รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) - PDF

Description
1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 23 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส งทาง อากาศของประเทศ รวมท งม หน าท ในการจ ดให ม และด าเน นก จการท าอากาศยาน ตลอดจนยกระด บมาตรฐาน ด านความปลอดภ ยของบร การขนส งทางอากาศ ได น าความก าวหน าของเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เป นส วน สน บสน นช วยในการปฏ บ ต งานของบ คลากร รวมถ งการให บร การประชาชนอย างต อเน อง โดยม จ ดม งหมายเพ อ ลดเวลาการท างานและเพ มประส ทธ ภาพ ช วยท าให การต ดส นใจเป นระบบและท าให ผ ใช ได ร บประโยชน ส งส ด ในป จจ บ นการจ ดเก บข อม ลโดยเฉพาะข อม ลกฎหมาย กฎระเบ ยบ ร ปแบบเน อหาการต ความ ด านข อม ลกฎหมาย เอกสารความตกลงระหว างประเทศ เอกสารหน งส อและไฟล เอกสารราชการต าง ๆ ท ม ความส าค ญต อการปฏ บ ต ภารก จของกรมการบ นพลเร อน ส วนใหญ ถ กจ ดเก บในร ปแบบของเอกสารกระดาษหร อ ไฟล ท กระจ ดกระจาย ขาดการบ รณาการด านเน อหาข อม ล การจ ดหมวดหม ของข อม ลเอกสาร ซ งม เป นจ านวน มาก ท าให ยากต อการค นหา ยากต อการน าข อม ลมาใช ในร ปแบบของการแบ งบ นในล กษณะขององค ความร ซ ง เป นป จจ ยส าค ญโดยเฉพาะอย างย งกรมการบ นพลเร อนซ งม ภารก จหล กในการก าก บด แลการขนส งทางอากาศ ของประเทศ ซ งต องเก ยวข องก บการออกกฎหมาย กฎระเบ ยบ เพ อประโยชน ต อการก าก บด แล การจ ดการด แล ร กษา รวมท งต องใช พ นท ในการจ ดเก บ ม ความเส ยงต อการส ญหาย และลดความซ าซ อนในการ ด วยเหต น กรมการบ นพลเร อนจ งเห นความจ าเป นในการพ ฒนาระบบจ ดการเอกสารและ ฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส มาทดแทนการจ ดเก บเอกสารแบบเด ม เพ อให สามารถด าเน นการครอบคล ม กระบวนการบร หารเอกสารอ เล กทรอน กส ต าง ๆ ต งแต การผล ต การเผยแพร การใช การจ ดเก บ การส บค น และ การก าจ ด เพราะเอกสารถ อเป นเคร องม อส วนหน งท ช วยในการต ดต อส อสาร ประสานงานก บบ คคลภายใน องค กร และภายนอกองค กร โดยผ ใช สามารถก าหนดขอบเขต ระด บการเข าถ งของเอกสาร การจ าแนกหมวดหม ของเอกสาร การก าหนดว ธ การในการส บค น ท งย งช วยให เก ดความเป นระบบระเบ ยบในการจ ดการเอกสารไม ให ส ญหาย และ สามารถค นหาได ง าย สะดวกรวดเร วและท นต อเหต การณ ท าให เก ดประส ทธ ภาพต อหน วยงาน ย งข น ด งน นการน าเทคโนโลย สารสนเทศท ใช ก นอย างแพร หลายเข ามาใช จะช วยเพ มบทบาทต อการพ ฒนา ค ณภาพขององค กรและก อให เก ดประโยชน อย างย งในการบร หารจ ดการเอกสารของกรมการบ นพลเร อนได อย าง ม ประส ทธ ภาพ และสะดวกรวดเร ว 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให การปฏ บ ต หน าท ของเจ าหน าท กรมการบ นพลเร อนม ประส ทธ ภาพมากข น โดยม ศ นย รวม การจ ดเก บและการจ ดการเอกสารราชการอ เล กทรอน กส และแฟ มข อม ล เพ อลดความซ าซ อนของ การจ ดเก บ และเพ มประส ทธ ภาพในการจ ดการเอกสารราชการ โดยแยกเป นหมวดหม ในการ จ ดเก บ ค นหา และการเข าถ ง ให เป นระบบเอกสารอ เล กทรอน กส ท ม ประส ทธ ภาพและความ ปลอดภ ย 3. เป าหมาย 2.2 เพ อจ ดท าโปรแกรมบร หารและจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ผ านเคร อข ายอ นทราเน ต และ อ นเทอร เน ต ท เป นระบบครบวงจรท งด าน การต ดตามประเม นสถานการณ ความถ กต องและ ท นสม ยของข อม ล การจ ดเก บรวบรวมข อม ล การประมวลผลข อม ล การศ กษาว เคราะห ว จ ยการ จ ดท ารายงาน เพ อสน บสน นการบร หารจ ดการม งผลส มฤทธ ในการเผยแพร และให บร การได อย าง ม ประส ทธ ภาพและม นใจในความปลอดภ ย ซ งจะเป นการอ านวยความสะดวกในการปฏ บ ต ภารก จ ด านการบ นของกรมการบ นพลเร อน และเป นประโยชน ต อการพ ฒนาหน วยงานและองค กรท งใน ระยะส นและระยะยาว 2.3 เพ อพ ฒนาการบร หารจ ดการและเผยแพร ข อม ลด านห องสม ดในล กษณะของห องสม ดเสม อน (virtual library) ท เก ยวข องก บการบ นได อย างม ประส ทธ ภาพ 2.4 เพ อให ม การจ ดท า Knowledge Best Practice ขององค กร เพ อน าความร หร อข อม ล แนว ทางการจ ดท าข อกฎหมาย กฎระเบ ยบ เอกสารราชการท ส าค ญ ท ม ประโยชน ท เก ยวข องกล บมาใช ซ าเพ อเก ดประโยชน ต อกรมการบ นพลเร อน 3.1. กรมการบ นพลเร อนม ระบบจ ดการเอกสาร (e-document Management System) ซ งง ายต อ การบร หารจ ดการข อม ลเอกสารท เก ยวก บกฎหมาย เอกสารราชการต าง ๆ เอกสารห องสม ด ซ ง ง ายต อการบร หารจ ดการข อม ล สามารถค นหาเอกสารอ เล กทรอน กส ได 3.2. เพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส ให ม ความท นสม ยและเช อถ อได ลดความซ าซ อน และลดการใช ทร พยากรกระดาษ 3.3. เพ อยกระด บความเป นมาตรฐานและสร างภาพล กษณ ของกรมในฐานะการเป นผ ควบค ม ธ รก จ การบ นพาณ ชย 3.4. เพ อให กรมการบ นพลเร อนม ช องทางในการเผยแพร ข อม ลข าวสาร ให ก บผ ปฏ บ ต งานและ ผ ร บบร การ ได ครบถ วน และสะดวกรวดเร ว 3.5. เพ อให กรมการบ นเร อนม ระบบพ ฒนาการบร หารจ ดการและเผยแพร ข อม ลด านห องสม ดใน ล กษณะของห องสม ดเสม อน (virtual library) ท เก ยวข องก บการบ นได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.6. เพ อให ม การจ ดเก บข อม ล แนวทางการจ ดท าข อกฎหมาย กฎระเบ ยบ เอกสารราชการท ส าค ญ ในล กษณะ Knowledge Best Practice ขององค กร เพ อน าความร หร อข อม ล ต าง ๆ ท เก ยวข อง กล บมาใช ซ าเพ อเก ดประโยชน ต อกรมการบ นพลเร อน 4. ขอบเขตงาน 4.1 จ ดท าแผนข นตอนการด าเน นงาน พร อมท งระยะเวลาในการด าเน นงานของแต ละข นตอน และใน ระหว างการด าเน นงานจะต องรายงานความก าวหน าโครงการให กรมการบ นพลเร อนอย างน อยเด อน ละคร ง 4.2 ให ท าการศ กษา ว เคราะห รวบรวมความต องการในภาพรวมและให ค าปร กษาเพ อจ ดท าหมวดหม และแยกประเภทของ เน อหาของกฎหมายและเอกสารราชการ ท คณะกรรมการท ได ร บมอบหมาย ก าหนด รวมถ งความส มพ นธ และความเช อมโยงของเน อหา หมวดหม ข อม ล ในระบบการบร หาร จ ดการเอกสาร ในร ปแบบของรายงานการศ กษาว เคราะห ระบบ โดยต องได ร บความเห นชอบจาก คณะท างานท ได ร บการมอบหมาย ก อนด าเน นงาน ท งน ต องรองร บหากม การเปล ยนแปลง 2 รายละเอ ยดต าง ๆ เพ อเป นประโยชน ต อการด าเน นงานของกรมการบ นพลเร อนได อย างเหมาะสม พร อมก บการสร ปผล 4.3 ออกแบบและจ ดท าโครงสร างของหมวดหม เน อหาของข อม ล แฟ มข อม ล รวมถ งความส มพ นธ ของ ข อม ล เน อหาและไฟล ข อม ล ในภาพรวมของกรมการบ นพลเร อน ด งต อไปน - ซอฟท แวร เพ อรองร บระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document System) - ซอฟท แวร เพ อรองร บระบบบร หารจ ดการข อม ลและเอกสารส าหร บห องสม ดผ านเคร อข าย อ นเตอร เน ต (Virtual Library) โดยในการออกแบบและจ ดท า จะต องค าน งถ งการศ กษาและ ว เคราะห ข อม ลด งต อไปน ศ กษา ว เคราะห โครงสร างข อม ลของเน อหาข อม ล หมวดหม ท งหมดท ม อย ป จจ บ นของ ส าน กเป าหมาย และกล มงานภายใต ส าน ก เพ อจ ดท าการบ รณาการให อย ในร ปแบบของ ฐานข อม ลเน อหาหมวดหม ในภาพรวมของกรมการบ นพลเร อน ตามร ปแบบการท างาน ของระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document system) ศ กษา ว เคราะห โครงสร างข อม ลของเน อหาข อม ล หมวดหม ท งหมดท จ าเป นต อง เผยแพร ต อบ คคลภายนอกเป นท งภาษาอ งกฤษและไทย ในร ปแบบการท างานของ ระบบ บร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส ข อม ลเผยแพร เอกสาร ห องสม ด (Virtual Library) โดยออกแบบการน าเสนอให ม ความน าสนใจ สวยงาม และม ความสอดคล องก น ศ กษา ว เคราะห ข อม ลท จะเช อมต อในการให บร การ Web Service ก บซอฟท แวร ระบบ บร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document System system) จ ดท าสร ปผลข อม ลท ได จากผลการศ กษา พร อมก บข อม ลท ควรปร บปร งหร อเผยแพร เพ มเต มตามผลการศ กษา และจ ดท าโครงสร างของหมวดหม เน อหาข อม ล แฟ มข อม ล เช น ในล กษณะของต แถว ช น หร อ ช อเอกสาร แยกตาม เด อน ป เป นต น โดยค าน งถ ง ความส มพ นธ ของหมวดหม ของเน อหาข อม ล พร อมเอกสารหร อไฟล ประกอบ และระบ หน วยงานท ร บผ ดชอบ เป นอย างน อย พร อมน าเสนอให ก บกรมการบ นพลเร อนเห นชอบ ตามผลการศ กษา ต องม เจ าหน าท หร อบ คคล หร อท มงาน หร อคณะท างานท ม ประสบการณ ในการท างาน ร วมก บกรมการบ นพลเร อน ในประเด นข อกฎหมายและม ความร ด านกฎหมายท สามารถ วางโครงสร างของข อม ลกฎหมาย ร วมก บเน อหาข อม ลเอกสารต าง ๆ ของกรมการบ น พลเร อนได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดท าเน อหาข อม ล ให สามารถรองร บฟ งก ช นการค นหาข อม ลบนเว บบราวเซอร ของ อ ปกรณ แท บเล ต และม อถ อสมาร ทโฟนได บร การการเข าใช งานผ าน Smartphone และอ ปกรณ Tablet ท รองร บก บ ระบบปฏ บ ต การ Androids และ IOS ตามรายงานผลการศ กษา จ ดท าหน าจอต นแบบ Prototype และ Screen Flow พร อมก บการน าเสนอให ก บ คณะกรรมการตรวจร บหร อคณะท างานท กรมการบ นพลเร อนได แต งต ง ตามผล การศ กษา 3 ศ กษา รวบรวมข อม ล ว เคราะห ออกแบบโครงสร างเอกสารราชการ และแฟ มข อม ลของ กรมพ ฒนา ต ดต ง ทดสอบ และฝ กอบรม อ ปกรณ เคร องแม ข าย พร อมระบบบร หารและ จ ดการเอกสารอ เล กทรอน คส (e-document และ Virtual Library) รวมถ งการส บค น เอกสาร และส วนอ นๆท เก ยวข องส าหร บกรมการบ นพลเร อน ต ดต งระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document system) ส าหร บหน วยงานภายในรายละเอ ยดตามภาคผนวก ก. ตามโครงสร างข อม ลในข อ 4.3 พร อมก บการปร บค า (Configuration) ให เหมาะสม ตามท กรมการบ นพลเร อนก าหนด ด งน 1) การต ดต งระบบงาน - ผ ชนะการประกวดราคาต องด าเน นการต ดต งระบบงานทดสอบ (Testing System) บน อ ปกรณ คอมพ วเตอร และเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายต าง ๆ ตามท กรม ฯ จ ดให - ผ ชนะการประกวดราคาต องด าเน นการต ดต งระบบงาน Produc
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks