Ūdens attīrīšanas iekārtu racionāla izmantošana

Description
1. ŪDENS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU RACIONĀLA IZMANTOŠANA AGRIS BORUKS, SIA “ŪdensBoss” 2. Slikts ūdens To nevar dzert Tajā ir daudz baktēriju … un iespējams…

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 2 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ŪDENS ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU RACIONĀLA IZMANTOŠANA AGRIS BORUKS, SIA “ŪdensBoss”
 • 2. Slikts ūdens To nevar dzert Tajā ir daudz baktēriju … un iespējams pat indes No tā taču var nomirt
 • 3. Brīnumains risinājums Unikāla ārzemju iekārta Ātra (lasi pavirša) uzstādīšana Oouuuuu «Lieliska cena» ar līzinga iespējām
 • 4. BET VAI TAS IR TAS, KAS IR VAJADZĪGS  lai tante Zelma varētu dzīvot savā lauku mājā  lietot veļas automātu  jebkurā mirklī dabūt siltu ūdeni  neberzt savu balto podu WC  dzert ūdeni no krāna un dzirdīt savu kazu
 • 5. NĒ JO IR NEPIECIEŠAMS  veikt pilnvērtīgu ūdens analīzi  apzināt patēriņu (litri diennaktī)  izvērtēt vēlamo rezultātu, kuru nepieciešams sasniegt
 • 6. MĒS PIEDĀVĀJAM  ienākošā ūdens kvalitātei un nepieciešamajam rezultātam atbilstošu iekārtu izvēli  uzstādīšanu  apkopi un garantijas
 • 7. PALDIES PAR UZMANĪBU!
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks