Unitate de Invatare Competență

Description
material util

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 8

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Liceul Teoretic ”G. Co ș buc ”  Mun. B ă l ț  i Proiectarea didactic ă  pe unitatea a III a de înv ăț  are la disciplina limba englez ă  pentru clasa a VII a pentru anul de studiu 2017-2018 Profesor  : Ceban Nelea, grad didactic I   Clasa -VII-a Nr. total de ore : 8 Nr. de ore pe săptămână  : 2 Unit III- People and Places Competența pluri/interculturală : Competența de a aprecia diversitatea culturală și de a accepta atitudinea tolerantă și respectuoasă față de valorile culturale ale popoarelor    Subcompetențe  :    Cunoașterea geografiei țării limbii - țintă (așezare geografică,regiuni,rîuri, munți, orașe) ;    Localizarea pe hartă a țărilor unde limba țintă se vorbeste;      Descrierea principalelor sărbători și tradiții specifice țării limbii țintă;      Selectarea aspectelor culturale distinctive prezentate în texte autentice, filme, imagini;    Descrierea contribuțiilor făcute de persnalitățile   ilustre ale țării limbii țintă  ;    Comunicare interactivă într  - un schimb de informații simple și direct  ;    Identificarea de informații cheie din textul lecturat.   Surse didactice: ”English for You and Me”, Afanasie Manic, Tatiana Musteață, Pupil’s book, 7 th  form , Editura Prut Internațional ȘTIINȚA, Chi șinău 2015 .    Obiective Detalieri de conținut Activităţi de învăţare  Resurse materiale Resurse procedurale Resurse de timp Evaluare Data Elevul va fi capabil :    să expună informaţii generale privind așezarea geografică a Regatului Unit , utilizând imagini şi harta Regatului Unit din manual ;    să interpreteze, oral, informația despre Regatul Unit utilizînd cunoștințe anterioare ;      să identifice țările componente ale Regatului Unit, utilizînd harta geografică  ;    să ordoneze cuvintele în enunțuri, în perechi, utilizînd schema din manual;    Să elaboreze o scurtă  prezentare despre aspectele culurale distinctive specifice Marii Britanii ;    să utilizeze articolul hotărît THE în diverse contexte, aplicînd cunoștințele asimilate.   Lecția 1  The United Kingdom (Regatul Unit) Lecturarea textului ”  The United Kingdom ”   Conținut gramatical   Articolul hotărît ”THE” . Exerciții Evocare    Momentul organizatoric    Salutul prof/elevilor    Activitatea de captare a atenției ”O călătorie Imaginară”      Monitorizarea temei pentru acasă    Activități de comunicare Realizarea sensului    Asimilarea cuvintelor cheie ale lecției. Repetare în cor;    Activităţi de audiere şi ordonare a informaţiei;      Lecturarea lextului;    Recunoașterea pe hartă   a țărilor    ce aparțin Regatului Unit .    Receptarea noii informații despre utilizarea articolului THE Reflecție      Identificarea rîurilor, munțiolr, orașelor în text ;    Exerciţii de utilizare a articolului THE Extindere    Încheierea activității      Tema de acasă;      Aprecieri asupra lecției.  Tabla Harta Regatului Unit Lap top Harta geografică  Manualul Explicaţia  Caiete Fișe de lucru  Manual caiet stilou Conversaţia  Brainstorming Activitate independentă  lectura Brainstorming Discuție dirijată  Lucru individual Explicația 2’  7 ’  3 6’   6’  4 ’  4 ’   6’   3’   4’   1’   Observaţia sistematică  Încurajarea  permanentă  Capacitatea de a utuliza cuvintele noi în diverse contexte Lectura ghidată  Abilitatea de a aplicare a cunoștințelor   Abilitatea de a utiliza corect articolul THE Evaluare formativă  27.11.17    Să definească conceptul de   ”Personalitate”, individual, utilizînd dicționarul  explicativ ; Lecția 2  Historical Personalilites ( Personalități Istorice) Lecturarea textului ”Oliver Cromwell”   Evocare    Organizarea clasei    Activitatea de spargere a gheții;      Reactualizarea cunoștințelor despre utilizarea articolului THE;    Verificarea temei pentru acasă ;      Activitatea de comunicare . Fișe de lucru Activitate frontală Activitate individuală 3’   7’   5’   Observaţia sistematică  Actualizarea informației învățate anterior 30.11     să a rgumenteze rolul  personalităților ilustre  în desfăşurarea evenimentelor istorice, utilizînd cunoștințe generale;      să identifice, în scris, răspunsuri la întrebări , lecturînd textul;    să elaboreze, oral, o scurtă  prezentare a unei  personalitati marcante, utilizînd materialele  primite Exerciții Realizarea sensului    Studierea cuvintelor și expresiilor noi ale lecției;      Des crieri cu suport verbal şi vizual;    Lecturarea textului; Reflecție      Întrebări/ răspunsuri în baza textului;    Prezentare a unei personalități istorice Extindere    Încheierea activității;      Tema de acasă;      Aprecieri asupra lecției  Manualul Dicţionare  Imagini decupate cu  personalități istorice Fotografii Flipchart Fișe cu informație  Caiete Manual Argumentarea Lectura Întrebări răspunsuri  Prezentare Discuție   Exercițiul 5’   7’   7’   8’   4’   2’   ntărirea răspunsurilor Evaluare frontală  Abilitatea de a formula și a răspunde corext la întrebări  Abiliatea de exprimare orală Evaluare formativă      Să denumească sărbătorile naționale ale Marii Britanii, potrivindu-le cu imaginile expuse la tablă  ;      Să identifice,în perechi, cuvintele si expresiile legate de sărbătorile naționale, lecturînd textul  ;    Să formuleze, în grup , întrebări și răspunsuri, studiind textul ;    Să   însceneze tradițiile consacrate anumitor festivități naționale, utilizînd informația  primită . Lesson 3 Customs and Traditions ( Tradiții și obiceiuri) Evocare Organizare frontală  Salutul prof/elevilor;    Captarea atenției (joc didactic )    Lucrul cu tema pentru acasă ;      Activitate de comunicare Realizarea sensului    Ghidul de pronunțare    Studierea cuvintelor și expresiilor noi ale lecției; activităţi de corelare a unor cuvinte cu definţia      Lecturarea textului;    Activităţi de selectare şi ordonare a informaţiei în baza textului;   Reflecție      Prezentarea sărbătorilor specifice Marii Britanii; Extindere Încheierea activității;   Înscenarea ”Festivități    Naționale”      Tema de acasă;      Aprecieri asupra lecției.  Manualul Dicţionare  Caiete Flashcards Imagini cu Fișe de lucru Manual Laptop Proiector Jocul didactic Expunerea Ciorchinele Activitate frontală   Explicație Lectură ghidată   Discuție dirijată  Prezentare  powerpoint Joc de rol 2’   3’   5’   4’   6’   4’   8’   7’   4’   2’   1’  Evaluare frontală  Încurajarea  permanentă  Actualizarea informației învățate anterior stimularea  participarii elevilor la formularea raspunsului   Evaluare orală  Abilitatea de comunicare Evaluare formativă  04.12
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks