УДК 36 : 352/071 (1-21) О.Д.КОНОВАЛЕНКО, канд. техн. наук, А.В.КОЧУБЕЙ Кременчуцький державний політехнічний університет - PDF

Description
Коммунальное хозяйство городов в зоні D привабливість та конкурентні переваги знаходяться на низькому рівні. В такій ситуації фірма продовжує діяльність без інвестицій або деінвестування [8]. Таким чином,

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 50 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Коммунальное хозяйство городов в зоні D привабливість та конкурентні переваги знаходяться на низькому рівні. В такій ситуації фірма продовжує діяльність без інвестицій або деінвестування [8]. Таким чином, визначення стратегічної привабливості галузі та підприємства має надзвичайно важливе значення для потенційних інвесторів. Виходячи з результатів аналізу стратегічної привабливості робиться висновок, яку стратегію розвитку доцільно обрати в конкретній ситуації; які напрямки бізнесу компанії повинні ввійти до приоритетних, а які краще притримати або заморозити; на що повинні бути витрачені ресурси. 1.Большой экономический словарь / Под.ред.А.Н. Азрилляна 2-е изд. доп. и перераб. М.: Ин-т новой экономики, с. 2.Афанасьев Н.В., Рогожин В.Д., Рудыка В.И. Управление развитием предприятия, Харьков: ИД ИНЖЕК, Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. / Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, с. 4.Економічна енциклопедія: У 3-х т. Т.3 / За ред. С.В. Мочерного. К.: Видавничий центр Академія, с. 5.Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. СПб.: Наука, с. 6.Сазерленд Джонатан, Кэнуэлл Дайси. Стратегический менеджмент. Ключевые понятия: Пер. с англ. / Под ред. Е.Е.Козлова. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, с. 7.Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегии: Пер. с англ. / Под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, с. 8.Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М.: Дело, с. Отримано УДК 36 : 352/071 (1-21) О.Д.КОНОВАЛЕНКО, канд. техн. наук, А.В.КОЧУБЕЙ Кременчуцький державний політехнічний університет ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ МІСТА Розглядаються питання управління соціальною сферою на рівні міста та особливості прийняття рішень у ланцюгах системи управління з використанням автоматизованих робочих місць. Управління соціальною сферою на рівні міста є складним процесом, що передбачає оптимальне задоволення інтересів населення і забезпечення належної якості його життя в умовах обмеженості ресурсів. Як відомо, підготовка та прийняття рішень це специфічна форма, яку набуває праця, пов язана з управлінням в інформаційних робо- 413 Научно-технический сборник 77 тах [1-3]. Успішне вирішення цих завдань у руслі перебудови політичних і правових підходів обумовлюють необхідність автоматизації інформаційних процесів систем регіонального управління, і зокрема місцевих державних адміністрацій. Відомо, що в основі управління в будь-якій сфері покладені інформаційні процеси (збирання, накопичення, обробка, зберігання інформації), що забезпечують виконання функцій управління [4]. Особливості процесу прийняття рішень у ланцюгах ієрархічних систем організаційного управління, до яких відносяться і регіональні системи, виражаються в наступному: - більшість рішень приймається в ситуаціях, які раніше не зустрічалися, оскільки співпадіння ситуацій у політичній, соціальноекономічній області є маловірогідними подіями; - вибір варіантів рішень проходить, як правило, при недостатньому знанні поточних ситуацій і тенденцій їх розвитку і незрозумілих уявленнях щодо всіх наслідків рішень, які приймаються; - рішення, інколи найбільш відповідальні, приймаються в умовах жорсткого обмеження в часі. На зміст рішення суттєве значення має вплив особистих якостей і інтересів осіб, які приймають рішення, причому інтереси різних ланцюгів та ієрархій, як правило, можуть не співпадати або бути протилежними. За ступенем невизначеності вихідна інформація, необхідна для вибору кращої альтернативи, рішення, кваліфікується на структурровану, неструктуровану і слабоструктуровану [6]. Структуровані рішення це рішення, що приймаються при однозначно визначених цілях та критеріях діяльності, повному знанні механізмів процесу, яким керують, та вихідних умовах його функціонування. Невизначеність складають випадкові відхилення умов та апріорне незнання майбутніх умов функціонування об єкта, що управляється, а це призводить до неоднозначності наслідків тих чи інших альтернативних рішень. Для цього класу рішень звичайно вдається побудувати надійні математичні моделі й методи знаходження кращих альтернатив управління, але такі ідеальні умови в управлінні соціальноекономічними системами зустрічаються дуже рідко. Неструктуровані рішення мають місце при повній невизначеності умов і закономірностей функціонування об єкту, що управляється, а часто і при неясності й неоднозначності цілей і критеріїв діяльності. В цій ситуації наукові методи дозволяють впорядкувати інтуїтивнологічний аналіз проблем, які вирішуються, дати деякі кількісні оцінки 414 Коммунальное хозяйство городов з досвіду та інтуїції людини, допомогти виявити групові пріоритети та сформулювати альтернативи для пошуку компромісів при прийнятті рішень декількома експертами. У практиці управління соціальноекономічних систем такі випадки зустрічаються дуже рідко. Як правило, має місце змішана ситуація, з переважанням того або іншого випадків. Ці змішані ситуації утворюють основний клас управлінських рішень слабоструктуровані. Докорінні зміни технології прийняття управлінських рішень і подальше вдосконалення автоматизованих інформаційних систем пов язані з переходом від простого збільшення кількості цих систем до їх інтеграції, до комплексної автоматизації інформаційних процесів у галузевому і регіональному управлінні. Удосконалення систем інформаційного забезпечення органів державної влади і управління розглядається сьогодні в контексті її комп ютерізації і використання нових інформаційних технологій. Ці технології засновані на розподіленій (децентралізованій) обробці інформації і економіко-математичних методах, які прийшли на зміну традиційним автоматизованим системам управління (АСУ) на базі великих ЕОМ, які використовувались раніше. Структурно-децентралізована обробка інформації реалізується у вигляді мереж глобальних чи локальних обчислювальних машин. Автоматизацію управління технологією децентралізованої обробки інформації доцільно реалізувати на базі локальної обчислювальної мережі. Концепція децентралізованої обробки економічної інформації, що реалізується на базі сучасних ПЕОМ та локальних мереж, обов язково передбачає розвиток АРМ для фахівців органів управління [5, 6]. Так, під АРМом розуміється набір технічних засобів (мініеом чи ПЕОМ), локальні бази даних і програмне забезпечення, що дозволяють фахівцеві розв язувати професійні завдання в інтерактивному режимі. Тому важливим елементом системи децентралізованої обробки інформації в органах державного управління мають стати АРМ працівників на базі використання персональних ЕОМ. Оскільки процес підготовки рішень у системі державного регіонального управління реалізується, як правило, колективом, необхідна проблемна спеціалізація АРМ управлінського персоналу, яка буде відповідати тим функціям, що вони виконують. Завдання управління, які можуть використовуватися фахівцями органу державного управління на АРМ, умовно можна розподілити на три класи. До першого класу належать повністю формалізовані завдання, для яких необхідно розробити структуризовані процедури вироблення рішень. Ці завдання можуть вирішуватися на ЕОМ за допо- 415 Научно-технический сборник 77 могою алгоритмів без участі людини. Для другого класу завдань характерні слабо структуризовані процедури вироблення рішень в умовах неповної інформації. Завдання третього класу потребують використання неструктурованих процедур вироблення рішення, творчого підходу, тобто базуються на інформованості, кваліфікації, таланті та інтуїції управління. Робітників органу регіонального управління можна також умовно поділити на три групи: - керівники (керівники органу управління); - спеціалісти (завідувачі відділів, управлінь, головні спеціалісти); - технічні працівники (які забезпечують процес управління). Відповідно до характеру завдань, що вирішуються, можна відокремити три типи АРМ, які мають використовуватися в органах регіонального управління: АРМ керівника (АРМ-К), АРМ спеціаліста (АРМ-С) та АРМ допоміжного персоналу (АРМ-Т). АРМ-К повинно мати розподілену локальну структуру, при цьому монітор знаходиться на столі керівника, а основна функціональна частина з додатковим монітором може знаходитися на столі секретаря чи помічника. До АРМ-К застосовується такі вимоги: - наявність розвинутої бази даних, яка постійно доповнюється оперативною достовірною інформацією (актуалізується). До бази має доступ обмежений контингент користувачів, а до окремих файлів бази тільки керівник; - забезпечення керівникові або його безпосередньому помічникові оперативного пошуку потрібної інформації в базі даних та подання інформації у формі, що відповідає психологічним характеристикам людини; - високий рівень інтеграції інформації на екрані (незалежно від джерела даних); - наявність діалогових програмних засобів, які забезпечать прийняття рішення з максимальною адаптацією і регулюючих організаційно-адміністративну діяльність; - забезпечення оперативного зв язку з іншими джерелами інформації в межах організаційної структури; - забезпечення можливості фіксування в пам яті АРМ досвіду роботи та попередніх рішень. Одна з вимог АРМ-К полягає в забезпеченні ділової активності керівника, оскільки 47% його робочого часу зайнято діловими контактами. Тому в складі АРМ мають бути: електронний записник, особистий архів, картотека доручень. При створенні АРМ-С необхідно виходити з того, що спеціаліст є 416 Коммунальное хозяйство городов професіоналом у певній галузі, а АРМ створюються з метою підвищення ефективності його аналітичної роботи з документами (на це в середньому фахівець витрачає 54% свого робочого часу). Професійна орієнтація фахівця обумовлює вимоги до технічного та програмного забезпечення АРМ-С: можливість роботи з особистою базою даних та базами даних органу регіонального управління, проведення комунікаційних діалогів з додатковим джерелом інформації. Для комп ютерної підтримки творчого процесу система повинна мати блок моделювання процесів, що аналізується, з урахуванням накопиченого досвіду. Найважливіша вимога до АРМ-С це забезпечення високого рівня багатофункціональності й гнучкості системи. Основною АРМ-С є підсистема забезпечення ділової і професійної діяльності. Вона, як правило, включає розвинену базу даних, засоби електронної обробки форм і ділові графіки, а також набір програмних засобів для проведення математичних розрахунків моделювання. База даних АРМ-С передбачена для зберігання текстової, числової і фактографічної інформації. В їхню основу, як правило, закладені типові бази даних ПЕОМ. АРМ-С забезпечують підтримку рішень формалізованих і неформалізованих завдань. Вони на найвищому рівні забезпечують досягнення цілі підвищення ефективності й якості управління. Для категорії технічних службовців характерна робота з документами (68% робочого часу) та телефонні переговори (20% робочого часу). Основні їхні функції це в
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks