UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DIPLOMOVÁ PRÁCA Bc. Pavol Škripko - PDF

Description
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DIPLOMOVÁ PRÁCA 2012 Bc. Pavol Škripko UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Porovnanie výkonu v korčuliarskom teste s

Please download to get full document.

View again

of 46
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 19 | Pages: 46

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU DIPLOMOVÁ PRÁCA 2012 Bc. Pavol Škripko UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Porovnanie výkonu v korčuliarskom teste s pukom a bez puku u obrancov a útočníkov v kategórii Extraliga mladšieho dorastu Diplomová práca Vedúci diplomovej práce: PhDr. Petr Šťastný, PhD Vypracoval: Bc. Pavol Škripko Praha, 2012 Prehlasujem, že som diplomovú prácu vypracoval samostatne a že som uviedol všetky použité informačné zdroje a literatúru. Táto práca nebola predložená k získaniu iného alebo rovnakého akademického titulu. V Prahe, dňa Bc. Pavol Škripko Poďakovanie Je mojou milou povinnosťou poďakovať PhDr. Petrovi Šťastnému, PhD za odborné vedenie, cenné rady a trpezlivosť pri spracovaní diplomovej práce. Ďalej ďakujem mladým hráčom a trénerom ľadového hokeja klubov HC Hvězda Praha, HC Letci Letňany a HC Slavia Praha za ochotu pri testovaní. Bc. Pavol Škripko... Súhlasím so zapožičaním svojej diplomovej práce na študijné účely. Prosím, aby bola vedená presná evidencia vypožičiavateľov, ktorí musia prameň prevzatej literatúry citovať. Meno a priezvisko: Číslo OP: Dátum vypožičania: Abstrakt Názov: Porovnanie výkonu v korčuliarskom teste s pukom a bez puku u obrancov a útočníkov v kategórii Extraliga mladšieho dorastu Ciele: Cieľom diplomovej práce je porovnanie základných hokejových zručností obrancov a útočníkov v korčuliarskom teste vykonávanom s pukom a bez puku. Zo zistených dát analyzovať závery o stave zručností a vyvodiť tréningové odporúčania pre obrancov a útočníkov. Metódy: Diplomová práca bola z metodologického hľadiska spracovaná na báze experimentu, ktorého výsledkom bola komparačná analýza vypracovaná pomocou štatistických metód a testovania, ktoré prebiehalo v terénnych podmienkach na ľadovej ploche zimných štadiónov HC Hvězda Praha, HC Slavia Praha a HC Letci Letňany. Testovaným súborom boli hráči hokejových klubov HC Hvězda Praha, HC Slavia Praha a HC Letci Letňany hrajúci kategóriu Extraliga mladšieho dorastu. Výsledky: Z výsledkov a následného porovnania priemerných výkonov nami sledovaného súboru vyplýva, že obrancovia nedominovali v jazde vzad a ani v testoch vykonávaných s pukom. Rozdiel výkonov v jazde vzad bez puku bol 0,12s (v prospech útočníkov) a v jazde vzad s pukom 0,69s (v prospech útočníkov). Dokonca obrancovia neboli dominantní ani v porovnaní deficientov rýchlosti testov s pukom a bez puku. Kľúčové slová: Ľadový hokej, korčuľovanie, základné hokejové zručnosti, obrancovia, útočníci, testy na ľadovej ploche Abstract Title: Comparison of performance in test of skating with and without the puck among the Extraleague U16 competition defensemen and forwards Objectives: The aim of this diploma thesis is to compare basic ice hockey skills of defensemen and forwards in a skating test carried out with and without the puck. We would like to analyze the data we receive, draw conclusions about the skills of players and come up with practice recommendations for defensemen and forwards. Methods: The diploma thesis was written from a methodological point of view based on experiment, which resulted in a comparative analysis by using different statistical methods. The testing was done on ice hockey stadiums of HC Hvězda Praha, HC Slavia Praha and HC Letci Letňany. The tested group of ice hockey players came from HC Hvězda Praha, HC Slavia Praha and HC Letci Letňany who play in the Extraleague U16 competition. Results: From the results and comparison of average performances of the U16 players we can conclude that the defensemen did not dominate over the forwards in backward skating, tests carried out with the puck. The difference performances of backward skating without the puck was 0,12sec (in favor of the forwards) and in backward skating with the puck 0,69sec (in favor of the forwards). And not even when comparing deficient of speed in tests with and without the puck. Keywords: Ice hockey, ice skating, basic ice hockey skills, defensemen, forwards, tests on ice rink Obsah 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČASŤ Vekové a vývojové zákonitosti starší školský vek Starší školský vek Telesný vývoj Psychický vývoj Pohybový motorický vývoj Sociálny vývoj Základné pohybové zručnosti Korčuľovanie Jazda vpred Jazda vzad Vedenie puku Charakteristika hráčskych postov Charakteristika obrancov v ľadovom hokeji Charakteristika útočníkov v ľadovom hokeji Motorické testy - obecná charakteristika motorického testovania Rozdelenie Motorických testov Zásady testovania Motorické testy v ľadovom hokeji Stručná história motorického testovania v ľadovom hokeji Špeciálne motorické testy ČSLH na ľade... 33 Organizácia špeciálnych motorických testov ČSLH na ľade Obsah jednotlivých testov na ľade Význam vykonávania motorických testov v ľadovom hokeji CIELE, ÚLOHY A HYPOTÉZY PRÁCE Ciele práce Úlohy práce Hypotézy práce METODIKA PRÁCE Charakteristika súboru Organizácia, postup a priebeh testovania Metodika zberu dat Jazda vpred bez puku Jazda vzad bez puku Jazda vpred s pukom Jazda vzad s pukom Metodika analýzy dat VÝSLEDKY DISKUSIA ZÁVER ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ZOZNAM OBRÁZKOV, TABULIEK A GRAFOV PRÍLOHY...Chyba! Záložka nie je definovaná. 1 ÚVOD V súčasnej dobe je ľadový hokej najpopulárnejším zimným športom v Českej a Slovenskej republike. Tento jav sa odráža aj v trénerskej činnosti, ktorá je v dnešnej dobe na vysokej úrovni. Dynamický pozitívny vývoj neobišiel ani tento šport, kde môžeme registrovať mnoho nových cvičebných a tréningových pomôcok, tréningových plánov a mnoho ďalšieho ako byť lepším útočníkom, obrancom, či brankárom. V ľadovom hokeji nehľadiac na to či je družstvo v držaní puku a snaží sa vstreliť gól, čo je cieľom tejto hry, alebo naopak snaží sa dovoleným spôsobom od súpera puk získať, rozlišujeme tri hracie posty, a to útočník, obranca a brankár. Úspešný obranný zákrok obrancu, ktorý zabráni gólu, ma niekedy hodnotu gólu streleného v bráne súpera. A zase naopak, útočníkove nevyužitie gólovej príležitosti má hodnotu gólu inkasovaného. Nakoľko sa v zápase obranca dostáva do situácií, ktoré si vyžadujú jazdu vzad, a keďže obrancovia využívajú jazdu vzad častejšie ako útočníci, malo by sa jednať o vyššiu úroveň tejto zručnosti, ktorou je práve už spomínaná jazda vzad. Po konzultáciách s trénermi Extraligy mladšieho dorastu, v ktorých sme riešili práve túto rozdielnu úroveň základných hokejových zručností obrancov a útočníkov, som dospel k záveru, že to by mohlo byť téma mojej diplomovej práce, ktorej predmetom by bola práve táto skutočnosť. Pretože podľa môjho subjektívneho pozorovania tréningových procesov je aj toto problém, ktorý nás brzdí v rozvoji. Záujem o túto problematiku ma viedol k vypracovaniu tejto diplomovej práce, kde sa práve riešia rozdiely vo výkonoch v korčuliarskych testoch medzi útočníkmi a obrancami, ktoré sú ovplyvnené úrovňou základných hokejových zručností. 2 TEORETICKÁ ČASŤ 2.1 VEKOVÉ A VÝVOJOVÉ ZÁKONITOSTI STARŠÍ ŠKOLSKÝ VEK Vekové zákonitosti definujeme ako znaky (morfologické, fyziologické a psychologické), ktoré sú charakteristické pre všetky deti, mládež i dospelých v určitom období ich života (Dovalil a kol., 2005). Táto časť života je obdobím prechodu od detstva k počínajúcej dospelosti jedinca. Je charakterizovaná značnými psychickými a biologickými zmenami spôsobenými činnosťami žliaz s vnútornou sekréciou, ktorá súvisí s produkciou hormónov. S ohľadom na tieto procesy je možné toto obdobie rozdeliť ešte do dvoch, svojím charakterom odlišných, fáz. Prvá, ktorá je sprevádzaná búrlivým obdobím prepubescencie, nadobúda vrchol okolo trinásteho roku a po nej nasleduje mierne pokojnejšia fáza puberty končiaca okolo pätnásteho roku dieťaťa (Pavliš a kol., 2002). Znalosť vývojových zmien v somatickej, motorickej, funkčnej, psychickej a sociálnej oblasti je jednou z hlavných zásad v tréningovom procese deti a mládeže. Je nutné správne posudzovať a rešpektovať individuálne zvláštnosti mladého organizmu v zmysle akceleračného, či retardačného vývoja (Štilec a kol., 1989). Pochopenie a znalosť týchto poznatkov týkajúcich sa vývojových zvláštnosti sú pre športový tréning veľmi dôležité. Umožňuje nám to stimulovať rozvoj tých schopností, ktoré pre dané obdobie majú najväčší význam rozvoja. Takto sa po stránke rozvoja vyhneme zbytočnému zaťažovaniu a preťažovaniu detského organizmu. 2.2 STARŠÍ ŠKOLSKÝ VEK Starší školský vek je obdobie prechodu od detstva k adolescencii. Jedná sa o obdobie veľmi nerovnomerného vývoja, ako telesného, tak i psychického a sociálneho, ktoré prebieha v dvanástom až pätnástom roku jedinca (Perič, 2008). Z hľadiska tréningu je dôležité, že v tomto období si začína jedinec vytvárať vzťah k športu nielen ako k hre, ale tiež ako k určitej povinnosti. Preto je žiadúce upevňovať záujem o šport, ale súčasne neutvrdzovať názor, že šport je stredom vesmíru. Tréner môže byť starším a skúsenejším radcom, pritom otvoreným a chápajúcim (Jansa, Dovalil a kol., 2007) Telesný vývoj V tomto období je možné konštatovať stále rýchlejší rast telesnej výšky. Po trinástom roku však môžu rastové zmeny negatívne pôsobiť na kvalitu pohybu u dieťaťa. Rast sa neprejavuje na celom tele rovnomerne. Končatiny rastú rýchlejšie než trup a rast do výšky je intenzívnejší ako do šírky. Pubertálny vek je preto dôležitý pre formovanie návyku správneho držania tela (Perič, 2008). V tomto období dochádza u chlapcov k vývoju svalovej hmoty, kosti im silnejú. Naopak je to z tukovou hmotou, u ktorej dochádza k zániku a preto sa chlapci stávajú štíhlejšími (Končeková, 2005). Dobrá rovnováha medzi procesmi vzruchu a útlmu v CNS dochádza k rýchlemu upevňovaniu podmienených reflexov. V tomto období sú dobré predpoklady k rozvoju rýchlostných schopností. Výrazný rozvoj hormonálnej činnosti pôsobí taktiež na vývoj primárnych i sekundárnych pohlavných znakov, preto sú koncom tohto obdobia výraznejšie sexuálne rozdiely medzi chlapcami a dievčatami (Perič, 2008). Podľa Říčana (2008) je pubescencia pomenovaná na základe ochlpenia (latinsky pubes), ktoré sa v tomto období objavuje u jedincov na ohanbí. Prvou známkou pohlavného dozrievania u chlapcov je zväčšovanie semenníkov. Neskôr sa rozvíja svalovina, začína rast fúzov, prichádza prvotné ochlpenie a dochádza k prvej polúcií. Taktiež sa zvyšuje činnosť mazových a potných žliaz a dochádza k mutácií hlasu (Riegerová a kol., 2006). Starší školský vek puberta je obdobím pohlavného dospievania a nového začleňovania osobnosti do spoločnosti (Čáp, Mareš, 2007) Psychický vývoj Obdobie puberty patrí medzi kľúčové obdobia vo vývoji psychiky jedinca. Objavujú sa znaky logického a abstraktného chápania, rozvíja sa pamäť. Dieťa má vysoké predpoklady vyvíjať značnú duševnú aktivitu, dokáže sa oveľa dlhšie sústrediť. Tento rozvoj prispieva k zmene postupov a chovaniu detí v tréningových situáciách. Rýchlosť učenia sa zvyšuje a zase opačne, znižuje sa počet potrebných opakovaní. Typickým javom býva náladovosť. V tejto etape života vznikajú hlboké záujmy, ktoré bývajú základom ďalšej voľby povolania. Formuje sa vzťah ku športu ako k činnosti, ktorá môže priniesť silné uspokojenie, ktorému je však nutné venovať plné úsilie a ktoré nemožno chápať už iba ako nezáväznú hru (Perič, 2008). Mládež v tomto veku vyniká silnou potrebou napodobňovať dospelých (bohužiaľ aj negatívne). Preto je dôležitý a nenahraditeľný osobný príklad. V prípade, že je na viac podložený športovou minulosťou, pôsobí celkom automaticky (Dovalil a kol., 2005) Pohybový motorický vývoj Nástupom obdobia puberty dochádza k výraznému poklesu pohybovej aktivity jedinca. Nastávajú funkčné poruchy v dôsledku ochabovania fázických svalov a skracovania svalov posturálnych, začína sa prehlbovať svalová nerovnováha, znižuje sa úroveň pohybovej výkonnosti. Vo všeobecnosti sa zhoršuje motorika, vytvárajú sa chybné pohybové návyky neadekvátnymi svalovými kontrakciami (Horbacz, Perečinská, 2010). Nerovnomernosť vývoja výrazne ovplyvňuje pohybové možnosti. Telesná výkonnosť ešte zďaleka nedosiahla svojho maxima, schopnosť prispôsobenia je dobrá, čo vytvára priaznivé predpoklady pre tréning. No predovšetkým osifikácia kostí aj naďalej limituje výkonnosť a zostáva limitujúcim činiteľom tréningu. Pohybový luxus, teda sprievodné pohyby ustupujú výrazne účelnosti a ekonomickosti, presnosti a rýchlosti vykonania. Na pomerne vysokej úrovni je schopnosť anticipácie (predvídavosť) vlastných a súperových pohybov, pohybu náčinia a ďalších predmetov. Najcharakteristickejším rysom je rýchle chápanie a schopnosť učiť sa novým pohybovým zručnostiam so širokou prispôsobivosťou meniacim sa podmienkam. Pohyby naučené v tomto období sú zvyčajne pevnejšie ako tie, ktoré sa človek učí neskôr v dospelosti. Pozorovaná pohybová zručnosť, ktorú deti vnímajú a chápu ako celok, realizujú ihneď, motorické učenie prebieha veľmi rýchlo (tzv. na prvý raz ). Do druhého obdobia staršieho školského veku spadá puberta. U niektorých detí dochádza k značnému zhoršeniu koordinácie. U detí v puberte sa zhoršuje hlavne schopnosť presnosti a plynulosti pohybov (Perič, 2008) Sociálny vývoj Podľa Periča (2008), sociálny vývoj dieťaťa v tomto období vytvára na základe zmien v organizme nové sociálne situácie. Tie niekedy vyvolávajú pocit odlišnosti jedinca od svojich vrstovníkov. Z extrémnych prípadov je známe, že môžu viesť až k agresívnemu chovaniu a opozícií voči ostatným. V prvej fáze sa deti prejavujú skôr extrovertným správaním, ktoré charakterizuje istá bezohľadnosť, túžba po moci a ovládaní skupiny, bojovnosť atď. V druhej polovici tohto obdobia sú badateľné znaky introvertného prejavu. Výrazne sa prehlbuje citová sféra, deti sa stávajú vnímavejšími a citlivejšími, vyhľadávajú hlboké emócie. Súčasne však uzatvárajú priateľstva a vytvárajú si vzťahy k opačnému pohlaviu. V tomto období sa vyskytuje veľa výchovných problémov a konfliktov, ktoré dospelí nerešpektujú. Jedinci sa stávajú tvrdohlaví, citliví, nedisciplinovaný a prehnane podráždení. Postupne sa pubescent osamostatňuje a oslabuje sa styk s rodičmi. Medzi pubescentmi sa vytvárajú úzke sociálne vzťahy, medzi opačným pohlavím vznikajú prvé ľúbostné vzťahy. Pubescenti hľadajú vo vzťahoch s rovesníkmi porozumenie, pretože sú im bližší vekom, názormi, problémami a i.(čížková - Šimíčková, 2003). 2.3 ZÁKLADNÉ POHYBOVÉ ZRUČNOSTI Zručnosť osvojená činnosť, učením získaný predpoklad na správne vykonávanie určitej pohybovej alebo rozumovej činnosti (Tupý, 1989). Vymedzenie pojmu zručnosť vyplýva z porovnania činnosti začiatočníka a s človekom, ktorý vie vykonávať určitú činnosť veľmi dobre. Zručný človek dosahuje vyššieho výkonu aj kvalitnejšie výsledky a pritom sa unaví menej ako začiatočník, pretože používa najlepší spôsob k vykonávaniu danej činnosti (Hošek, Rychtecký, 1975). Podľa Hájka (2001) je zručnosť učením osvojená spôsobilosť k realizácii určitej konkrétnej pohybovej úlohy. Zručnosti sa získavajú v procese učenia a výsledkom tohto procesu je zručnosť ako získaná dispozícia k správnemu, rýchlemu a úspornému vykonávaniu určitej pohybovej činnosti. Vývojovo zaberajú zručnosti oproti schopnostiam vyššiu úroveň pohybových predpokladov. Z hľadiska pojatia pojmu vymedzujú niektorí autori zručnosť ako naučené pohyby, ktorých vykonávanie je závislé na praxi a skúsenostiach. Pod pojmom pohybové zručnosti chápeme učením získané predpoklady športovca správne, účelne, efektívne a úsporne riešiť pohybové úlohy. Zručnosť je komplexom, ktorý sa týka nielen motoriky človeka, ale uplatňuje sa aj psychika a fyziologické funkcie. Zručnosti sú špecifické podľa daného športu (Dovalil a kol., 2008). Bukač (2011) definuje zručnosť (skill) ako individuálne aj skupinovo diferencovanú praktickú spôsobilosť k vykonávaniu hernej činnosti osvojovanej učením a tréningom. Zručnosť sa podľa neho prejavuje v činnosti a technika v zručnosti. Zručnosť je potom základným predpokladom hernej kompetencie, pretože bez korčuľovania, streľby, kľučkovania a iných, je hráč funkčne negramotný. Ľadový hokej je charakteristický určitými pohybovými zručnosťami, ktorými sú korčuľovanie, vedenie puku, streľba, prihrávanie a spracovávanie puku, uvoľňovanie sa hráča s pukom aj bez puku apod. Každý hokejista by ich mal dobre ovládať, stále ich rozvíjať a zlepšovať. Z týchto zručností by sme sa zamerali na korčuľovanie a vedenie puku, pretože tieto dve zručnosti sa objavujú v teste, ktorý je súčasťou tejto diplomovej práce. Zručnosti sa učením a opakovaním osvojujú a automatizujú. Následne tréningom a praxou sa spojujú v diferencované zoskupenia a adaptívne spevňujú. Základom automatizácie je opakovanie herne rozkúskovaného obsahu deja zápasu. Kritériom počtu opakovaní je kvalita prevedenia. Kvalita prevedenia spolu s intenzitou postupne spevňujú u jedinca pamäťový zápis (Bukač, 2012) Korčuľovanie Ľadový hokej patrí do športov, v ktorých je základný pohyb vykonávaný pomocou umelých pohybov. Korčuľovanie je najdôležitejšia časť hokejovej abecedy, bez jeho kvalitného zvládnutia sa veľmi ťažko rozvíjajú ďalšie zručnosti a činnosti, ktorými sú napríklad vedenie puku, streľba, ale aj herné kombinácie a tímová spolupráca. V modernom pojatí hry je kvalitný hráč priamo závislý na vynikajúcom zvládnutí všetkých korčuliarskych zručnosti. Medzi základné korčuľovanie zaraďujeme všetky základné spôsoby pohybu na korčuliach, ktoré by mal zvládnuť každý, bez ohľadu na to, či sa chce venovať krasokorčuľovaniu, rýchlokorčuľovaniu, alebo chce hrať hokej. Žiaden z týchto športovcov sa nezaobíde bez pohybu na korčuliach, ktorý je základný. Ale aj ten, kto nemá úmysel stať sa pretekárom, bude spokojný, bude mať radosť z pohybu, pocit bezpečnosti na korčuliach len vtedy, ak sa mu podarí zvládnuť všetky základné spôsoby korčuľovania (Horský, 1972). Nakoľko hráč ľadového hokeja pri korčuľovaní zaberá mnohonásobne menšiu plochu ako atlét na trati, vyžaduje si technika korčuľovania predovšetkým perfektné zvládnutie predo zadnej a stranovej rovnováhy na korčuliach. Mechanická podstata hokejového korčuľovania (vonkajšia štruktúra pohybu) - cyklický pohyb, kde sa opakuje fáza odrazu a sklzu. Z hľadiska kinematiky ide o pohyb posuvný kĺzanie (Helešic, 2005). Cyklický pohyb je rozdelený do cyklov: odraz sklz odraz, v ktorom sa striedavo menia fázy nasadenie, odraz a sklz, prenos (Pavliš, Perič, 1996). Hokejové korčuľovanie patrí medzi základnú oblasť hokejových zručností, ktoré musí každý hráč ľadového hokeja zvládať. Nácvik a zdokonaľovanie korčuľovania sú činnosti, ktoré nikdy nesm
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks