УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ РОЗМОВНИК ÒÅÐÍÎϲËÜ ÍÀ ÀËÜÍÀ ÊÍÈÃÀ ÁÎÃÄÀÍ - PDF

Description
В.Г. Матвіїшин І.І. Штерн УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ РОЗМОВНИК ÒÅÐÍÎϲËÜ ÍÀ ÀËÜÍÀ ÊÍÈÃÀ ÁÎÃÄÀÍ УДК 161.2=111(038) ББК 81.2Англя2 М 33 Матвіїшин В. Г. М 33 Українсько-англійський розмовник / Матвіїшин В.Г.,

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Celebrities

Publish on:

Views: 45 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
В.Г. Матвіїшин І.І. Штерн УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ РОЗМОВНИК ÒÅÐÍÎϲËÜ ÍÀ ÀËÜÍÀ ÊÍÈÃÀ ÁÎÃÄÀÍ УДК 161.2=111(038) ББК 81.2Англя2 М 33 Матвіїшин В. Г. М 33 Українсько-англійський розмовник / Матвіїшин В.Г., Штерн І.І. Тернопіль : Нав чальна книга Богдан, с. ІSBN Видання незамінна книга для людей, які їдуть у туристичні та ділові подорожі, на спортивні змагання, у гості в англомовні країни. Принесе користь і тим, хто лише починає вивчати англій ську мову. Розраховане на найширше коло читачів. УДК161.2=111(038) ББК 81.2Англя2 Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва. ISBN Матвіїшин В., Штерн І., 2012 Навчальна книга Богдан, 2012 ПЕРЕДМОВА Українсько-англійський розмовник призначений для людей, які вирушають у туристичні та ділові подо рожі, на спортивні змагання, у гості в англомовні краї ни. Принесе користь і тим, хто лише починає вивчати англійську мову. Посібник в окремих випадках допоможе обійтися без перекладача, зокрема, коли виникне необхідність щось запитати, попрохати, побажати, висловити вдяч ність, порозумітися на митниці, вокзалі, вулиці, в аеропорту тощо. Розмовник вчить правильно ста вити запитання, подає можливі варіанти ведення діало гу на різні теми, містить українсько-англійський та англо-український слов ник найбільш вживаних слів. Транскрипція англійського тексту розмовника подається українськими буквами для того, щоб пра вильно вимовляти слова та цілі фрази. Англійська мова належить до групи германських мов, однак вона містить й багато слів, запозичених, скажімо, з французької мови. А тому, знаючи в тій чи іншій мірі німецьку або французьку, значно легше оволодіти англійською. Пропонована українська транскрипція, звісно, не може передати всі фонетичні тонкощі англійської мови, оскіль ки є ряд голосних та приголосних звуків, що відсутні в українській абетці. Передусім слід звернути увагу на те, що звук ґ в англійській мові відповідає українському ґ у словах ґанок, ґудзик. Вимагають уточнення читання буквосполучення th, що озна чає звуки відмінні від українського с або з. Для вимови цих звуків потрібно висунути розплющений кінчик язика між зубами і вимовити українське с або з. Артиклі the (означений) і а або an (неозначений, аn перед іменником, щo починається з голосної) не змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмін ками. Артиклі не наголошуються, а вимовляються ра зом з наступним словом. 4 АНГЛІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ Позначення букв Назва Читання Транскрипція, використана у роз мовнику а ей як звук ей як звук е як звук а (у ненаголошеному положенні, напр., кімната) ей е а як звук а : у ненаголошеному буквосполученні звук подовжений : а : b бі : як звук б б c сі : як звук к або с (перед і, е, у) к с d ді : як звук д д e і : як звук е або і е, і : f еф як звук ф ф g джі : як звук ґ або дж (перед е, і, у) ґ, дж h ейч як звук х (дуже слабкий) х i ай як звук ай або і (з відтінком и) ай, і, и як звук е : у наголошеному буквосполученні е : j джей як звук дж дж k кей як звук к к l ел як звук л л m ем як звук м м Англійський алфавіт 5 Позначення букв n Назва ен як звук н Читання Транскрипція, використана у розмовнику н o о як звук оу, о або е (у ненаголошеному положенні) оу, о, е, а p пі : як звук п п q к ю як звук к к r а : як звук р (перед голосним, що читається) р s ес як звук с або з; іноді ж, щ с, з, ж, щ t ті : як звук т т u ю : як звук ю, а, е або у ю, а, у, е, е : v ві як звук в в w дабл ю як звук у / + наголошена голосна в, уа x екс як звук кс або ґз кс, ґз y уай як звук ай, і або й (перед голосною) ай, і, й z зед як звук з з 130 Ботанічний сад БОТАНІЧНИЙ САД Де знаходиться ботанічний сад? В які дні працює ботанічний сад? Як пройти в розарій (оранже рею)? Які тропічні (місцеві) породи дерев є тут? Чи росте у вас дуб (ясень, клен, береза, горіх, вільха, сос на, верба)? Які породи дерев ростуть в Шотландії? Покажіть нам, будь ласка, тропічні дерева (рослини, квіти). Де батьківщина цих рослин? Як називаються ці квіти? Where s the nearest Botanical Garden? On what days is the Botanical Garden open? Which is the way to rosary (hot house)? What kinds of tropical (local) trees are here? Do you have the oak (ash, map le, birch, nut, alder, pine, wil low) tree? What kinds of trees grow in Scotland? Could you show us tropical trees (plants, flowers) please? What is the native place of these plants? What are these flowers called? веріз зе ніарест ботенікал ґа : ден? он вот дейз із зе ботенікал ґа : ден оупен? вич із зе вей ту зе роузері (хотхаус)? вот кайндз ов тропікл (лоукл) трі : з а хіа? ду ю хев зе оук (еш, мейпл, бе : ч, нат, о : лда, пайн, вілоу), трі :? вот кайндз ов трі : з ґроу ін скотленд? куд ю шоу ас тропікл трі : з (пла : нтс, флауез) плі : з? вот із зе нейтів плейс ов зі : з пла : нтс? вот а зі : з флауез колд? Ботанічний сад Це / тюльпан нарцис лілея гвоздика хризантема гіацинт орхідея троянда примула. It s the / tulip daffodil lily carnation chrysanthemum hyacinth orchid rose primrose. ітс зе / т юліп дефаділ лілі ка : нейшен крізенсімам хайесинз о : кід роуз прімуроуз 131 Українсько-англійський словник хворий (про людину) sick; ill хворіти be ill; be sick хвороба disease; illness хімік chemist хімія chemistry хірург surgeon хліб (зерно) grain хлібина loaf (of bread) хлопець boy; youngster; lad; chap хмара cloud ховати (мертвих) bury ходити go; (пішки) walk холодний cold; cool хор choir хороший good; fine хотіти want; (бажати) wish храм temple художник artist художня література fiction хутро fur Ц цвіт blossom цвітна капуста cauliflower церква church цех (заводу) shop цибуля onion цирк circus цікавий interesting цілий (увесь, повний) whole; entire ціль (мета) aim; goal 237 ціна price; (вартість) cost цукерка sweet; candy цукор sugar Ч чай tea чайник kettle; (для заварки) tea pot час time; (проміжок часу) interval часто often; frequently чашка cup чверть quarter чек (банківський) cheque, check чекати wait (for) чемодан suitcase; (великий) trunk чемпіон champion чемпіонат championship червень June червоний red черевик shoe четвер Thursday чистий clean; (охайний) neat; tidy чистити, почистити clean; (щіткою) brush читати read читати лекцію lecture (on) читач reader чоловік man; (у подружжі) husband чудовий marvellous; excellent; fine; splendid чути hear; (відчувати) feel 238 Українсько-англійський словник Ш шампанське champagne шампунь shampoo шапка cap; (хутряна) fur cap шарф scarf; muffler шахи (гра) chess шахта (вугільна) coalmine шерсть wool шинка (кул.) ham шити, зшити sew шкарпетка sock шкідник (с/г) pest шкіра (матеріал) leather шлунок stomach шлях way; road; route шовк silk шоколад chocolate шофер driver шпилька ріn; (для волосся) hair-pin штани trousers; pants штовхати, штовхнути push шторм storm; gale штурвал steering-wheel штучний (неприродний) artificial; synthetic шуба fur coat Щ щасливий happy щастя happiness; (везіння) good luck щирий generous щедрий sincere; (відвертий) frank щітка brush щоденний daily щотижневий weekly Ю ювелірний jewelry; jewellery ювелірні вироби jewelry; jewellery ювілей anniversary; jubilee юнак youth; young man юриспруденція law юридичний legal; juridical юрист lawyer Я яблуко apple явище phenomenon; fact; thing ягода berry яйце egg якір anchor яловичина beef янтар amber ярус (у театрі) circle яскравий bright; (про колір) vivid ясний clear, bright; (про погоду) fine; (чіткий) distinct ЗМІСТ 239 ЗМІСТ Англійський алфавіт Найуживаніші вирази Знайомство Подорож Транспорт Місто Готель Ресторан Кіоск Перукарня Побутове обслуговування Засоби масової інформації Медична допомога Культурно-освітні заклади Зоологічний сад Ботанічний сад Торгові заклади Промислові підприємства Сільське господарство Спорт Футбол. Євро Ділові контакти Найбільш уживані англійські прислів я Англо-український словник Українсько-англійський словник Довідкове видання МАТВІЇШИН Володимир Григорович ШТЕРН Іда Ісаківна УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ РОЗ МО В НИК Головний редактор Богдан Будний Редактор Ольга Радчук Обкладинка Володимира Басалиги Комп ютерна верстка Ірини Демків Технічний редактор Оксана Чучук Підписано до друку Формат 70 84/32. Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 8,2. Умовн. фарбо-відб. 8,2. Видавництво «Навчальна книга Богдан» Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців ДК 370 від р. Навчальна книга Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м.тернопіль, Навчальна книга Богдан, а/с 529, м.тернопіль, тел./факс (0352) ; ; offi
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks