organizaciji za organizovanje manifestacije nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja Sekretarijata. Nabavka opreme i investiciona ulaganja Nabavka opreme i investicionih ulaganja se odnosi isključivo na nabavku nove opreme ili  materijala. -   troškovi nabavke opreme: računar, kopir - aparat, fotoaparat, kancelarijski nameštaj, narodna nošnja, dekoracija, oprema za scenu, kupovina službenih telefona itd. (račun, izvod iz banke); -   investicije: krečenje , farbanje, obnova, popravke prostorija, gradnja, itd. ( račun  /ugovor, izvod iz banke, ukoliko ugovor podleže plaćanju poreza/doprinosa, izvod iz banke koji potvrđuje uplatu ). Važno : U slučaju gotovinske isplate treba priložiti dokumenat na osnovu kog je izvršena uplata ( gotovinski račun i    fiskalni isečak  , ugovor, odluka komisije itd.), a ukoliko u ugovoru/odluci komisije nije navedeno da je gotovina predata, potrebno je priložiti  priznanicu (  za isplatu gotovine) kao i naloge balgajni da naplati i da isplati, dnevnik blagajne i izvod iz ban ke koji potvrđuje  prethodno podizanje gotovine iz banke.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks