Úloha-1final

Description
laboratroni uloha

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Úloha 1: Kvalita měření vysokých napětí    Zadání Jedna skupina zhotoví stupnici elektrostatického voltmetru C 196 do 30 kV, druhá  provede kalibraci 50 kV rozsahu panelového kilovoltmetru pomocí metrologicky navázaného měřidla. V průběhu cvičení se obě skupiny vystřídají.   A) Zhotovení stupnice voltmetru 30 kV Zhotovte stupnici elektrostatického voltmetru EV s rozsahem do 30 kV pomocí měřícího kulového jiskřiště o průměru koulí 100 mm. Doskoky jiskřiště se vyberou tak, aby ksrcovaná efektivní přeskoková napětí √ 2  , 2,89273+ ,   101,3 ,  20 ℃  pokryla alespoň 6 - ti body rozsah 30 kV. Pro každý doskok d (mm) se alespoň třikrát změří výchylka α (mm) na stupnici EV při přeskoku. Graf U = f (α) se použije ke zhotovení stu  pnice ve skutečné velikosti. Doporučené doskoky jsou: 5, 6, 8, 9, 10 a 12 mm. U  nm [kV] ........... ampl ituda napětí při normálních atmosférických podmínkách (tabelováno)   U [kV] ............. efektivní hodnota napětí po korekci na skutečné atmosférické podmínky   δ [ - ] ...............  poměrná hustota vzduchu b [kPa] ............ atmosférický tlak ϑ  [°C] .............. teplota vzduchu α   [mm] ............ výchylka na stupnici elektrostatického voltmetru B) Kalibrace kilovoltmetru 50 kV Kalibraci 50 kV rozsahu panelového kilovoltmetr  u proveďte porovnáním s metrologicky navázaným elektrostatickým voltmetrem Trüb-Täuber do 100 kV. Z  provedeného měření vytvořte kalibrační tabulku (bude obsahovat údaje obou měřidel, chybu a nejistotu měření). Ke stanovení standardní nejistoty měření proveďte řadu opakovaných měření při    jedné nastavené hodnotě napětí (nejistota typu A), využijte kalibrační list navázaného přístroje a proveďte kvalifikovaný odhad hlavních složek nejistoty typu  B. Jako výsledek zpracujte roz šířenou nejistotu měření.   Použité přístroje   Elektrostatický panelový kilovoltmetr EV Elektrostatický kilovoltmetr Trub Tauber S196  –   rozsah 50 kV Kulové jiskřiště průměr 100 mm      Naměřené hodnoty   Měření probíhalo pří teplotě 2 0,7 °C, tlaku 987,7,3 hPA a vlhkosti 12,2%.  A) d [mm] U  nm  [kV] U [kV] α 1  [mm] α  2  [mm] α  3  [mm] α  A  [mm] 5 16,8 11,5 33 30 28 30,3 6 19,9 13,7 43 41 42 42,0 8 26 17,9 66 63 64 64,3 9 28,9 19,9 79 77 74 76,7 10 31,7 21,8 88 88 92 89,3 12 37,4 25,7 110 105 111 108,7 tabulka 1    Příklad výpočtu pro d = 5 mm (  +  +  )333+30+283 30,3    2,89273,9+2,89∗98,77273,9+20,70,971    √     ,√  ∗16,8 11,5    (Pozn. 16,8 kV je vrcholová hodnota přeskokového napětí   )      Kalibrace kilovoltmetru 50 kV    Hodnoty pro výpočet nejistoty A    Nastavená hodnota [kV] Skutečná hodnota [kV]  20 17 30 29 40 40 50 50,1 tabulka 2    Nastavená hodnota [kV]  Naměřená hodnota [kV]  Nastavená hodnota [kV]  Naměřená hodnota [kV] 30 29 50 50,1 29,5 50 29,3 50 29 49,9 29 50 29,2 49,8 28,9 50,1 0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.032.033.034.0    U     [    k   V    ] StupnicekV-metru 0030U [kV]  29,4 50 29,5 49,9 29,1 50 střední hodnota  29,19 střední hodnota  49,98 nejistota typu a 0,071 nejistota typu a 0,029 nejistota typu b 0,304 nejistota typu b 0,304 kombinovaná nejistota c 0,312 kombinovaná nejistota c 0,305 tabulka 3   1.   V  ýpočet nejistot měření:   Nejistota A: ̅1∑  29,190  =   0,071    Nejistota B: Třída přesnosti  N p1  = 0,5 kV , nejistota odečtu = 0,3 kV     20,520,25       √ 30,3√ 30,173        +   0,25  +0,173  0,304  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks