TÜRK ÇOCUK EDEBİYATI KAYNAKÇASI

Description
TÜRK ÇOCUK EDEBİYATI KAYNAKÇASI

Please download to get full document.

View again

of 226
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazine

Publish on:

Views: 2 | Pages: 226

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    TÜRK ÇOCUK EDEBİYATIKAYNAKÇASI Hüseyin ALTUNYA ANKARA Nisan 2012   - I -  Dizgi : Ayşe Ekmen – R. Emrah Altunya - II - Ankara Üniversitesi Çocuk ve    Gençlik Edebiyat õ  Uygulama ve Ara ş t õ rma Merkezi E ğ itim, Ara ş t õ rma ve İ nceleme Dizisi – 2 ANKARA ÜN İ VERS İ TES İ  BASIMEV İ   İ ncita ş õ  Sokak No: 10 06510 Be ş  evler / ANKARA Tel: 0 (312) 213 66 55 Bas õ m Tarihi: 18/05/2012    - III - SUNU Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyat õ  Uygulama ve Ara ş t õ rma Merkezi (ÇOGEM), erken dönemden ba ş layarak çocuklar  õ n duyu alg õ lar  õ n õ n ve dü ş ünce dünyalar  õ n õ n geli ş tirilmesi, onlar  õ n okuma kültürü edinmi ş  bireyler olarak yeti ş tirilmesi için neler yap õ lmas õ  gerekti ğ ini, bilimsel çal õ ş malarla, ara ş t õ rmalarla ortaya koymay õ  amaç edinmi ş  bir merkezdir. ÇOGEM’in kurulu ş  yönetmeli ğ inde de belirtildi ğ i gibi öncelikli amaçlar  õ ; yurtiçinde ve yurtd õ ş õ nda çocuk ve gençlik edebiyat õ yla ilgili konularda ara ş t õ rma, inceleme yapmak,  bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek; nitelikli çocuk ve gençlik edebiyat õ  yap õ tlar  õ n õ n, çocuk ve gençlerin duygu ve dü ş ünce e ğ itimindeki önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmektir. Türk Çocuk Edebiyat  õ  Kaynakças õ , 2002’de ba ş layan, sürekli ve titiz bir çal õ ş man õ n ürünüdür. Ülkemizde çocuk edebiyat õ , bilimsel çal õ ş malar ve çocuk gerçekli ğ ine uygun yaz õ nsal yap õ tlar ba ğ lam õ nda nitelik ve nicelik olarak önemli geli ş meler göstermektedir. Çocuk edebiyat õ  alan õ nda ba ş lang õ c õ ndan günümüze de ğ in olu ş turulmu ş  bilgi birikiminin özenle ve bilimsel bir duyarl õ kla çerçevelenmesine yönelik çabalar, bu geli ş ime ivme kazand õ racakt õ r. Edebiyat yap õ tlar  õ , sezinletici birer uyaran olarak çocuklar  õ n duygu ve dü ş ünce e ğ itimlerinin temel araçlar  õ d õ r. Çocuklar  õ n, erken dönemden ba ş layarak dil ve anlam evrenlerine uygun nitelikli yap õ tlarla bulu ş abilmesi için geli ş mi ş   birçok ülkede oldu ğ u gibi ülkemizde de çocuk edebiyat õ n õ n bilimsel bir çal õ ş ma alan õ  olarak gittikçe yetkinle ş mesi gerekir. Çocuk edebiyat õ  alan õ nda yap õ lanlar  õ n  bilinmesi, incelenmesi, yap õ lacak kuramsal ve uygulamal õ  çal õ ş malara da k  õ lavuzluk edecektir. Türk Çocuk Edebiyat  õ  Kaynakças õ , ülkemizde bu kapsamda gerçekle ş tirilen ilk çal õ ş mad õ r. Çocuk edebiyat õ yla ilgili çe ş itli nitelikteki yap õ tlar  õ n, y õ ll õ klar  õ n, bilimsel çal õ ş malar  õ n, de ğ i ş ik etkinliklerin yer ald õ ğ õ  bu kaynakçan õ n katk  õ , öneri ve ele ş tirilerle, gerçekle ş tirilecek yeni çal õ ş malarla sürekli geli ş tirilmesi içten dile ğ imdir. Yo ğ un emek ürünü olan  Türk Çocuk Edebiyat  õ  Kaynakças õ ’  n õ  bilimsel bir duyarl õ kla ve özenle haz õ rlayan ö ğ rencim, meslekta ş õ m Hüseyin ALTUNYA’ya içten te ş ekkür ediyorum.  Nisan, 2012 Prof. Dr. Sedat SEVER ÇOGEM Müdürü  ÖNSÖ Bu araştırmayı, “Türk !"uk e#e$iyatı %yazını&' alanın#a alışmak üzere kaynak arayanlara $ir (n hazırlık !larak #üşün#ük. )!"uk e#e$iyatı k!nu*un#a ürün +erenler #e hem ulaşa$il#iimiz ken#i yazılarını %e*ki tarihten yeniye #!ru *ıralanmış !larak& hem #e ken#ileri hakkın#a yazılanları $ura#a $ula$ile"ektir.)alışmalarımız *ıra*ın#a g(r#ük ki, $u alan#a ek #e azım*anamaya"ak (lü#e ni"el $irikim +ar. Bu ne#enle araştırmayı, “!"uk yazını, !"uk kitaları, !"uk yayınları, !"uk kütühaneleri'yle ilgili yazılarla *ınırlan#ırmaya alıştık. B!yut #aha #a genişleme*in #iye, !"uk yazını ile i ie !lma*ına karşın, (rne-in, “genlik yazını, !"uk tiyatr!*u, !"uk *inema*ı, !"uk eitimi, !"uk #ili %gelişimi&, #er* kitaları' ile ilgili $ilgiler +e yayınlar/ yine aynı #üşün"elerle, Türk 0umhuriyetlerin#e yaılan alışmalar, $u tarama-#erleme-*ıralamanın genellikle #ışın#a kal#ı. Benzer #üşün"elerle +e $aşkaları k!lay"a ulaşa$ilir kul-lana$ilir #iye, internetten yaılan yayınlara ek yer +erme#ik.B(yle $ir kimlik *atama alışma*ın#a, $ilgilerin he*ine #!ru#an ulaşmak mümkün !lamıy!r. Bu ne#enle, ek !k alışma#an %1ün"ü B(lüm2#e g(*ter#ik& yararlan#ık. 3 zaman #a $ir amazla karşılaştık: Başlıın#a “!"uk' geen her yazı, “!"uk yazını üzerine' yaılmış $ir alışma/ a#ı, kahramanı “!"uk' !lan her yaıt %şiir, (ykü, r!man...&, “!"uk yazını ürünü' *ayılmalı mıy#ı4 Bu n!kta#a, ulaşama#ıımız ya #a !kuyama#ıımız yayınlar iin tah-minler yürüterek karar +ermek z!run#a kal#ık. 5arklı *ayıla$ile"ek kimi $ilgileri, kaynaa #!ru#an ulaşarak #üzeltmeye alıştık. A#ı geen yazıya6yazılara #!-ru#an ulaşamamış*ak, $aş+ur#uumuz kaynaklar#a yanlışlar +e ek*ikler +ar*a, #!al#ır ki, ! yanlışları +e ek*ikleri $iz #e $uraya taşımış !l#uk.7ararlan#ıımız kaynaklar#a, kimi kitaların yayım tarihi, kimi #ergilerin yayım tarihi ya #a *ayı*ı, kimi #ergiler#e +e kitalar#a yayımlanan yazıların *ay8a*ı +erilmemişti. 9(zü e#ilen yayınları g(rememiş*ek, $u tarihleri, *ayıları +e *ay8aları $iz #e +ereme#ik. B(yle $ilinmeyen ya #a kuşkulu !lan #urumları “%4&' işaretiyle $elirttik. Tara#ıımız kaynakalar#a, ne yazık ki, ek !k a#, tarih, *ayı, *ay8a yanlışı g(r#ük. Bu ne#enle $iz, gelenein #e #ışına ıkarak, $ir yazarın *!ya#ının yanın#a a#ının yalnız"a ilk har8ini +erme yerine, a#ının tama-mını +er#ik/ ayrı"a her kaynakta $unu yinelemekten ekinme#ik. Bunun gi$i, - V -
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks