unutarnja-energija-ispit.doc

Description
1.Što je unutarnja energija? 2.Kako objašnjavaš otapanje kockica leda u soku? 3.Što se događa kada zagrijavamo neko tijelo? Zašto? 4.Ako se tijelu povećava obujam što se događa sa gustoćom? 5.Kako se zagrijavanjem ponašaju dvije spojene kovine (bimetalne trake)? 6.Zašto zrak (vjetar) puše danju s mora na kopno, a noću obratno – s kopna na more? 7.Zbog čega se balon nad zagrijanom tikvicom napuše? Što nam o ponašanju zraka pri hlađenju tikvice govori ispuhnut balon? 8.Zašto se lopta ljeti

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  1.Što je unutarnja energija?2.Kako objašnjavaš otapanje kockica leda u soku?3.Što se događa kada zagrijavamo neko tijelo? Zašto?.!ko se tijelu pove ava obujam što se događa sa gusto om?#.Kako se zagrijavanjem ponašaju dvije spojene kovine $bimetalne trake%?&.Zašto zrak $vjetar% puše danju s mora na kopno' a no u obratno ( s kopna na more?).Zbog *ega se balon nad zagrijanom tikvicom napuše? Što nam o ponašanju zraka pri +lađenju tikvice govori ispu+nut balon?,.Zašto se lopta ljeti na suncu napuše?-.relište vode je na /////////0 ' a ledište na /////////// K.1.emperatura je //////////////////////.11.Za mjerenje temperature zraka koji nas okru4uje' teku ina ili tijela op enito koristimo  //////////////////////// 12.Kada u sok dodate kockice leda' koje je tijelo primilo' a koje predalo toplinu?13.5a koja tri na*ina prelazi toplina s tijela više temperature na tijelo ni4e temperature .1.5a koji na*in toplina prelazi 4icom vođenjem?1#.Koje materijale nazivamo toplinskim vodi*ima?1&.5akon što dodirnete ciglu *ini vam se da je ona toplija od mramora koji je na jednakoj temperaturi. Koji je materijal bolji izolator topline.1).Zašto zimi nosimo tamniju i vešeslojnu odje u?1,.Zašto su posude u kojima zagrijavamo +ranu na*injena od metala' a dr4a*i od drva ili  plastike?1-.6a li je bolje imati prozore sa dvostrukim staklima ili jednostrukim?2.Što je toplina? Koja joj je oznaka?21.Kojom 7ormulom ra*unamo toplinu?22.Koja je mjerna jedinica speci7i*nom toplinskom kapacitetu?23.Koliko iznosi speci7i*ni toplinski kapacitet vode?  2. 8retvori u tra4ene mjerne jedinice9 a% 330 : ////////////K  b%; 2, 0 : ///////////K  c%232 K : ////////////0 d%# K : /////////////02#. oda mase 3kg primi toplinu od 23& <. Za koliko stupnjeva e se tom energijom  promijeniti temperatura vode?2&. Za koliko se pove a unutarnja energija vode *ija je masa 2 kg i kojoj se temperatura povisiza 3 K 2).Kolika se masa 4eljeza mo4e zagrijati od 0 do )0 dovođenjem 3 k < topline ako je speci7i*ni toplinski kapacitet 4eljeza 2 <=kgK 2,.>zra*unaj toplinu koju primi voda mase 1 kg ako joj se temperatura promijeni s 2 0 na 30.2-. Koliko je vremena potrebno bojleru snage 3  da  litara vode zagrije od 1#0 do 3#0?3.5a elektri*noj grijalici je oznaka  k.@ jednoj sekundi grijalica preda toplinu od //////////////// @ # minuta grijalica preda toplinu od /////////////////////  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks