У КРАЇНИ ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: ДОСЛІДНИКИ ТА НАУКОВІ ЦЕНТРИ КИЇВ АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОРІЯ. Випуск 9 - PDF

Description
Н А Ц І О Н А Л Ь Н А А К А Д Е М І Я Н А У К У К Р А Ї Н И І Н С Т И Т У Т А Р Х Е О Л О Г І Ї АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОРІЯ У КРАЇНИ Випуск КИЇВ ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: ДОСЛІДНИКИ ТА НАУКОВІ ЦЕНТРИ Археологія

Please download to get full document.

View again

of 362
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 27 | Pages: 362

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Н А Ц І О Н А Л Ь Н А А К А Д Е М І Я Н А У К У К Р А Ї Н И І Н С Т И Т У Т А Р Х Е О Л О Г І Ї АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОРІЯ У КРАЇНИ Випуск КИЇВ ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ: ДОСЛІДНИКИ ТА НАУКОВІ ЦЕНТРИ Археологія і давня історія України Наукова серія з проблем археології та давньої історії Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв язків населення України у кам яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор ї, етногенез та рання історія слов ян, розвиток давньоруських міст і сіл. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела. Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України. Серия посвящена публикациям исследований по археологии и древней истории Украины. Освещаются вопросы социально-экономического развития и культурных связей населения Украины в каменном и медно-бронзовом веках, страницы по истории киммерийцев и скифов, материальная и духовная культура античных греков в Северном Причерноморье, этногенез и ранняя история славян, развитие древнерусских городов и сел. Издаются новые археологические материалы, разведки по истории архео логии и архивные источники. Для археологов, историков, краеведов, учителей истории, студентов исторических факультетов, всех, кто интересуется древней историей Украины. A series is devoted to publications of investigations on archaeology and ancient history of Ukraine. Questions of social and economic development and cultural relations of the population of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, pages of Cimmerian and Scythian history, material and spiritual culture of antique Greeks in Northern Black Sea Coast, ethnogenesis and early history of Slavs, development of the Ancient Russian cities and villages are under observing. New archeological records, survey on history of archaeology and archival sources are being published. This series is intended for archeologists, historians, regional specialists, teachers of history, students of historical departments and for all who is interested in ancient history of Ukraine. Засновник та видавець Інститут археології Національної Академії наук України Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ КВ Р від Адреса редакції: Україна, 04210, Київ 210, просп. Героїв Сталінграда, 12 Тел.: ( ) Факс: ( ) Затверджено до друку Вченою Радою Інституту археології НАН України , протокол 7. Усі матеріали рецензовано Дизайн обкладинки: П а н і к а р с ь к и й А. В. Літературний редактор: Ч Е р н о в о л І. В. Рисунки: авторські Комп ютерна верстка: П а н і к а р с ь к и й А. В. Усі права застережено. Передрук можливий зі згоди редакції та авторів статей ISSN РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Т о л о ч к о П. П. (голова) академік НАН України І в а к і н Г. Ю. (заступник голови) член-кореспондент НАН України К о р в і н - П і о т р о в с ь к и й О. Г. (відповідальний секретар) кандидат історичних наук З а л і з н я к Л. Л. доктор історичних наук О т р о щ е н к о В. В. доктор історичних наук С к о р и й С. А. доктор історичних наук К р и ж и ц ь к и й С. Д. член-кореспондент НАН України К о з а к Д. Н. доктор історичних наук М о ц я О. П. член-кореспондент НАН України Підписано до друку Формат /8. Гарн. Century Schoolbook. Папір офс. Друк офс. Ум.-друк. арк. 42,1. Обл.-вид. арк. 43,9. Тираж 300 екз. Зам. 18. Друк: ПП «Видавництво «Стародавній Світ» Свідоцтво про внесення до Держреєстру суб єкта видавничої справи серії ДК 4035 від Інститут археології НАН України, 2012 ЗМІСТ п р е д и с л о в и е A d m e m o r i a m C u r r i c u l u m v i t a e А Л Е Ш О О. Федір Кіндратович Вовк як антропольог Н О С І В Ан. Проф. Хв.К. Вовк як етнограф С т е б н и ц ь к и й П. До біографії проф. Хв.К. Вовка (Волкова) Ч и к а л е н к о Л. Хведір Кіндратович Вовк як передісторик с т а т т і Б е г у н о в а В. В. Из истории археологических исследований на Смядыни в Смоленске Б е с с у д н о в А. А., З а х а р о в а Е. Ю. ЛОИИМК ЛОИА АН СССР и археологическое изучение Верхнего Подонья (по результатам исследований В. П. Левенка) Б е с с у д н о в А. Н. Об эффективности сотрудничества археологов и липецких краеведов (из архивного наследия В. П. Левенка) Б і л а с Н. М. Археологічна освіта у Львівському університеті: здобутки минулого, завдання сьогодення Б і л а с Н. М., Т и м е ц ь І. В., Ц е л у й к о О. П. Сучасний краєзнавчий музей та археологія: шляхи співпраці та взаємодопомоги Б у й с к и х С. Б. А. В. Бураков исследователь Причерноморских древностей Украины Б у л и к Н. М. Наукове товариство імені Шевченка та археологічні студії на Заході України до Першої світової війни Б у р д о Н. Б. Личностный фактор в исследовании проблемы трипольского домостроительства В д о в и н А. С., М а к а р о в Н. П. Николай Константинович Ауэрбах в студенческие годы ( гг.) В і д е й к о М. Ю. Організаційний експеримент: Трипільська комісія E n e a S.-С. Romanian prehistoric archaeology, between tradition and innovation ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ, 2012 АВТОРИ СТАТЕЙ, 2012 К и т о в а Л. Ю. Деятельность учеников Ф.К. Волкова в Сибири: 1920-е гг К л ю ч н є в а І. М. Археологічні дослідження на Луганщині рр. XX ст К о в а л ь о в а І. Ф. Дніпрогесівська археологічна експедиція рр К о з л о в с ь к и й С. К.. Польські українці і українські поляки у львівській археології років К о л и б е н к о О. В. Українська спадщина Гната Стеллецького К о н т а Р. М. Федір Вовк та його внесок у розвиток етнології: сучасна вітчизняна історіографія кінця ХХ століття К о р в І н-п І о т р о в с Ь к и й А. О. Становлення археологічного картографування в Україні (ХІХ початок ХХ ст.) К у з ь м и щ е в А. Г. Археологические исследования Э.Р. фон Штерна: Березань, Тира, Петрены Л а с і н с ь к а М. Ю. Дослідження археологічних пам яток Нижнього Побужжя науковим загалом Південної України у першій третині ХХ ст Л и т в и н е н к о Р. О. Новобудовна археологія в Донбасі: етапи, дослідники, досягнення Л о з н и ц я Т. В. Ходосівський археологічний комплекс як дослідницький осередок Л я ш к о С. Н. Археологическая справочная биографистика как способ научной коммуникации М е л ь н и к о в а О. М. Археологическая журналистика и институциализация археологии в российской провинции М у з и ч к о О. Є. Одеський осередок археологічної педагогіки наприкінці ХІХ 20-х роках ХХ ст Н а у л к о В. І. Епістолярна спадщина Ф.К. Вовка важливе джерело наукових знань Н а у м о в А. Н., Н а у м о в а Т. В. Археологическое краеведение в тульском крае в е гг. XX в Н е п о м н я щ и й А. А., А к и м ч е н к о в В. В. Из истории археологических исследований крымских музеев в 20-е гг. ХХ в Н і м е н к о Н. А. Археологічні дослідження на Сумщині у контексті становлення та розвитку Роменського краєзнавчого музею у 20-х роках ХХ ст П а л и е н к о С. В. История археологии в Украине и России: основные тенденции и проблемы П і ч к у р С. С. Археологічна освіта в Києві у другій половині ХІХ на початку ХХ століття Р а д і є в с ь к а Т. М. Археологія у науковому доробку Хведора Вовка, матеріали його досліджень у зібранні Національного музею історії України R i c h a r d N. Volkov in France: Cultural Transfers in Anthropology and Prehistoric Archaeology at the end of the 19th Century С а м о й л е н к о Л. Г. Создание кафедры археологии и музееведения в Киевском университете С в я щ е н к о З. В., С к р и п н и к О. М. Археологія у вивченні історії Уманщини С е г е д а С. П. Антропологічний доробок Ф. Вовка: сучасний погляд С м и р н о в А. С. Письмо князя Долгорукова из Киева (первые посещения Трои российскими подданными) С о к и р с ь к а В. В. Внесок Григорія Юхимовича Храбана у розвиток археології України С о х а ц ь к и й М. П. Готфрид Оссовський дослідник трипільської культури Тернопільщини С т а в и ц ь к а А. В. Київський археологічний інститут як навчально-наукова корпорація С т а н і ц и н а Г. О. З історії Наукового архіву Інституту археології НАН України С т а р к о в В. А. Федір Вовк та родина Чикаленків: відносини крізь призму обопільного листування С т р у к у л е н к о А. С. Новобудовні археологічні експедиції х рр. ХХ ст. та їх внесок у дослідження давньої історії північностепової Наддніпрянщини Т а р а б у к і н О. О. Волинський центральний музей регіональний осередок вивчення археологічної спадщини Східної Волині ( рр.) Т е с л е н к о Д. Л.. Историография археологии: проблема структуры предметного поля Т и х о н о в И. Л. Ф.К. Волков в Санкт-Петербурге Т о л о ч к о Д. В. Ф. К. Вовк та його наукова школа в сучасній українській історіографії У с а ч у к А. Н. К истории отечественной археологии: альбом рисунков Н. Е. Макаренко из фондов Донецкого краеведческого музея Ч а у к и н С. Н. «Неакадемическая» археология в России х гг. Раскопки Л.И. Пимакиным городища дьякова типа «Круглица» Ч е р н о в о л И. В. История одной командировки: к вопросу о перевозе научного наследия Ф. Вовка в Украину Ш е с т а к о в И. А. С.А. Локтюшев исследователь каменного века Среднего Подонцовья (конец 10-х начало 40-х годов ХХ столетия) Я н е н к о А. С. Музейная археология советской Украины 1920-х первой половины 1930-х гг.: этапы развития Я с н о в с ь к а Л. В. Дослідження давньоруських старожитностей Чернігівщини співробітниками Чернігівського державного музею у х рр. ХХ ст н а ш і а в т о р и С п и с о к с к о р о ч е н ь До 165-річчя від дня народження Ф.К. Вовка предисловие «Волков бояться в лес не ходить» решили мы и отправились в очередное путешествие по запутанным научным, административным и финансовым дебрям. Предлагаемый Вашему вниманию результат этого путешествия настоящий сборник, посвященный 165-летию со дня рождения Федора Кондратьевича Вовка (Волкова). Пожалуй, советская традиция делать нечто к дате, не лишена смысла это всегда подведение итогов, необходимость уложиться в определенные сроки и материализация замыслов. Сборник состоит из двух неравных частей Ad Memoriam и статей присланных участниками конференции «История археологии: исследователи и научные центры» (Киев, Украина, сентября 2012 г.). В первой части мы разместили Curriсulum Vitae Ф.К. Вовка (документ из Научного архива ИА НАН Украины), и четыре прежде неопубликованных текста, написанных учениками Ф.К. Вовка в годах для Общего собрания естественнонаучной секции Украинского Научного Общества в Киеве, посвященного памяти Ф.К. Вовка (тексты поданы с сохранением особенностей правописания того времени). Рукописные тексты сохранились в Научном архиве ИА НАН Украины и были обнаружены при работе над материалами фонда Ф.К. Вовка. Дата их написания определяется содержанием, а также подтверждается упоминанием этих текстов (и еще одного пока не обнаруженного) в докладной записке А.Г. Алешо общему собранию Украинской академии наук об организации Музея Антропологии и этнологии, датированной 1921 годом. Хотя, статья А.З. Носова, возможно, была впоследствии исправлена, т. к. содержит сведения более позднего времени. Во второй части сборника размещены статьи участников конференции, поданные в алфавитном порядке. Наши авторы затронули широкий спектр вопросов истории археологии Польши, России, Румынии, Украины, Франции. Среди них выделяются: проблемная статья, посвященная структуре предметного поля историографии археологии, статьи, освещающие вопросы археологической справочной биографистики, взаимодействия современного краеведческого музея и археологии. В сборнике нашли место статьи, отражающие развитие археологического образования на территории Украины середины ХІХ ХХ вв., широко затронута проблематика истории археологических экспедиций, отдельных институций, музейных археологических исследований, археологическо
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks