Trivial Mates

Description
activitats matemàtiques 3r

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 3

Extension: ODT | Download: 0

Share
Transcript
  Què es un lustre?a) 1 any.b) 10 anys.c) 5 anys.Descomposa el nombre 2.400 de dues formes. Escriu com es llegei el nombre anterior i posterior a 4.05!.Què es una dècada?a)100 anys.b)10anys.c) 1 any.Què es un segle?a) 100 anys.b) 10 anys.c) 5 anys.Quant s la mitad de 120?# 1.2$% sumali 24D i 2&. Escriu 'uina es la centena anterior i la decena posterior de 1.%(2.  Quin nombre li aur*s de sumar a 2.+00 per'uè doni 5.000?Quants minuts t una ora?Quin s el doble de 4!%?,i a-ui s dimecres 1 de no-embre. Quin dia era air?Quantes ores t un dia?# %.452 restali %/ i 120&.n-enta un problema de sumar on el resultat sigui 505.ultiplica (% % mentalment.  #proima $(+ a la centena i despr s a la desena.Quants dies te un any bisiesto?Què es un lustre?a) 1 any.b) 10 anys.c) 5 anys.Què es un lustre?a) 1 any.b) 10 anys.c) 5 anys.Què es un lustre?a) 1 any.b) 10 anys.c) 5 anys.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks