UI3_Modelare economica 2018.pdf

Description
Modelare Economica, Prof. dr. Carmen Nadia Ciocoiu UNITATEA DE INVĂŢARE 3 Modelarea fenomenelor de piaţă 1. Indicatorii ofertei de mărfuri. Curba vieţii produselor. 2. Modelarea cu lanţurile Markov a evoluţiei pe piaţă a unor produse concurenţiale. Elemente si proprietăţi Etape Obiective urmărite ã Teste de autoevaluare 1 Obiective ale UI Prin parcurgerea acestei UI veţi avea cunoştinţe d

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Modelare Economica, Prof. dr. Carmen Nadia Ciocoiu UNITATEA DE INV ĂŢ ARE 3 Modelarea fenomenelor de piaţă 1. Indicatorii ofertei de mărfuri. Curba vieţii produselor. 2. Modelarea cu lanţurile Markov a evoluţiei pe piaţă a unor produse concurenţiale . Elemente si propriet ăţi Etape Obiective urmărite ã Teste de autoevaluare 1  Obiectiveale UI Prin parcurgerea acestei UI veţi avea cunoştinţe despre:  cum se poate folosi curba vieţii produselor pentru a caracteriza oferta de produse a unei firme prin indicatori specifici;  elementele, proprietăţile şi obiectivele urmărite de algoritmul lanţurilor Markov folosit în analiza evoluţiei pe piaţă a produselor concurenţiale.  cum se interpretează rezultatele furnizate de produsele informatice QM si WINQSB, în cazul aplicaţiilor practice de determinare a cotelor de piaţă ale produselor concurenţiale. 2  Introducere  În activitatea managerială studierea fenomenelor de piaţă ocupă un loc important datorită implicaţiilor pe care acestea le au asupra rezultatelor financiare ale organizaţiilor.  Cerinţele consumatorilor şi evoluţia produselor proprii în raport cu ale concurenţei sunt aspecte ce se încearcă a se cunoaşte din timp de către echipele de management.  Prezenţa ofertei de mărfuri în cadrul pieţei este rezultatul cercetării şi cunoaşterii amănunţite a cererii de consum atât sub aspect static, cât şi dinamic .  Principalii indicatori statici ai ofertei de mărfuri sunt: structura pe categorii a mărfurilor  pe piaţă la un moment dat, cantitatea de mărfuri pe piaţă la un moment dat, durata de aşteptare a diferitelor mărfuri până la vânzare, etc.   Dinpunctdevederedinamic ofertade mărfuri sepoateanalizaprin evoluţiacantitativăşicalitativăîn timpaproduselor,evolutiacoteide  piață, diversificarea sortimentalăşiînnoirea  produseloroferitepe  piaţă, etc.  Politicile de înnoire şi diversificare a portofoliului de produse se bazează într  -o mare măsură, pe ciclul de viaţă al produsului (curba vieţii produsului) şi pe analiza fazelor acestuia.  În raport cu evoluţia în timp a produsului şi cu ritmul creşterii volumului de vânzări, ciclul de viaţă al unui produs poate fi descompus în mai multe  faze , fiecare având carac teristici specifice în raport cu funcţiunile implicate, natura investiţiilor, oamenii - cheie şi decizia care trebuie luată.  1. Indicatorii ofertei de mărfuri. Curba vieţii produselor. timp volum vanz   lansare crestere maturitate declin disparitie k = 1 t = /    Ciclul de viaţă al produsului  descrie vânzările şi profitul produsului, consumatorii, competiţia şi acţiunile specifice de marketing întreprinse de la apariţia acestuia şi până la înlăturarea sa de pe piaţă, sau, mai precis, intervalul de timp cuprins între momentul lansării unui produs pe o piaţă dată şi cel al retragerii sale definitive de pe piaţă.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks