Upitnik motivacija

Description
Lawlerov upitnik za izračunavanje motivacije

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Psihologija rada Vježba 2. Lawlerov upitnik za izračunavanje motivacije  Pitanje 1. Ovdje je navedeno nekoliko stvari koje se mogu dogoditi ljudima ako svoj posao izvrše posebno dobro . Označi koliko je po tvom mišljenju vjerovatno da će ti se desiti svaka od navedenih stvari ako svoj posao izvršiš posebno dobro.    Nije uopšte vjerovatno Donekle vjerovatno Dosta vjerovatno Sigurno a)   Dobit ćeš povećanje premije ili plate   1   2   3   4   5   6   7   b)   Imat ćeš sam dobro mišljenje o svojoj ličnosti   1   2   3   4   5   6   7  c)   Imat ćeš mogućnosti da razvijaš svoje vještine i sposobnosti 1   2   3   4   5   6   7  d)   Imat ćeš bolju sigurnost zaposlenja   1   2   3   4   5   6   7  e)   Dobit ćeš šanse da naučiš nove stvari   1   2   3   4   5   6   7  f)   Bit ćeš unaprijeđen ili ćeš dobiti bolji posao   1   2   3   4   5   6   7  g)   Imat ćeš osjećaj da si učinio/la nešto vrijedno   1   2   3   4   5   6   7  h)   Imat ćeš u svom poslu više slobode   1   2   3   4   5   6   7  i)   Cijenit će te ljudi koji s tobom rade   1   2   3   4   5   6   7   j)   Tvoj će te poslovođa  pohvaliti 1   2   3   4   5   6   7  k)   Ljudi sa kojima radiš bit će sa tobom ljubazniji 1   2   3   4   5   6   7    Pitanje 2. Različiti ljudi očekuju različite stvari od svog rada. Ovdje je popis nekih posljedica dobrog rada. Ti treba da označiš koliko ti je važna  svaka od dolje navedenih stvari. Koliko ti je važno...?  Osrednje ili malo važno  Dosta važno  Maksimalno važno   a)   Visina plate 1   2   3   4   5   6   7   b)   Šansa da možeš učiniti nešto zbog čega ćeš imati dobro mišljenje o sebi   1   2   3   4   5   6   7  c)   Mogućnost da razviješ   svoje vještine i sposobnosti 1   2   3   4   5   6   7  d)   Sigurnost zaposlenja 1   2   3   4   5   6   7  e)   Da imaš šansu da naučiš nove stvari   1   2   3   4   5   6   7  f)   Da imaš mogućnost napredovanja ili dobivanja boljeg posla 1   2   3   4   5   6   7  g)   Da imaš šansu da učiniš nešto vrijedno   1   2   3   4   5   6   7  h)   Da imaš slobodu u svom poslu   1   2   3   4   5   6   7  i)   Da te cijene ljudi sa kojima radiš   1   2   3   4   5   6   7   j)   Da te poslovođa pohvali   1   2   3   4   5   6   7  k)   Da ljudi sa kojima radiš postanu prema tebi  prijatniji 1   2   3   4   5   6   7   Pitanje 3. Dolje ćeš vidjeti nekoliko  pojmova u parovima, kakav je, na primjer ovaj: Toplo vrijeme → znojenje 1 2 3 4 5 6 7 Tvoj je zadatak da desno uz svaki par zaokružiš onaj broj, koji pokazuje šta ti lično   misliš koliko često ono što piše lijevo, u tvom poslu   dovodi do onoga što piše de sno.  Nikada Katkada Često Gotovo uvijek a)   Jako se zalagati u poslu → postići visoku  produktivnost 1   2   3   4   5   6   7   b)   Jako se zalagati u poslu → dobro obavljati svoj  posao 1   2   3   4   5   6   7  c)   Jako se zalagati u poslu → kvalitetno obavljati  posao 1   2   3   4   5   6   7  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks