Умова промислова придатність винаходів в хімічній галузі - PDF

Description
Умова промислова придатність винаходів в хімічній галузі Кухаренко Ольга Василівна Головний експерт відділу хімії та металургії, ДП «Український інститут промислової власності» Відповідно до ч.1 статті

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 16 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Умова промислова придатність винаходів в хімічній галузі Кухаренко Ольга Василівна Головний експерт відділу хімії та металургії, ДП «Український інститут промислової власності» Відповідно до ч.1 статті 7 Закону України про охорону прав на винаходи і корисні моделі (Закон) для одержання патенту необхідно, щоб винахід відповідав трьом умовам патентоздатності: 1) новизна; 2) винахідницький рівень; 3) промислова придатність. Мета доповіді це аналіз особливостей розгляду «промислової придатності» хімічних заявок. Відповідно до ч. 8 ст. 7 Закону: винахід є промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або іншій сфері діяльності. Відповідно п Правил розгляду заявки на винахід для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють: 1) наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу; 2) наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу; 3) що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива. Відповідно п Правил розгляду Якщо хоча б одна із зазначених вимог не дотримана, то робиться висновок, що винахід не відповідає умові промислової придатності. Відповідно ч. 7 та ч. 8 ст. 12 Закону для підтвердження промислової придатності винаходу важливо ясно і повно викладати формулу та опис винаходу, особливо такі його розділи як: - Назва, - Галузь техніки, до якої належить винахід, - Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу. Відсутність в матеріалах заявки посилання на призначення винаходу Приклад Заявляється композиція, що містить основу, яка має макропористість понад 51 % і складається з аморфного кремнезему-глинозему. Відсутність в матеріалах заявки посилання на призначення винаходу Приклад В формулі заявляється індивідуальна хімічна сполука - кристалічний подвійний пірофосфат цинку-нікелю. В описі наданий приклад, в якому розкритий спосіб одержання сполуки і таблиця з результатами рентгеноструктурного аналізу, які підтверджують одержання кристалічної сполуки, але відсутнє призначення сполуки. Відсутність в матеріалах заявки засобів та методів Приклад Заявляється спосіб виготовлення сталевої стрічки з багатофазною структурою, який передбачає термічну обробку сталевої стрічки, причому термічну обробку проводять так, щоб створити структуру мартенситу, бейніту та залишкового аустеніту у феритовій матриці, в пропорціях, що забезпечать міцність 1000 Мпа, при цьому параметри термообробки обирають з урахуванням хімічного складу сталі. Неідентифікованні ознаки: спеціальні назви Приклад Заявляється спосіб каталітичного окислення аміаку із застосуванням каталізатора 48. Склад каталізатора 48 є невідомим, оскільки є комерційною таємницею виробника. Неідентифікованні ознаки: спеціальні назви Приклад Добавка до бетонної суміші, що містить суміш солей на основі тіосульфату і роданіду натрію, лігносульфонати, акрилати та пластифікатор Рокма. В результаті використання добавки бетон стає більш пластичним. Реалізація вказаного заявником призначення неможлива Приклад Спосіб одержання добрива зі стадією термообробки в інтервалі С. В прикладах зазначено, що проводять термообробку в інтервалі С, і відомо, що при температурі вище 500 С добриво розкладається. Реалізація вказаного заявником призначення неможлива Приклад Заявляється нова сполука монокристал германату магнію. В прикладах описано як одержують вказану сполуку. Але відсутні фізико-хімічні показники монокристалу, наприклад, результати рентгеноструктурного аналізу, які б підтверджували, що одержують саме монокристал, а не полікристалічний матеріал. Більш ясно та повно розкриті матеріали заявки на дату її пріоритету дадуть змогу Заявникові: 1) скоротити час проведення КЕ; 2) при необхідності включити в формулу уточнення, не виходячи за межі розкритої в поданій заявці суті; 3) усунути невизначеність в тлумаченні обсягу патентних прав; 4) одержати більш надійний патент. Бажаю всім успіхів!
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks