TOWARDS THE QUESTION OF THE REFLECTION OF THE SACRAL FUNCTIONS IN THE FUNERAL RITE OF THE SARMATIANS. 2018. [In Russian] / К ВОПРОСУ ОБ ОТРАЖЕНИИ САКРАЛЬНОГО В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ САРМАТОВ

Description
In the funeral rite of the early nomads regularities in the arrangement of sacral intravital functions are noted. The increase of the social level of “sacerdotal” status person is observed when elites are formed in large nomadic associations. This is

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 8 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ, АРХИВТЕР ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМА БАСҚАРМАСЫ ҚР БҒМ ҒК А.Х. МАРҒҰЛАН АТЫНДАҒЫ АРХЕОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІ ОРЫНБОР МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ Қ. ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ ЮНЕСКО ОРТАЛЫҚАЗИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ « РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖӘНЕ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ МҰРА. МАРҒҰЛАН ОҚУЛАРЫ-2018» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ (2018 жыл 19-20 сәуір) Алматы – Ақтөбе – 2018    АКИМАТ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ АКТЮБИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, АРХИВОВ И ДОКУМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ им. А.Х.МАРГУЛАНА КН МОН РК АКТЮБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АКТЮБИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К.ЖУБАНОВА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЮНЕСКО СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МАРГУЛАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2018. ДУХОВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ» (19-20 апреля 2018 года) Алматы - Актобе – 2018    УДК 902 (063) ББК 63.4 Р 87 Редакциялық алқа / Редакционная коллегия Байтанаев Б.А. – ҚР БҒМ ҒК Ә.Х. Марғұлан ат. Археология институтының директоры, т.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі (редакциялық алқа төрағасы), Алматы, ҚР / директор Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК, д.и.н., профессор, академик НАН РК (председатель редакционной коллегии), Алматы, РК; Дуйсенгали М.Н. – Ақтөбе облыстық тарихи – өлкетану музейінің директоры (редакциялық алқа төрағасының орынбасары), Ақтөбе, ҚР / директор Актюбинского областного историко-краеведческого музея (заместитель председателя редакционной коллегии), Актобе, РК; Бекназаров Р.А. – Қ.Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, т.ғ.д., профессор, Ақтөбе, ҚР / Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова, д.и.н., профессор, Актобе, РК; Краева Л.А. – Орынбор мемлекеттік педагогика университеті, т.ғ.к., доцент, Орынбор, РФ / Оренбургский государственный педагогический университет, к.и.н., доцент, Оренбург, РФ; Воякин Д.А. – ЮНЕСКО ОрталықАзиялық зерттеулер Халықаралық Институтының директоры, т.ғ.к., Самарқанд қ., ӨР / директор Международного Института ЦентральноАзиатских исследований ЮНЕСКО, к.и.н., г.Самарканд, РУ; Конференцияның үйлестірушілері / Координаторы конференции:  Бисембаев А.А., Ахатов Г.А., Мамиров Т.Б. Жауапты хатшылар / Ответственные секретари:  Уразова А.Б., Баиров Н.М., Амелин В.А. Р 87 «Рухани жаңғыру және археологиялық мұра. Марғұлан оқулары – 2018». Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының   материалдар жинағы. – Алматы – Ақтөбе, 2018. – 639 б / «Маргулановские чтения – 2018. Духовная модернизация и археологическое наследие». Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Алматы – Актобе, 2018. - 639 с. ISBN 978-601-7106-39-3  Жинаққа Ақтөбе қаласында 2018 жылдың 19-20 сәуір аралығында өткізілген «Рухани жаңғыру және археологиялық мұра. Марғұлан оқулары-2018» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысу үшін жіберілген баяндамалар енгізілді. Конференция жұмысы Ә.Х.Марғұлан ат. Археология институты, Ақтөбе облыстық тарихи – өлкетану музейі, Қ.Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік және Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеттерінің көпжылдық бірлесіп жасаған жұмыстарының нәтижесі болып табылады. Қазақстан, Ресей Федерациясы, Өзбекстан, Әзірбайжан, Украина зерттеу орталықтары, университеттері, педагогикалық институттары және музейлерінің өкілдерімен жасалған ғылыми байланыстар, ұсынылған ауқымды хронологиялық және тақырыптық материалдардан көрініс тауып отыр. Конференция материалдары археологтар, этнографтар, оқытушылар мен студенттерге, сонымен қатар Еуразия тарихы мен мәдениетіне қызығушылық танытатын барлық оқырмандарға арналады.    В сборнике представлены материалы докладов, присланных для участия в работе Международной научно-практической конференции «Маргулановские чтения – 2018. Духовная модернизация и археологическое наследие», проходившей в г. Актобе 19-20 апреля 2018 года. Конференция явилась результатом многолетней плодотворной совместной работы Института археологии им.А.Х.Маргулана, Областного историко-краеведческого музея и АРГУ им. К.Жубанова г. Актобе и Оренбургского государственного педагогического университета. Научные контакты с представителями исследовательских центров, университетов, педагогических институтов и музеев Казахстана, Российской Федерации, Узбекистана, Азербайджана, Украины получили отражение в присланных материалах широкого хронологического и тематического диапазона. Материалы конференции будут интересны археологам, этнографам, преподавателям и студентам, а так же всем, интересующимся историей и культурой Евразии. УДК 902 (063) ББК 63.4 Рецензеттер / Рецензенты: Байпаков К.М. - ҚР ҰҒА академигі /   академик НАН РК Таймагамбетов Ж.К . – ҚР ҰҒА корр. мүшесі / член.корр. НАН РК ҚР БҒМ ҒК Ә.Х.Марғұлан ат. Археология институтының Ғылыми кеңесінің 2018 жылғы 15 наурыздағы №2 хаттамасы және Ақтөбе облыстық тарихи – өлкетану музейінің ғылыми-әдістемелік кеңесінің 2018 жылғы 3 наурыздағы №1 хаттамасы шешімдерімен баспаға ұсынылды Печатается по решению Ученого совета Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК. Протокол № 2 от 15 марта 2018 года и   Научно-методического совета Актюбинского областного историко-краеведческого музея. Протокол № 1 от 3 марта 2018 года. ISBN 978-601-7106-39-3  © ҚР БҒМ ҒК А.Х. МАРҒҰЛАН АТЫНДАҒЫ АРХЕОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ © АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІ    272  Кривошеев М.В.  Волгоградский государственный университет,  Волгоград, Россия УДК 63.442.7(235.7)-427.1 К ВОПРОСУ ОБ ОТРАЖЕНИИ САКРАЛЬНОГО В ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ САРМАТОВ 7  Ключевые слова:  ранние кочевники, погребальный обряд, сакральные функции, «жреческие» погребения Keywords: early nomads, burial rite, sacral functions, "sacerdotal" burials Адекватность отражения прижизненных сакральных функций в погребальном обряде кочевников – крайне сложный вопрос, который, вероятно, не может быть решен однозначно ввиду отсутствия четких сведений о представлениях древних кочевников евразийских степей и в принципе   сложности подобных реконструкций на основе погребальных памятников (Гуляев, Ольховский, 1999). Однако попытки соотнесения погребальных комплексов с социальной стратификацией в кочевых обществах существуют и будут продолжаться. Сакральная жизнь любого социума крайне сложна. Она всегда связана с верованиями,  религиозными воззрениями. В традиционных обществах вопросам сакрализации отдельных   процессов придавалось особое значение. Вполне очевидно, что у ранних кочевников существовали   особые места для отправления ритуалов, святилища. Известен ряд памятников, которые исследователи считают культовыми местами или святилищами кочевников. Характер святилищ    разный – это и комплексы каменных изваяний на Устюрте, относящиеся к раннесарматскому времени (Ольховский, Галкин, 1990), и места вотивных приношений (Шевченко, 2006, с. 149-150) и валообразные насыпи среди курганов крупных некрополей позднесарматского времени Южного   Приуралья (Малашев, Яблонский, 2008, с. 82). Наличие культовых мест предполагает и существование людей, обслуживающих культы. Выделение в погребальном обряде элементов, указывающих на принадлежность к лицам, отвечающим за отправление культа крайне сложно. В историографической традиции существуют мнения об атрибутике ряда артефактов и веществ, которые можно интерпретировать как сакральные, использовавшиеся для отправления культов. Это каменные столики савроматского времени, красящие вещества, раковины, зеркала,   курильницы и др. (Мошкова, 2000, с. 210; Шевченко, 2006, с. 150)   Наиболее часто такие находки происходят из женских погребений и поэтому жреческие функции у ранних кочевников традиционно приписывались женщинам. Прежде всего, это отмечалось у савроматов (Граков, 1947, с. 110). Для сарматского времени существует точка зрения, что с I в. до н.э. функция отправления общественных культов могла переходить к мужчинам (Шевченко, 2006, с. 152). В предложенной работе мы попытаемся выявить взаимосвязь между отражением в   погребальном обряде сакральных функций представителей савромато-сарматских обществ и социальной структурой общества в разных культурах. В савромато-сарматской археологии единых критериев выделения вещей и обрядовых норм сакрального характера, которые могли бы маркировать принадлежность погребенных к кругу лиц,   отправлявших культы, пока не определено. Наиболее яркие комплексы, которые можно отнести к   «жреческим», встречаются в савроматское время. Во второй половине VI-V вв. до н.э. о жреческих функциях погребённых свидетельствуют находки каменных столиков («жертвенников»), которые принято отождествлять с переносными алтарями, различные краски, пудры, раковины, ложечки, зеркала, иглы (Смирнов, 1964, с. 202; Мошкова, 2000, с. 210; Таиров, Коноплева, 2012). В количественном отношении каменные столики встречаются в 6,6 % погребений   савроматского времени и нередко вместе с указанными выше предметами «жреческого» круга» (Железчиков, 1994, с. 131). 7  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-11-34009 а(р) «Элиты сарматского общества Волго-Донского  региона (проблемы выделения и социальной интерпретации)»
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks