Unitat5

Description
1. Unitat 5 Bioquímica , la química de la vida 2. Unitat 5: Bioquímica (30 h) <ul><li>Índex </li></ul><ul><li>5.1. Nivells…

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 9 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Unitat 5 Bioquímica , la química de la vida
 • 2. Unitat 5: Bioquímica (30 h) <ul><li>Índex </li></ul><ul><li>5.1. Nivells d’organització de la matèria viva </li></ul><ul><li>5.2. Bioelements </li></ul><ul><li>5.3. Biomolècules o principis immediats </li></ul><ul><ul><li>5.3.1 Enllaços a les biomolècules </li></ul></ul><ul><ul><li>5.3.2. Biomolècules inorgàniques </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’aigua </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Propietats físico-químiques i funcions biològiques </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El pH </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les sals minerals </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>5.3.3. Biomolècules orgàniques </li></ul></ul><ul><li>5.4. Proteïnes </li></ul><ul><ul><li>5.5.1. Composició i característiques </li></ul></ul><ul><ul><li>5.5.2. Estructura </li></ul></ul><ul><ul><li>5.5.3. Composició biològica </li></ul></ul><ul><ul><li>5.5.4. Enzims </li></ul></ul><ul><li>5.5. Àcids nucleics </li></ul><ul><ul><li>5.6.1. Nucleòsids i nucleòtids </li></ul></ul><ul><ul><li>5.6.2. ADN </li></ul></ul><ul><ul><li>5.6.3. ARN </li></ul></ul>
 • 3. Unitat 5: Bioquímica 5.1. Nivells d’organització de la matèria viva <ul><li>Quan s’estudia la biosfera es posa de manifest que a les formes de vida existeix: </li></ul><ul><ul><li>Diversitat de </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mida </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ambient que habiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Unitat a nivell químic </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En la composició dels organismes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En el tipus de reaccions que es produeixen: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>majoritàriament orgàniques </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>En el medi aquàtic </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A l’interior de cèl·lules </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 • 4. Unitat 5: Bioquímica 5.1. Nivells d’organització de la matèria viva (pàg 183) La composició, estructura i funcionament dels organismes s’estudia des dels 4 nivells de complexitat següents:
 • 5. Unitat 5: Bioquímica 5.1. Nivells d’organització de la matèria viva àtoms molècules cèl·lules Que emmagatzemen i processen informació que els permet mantenir-se estables en medis canviants teixits òrgans sistemes i aparells organismes poblacions comunitats ecosistemes biosfera partícules subatòmiques Nivell molecular estudiat per la bioquímica, la biologia molecular , la gènetica Nivel cel·lular estudiat per la citologia i la microbiologia Nivel pluricel·lular estudiat per la histologia, anatomia i fisiologia, zoologia, botànica Nivell comunitari Estudiat per l’ecologia
 • 6. Unitat 5: Bioquímica 5.2. Bioelements (pàg 184-185) <ul><li>Són els 30 elements químics que es troben als éssers vius </li></ul><ul><li>No són exclusius dels éssers vius i també els trobem a l’escorça </li></ul><ul><li>terrestre, l’aire i la hidrosfera, tot i que en proporcions diferents (gràfiques pàg 184) </li></ul><ul><li>Distingim 2 grups segons la seva abundància en els éssers vius </li></ul><ul><li>Bioelements plàstics: </li></ul><ul><ul><li>Formen el 99% de la matèria viva i són presents en tots els organismes </li></ul></ul><ul><ul><li>Són 11: H, O, C, N, P, S, Na, K, Ca, Mg, Cl </li></ul></ul><ul><li>Oligoelements: </li></ul><ul><ul><li>Es troben en quantitats molt petites i no en tots els organismes </li></ul></ul>
 • 7. Unitat 5: Bioquímica 5.2. Bioelements <ul><li>Bioelements plàstics </li></ul><ul><li>H: Forma part de l’aigua i de les molècules orgàniques </li></ul><ul><li>O: Forma part de l’aigua i de les molècules orgàniques i és utilitzat en forma molecular per moltes formes de vida per a oxidar els nutrients i extreure`n l’energia en el procés de a respiració aeròbia </li></ul><ul><li>C: Element </li></ul><ul><ul><li>No metàl·lic </li></ul></ul><ul><ul><li>Lleuger </li></ul></ul><ul><ul><li>Tetravalent: pot establir 4 enllaços amb àtoms o grups d’àtoms </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>D’altres elements </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De carboni formant cadenes que seran l’esquelet de la majoria de molècules biològiques (les anomenades molècules orgàniques ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Es troba a totes les molècules orgàniques que es formen a partir del CO 2 atmosfèric a través de la fotosíntesi </li></ul></ul>
 • 8. Unitat 5: Bioquímica 5.2. Bioelements <ul><li>Bioelements plàstics </li></ul><ul><li>N: Forma part d’algunes molècules orgàniques (proteïnes i àcids nucleics, alguns lípids) </li></ul><ul><li>La resta de bioelements plàstics (P, S, Na, K, Ca, Mg, Cl) són igualment imprescindibles però molt menys abundants </li></ul><ul><li>P i S: formen part de les molècules orgàniques </li></ul><ul><li>Na i K: com a ions intervenen en processos osmòtics i en la transmissió de l’impuls nerviós </li></ul><ul><li>Ca: En forma de sal, constitueix parts dures en molts organismes (ossos, closques) i regula en forma d’ió molts processos, com la contracció muscular. </li></ul><ul><li>Mg: Forma part de molècules orgàniques que intervenen en processos com la fotosíntesi i la contracció muscular. </li></ul><ul><li>Cl: Com a ió intervé també en la osmosi </li></ul>
 • 9. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats <ul><li>Són les molècules presents en els éssers vius i es classifiquen en 2 grups (pàg 187): </li></ul><ul><li>Molècules orgàniques: </li></ul><ul><li>Són hidrocarburs polifuncionals </li></ul><ul><li>Estan formades per: </li></ul><ul><ul><li>cadenes d’àtoms de carboni (esquelets carbonats) </li></ul></ul><ul><ul><li>i bioelements acompanyants : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>àtoms d’hidrogen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>i grups funcionals (combinacions d’atoms de C, O, H, N, P i S) ( taula pàg 188) </li></ul></ul></ul><ul><li>Inclouen </li></ul><ul><ul><li>Glúcids : Inclouen els sucres amb funció energètica i components estructurals com la cel·lulosa </li></ul></ul><ul><ul><li>Lípids : Inclou components energètics com els triglicèrids , estructurals com els fosfolípids i reguladors com les hormones i receptors de membrana </li></ul></ul><ul><ul><li>Proteïnes : Inclouen molècules estructurals i els enzims amb funció catalítica (facilitadora de reaccions químiques) </li></ul></ul><ul><ul><li>Àcids nucleics : Contenen la informació genètica </li></ul></ul>C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
 • 10. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats 5.3.1. Enllaços <ul><li>Enllaços </li></ul><ul><li>Els àtoms que formen els éssers vius s’uneixen a través d’enllaços </li></ul><ul><ul><li>Covalents </li></ul></ul><ul><ul><li>Iònics </li></ul></ul><ul><ul><li>Enllaços d’hidrogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Forces de van der Waals </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaccions hidrofòbiques </li></ul></ul>
 • 11. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats 5.3.1. Enllaços <ul><li>Enllaç covalent </li></ul><ul><li>Els àtoms tendeixen a tenir ple d’electrons l’orbital més extern i per a aconseguir-ho tenen 3 opcions: guanyar, perdre o compartir electrons </li></ul><ul><li>Hi ha àtoms que tenen l’orbital exterior mig ple (per exemple, hi ha 4 electrons i en caben 8), en aquests casos la millor opció és compartir-los : </li></ul><ul><ul><li>Quan dos àtoms amb els orbitals exteriors a mig omplir s’acosten comparteixen aquests orbitals </li></ul></ul><ul><ul><li>Els electrons deixen de girar al voltant del seu àtom d’origen i ho fan al voltant del conjunt contribuint a la seva unitat. </li></ul></ul><ul><li>L’enllaç covalent és la unió que s’estableix entre àtoms que comparteixen els orbitals exteriors. </li></ul><ul><li>Uneix els carbonis entre si i amb els grups funcionals a les molècules orgàniques i pot ser simple, doble o triple </li></ul>
 • 12. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats 5.3.1. Enllaços <ul><li>Com més electrons es comparteixin més fort és l’enllaç covalent </li></ul><ul><ul><li>Enllaços covalents simples: (-) Dos àtoms comparteixen un parell d’electrons ( cada àtom n’aporta un) </li></ul></ul><ul><ul><li>Enllaços covalents dobles: (=) Dos àtoms comparteixen quatre electrons (cada un n’aporta un parell) </li></ul></ul><ul><ul><li>Enllaços covalents triples: (=) Dos àtoms comparteixen sis electrons ( cada un n’aporta tres) </li></ul></ul>=
 • 13. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats 5.3.1. Enllaços Enllaç covalent simple
 • 14. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats Enllaç covalent doble 2
 • 15. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats 5.3.1. Enllaços Enllaç iònic Els àtoms tendeixen a omplir d’electrons l’orbital exterior per a ser més estables. Si aquest: està quasi ple: falten 1 o 2 electrons els aconsegueixen està quasi buit: té 1 o 2 electrons se’n desfan Els àtoms queden carregats elèctricament i s’anomenen ions. Distingim Anions (-) :Àtom de clor (Cl) + 1e-  Anió clorur (Cl 1- o Cl-) Cations (+): Àtom de magnesi (Mg) – 2e-  Catió magnesi (Mg 2+ ) L’ enllaç iònic és la unió que s’estableix entre un catió i un anió quan s’apropen degut a l’atracció que experimenten les seves càrregues elèctriques oposades L’enllaç iònic és més feble que el covalent
 • 16. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats 5.3.1. Enllaços Enllaç iònic Àtom de clor Cl (17p 17e) Clorur de sodi (Sal comuna) Àtom de sodi Na (11p 11 e) Catió sodi Na + (11p 10 e) Anió clorur Cl - (17p 18e)
 • 17. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats 5.3.1. Enllaços <ul><li>Altres enllaços febles </li></ul><ul><li>Enllaços d’hidrogen: Atracció electrostàtica entre un àtom d’hidrogen (+) i una càrrega negativa. S’estableix entre molècules d’aigua. </li></ul><ul><li>Forces de van der Waals: Interaccions electrostàtiques entre dipols (partícules amb zones positives i negatives) </li></ul><ul><li>Interaccions hidrofòbiques: acostament de partícules repel·lides per l’aigua </li></ul>
 • 18. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats 5.3.2. Molècules inorgàniques <ul><li>Són les que no tenen les característiques de les molècules orgàniques </li></ul><ul><li>Inclouen </li></ul><ul><ul><li>l’aigua </li></ul></ul><ul><ul><li>i les sals minerals </li></ul></ul>
 • 19. Unitat 5: Bioquímica 5.3. Biomolècules o principis immediats 5.3.2. Molècules inorgàniques <ul><li>Són les que no tenen les característiques de les molècules orgàniques </li></ul><ul><li>Inclouen </li></ul><ul><ul><li>l’aigua </li></ul></ul><ul><ul><li>i les sals minerals </li></ul></ul>
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks