UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE STUDIUL PRIVIND PATOLOGIA ŞI CONDUITA TERAPEUTICĂ ÎN EVENTRAłII ŞI HERNII ABDOMINALE CU MATERIALE SINTETICE PROTEICE

Description
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE STUDIUL PRIVIND PATOLOGIA ŞI CONDUITA TERAPEUTICĂ ÎN EVENTRAłII ŞI HERNII ABDOMINALE CU MATERIALE SINTETICE PROTEICE

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 12 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICIN Ă   Ş I FARMACIE STUDIUL PRIVIND PATOLOGIA Ş I CONDUITA TERAPEUTIC Ă  ÎN EVENTRA Ţ II Ş I HERNII ABDOMINALE CU MATERIALE SINTETICE PROTEICE Conduc ă tor ş tiin ţ ific, Prof. Dr. GEORGE IONESCU Doctorand, OCTAVIAN Ş IMON 2008   2 CUPRINSUL TEZEI DE DOCTORAT Introducere   Abrevieri   PARTEA I-a STADIUL CUNOA Ş TERII Cap.I. No ţ iuni de anatomie hernii inghinale  1.1. Anatomia canalului inghinal . 1.2. Pere ţ ii canalului inghinal 1.3. Orificiile canalului inghinal. 1.4. Fosetele canalului inghinal . Cap.II. No ţ iuni epidemiologie hernii inghinale   Cap.III. No ţ iuni de etiologia herniilor   Cap.IV. Aspecte clinice hernii inghinale  . 4.1.Examenul obiectiv hernii inghinale . 4.2.Examin ă ri complementare hernii inghinale 4.3.Diagnostic diferen ţ ial 4.4.Tipuri de hernii 4.5.Clasificarea herniilor în func ţ ie de dimensiunile orificiului . 4.6.Materiale sintetice utilizate în cura herniilor . 4.7. Tratamentul herniilor 4.7.1. Tehnica Lichtenstein. . 4.7.2. Procedeul mesh-plug Robins-Rutkow . 4.7.3. Metoda Trabucco . 4.7.4. Proteza autoregulat ă  dinamic ă  (P.A.D.) 4.7.5. Procedeu P.H.S. (Prolene Hernia System) 4.7.6.   Procedeu Kugel 4.7.7.   Opera ţ ia Stoppa . 4.7.8.   Opera ţ ia Wantz . 4.8. Evolu ţ ia herniilor ş i recidivele acestora . Cap.V.No ţ iuni de anatomie eventra ţ ii  5.1.Peretele abdominal antero-lateral 5.2.Teaca mu ş chiului drept abdominal 5.3.Tendonul conjunct al peretelui abdominal . Cap.VI. No ţ iuni de epidemiologie eventra ţ ii  . Cap.VII. No ţ iuni de etiologie eventra ţ ii  . Cap.VIII. Aspectele clinice eventra ţ ii  8.1. Diagnostic diferen ţ ial eventra ţ ii . 8.2.Tipuri ş i clasific ă ri de eventra ţ ii în func ţ ie de dimensiunea lor .   3 8.3. Materialele sintetice utilizate în cura eventra ţ iilor . 8.4. Tratamentul eventra ţ iilor . 8.5. Evolu ţ ia ş i recidivele eventra ţ iilor 8.6. Evaluarea preoperatorie a cazurilor de eventra ţ ie studiate . Cap.IX. Evaluare riscului operator a tuturor cazurilor operate  . 9.1. Clasificarea A.S.A. . 9.2. Vârsta 9.3. Fumatul . Cap.X. Preg ă tire preoperatorie  . Cap.XI. Tratament postoperator   Cap.XII. Calitatea vie ţ ii   PARTEA a II-a CERCET Ă RI PERSONALE Cap.XIII. Ipoteza de lucru   Cap.XIV. Material ş i metod ă  . 14.1. Diagnostic . 14.1.1. Diagnosticul în hernia inghinal ă  14.1.2. Diagnosticul eventra ţ iilor . 14.1.3. Evaluarea preoperatorie . 14.2. Tehnicile operatorii utilizate în lotul studiat . 14.2.1. Cura herniilor inghinale cu material sintetic proteic . 14.2.1.1.Tehnica Lichtenstein 14.2.1.2. Procedeul mesh-plug Robins-Rutkow . 14.2.1.3. Metoda Trabucco 14.2.1.4. Proteza autoregulat ă  dinamic ă  (P.A.D.) . 14.2.1.5. Procedeul P.H.S. (Prolene Hernia System) . 14.2.1.6. Procedeul Kugel . 14.2.1.7. Tehnica Stoppa . 14.2.1.8. Tehnica Wantz . 14.2.2. Cura eventra ţ iilor cu material sintetic proteic . 14.3.Monitorizarea ş i tratamentul postoperator 14.4.Teste statistice . Cap.X. Rezultate  15.1. Analiza rezultatelor lotului de hernii operate 15.1.1. Distribu ţ ia cazurilor de hernii operate în func ţ ie de sex . 15.1.2. Distribu ţ ia cazurilor de hernii operate în func ţ ie de mediul de provenien ţă  . 15.1.3. Distribu ţ ia cazurilor de hernii operate în func ţ ie de tipul de tehnic ă  .   4 15.1.4. Tendin ţ e de aplicare în timp a diferitelor tipuri de interven ţ ie  în cazul herniilor 15.1.5. Evolu ţ ia num ă rului total de opera ţ ii în timp pentru hernii 15.1.6. Distribu ţ ia num ă rului total de cazuri de hernie în func ţ ie de stadiul Aachen 15.1.7. Distribu ţ ia tehnicilor herniare utilizate în func ţ ie de stadiul Aachen . 15.1.8. Distribu ţ ia cazurilor de hernii operate în func ţ ie de tipul de anestezie ş i tehnic ă  . 15.1.9. Distribu ţ ia cazurilor de hernii operate în func ţ ie de tehnic ă   ş i materiale utilizate 15.1.10. Distribu ţ ia cazurilor de hernii în func ţ ie de num ă rul de recidive produse anterior de interven ţ ia chirurgical ă  realizat ă  de noi ş i tehnica operatorie 15.1.11. Distribu ţ ia tipurilor de complica ţ ii imediate în func ţ ie de num ă rul total de cazuri de hernii operate 15.1.12. Distribu ţ ia tipurilor de complica ţ ii imediate în func ţ ie de tehnicile utilizate în cazul herniilor operate 15.1.13. Distribu ţ ia num ă rului ş i tipului de materiale utilizate în func ţ ie de num ă rul de complica ţ ii imediat pentru herniile operate 15.1.14. Centralizarea rezultatelor în func ţ ie de complica ţ iile imediate ap ă rute ş i examenele histopatologice realizate pentru diferitele tehnici ş i materiale utilizate în cazul herniilor operate 15.2.Analiza rezultatelor lotului de eventra ţ ii operate . 15.2.1.Distribu ţ ia cazurilor de eventra ţ ii operate în func ţ ie de sex 15.2.2. Distribu ţ ia cazurilor de eventra ţ ii operate în func ţ ie de mediul de provenien ţă  . 15.2.3. Distribu ţ ia cazurilor de eventra ţ ii operate în func ţ ie de tipul de interven ţ ie . 15.2.4. Tendin ţ e de aplicare în timp a diferitelor tipuri de interven ţ ie utilizate în cazurile eventra ţ iilor operate . 15.2.5. Evolu ţ ia num ă rului total de opera ţ ii pentru eventra ţ ii în timp 15.2.6. Distribu ţ ia num ă rului total de eventra ţ ii în func ţ ie de clasificarea dimensiunii defectului 15.2.7. Distribu ţ ia num ă rului total de eventra ţ ii operate în func ţ ia de materialele utilizate . 15.2.8. Distribu ţ ia cazurilor de eventra ţ ii operate în func ţ ie de tehnica ş i materiale utilizate 15.2.9. Distribu ţ ia cazurilor de eventra ţ ii în func ţ ie de num ă rul de recidive produse anterior de interven ţ ia chirurgical ă  realizat ă  de noi ş i tehnica operatorie . 15.2.10. Distribu ţ ia tipului de complica ţ ii imediate în func ţ ie de num ă rul total de eventra ţ ii operate .   5 15.2.11. Distribu ţ ia tipului de complica ţ ii imediate în func ţ ie de tehnicile utilizate în cazul eventra ţ iilor operate 15.2.12. Centralizarea rezultatelor în func ţ ie de complica ţ iile imediate ap ă rute ş i retrac ţ iile de plasa pentru diferitele tehnici ş i materiale utilizate în cazul eventra ţ iilor operate Cap.XVI. Discu ţ ii  16.1. Analiza tehnicilor chirurgicale utilizate în cura herniilor . 16.1.1. Tehnica Lichtenstein 16.1.2. Tehnica Robins-Rutkow 16.1.3. Tehnica Trabucco . 16.1.4. Tehnica P.A.D. . 16.1.5. Tehnica P.H.S. 16.1.6. Tehnicile Wantz ş i Stoppa 16.1.7. Tehnica Kugel 16.1.8. Analiza complica ţ iilor imediate produse prin tehnicile utilizate în cura herniilor . 16.1.9. Criterii de alegere a tehnicilor chirurgicale în cura herniilor . 16.2. Analiza tehnicilor chirurgicale utilizate în cura eventra ţ iilor . 16.2.1. Analiza complica ţ iilor imediate produse prin tehnicile utilizate în cura eventra ţ iilor 16.2.2. Criterii de alegere a tehnicilor chirurgicale în cura eventra ţ iilor . 16.3. Analiza materialelor sintetie proteice utilizate atât în cura herniilor cât ş i a eventra ţ iilor . 16.3.1. Compararea caracteristicilor ş i a variabilelor materialelor sintetice proteice 16.3.2. Complicatiile date de aceste materiale sintetice proteice . 16.3.3. Analiza complica ţ iilor imediate produse de materialele sintetice proteice utilizate în cura herniilor 16.3.4. Criterii de alegere a materialelor sintetice proteice în cura herniilor . 16.3.5. Analiza complica ţ iilor imediate produse de materialele sintetice proteice utilizate în cura eventra ţ iilor 16.3.6. Criterii de alegere a materialelor sintetice proteice în cura eventra ţ iilor . Cap.XVII. Concluzii  . Bibliografie  .
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks