Transmisia Mecanică de Antrenare a Unui Sistem de Filtrare a Apei

Description
Transmisia Mecanică de Antrenare a Unui Sistem de Filtrare a Apei

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 38

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE INGINERIA SISTEMELOR BIOLOGICE SI ECOLOGICE PROIECT IM II (Mt=80[Nm],n=220[rpm]) Titular curs: Studenti: Prof. dr. ing. ILIE FILIP GEORGESCU EMILIAN Conducator proiect: MANAILA MIHAIL Prof. dr. ing.ILIE FILIP MARICA ADRIAN   Grupa 734 A-Anul III An universitar 2015-2016    2 T ransmisia mecanică de antrenare a unui sistem de filtrare a apei 1. NOTIUNI PRIVIND PROIECTAREA TRANSMISIILOR MECANICE 1.1. Consideratii geneale Proiectarea reprezinta lucrarea tehnico-economica, bazata pe munca de conceptie si are ca rezultat documentatia tehnica. Aceasta documentatie se compune din:   a) Documentatia de studiu,  specifica transmisiilor mecanice, sse compune din mai multe elemnte:   A. Tema de proiectare, care este impusa de beneficiar si care trebuie sa contina o seerie de cerinte precum;  - caracteristicile tehnice ale transmisie:      puterea transmisa ca valoare maxima si ca mod de cariatie in timp;    turatiile la arboreal de iesire ca sens si marime;    tipul motoului de acctionare si caracteristicile de functionare ale acestuia;    caracteristicile constructive ale transmisiei; - conditii de exploatare:    locul de instalare al sistemului mecanic; ME ML C R TEF D1 D2 IV II III I (agitator)  3    influenta sistemului mechanic asupra vecinatatiilor care se conditioneaza reciproc (vibratii, gaze, climat, abur si praf);    intretinerea sistemului mecanic;    piese de schimb; -prescriptii care pot cuprinde printre altele    breviare de calcul;    norme de tehnica securitatii;    standarde, norme departamentale si de ramura;    caiete de sarcini;    drepturi de brevetare; -aspecte financiare privind:    cheltuieli cu proiectarea transmisiei mecanice;    pregatirea fabricatiei;    documentatia tehnica;    realizarea prototipului;    incercarile prototipului;    realizarea fabricatiei pentru seria de fabricatie 0; -executia transmisiei mecanice la care va fi precizat:    numarul de bucati;    marimea lotului de fabricatie;    atelierele de fabricatie cu dotarile necesare; -conditii de transport, depozitare, montaj: -domenii posibile privind utilizarea si utilitatea transmisiei mecanice. B. Studiul tehnico-economic are ca scop fundamentarea tehnico-economica a temei de proiectare si cuprinde calculele si consideratiile privind economicitatea si eficacitatea transmisiei mecanice, prin luarea in studio a mai multor variante de transmisie existente, precum si a unor transmisii noi. C. Proiectul de ansamblu constituie proiectul tehnic propriu zis. Acest proiect are ca scop stabilirea solutiei constructive, dimensionarea si constructia de ansamblu a transmisiei mecanice. El contine desenul deansamblu al transmisiei mecanice, calcule si ipoteze de dimensionare, pentru elementele principale ale transmisiei mecanice, cum ar: - angrenaje cilindrice cu dinti drepti sau inclinati, angranaje conice, angrenaje melc roata melcata; - transmisii prin curele sau prin lant;  4 - cuplaj; - sistemul de ungere al transmisie; - verificarea eficacitatii si a posibiliatii de obtinere a performantelor cerute in tema; - aprecieri privin aspectele economice; D. Memoriul ethnic de calcul justificativ urmareste rezolvarea problemelor de dimensionare a diverselor elemente componente sau subansamble, stabilirea solutiilor constructive si de verificare a transmisiei mecanice in ansamblu, precum si a organelor de masini componente. Problemele de dimensionare si de verificare se refera la calculele cinematice si energetice, calcule de rezistenta, calcule geometrice, de durabilitate, calcule de bilant termic. E. Desenele de executie si desenul de ansamblu (subansamblu) pentru prototip si seria 0 se intocmesc conform reglementarilor in rigoare. Desenele de executie se intocmesc cu scopul realizarii elementelor componente ale transmisiei mecanice. In cadrul desenelor de executie, se urmareste stabilirea formei geometice si de pozitia elementelor geometrice, a microgeometriei suprafetelor, precizarea materialului si a tratamentului termic si termochimic aplicat pentru fiecare piesa componenta a transmisiei mecanice, F. Documentele incercarii si omologarii prototipului sau seriei 0 cuprind buletinele de incercari, referatele necesare si sursele bibliografice , precum si caietele de sarcini. b) Documentatia de baza completeaza documentatia de studiu si cuprinde: A. Desene de executie se intocmesc cu scopul realizarii pieselor componente ale transmisiei mecanice. In cadul desenelor de executie, se urmareste stabilirea formei geometrice a piesei, a preciziei dimensionale, a preciziei formei geometrice si de pozitie a elementelor geometrice, a microgeometriei suprafetelor, precizarea materialului si a tratamentului termic sau termochimic, aplicat pentru fiecare piesa componenta a transmisiei mecanice. B. Schemele au ca scop reprezentarea grafica a functionarii si constructiei transmisiei mecanice. Acestea contin schemele cinematice, diagramele de functionare si schemele de fiabilitate.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks