ТРЕНУВАЛЬНА РОБОТА ХОКЕЇСТОК НА ТР АВІ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В БАЗОВОМУ РОЗВИ- ВАЮЧОМУ МЕЗОЦИКЛІ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ - PDF

Description
ТРЕНУВАЛЬНА РОБОТА ХОКЕЇСТОК НА ТРАВІ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В БАЗОВОМУ РОЗВИ- ВАЮЧОМУ МЕЗОЦИКЛІ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ Віктор Костюкевич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 17 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ТРЕНУВАЛЬНА РОБОТА ХОКЕЇСТОК НА ТРАВІ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В БАЗОВОМУ РОЗВИ- ВАЮЧОМУ МЕЗОЦИКЛІ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ Віктор Костюкевич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Анотація. У статті розглядається методика контролю за тренувальною діяльністю в хокеї на траві. Розроблена структура і зміст базового розвиваючого мезоцикла висококваліфікованиххокеїсток на траві, як одного із етапів підготовки спортсменів до основних змагань. Методика контролю за тренувальною роботою в хокеї на траві дозволяє фіксувати обсяг, співвідношення різних засобів тренування, визначати спрямованість і величину тренувальних ефектів. Ключові слова: контроль, хокей, підготовка, спортсмен. Аннотация. Костюкевич Виктор. Тренировочная работа хоккеисток на траве высокой квалификации в базовом развивающем мезоцикле подготовительногопериода. В статье рассматривается методика контроля за тренировочной деятельностью в хоккее на траве. Разработана структура и содержание базового развивающего мезоцикла высококвалифицированныххоккеисток на траве, как одного из этапов подготовки спортсменов к основным соревнованиям. Методика контроля за тренировочной работой в хоккее на траве позволяет фиксировать объем, соотношение разных средств тренировки, определять направленность и величину тренировочных эффектов. Ключевые слова: контроль, хоккей, подготовка, спортсмен. Aotatio. Kostyukevich Viktor. Traiig work hockey players o a grass of tall qualificatio i base educig mezocycle the preparatory term. I a paper is cosidered the procedure of moitorig behid traiig activity i hockey o a grass. The frame ad the cotets base educig mezocycle highly skilled hockey players o a grass, as oe of stages of preparatio of sportsme to the basic competitios is developed. The procedure of moitorig behid traiig work i hockey o a grass allows to fix volume, a iterrelatio of differet meas of traiig, to determie a orietatio ad size of traiig effects. Keywords: moitorig, hockey, preparatio, sportsma. Вступ. В структурі річного тренувального циклу підготовки спортсменів високої кваліфікації підготовчий період займає особливе місце. В цьому періоді вирішується завдання практично всіх сторін підготовки спортсменів і традиційно він складається із чотирьох мезоциклів: утягуючого, базового розвиваючого, базового стабілізуючого та передзмагального [4, 8]. Кожен із цих мезоциклів характеризується відповідною специфічністю тренувальної роботи, а саме: спрямованістю та динамікою тренувальних навантажень, співвідношенням засобів тренування, методикою проведення тренувальних занять тощо. Проблема підготовки висококваліфікованих спортсменів у підготовчомуперіоді неодноразово досліджувалась спеціалістами теорії і практики спорту [5, 6, 7], у т.ч. у спортивних іграх. Зокрема, за останні 5 років наукові праці з цієї проблеми опублікували М.О. Годік [], О.В. Федотова [0], В.Іщенко [2], В. Пшибильский [7], В.М. Костюкевич [3, 4] та ін. В них підкреслюється важливе значення обґрунтування змісту тренувального процесу спортсменів ігрових видів спорту в підготовчому періоді річного циклу підготовки. Безумовно, актуальною ця проблема є і для олімпійського виду спорту хокею на траві. Незважаючи на те, що цей вид спорту входить до програми Олімпійських ігор ще з 908 року, теоретичні та методичні основи тренування в хокеї на траві розроблені неповною мірою. Ця стаття є продовженням дослідження проблеми підготовки хокеїсток на траві високої кваліфікації у підготовчомуперіоді [3]. Робота виконана за планом НДР Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Формулювання цілей роботи. Метою дослідження є розробка моделі тренувальної програми підготовки хокеїсток на траві високої кваліфікації в базовому розвиваючому мезоциклі підготовчогоперіоду. Виходячи із мети дослідження вирішувалися наступні завдання: Розробити методику контролю за тренувальною роботою хокеїсток. 2. Розробити структуруі зміст базового розвиваючого мезоциклу для хокеїсток на траві високої кваліфікації. 3. Визначити спрямованість та співвідношення тренувальних навантажень хокеїсток на траві високої кваліфікації в базовому розвиваючому мезоциклі. Методи, організація дослідження. У дослідженні взяли участь 22 спортсменки, гравці національної збірної команди України з хокею на траві, спортивна кваліфікація МС, МСМК, середній вік 2,7 років. Дослідження проводились упродовж навчально-тренувального збору (НТЗ) команди з 7-го по 23-є лютого 2008 р. в м. Анапа (Росія) та в м. Суми (Україна). В м. Анапа були проведені два ударних мікроцикли, в м. Суми відновлювальний мікроцикл. Основна мета проведення НТЗ це планомірна підготовка команди до Олімпійського кваліфікаційного турніру (м. Баку, Азербайджан, 2-2 квітня 2008 р.) за право участі в Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Всього заплановано чотири НТЗ, які за тривалістю, завданнями та змістом роботи відповідають утягуючому, базовому розвиваючому, базовому стабілізуючому та передзмагальному мезоциклам. В процесі дослідження використовувалисяметоди педагогічного спостереження, хронометраж тренувальної роботи, тестування, пульсометрії, математичної статистики. Використовувалисяпульсометри Polar S 20 ТМ. Результати дослідження. Для цілеспрямованого контролю за тренувальним процесом в командних ігрових видах спорту, у т.ч. і в хокеї на траві необхідний чіткий розподіл тренувальної роботи за її видами та компонентами. На основі аналізу літературних джерел [, 6, 7, 9], а також багаторічного спостереження за тренувальною діяльністю спортсменівігровиків, зокрема футболістів і хокеїстів на траві тренувальна робота розподілена за такими видами: загальна фізична підготовка (ЗФП), до якої належать біг в аеробній зоні (АБ), стретчинг (Стр.), бігові вправи (БВ), загальнорозвиваючі вправи (ЗРВ), атлетизм (Атл.), вправи загальної витривалості (ВЗВ); спеціальна фізична підготовка, що складається з вправ швидкісної спрямованості (ВШС), вправ швидкісно-силової спрямованості (ВШСС), вправ спеціальної витривалості (ВСВ); техніко-тактична підготовка, до якої віднесені вправи для удосконаленнястандартних положень, вправи, що виконуються на місці або на зручній швидкості пересування (-й РКС режим координаційної складності); вправи, що виконуються в русі з обмеженням в просторі та часі (2-й РКС), вправи, що виконуються в умовах активної перешкоди з боку суперника (3-й РКС), ігрова підготовка вправи, що наближені до змагальної діяльності, двобічні ігри, ігри в неповних складах, на зменшених майданчиках тощо; змагальна підготовка навчальні, контрольні та офіційні ігри. До компонентів тренувальної роботи відносяться: тривалість тренувального заняття (ТЗ), спрямованість ТЗ, величина ТЗ, коефіцієнт величини навантаження (КВН), індекс напруженості (ІН). Величина навантаження визначається за формулою: КВН = ti Ii, i= де ti час виконання певної вправи (хвилини); Ii інтенсивність виконання певної вправи (бали). Інтенсивність виконання вправи оцінювалась за шкалою В.А. Сорванова (978), де при виконанні вправи з ЧСС 4 і менше уд/хв оцінка бал, 20 2, 26 3, 32 4, 38 5, 44 6, 50 7, 56 8, 62 0, 68 2, 74 4, 80 7, 86 2, 92 25, бали. Індекс напруженості визначався за формулою: ІН КВНi s=, = i= ti де КВНі - сума величини тренувального навантаження в балах; i= і= ti - сума часу, яка витрачена на безпосередню рухову діяльність хокеїсток. тренувальної роботи Базовий розвиваючий мезоцикл (БРМ) проводиться після утягуючогомезоцикла. Завдання, що вирішувалися на цьому етапі підготовки команди були спрямовані на визначення раціонального співвідношення обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень з метою адаптації систем організму хокеїсток до специфічних особливостей змагальної діяльності. Протягом БРМ були проведені три мікроцикли два шестиденних ударних та один п ятиденний відновлювальний. Тренувальна робота в мікроциклах була розподілена на ЗФП, СФП,, ІП та ЗП. Протягом першого 6-денного ударного мікроциклу (табл. ) було проведено 0 тренувальних занять, з яких 2 з великим, 7 з середнім і з малим навантаженнями. За видами тренувальної роботи 457 хв (53,3%) було відведено на ЗФП, 60 хв. (7,0%) на СФП, 35 хв. (5,7%) на, 65 хв. (7,6%) на ІП та 40 хв. (6,4%) на ЗП. Загалом, безпосередня тренувальна робота склала 857 хв. із загальною величиною навантаження 653 бали та індексом напруженості 7,2 ум. од. Таблиця Структура і зміст першого 6-денного ударного мікроциклу базового розвиваючого мезоциклу підготовки хокеїсток на траві високої кваліфікації Тренувальні дні -й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ Усього Величина навантаження С С С С В С В С С М Спрямованість навантаження Аер Зм Зм Аер Зм Зм Зм Зм Анаер Аер ЗФП АБ Стр БВ ЗРВ приїзд на базу роз- засоби віднов (53,3%) СФП Атл ВЗВ ВШС ВШСС ВСВ Ст.п. - -й РКС й РКС (7,0%) 35 (5,7%) 3-й РКС - ІП (7,6%) ЗП (6,4%) Тестування Тривалість ТЗ Навантаження, бали ІНТЗ 5,7 7,4 8, 6,5 8,5 6,7 9,7 6,4 7,4 4,5 7,2 тренувальної роботи Величина навантаження Спрямованість навантаження ЗФП СФП Що стосується другого 6-денного ударного мікроциклу, то він був спланований з дещо вищими показниками як за обсягом, так і за інтенсивністю навантаження (табл.. 2). Зокрема з 0-ти тренувальних занять 3 були з великим і 7 з середнім навантаженнями. Збільшився обсяг тренувальної роботи на СФП (00 хв.,,4%), а також загальний обсяг тренувальної роботи (88 хв.) та величини тренувальних навантажень (7207 балів). Про більш високу інтенсивність навантажень в другому 6-денному ударному мікроциклі свідчить дещо більший ІН 8,2 ум.од. Таблиця 2 Структура і зміст першого 6-денного ударного мікроциклу базового розвиваючого мезоциклу підготовки хокеїсток на траві високої кваліфікації Тренувальні дні -й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ С С С С В С В В С С Аер Анаер Зм Анаер Зм Анаер Зм Зм Аер Зм АБ Стр БВ ЗРВ Атл ВЗВ ВШС ВШСС ВСВ Ст.п. - -й РКС й РКС теоретичне заняття Усього 457 (53,3%) 60 (7,0%) 35 (5,7%) 3-й РКС - ІП (7,6%) ЗП (6,4%) Тестування Тривалість ТЗ Навантаження, бали ІНТЗ 5,5 7,6 6,5 7,6 8,7 7,5 9,6 9,6 9,4 9,2 8,2 Під час 5-денного відновлювального мікроциклу (табл.. 3) в основному використовувалисьзасоби аеробної спрямованості: аеробний біг, стретчинг, загально-розвиваючі вправи, атлетизм, вправи загальної витривалості. ІН відновлювального мікроциклу становив лише 4,5 ум.од. Таблиця 3 Структура і зміст першого 5-денного відновлювального мікроциклу загально підготовчого етапу підготовки хокеїсток на траві високої кваліфікації Тренувальні дні теоретичне заняття тренувальної роботи -й 2-й 3-й 4-й 5-й РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ РТ ВТ Величина навантаження М М С Спрямованість навантаження Аер Аер Аер АБ Стр ЗФП БВ ЗРВ Атл ВЗВ ВШС СФП ВШСС ВСВ Ст.п. -й РКС 2-й РКС засоби відновлення відпочинок 3-й РКС ІП ЗП Тестування Тривалість ТЗ Навантаження, бали ІНТЗ 4,0 4,6 6,3 2,0 4,5 басейн Усього (00%) Співвідношення засобів тренувальної роботи хокеїсток в базовому розвиваючому мезоциклі представлені в табл.. 4. Усього вправи ЗФП склали 285 хв. (62,%), СФП 60 хв. (7,7%), 243 хв. (,8%), ІП 00 хв. (4,8%), ЗП 280 хв. (3,6%). Загальний обсяг тренувальної роботи склав 2068 хв. з коефіцієнтом величини навантаження 4830 балів та індексом напруженості 7,2 ум.од. Представлені дані в табл. 4 можуть відображати як основні параметри моделі тренувального циклу, зокрема, базового розвиваючого мезоциклу підготовки хокеїсток на траві високої кваліфікації. Для побудовимоделі тренувального циклу необхідно також враховувати розподіл тренувальних навантажень хокеїсток за зонами інтенсивност
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks