Un viatge a Londres

Description
1. IkerNuria Tiá Carol 3erB 2011 C.P.Badies 2. Som a laeroport 3. Es vera Mirau és aquest Esta despegant Correu !!!Avui en Sebastia,na Nuria i na Carol.Anaven a agafar…

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 3 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. IkerNuria Tiá Carol 3erB 2011 C.P.Badies
 • 2. Som a laeroport
 • 3. Es vera Mirau és aquest Esta despegant Correu !!!Avui en Sebastia,na Nuria i na Carol.Anaven a agafar Lavio per anar a Londres.
 • 4. Cap a Londres Hem arribat!!! Be!!!
 • 5. Quina passada!!!Mirau és el Big Beng
 • 6. NIker es un segrestador dolent que satraca Agafem lautobus Als tres amics i vol segrestar a na Carolina Agafem lautobus Pintare unaPedra de blau. Segresteré A na Carolina
 • 7. El segirem El segiremVale
 • 8. Vale. Aaa !!!ajudaume Mmmm...
 • 9. Bè!!!
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks