TUR ZM Ç N NG L ZCE-I - PDF

Description
T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2737 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1698 TUR ZM Ç N NG L ZCE-I Yazar Dr. Can STAUB Editör Prof.Dr. Zülal BALPINAR ANADOLU ÜN VERS TES çindekiler iii çindekiler Önsöz...

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 46 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2737 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1698 TUR ZM Ç N NG L ZCE-I Yazar Dr. Can STAUB Editör Prof.Dr. Zülal BALPINAR ANADOLU ÜN VERS TES çindekiler iii çindekiler Önsöz... vi At the Hotel... 2 HOTEL... 3 LET US READ... 3 HOW WOULD THEY SAY IT?... 5 A LOOK AT THE LANGUAGE... 8 TROUBLE SHOOTING A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS USEFUL INFORMATION Types of Hotels Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Referanslar - Kaynaklar The Front Desk FRONT DESK IN A HOTEL LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE Conditional Sentences-If Clauses What if Kal b THE CONSIERGE AND THE BELLBOY A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS - Check in/check out USEFUL INFORMATION Types of Hotel Rooms and Bed Sizes in Hotel Rooms Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Referanslar - Kaynaklar In the Restaurant RESTAURANT LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE A LOOK AT THE LANGUAGE OF RESTAURANTS TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Reference - Kaynakça ÜN TE 2. ÜN TE 3. ÜN TE iv çindekiler 4. ÜN TE 5. ÜN TE 6. ÜN TE The Cafe and the Bar THE CAFE AND THE BAR LET US READ A LOOK AT THE LANGUAGE HOW WOULD THEY SAY IT? AT THE CAFE AT THE BAR A LOOK AT THE LANGUAGE OF CAFES AND BARS TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION Tea Coffee Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Referanslar - Kaynaklar Amenities and Facilities AMENITIES AND FACILITIES LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION- FAYDALI B LG LER Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar Reference - Kaynakça Local Sight Seeing WHERE TO GO HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE A LOOK AT THE LANGUAGE OF GIVING AND RECEIVING DIRECTIONS TROUBLE SHOOTING USEFUL INFORMATION Where to go? What is in Eskiflehir? What to buy? Yunus Emre Nasreddin Hodja Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar çindekiler v Emergencies EMERGENCIES LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? Situation 1: Fire Alarm Situation 2: Guest falls and cuts self (head) in the restaurant Situation 3: Down the shaft A LOOK AT LANGUAGE THE OF EMERGENCIES A LOOK AT THE LANGUAGE WHAT WOULD THEY SAY? Situation 1: Finding a doctor Situation 2: Going to the Emergency Room Situation 3: After visiting the doctor TROUBLE SHOOTING IN EMERGENCIES-TO DO LIST In case of Fire In case of a Thunderstorm or Hurricane In case of medical emergencies Things to do and thing to know in case of emergencies when you travel USEFUL INFORMATION Vocabulary - Sözcükler Let Us Test Ourselves - Kendimizi S nayal m Answer Keys - Cevap Anahtar References - Kaynaklar ÜN TE vi Önsöz Önsöz Sevgili Ö rencilerimiz, Ülkemize co rafi, tarihi, kültürel aç dan bakt m zda pek az ülkede rastlayaca m z zenginliklerle karfl lafl yoruz. Bu zenginliklerimiz aras nda tertemiz denizlerimizi, tarihi miras m z ve inançlar n bir arada var oldu u hoflgörü ortam n ve dört mevsimi bir arada yaflamay ve zengin mutfak kültürümüzü hemen saymak mümkün. Globalleflen dünyam zda seyahat etmek daha kolay ve h zl hale gelmifltir. Pek çok kifli kendi ülkesinin d fl nda bir yerler görüp e lenmek ve biraz da bilgilenmek için yola koyulmaktad r. Tüm bu verileri göz önüne ald m zda bu denli zenginliklere sahip olan ülkemiz neden bu yeni dünya seyahat düzeni içinde yer almas n, neden bu de erlerini turizm amaçl de erlendirmesin? Türkiye statistik Kurumu nun verdi i say lara göre 2011 y l nda ülkemize 36 milyon 151 bin 328 kifli ziyaret etmifl ve 23 milyon dolar gelir sa lanm flt r. Bu say n n gelecek y llarda daha da artmas beklenmektedir. Tahminlerimizi say sal de- erlerle anlatacak olursak; Birleflmifl Milletler Dünya Turizm Organizasyonu 2011 raporunda, 2011 y l nda 982 milyon kiflinin kendi ülkelerinden farkl ülkelere seyahat etti ini belirtmekte ve bu rakam n 2012 de bir milyar aflaca n, 2020 de 1.4 milyara, 2030 da ise 1.8 milyara ulaflaca n ön görmektedir. Bu öngörü daha fazla turizm geliri, daha fazla istihdam ve sosyoekonomik geliflmeye daha fazla katk anlam na gelmektedir. Turizm sektörünün kendisinden beklenen bu ekonomik ve sosyal at l m yapabilmesi, sürdürülebilir bir gelir kayna haline gelebilmesi için farkl türlerde turizm tesislerine, farkl gereksinimlere yan t verebilecek turizm anlay fl na-yeflil turizm, inanç turizmi gibi-ve en önemlisi farkl gereksinimlere yan t verebilecek iyi yetiflmifl ifl gücüne ihtiyaç vard r. Gerek konaklama, gerek seyahat, gerek yiyecek içecek alanlar nda hizmet sektörünün çok iyi yetiflmesi ve gelen konuklar iyi a rlamas gerekir. Çünkü, turizm, bir ülkenin hem en iyi reklam arac, hem de en kötü reklam arac olabilir. Bu faktörler göz önüne al nd nda, siz turizm emektarlar olarak çok zorlu ve bir o kadar da zevki bir rol üstlenmifl oluyorsunuz. Sizlerin daha iyi donan mlarla konuklar n z karfl layabilmeniz için de bizler en az ndan yabanc dil alan nda yard mc olmak amac ile bu kitab haz rlad k. Kitab m zda yedi ünite bulacaks n z. Her ünitenin kendi içerisinde okuma, okudu unu anlama, dilbilgisi aç klamalar ve ünitenin kapsad konu ile ilgili olan ngilizce kal psal yap lar n bulundu u bölümler bulacaks n z. Bu bölümler sizin ngilizce dil bilginizi gelifltirmek ve katk da bulunmak için haz rlanm flt r. Özellikle, kal p kullan mlar çal flman z ve günlük yaflam n zda da uygulaman z h zl bir dil geliflimi sa layacakt r. Her ünitemizin sonunda Faydal Bilgiler bafll - alt nda bir ek bölüm bulacaks n z. Bu bölümde, ünitenin konusuna göre farkl alanlarda size alan bilgisi sunmaya çal flt k. Önsöz vii Her üniteyi size verilen takvime göre düzenli çal flman z, ünitelerde yer alan sorular yan tlaman z ve elden geldi ince uygulamada kullanman z konulara hakim olman z ve anlam n z için yeterli olacakt r. Kitab m z haz rlarken iki farkl yaklafl m birlefltirmeye çal flt k. Size s rf dil a rl kl bir kitap haz rlayarak mesle inizle ilgili konular d flar da b rakmak istemedik. Ancak, bizler turizm alan uzmanlar da de iliz, size s rf turizm içerikli bir kitap da sunamazd k. Sonunda orta yolu bularak her iki alan da birlefltirmeye çal flan bu kitab m z size sunuyoruz. Hepinize baflar lar dileriz. Prof.Dr. Zülal BALPINAR Dr. Can STAUB 1TUR ZM Ç N NG L ZCE-I Amaçlar m z - Our Aim Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir otelde sunulan hizmet ve destek hizmetlerinin neler oldu unu; Müflterilerin sorduklar farkl sorunlar nas l yan tlayacaklar n aç klayabilecek, ngilizce can, must gibi modal fiilerin kullan mlar n saptayabilecek, Müflteriye ayr nt l bilgi vermenin örneklerini görerek bilgi ve becerilerinizi gelifltirebileceksiniz. Anahtar Kavramlar - Key Terms Key terms about hotel industry çindekiler - Unit Contents Turizm çin ngilizce-i At the Hotel HOTEL LET US READ HOW WOULD THEY SAY IT? A LOOK AT THE LANGUAGE TROUBLE SHOOTING- SORUN ÇÖZME A LOOK AT LANGUAGE OF HOTELS USEFUL INFORMATION At the Hotel HOTEL Bu bölümde genel anlamda bir otel tan t larak, konuklarla yap labilecek konuflmalardan örnekler verilmifltir. Do al olarak bir otelde konuklar ile yap labilecek tüm konuflma türlerinden örnekler vermek olanaks zd r. Ancak, verdi imiz örneklerin size yard mc olaca n umuyoruz. lk olarak Marmaris te bizim hayal etti imiz bir otelin tan t m n okuyarak biraz bilgi edinecek, sonrada özellikle ön büro, bir baflka deyiflle, resepsiyon elemanlar n n konuklar ile yapacaklar konuflmalardan örnekler bulacaks n z. Resim 1.1 Marmaris yolu - tatilde.org LET US READ lk okuma örne imiz Marmariste küçük bir oteli tan tan bir metin. Bir aile oteli olan Lighthouse Inn, ailenin k z Yasemin ve o lu Cem taraf ndan tan t l yor. ki kardefl özellikle ön büro hizmetlerini yürüterek ailelerine yard mc oluyorlar. 4 Turizm çin ngilizce-i The Lighthouse Inn Welcome to the Lighthouse Inn. We are a quaint, comfortable family-owned guesthouse in the peaceful fishing village of Selimiye. Our location is 41 kilometers south-west of Marmaris. Because of the beautiful, winding roads, it takes a little over an hour to reach us from downtown Marmaris. The three-story Lighthouse Inn has eight rooms. All rooms have a sunrise view of the bay, and each room has a balcony where guests can watch the local fishermen bring in their fresh catch for the local restaurants. Guests may choose a room with two double beds, or one queen-size bed. All rooms are en suite, with hot and cold running water, air conditioning in the summer, and heating in the winter. All of our rooms are nonsmoking and have wi-fi access. On the ground floor, our reception area is staffed from 7:00 to 22:00 by one of our friendly family members. Check-in is after 15:00 and check-out is before noon. Also on the ground floor, we have a small seafood restaurant, where mom and dad prepare all of the meals. Guests of the Inn always have a reserved table, and breakfast is included in the price of your stay. Our rooftop café, with a spectacular view of the bay, is a wonderful place to enjoy a morning tea or coffee, or a glass of wine in the evening. We also offer a twice-aday shuttle into Marmaris - once in the morning and once in the late afternoon. Our hotel is also handicapped friendly. There is also ample free parking around the Inn. If you have any inquiries or wish to make a reservation, you can us at: Rates and availability can be found when you visit our website: Yasemin Hepmutlu-Cem Hepmutlu SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES 1 SIRA S ZDE 1. Who owns YOUR the TURN Lighthouse? 2. What is internet ALIfiTIRMALAR availability at the Lighthouse? EXERCISES 3. Who needs UYGULAYIN a reservation to eat in the restaurant? 4. How much does the breakfast cost? K TAP BOOK 5. What kind of food do they serve at the restaurant? NTERNET 6. What can I see from my room? D KKAT ATTENTION 7. When can I find someone at the front desk? 8. What is AMAÇLARIMIZ OBJECTIVES the largest bed at the hotel? 9. If I don t have a car, how can I travel to Marmaris? 10. What is the attraction of the rooftop café? 1. Ünite - At the Hotel 5 HOW WOULD THEY SAY IT? Bu otel personeli ile yüz yüze veya telefonla yap lan konuflmalardan örnekler göreceksiniz. Bir otelde konuklar n otele geldikleri andan itibaren konuflacaklar ve bilgi alabilecekleri personeli bulmas son derece önemlidir. Resim 1.2 Akdenizde bir tatil beldesi photos.net/images/vie w_photog.php?photogi d=371 Image:Michal Marcol/FreeDigitalPho tos.net Situation 1: Bir konuk telefonda Yasemine otelle ve otele ulafl mla ilgili bilgi soruyor. Yasemin : Good afternoon. Thank you for calling the Lighthouse Inn. How may I help you? Guest : Yes, I like to ask some questions about your Inn. Yasemin : Certainly. Guest : Do you have a shuttle from the Dalaman? Yasemin : I m afraid we don t. If you can get to Marmaris, we can pick you up in the morning or afternoon. You can hire a taxi from the airport to downtown Marmaris. If you give us a call when you arrive at the airport, we can tell you where the taxi should leave you in town, and when you can get a ride on the shuttle. Guest : How late is your restaurant open? Yasemin : We don t have a posted closing time, but, we generally close after the last guest leaves. This is usually around ten o clock. Guest : And do you have live music or a DJ? Yasemin : No. Neither. Guest : And what about the rooftop café that I read about on your website. What time does it close? Yasemin : It has the same hours as the restaurant. We understand that people come to Selimiye for rest and relaxation, and not nightlife, so we try our best to limit entertainment after the sun goes down. Guest : Thanks very much. I m glad to know this. I am a light sleeper, and I m hoping for a peaceful stay. 6 Turizm çin ngilizce-i Resim 1.3 Yelkenli gitalphotos.net/i mages/view_phot og.php?photogid= 4036 Image: Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net Resim 1.4 Kahvalt gitalphotos.net/i mages/view_phot og.php?photogid= 151 Image: Suat Eman / FreeDigitalPhotos.net Situation 2: Bir konuk yelkenli kiralamakla ilgili sorular yöneltiyor. Cem : Good afternoon. How may I help you? Guest : Good afternoon. My wife and I are wondering about sailing in this area. Is it possible to rent or charter a boat nearby? Cem : If you don t mind, I will ask you some questions to help you. What size boat are you requesting? Guest : Perhaps something we can use for day-sailing. Maybe one overnight. So, maybe five to eight meters. Cem : Would you need a captain, or can you sail by yourselves? Guest : We are experienced sailors. But, we would need a GPS and charts for the local waters, however. Cem : Would you need meals provided as well? Guest : No. We can take care of the provisions ourselves. Cem : There are a couple of small sailboats for rent here in Selimiye. If we can t find something here, we may need to look to Marmaris where there are many more options. Are you OK with that? Guest : Yes. You can take us to Marmaris, correct? Cem : Yes we can. I will do some research. If you can stop by the desk after an hour, I should have some options for you. Guest : Perfect. Thanks very much. Situation 3: Bir konuk lokanta ile ilgili sorular soruyor. Cem : Good morning, Mrs. Dawson. I hope you slept well last night. Guest : We did! It was fantastic to wake up with the sun coming through our balcony door and the sounds of the fishermen heading out. Cem : I m glad you re enjoying your stay. How can I help you? Guest : I wanted to ask about the meals. We just had breakfast. The honey was delicious! Cem : Yes. The bees create a great mixture from flowers and pine trees. So, it s not too sweet. Guest : We re definitely taking some home. 1. Ünite - At the Hotel 7 Cem : You ll see stands all along the roads around here. Guest : Yes, we noticed them coming in yesterday. Do you serve lunch as well? Cem : I m afraid not. Our parents start work very early for breakfast, and finish late because of dinner. Mid-day is their time for a siesta. Plus, there are many local options that allow our guests to walk around and try different places. Guest : That s fair. What about dinner? What are the hours? Cem : We start serving at six, and the kitchen is usually open until ten, or when the last guest orders. Guest : Do I need to make a reservation? Cem : Our guests get priority seating. But, because our restaurant is small, we do ask that you let us know in advance when you might be coming. Guest : What do you mean by priority seating? Cem : We don t take reservations, except from our guests. So, they always have a chance to guarantee a table. Guest : We arrived after dinner last night, so we haven t seen the dinner menu. What do you usually serve? Cem : Actually, our menu changes daily. It all depends on what the fishermen bring us during the day. And what s fresh at the vegetable market in Marmaris. Our shuttle driver also does our shopping for us when he goes in to Marmaris in the morning. I can t tell you exactly what will be on tonight s menu, but I can guarantee that it will be fresh. Guest : Is there smoking at the restaurant? Cem : Are you non-smokers? Guest : Yes. Cem : Unfortunately, because there is outdoor seating, smoking is allowed. But, in general, few of our guests smoke. Guest : After the breakfast, we definitely want to try the dinner. How about if you put the two of us down for eight o clock? Cem : Absolutely, Mrs. Dawson. Guest : And what time does the morning shuttle leave for Marmaris? Cem : In about fifteen minutes. Guest : Perfect. We want to spend the day in town. What time is the return? Cem : Around five. We ask the guests to make arrangements with the driver before they are dropped off. Guest : That s great. Thanks very much. Cem : Enjoy your day! SIRA S ZDE HOW WOULD YOU SAY IT? YOUR TURN Yukar daki konuflmalar temel alarak afla da sizde otel konuklar n n sorduklar sorulara yan t vermeye çal fl n. ALIfiTIRMALAR EXERCISES Example: Guest : What time is check-in? UYGULAYIN Response: Check-in is after three o clock. K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION 2 SIRA S ZDE YOUR TURN ALIfiTIRMALAR EXERCISES UYGULAYIN K TAP BOOK NTERNET D KKAT ATTENTION 8 Turizm çin ngilizce-i 1. Where can I park my car? 2. What time is lunch served at your restaurant? 3. If I don t have a car, how can I get to Marmaris? 4. What entertainment is there in the evening? 5. How can I go sailing in this area? 6. What will I see from my balcony? 7. Are reservations accepted at your restaurant? 8. What s on the menu for dinner tonight? 9. Isn t smoking banned in restaurants in Turkey? 10. How do I get the shuttle back here from Marmaris? A LOOK AT THE LANGUAGE Turizm sektöründe s kça rastlanan kal p ve cümle türlerinde yard mc fiillere s kl kla rastlan r. Modal verbs ad n verdi imiz bu yard mc fiillerin kullan m alanlar oldukça genifltir. Kullan m yerlerine göre de farkl anlamlar ifade edebilirler. Olas l k, gereklilik veya tahmin yürütmeden, izin isteme veya kibar ricada bulunmaya kadar farkl farkl kullan mlar bulunmaktad r. Afla da size küçük bir okuma parças sunuyoruz. People who work in the tourism industry must learn how to be clear in providing information to guests and customers. At the same time, those who work in the tourism industry should learn to be polite and respectful to their guests and customers. The proper use of modals can help. However, you might hear the modals below used in many different ways. Therefore, you should make an effort to study modals explained below. Afla da sizlere k sa k sa baz yard mc fiillerin kullan mlar ve anlamlar konusunda bilgi vermeye çal fl yoruz. Aç klamalar m z okudu unuz zaman birkaç yard mc fiilin ayn ifllev için kullan labildi ini göreceksiniz. Bu durumda hangi yard mc fiili kullanmak daha do ru olur diye düflünmenize gerek yok. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Baz durumlarda bu yard mc fiillerin kullan mlar aras nda ince farkl l klar olabilir. Bu aflamada o kadar ayr nt ya girmemizin gerekli olmad n düflünüyoruz. 1. Ünite - At the Hotel 9 I. Can - could a. We use the modal verb Can to express ability in present or past time. He can play football. OR She can sing like and angel. Can yeterlik veya yetenek belirtmek için kullan l r. Could, can yard mc fiilinin geçmifl zaman çekimidir. Can yard mc fiili gibi yeterlik veya yetenek belirtmek için kullan l r. He could play football. OR She could sing like and angel. b. Both can and could are used in polite requests, asking form permission and asking someone to do something or polite offers/suggestions. Could is used in more polite forms. Can you speak slowly, please? (polite request) Can I leave the class early? (asking for permission) Can you bring me another glass of tea? (asking someone to do something) Can I help you with your luggage? (polite offer) OR Could you speak slowly, please? (polite request) Could I leave the class early? (asking for permission) Could you bring me another glass of tea? (asking someone to do something) Could I help you with your luggage? (polite offer) Yukar daki örneklerden de gördü ünüz gibi can ve could kibar rica, izin ve öneri içeren cümlelerde kullan labiliyor. c. Can and Could are also used to talk about possibility or impossibility. The Black Sea can be very rough. (The Black Sea is rough sometimes.) You can get lost in country road easily. (People often lose their way in country roads.) Could is used as past tense form of can in this meaning. The Black Sea could be very rough. (The Black Sea was rough sometimes.) You could get lost in country road easily. (People often lost their way in
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks