ค ม อประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ. การต ดต งระบบเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว าด วยการกระท าผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ. - PDF

Description
ค ม อประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การต ดต งระบบเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว าด วยการกระท าผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) สมาคมอ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 18 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การต ดต งระบบเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว าด วยการกระท าผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) สมาคมอ ตสาหกรรมซอฟต แวร ไทย ค าน า ตามท พระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 22 ส งหาคม 2550 น น ม ผลท าให หน วยงานต างๆซ งเป นผ ให บร การเข าถ งระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ าเป นต องเก บข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร (Traffic Data) ไว อย างน อย 90 ว น ปรากฏว าหน วยงานต างๆ ส วนใหญ ย งขาดความร ความเข าใจในเจตนารมณ ของกฎหมาย และว ธ การจ ดเก บข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร (Traffic Data) ท ถ กต องและครบถ วนตามท กฎหมายก าหนด ด งน นเพ อให หน วยงานต างๆ สามารถเก บข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร (Traffic Data)ได ถ กต องและ ครบถ วนตามท กฎหมายก าหนด และสามารถประหย ดงบประมาณในการจ ดซ อซอฟต แวร จากต างชาต โดยการ น าซอฟต แวร Open Source ไปใช ในการจ ดเก บข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร (Traffic Data) ส าน กงานส งเสร ม อ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) จ งเห นควรให ม การจ ดจ างท าค ม อ พร อมช ดต ดต ง (Software package), Slideบรรยายประกอบการฝ กอบรมปฏ บ ต การ, Courseware ส าหร บใช ทบทวนหร อศ กษาด วยตนเอง ให ก บผ ประกอบการและผ ด แลระบบของหน วยงานภาคร ฐ นอกจากน นจ ดให ม การสน บสน นภายหล งการ อบรมผ านทางเว บไซต และทางโทรศ พท ให ก บผ เข าร วมโครงการ โดยในการจ ดจ างในคร งน จะเป นประโยชน ต อ ผ ประกอบการและผ ด แลระบบของหน วยงานภาคร ฐหน วยงานต างๆ ในการท จะน าไปใช นอกจากน แล ว ส าน กงานฯ จะก าหนดให ค ม อและช ดต ดต งต างๆ ม การก าหนดส ทธ ในการเผยแพร แบบโอเพนซอร ส ซ งจะท า ให หน วยงานต างๆ สามารถน าเอาค ม อและช ดต ดต งประกอบการฝ กอบรม ไปแก ไขหร อพ ฒนาต อได ในกรณ ท ม การเปล ยน version ซ งจะเป นการท าให บ คลากรของผ ประกอบการ และหน วยงานต างๆ ในประเทศไทย ท นต อการเปล ยนแปลงเทคโนโลย อย เสมอ เอกสารฉบ บน เป นค ม อโครงการฝ กอบรมผ ประกอบการในการต ดต งและให บร การค าปร กษาระบบเก บ ข อม ลจราจร (Traffic Data) ตาม พรบ.ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ด วยซอฟต แวร โอเพนซอร ส สน บสน นโดย ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) ซ งต อไปน เป นการสร ปว ตถ ประสงค ผลท คาดว าได ร บ โครงสร างของหล กส ตร และหล กส ตรการฝ กอบรมของโครงการ ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) (SIPA) ว ตถ ประสงค 1. เพ อช วยให ผ ประกอบการและผ ด แลระบบเข าใจว ตถ ประสงค ท แท จร งของการเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ตาม มาตรา 26 ของ พรบ. การกระท าผ ดด วยคอมพ วเตอร พ.ศ เพ อให ผ ประกอบการและผ ด แลระบบเข าใจว ธ การเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ท ถ กต องตามมาตรา 26 ของพรบ. การกระท าผ ดด วยคอมพ วเตอร พ.ศ เพ อให ผ ประกอบการและผ ด แลระบบสามารถเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ได ด วย ซอฟต แวร โอเพนซอร ส อย างถ กต องและครบถ วนตามท กฎหมายก าหนด 4. เพ อให ผ ประกอบการสามารถให ค าปร กษาแก ผ ร บบร การอย างถ กต องและครบถ วนตามท กฎหมาย ก าหนด 5. เพ อให ผ ประกอบการลดค าใช จ ายในการจ ดเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ได หล กส ตร และระบบต นแบบน าซอฟต แวร โอเพนซอร สไปใช เก บข อม ลจราจร (Traffic Data) 2. ประกอบการสามารถน าความร ท ได ร บไปให บร การให ค าปร กษาและต ดต งระบบเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ด วยซอฟต แวร โอเพนซอร สอย างถ กต องและครบถ วนตามท กฎหมายก าหนด 3. System Admin ของหน วยงานภาคร ฐสามารถน าซอฟต แวร โอเพนซอร สไปใช เก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ได อย างถ กต องและครบถ วนตามท กฎหมายก าหนด หล กส ตรการฝ กอบรม ช อหล กส ตร หล กส ตรการต ดต งระบบเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว าด วยการ กระท าความผ ดเก ยวก บด วยคอมพ วเตอร พ.ศ ด วยซอฟต แวร โอเพนซอร ส ว ตถ ประสงค ฝ กอบรมโดยการบรรยาย สาธ ต และฝ ก Hands-on ตาม พรบ.ว าด วยการกระท า ความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ด วยซอฟต แวร โอเพนซอร ส จ านวนว น 5 ว น ค ณสมบ ต ผ เข าฝ กอบรม 1. ม ความร ทางด านคอมพ วเตอร และ Open Source 2. เป นผ ท ด และระบบคอมพ วเตอร ให ก บหน วยงาน 3. เป นผ ท สนใจในระบบการต ดต ง ระบบเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ตาม พรบ. ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บด วยคอมพ วเตอร พ.ศ ด วยซอฟต แวร โอเพน ซอร ส ล กษณะการฝ กอบรม : บรรยาย สาธ ต ฝ กปฏ บ ต แลกเปล ยนประสบการณ ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) (SIPA) โครงสร างหล กส ตร ว นท 1 Syslog-NG เป นการอธ บายถ ง พรบ.ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บด วยคอมพ วเตอร พ.ศ อธ บาย ถ งสถาป ตยกรรมของระบบให ถ กต องตาม พรบ. อธ บายถ งสถาป ตยกรรมของ Syslog-NG และว ธ การ ต ดต ง เป นหล กส ตรท ตรงก บข อ 8 ของประกาศกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เร อง หล กเกณฑ การเก บร กษาข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ของผ ให บร การ พ.ศ ว นท 2 ปฏ บ ต การการต ดต งซอฟต แวร Syslog-NG เป นการฝ กการปฏ บ ต การต ดต ง Syslog-NG โดยการสาธ ต และให ผ เข าร บการอบรมต ดต ง ม ผ ช วยฝ กให การช วยเหล อ ว นท 3 NTP Server และ NTP Client ปฏ บ ต การการต ดต งซอฟต แวร NTP Server และ NTP Client เป นการอธ บายถ งสถาป ตยกรรมของ NTP ท ง Server และ Client รวมท งเป นการฝ กการ ปฏ บ ต การต ดต ง NTP Server และ NTP Client โดยการสาธ ต และให ผ เข าร บการอบรมต ดต ง ม ผ ช วยฝ ก ให การช วยเหล อ เป นหล กส ตรท ตรงก บข อ 9 ของประกาศกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เร อง หล กเกณฑ การเก บร กษาข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ของผ ให บร การ พ.ศ ว นท 4 Authentication เป นการอธ บายถ งสถาป ตยกรรมของ Authentication รวมท งเป นการฝ กการปฏ บ ต การต ดต ง Authentication โดยการสาธ ต และให ผ เข าร บการอบรมต ดต ง ม ผ ช วยฝ กให การช วยเหล อ เป นหล กส ตรท ตรงก บข อ 2 ภาคผนวก ข แนบท ายประกาศกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร เร อง หล กเกณฑ การเก บร กษาข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ของผ ให บร การ พ.ศ ว นท 5 ปฏ บ ต การการน า Syslog-NG, NTP Server, NTP Client และ Authentication ท างานร วมก น ให ผ เข าร บการอบรมท าการต ดต ง Syslog-NG, NTP Server, NTP Client และ Authentication ท างานร วมก น ม ผ ช วยฝ กให การช วยเหล อ การว ดผล : ผ เข าอบรมจะต องสามารถท าการต ดต ง Syslog-NG, NTP Server, NTP Client และ Authentication ได ประกาศน ยบ ตร : ผ ท ผ านหล กส ตรตามเง อนไขการว ดผล จะได Certificate of Completion จาก SIPA หร อ จาก ATSI หร อ SIPA ร วมก บ ATSI ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) (SIPA) ค ม อประกอบการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การต ดต งระบบเก บข อม ลจราจร (Traffic Data) ตาม พรบ.ว าด วยการกระท าผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ล ขส ทธ โดย ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) 89/2 หม 3 อาคาร 9 ช น 11 บมจ. ท โอท ถนนแจ งว ฒนะ แขวงท งสองห อง เขตหล กส กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร ผ ด าเน นการ สมาคมอ ตสาหกรรมซอฟต แวร ไทย 99/30 หม 4 ช น 5 อาคารซอฟต แวร พาร ค ถ.แจ งว ฒนะ ข.ปากเกร ด ต.คลองเกล อ จ.นนทบ ร โทรศ พท , ต อ 1501 หร อ สายตรง โทรสาร ผ บร หารโครงการ บร ษ ท เบนซ มาร ค ว ช น จ าก ด Mobile : ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) (SIPA) สารบ ญ บทท 1 ความเป นมา. 1 บทท 2 การต ดต ง Log Server.8 บทท 3 การปร บแต งหล งต ดต ง.. 29 บทท 4 การต ดต ง NTP Server..41 บทท 5 การต ดต ง Syslog Server...49 บทท 6 การท า kernel Harden..82 บทท 7 การท า Firewall บทท 8 การท า Backup and Restore ภาคผนวก ก. บรรณาน กรม ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอฟต แวร แห งชาต (องค การมหาชน) (SIPA) บทท 1 ความเป นมา ประกาศกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เร อง หล กเกณฑ การเก บร กษาข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ของผ ให บร การ พ.ศ ข อ 8 การเก บร กษาข อม ลจราจรทางคอมพ วเตอร ผ ให บร การต องใช ว ธ การท ม นคงปลอดภ ย ด งต อไปน (1) เก บในส อ (Media) ท สามารถร กษาความครบถ วนถ กต องแท จร ง (Integrity) และระบ ต วบ คคล (Identification) ท เข าถ งส อด งกล าวได (2) ม ระบบการเก บร กษาความล บของข อม ลท จ ดเก บ และก าหนดช นความล บในการเข าถ งข อม ลด งกล าว เพ อร กษาความน าเช อถ อของข อม ล และไม ให ผ ด แลระบบสามารถแก ไขข อม ลท เก บร กษาไว เช น การเก บ ไว ใน Centralized Log Server หร อการท า Data Archiving หร อท า Data Hashing เป นต น เว นแต ผ ม หน าท เก ยวข องท เจ าของหร อผ บร หารองค กร ก าหนดให สามารถเข าถ งข อม ลด งกล าวได เช น ผ ตรวจสอบระบบ สารสนเทศขององค กร (IT Auditor) หร อบ คคลท องค กรมอบหมาย เป นต น รวมท งพน กงานเจ าหน าท ตาม พระราชบ ญญ ต น (3) จ ดให ม ผ ม หน าท ประสานงานและให ข อม ลก บพน กงานเจ าหน าท ซ งได ร บการแต งต งตามพระราช บ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ เพ อให การส งมอบข อม ลน นเป นไปด วยความ รวดเร ว (4) ในการเก บข อม ลจราจรน น ต องสามารถระบ รายละเอ ยดผ ใช บร การเป นรายบ คคลได (Identification and Authentication) เช น ล กษณะการใช บร การ Proxy Server, Network Address Translation (NAT) หร อ Proxy Cache หร อ Cache Engine หร อบร การ Free Internet หร อ บร การ 1222 หร อ Wi-Fi Hotspot ต อง สามารถระบ ต วตนของผ ใช บร การเป นรายบ คคลได จร ง ข อ 9 เพ อให ข อม ลจราจรม ความถ กต องและน ามาใช ประโยชน ได จร งผ ให บร การ ต องต งนาฬ กา ของอ ปกรณ บร การท กชน ดให ตรงก บเวลาอ างอ งสากล (Stratum 0) โดยผ ดพลาดไม เก น 10 ม ลล ว นาท ข อความข างต นค ดลอกมาจากส วนหน งของ พรบ.ว าด วยการกระท าความผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร ส าหร บค ม อเล มน เป นการแนะน าว ธ การต ดต ง Log Server ตามกฎหมายอย างประหย ดด วย Open source ท ม มา ให ใช บน Linux ไม ต องไปเส ยค าล ขส ทธ ใด ๆ เพราะ Linux ท กค ายออกแบบมาให ใช เป น Network Operating System (NOS) ม การบ นท ก Log file ให เป นปกต เพ อให ผ ด แลระบบสามารถว เคราะห ป ญหาหร อควบค มด แล ระบบได อย างด และครบถ วนอย แล ว เพ ยงแต ผ ด แลระบบต องปร บว ธ การวางแผนต ดต งเส ยใหม ให ตรงตาม กฎหมาย ส าหร บกฎหมายฉบ บน ไม อน ญาตให ผ ด แลร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks