Tonstad license application 03

Description
1. Mars 2010 Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstad5.9 TransportDet er gjennomført en foreløpig vurdering av transportbehovet for…

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Mars 2010 Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstad5.9 TransportDet er gjennomført en foreløpig vurdering av transportbehovet for prosjektet, og aktuelletransportveier og muligheter for terrengtransport er kartlagt. Aktuelle veier er listet iVedlegg 6. Det vil bli utarbeidet en mer detaljert transportplan før anleggsarbeidet starter,herunder eventuelle hvilke tiltak som er nødvendig på enkelt veistrekninger.Kabler, ledninger, masteseksjoner o.a. vil bli mellomlagret på midlertidige lager ogriggområder. For transport vil bestående veier bli brukt, kombinert med helikopter. Formastemontering vurderes i det alt vesentlige bruk av helikopter. Noe personelltransport vil bliutført med 6-hjuls ATV’er evt. også med snøscooter eller beltevogn vinterstid. En vil i storgrad bruke eksisterende veier.Transport av materialer og utstyr for anleggsarbeider i stasjonsanleggene vil bli transportertmed lastebil og/eller jernbane (Gyland stasjon). Transformatorer vil bli transportert medspesialskip eller jernbane med omlasting til spesialkjøretøy.Ved opparbeidelse av tomter vil det bli søkt å få til massebalanse. Dette vil reduseretransportbehovet av masse til og fra anlegget i byggeperioden.5.10 Miljø- og anleggsplanStatnett vil før anbudsinnbydelse og anleggsstart utarbeide en miljø- og anleggsplan somviser adkomst- og lagerplasser, og beskriver hvilke tiltak som må gjøres for å unngå unødigterrengskade og andre miljøulemper som følge av anlegget. Når entreprenør for anlegget ervalgt, vil det bli utarbeidet mer detaljerte planer for transport og anleggsvirksomhet.En miljø- og anleggsplan vil bli utarbeidet på bakgrunn av de konsesjonsvilkår som blirfastsatt fra konsesjonsmyndigheten NVE, og Statnetts egne miljøkrav. En slik plan vil bla.omhandle:  Oversikt over miljøsensitive områder hvor anleggsvirksomheten må ta hensyn.  Alternative lokaliseringer av riggområder og plasser for trommel og vinsjeutstyr. 25
 • 2. Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstad Mars 2010  Eventuelle tiltak knyttet til eksisterende veianlegg.  Områder hvor ny veibygging kan være aktuelt.Transportplanen blir utarbeidet i samarbeid med grunneiere, kommuner og fylkesmannen. 26
 • 3. Mars 2010 Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstad5.11 InvesteringskostnaderSpenningsoppgradering av eksisterende ledninger er en type forsterkningstiltak som ermiljømessig og økonomisk gunstig i forhold til nybygging av ledninger. Ved å økespenningen fra 300 til 420 kV vil overføringskapasiteten på ledningen øke med ca. 40 %.Ved i tillegg å utføre eventuelle tiltak som gjør at ledningen kan drives med en høyerelinetemperatur, vil overføringskapasiteten øke med til sammen ca. 80 %, uten nyenaturinngrep og til en betydelig lavere kostnad enn nybygging av ledninger.300 kV ledninger (duplex) er egnet for oppgradering til 420 kV spenning, og kan oppgraderesfor ca. 10-15 % av prisen for nybygging av 420 kV ledninger. For en transformatorstasjon vilkostnadene særlig avhenge av om det skal etableres et nytt 420 kV anlegg, eller om dettefinnes i stasjonen fra før.Investeringskostnadene for omsøkte tiltak er basert på estimater for ledninger ogtransformatorstasjoner. Kostnadstallene inkluderer planlegging og administrasjon, men ereksklusive erstatninger, ekstra ras sikring, kostnader for beskyttelse av telenettet og renter ibyggetiden. Usikkerheten er +/- 30 %. Kostnadene er estimert med bakgrunn i markedspriseri 2009.Tiltak Kostnad (MNOK)Riving av gammel ledning og bygging av ny 420 kV ledninger 218Feda – Tonstad ISpenningsoppgradering av eksisterende linje Feda – Tonstad II 22til 420 KVNy 420 kV ledning Øksendal – Tonstad 25Nytt 420 kV stasjonsanlegg i Feda 222Nytt 420 kV stasjonsanlegg i Tonstad 258Felleskostnader 171Sum investeringer 916 27
 • 4. Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstad Mars 20106. ALTERNATIVE LØSNINGERStatnett søker om spenningsoppgradering av eksisterende 300 kV ledninger mellom Feda ogTonstad til 420 kV. Dette alternativet innebærer nye 420 kV koblingsanlegg i Feda ogTonstad.Både Sirdal Kommune og Sira Kvina Kraftselskap har gitt uttrykk for at de i forbindelse mednettforsterkningene og tilkobling av utenlandskabler til sentralnettet ønsker alternativeløsninger til nytt 420 kV koblingsanlegg i Tonstad og utvidede linjetraseer i fjellsiden ned motTonstad.Sett i sammenheng med nettforsterkninger i hele vestre korridor, ønsket om nyepumpekraftverk i Tonstad og ny vindkraftpark sør-øst for Tonstad ønsker Statnett å utrede enalternativ plassering av strømretteranlegget i Øksendal og 420 kV anlegget i Tonstad.Statnett vurderer å fremme en tilleggssøknad for denne løsningen. Statnetts utgangspunk foret slikt alternativ er:  Planlagt strømretteranlegg og 420 kV koblingsstasjon i Øksendal flyttes til Ertsmyra nord-øst for Tonstad tettsted.  De to 420 kV ledningene fra Feda samt likestrømsledning føres forbi Øksendal via ny mer østlig trase direkte til Ertsmyra.  Eksisterende 300 kV koblingsstasjon i Tonstad betjener Tonstad Kraftstasjon.  Ny(e) 300 ledning(er) mellom eksisterende 300 kV koblingsanlegg i Tonstad og Ertsmyra, legges i traseen til eksisterende ledning Tonstad – Solhom  Tilknytning av spenningsoppgradert 420 kV Tonstad – Tjørhom – Lyse på Ertsmyra  Tilknytning av spenningsoppgradert 420 kV Tonstad – Solhom på Ertsmyra.  Tilknytning av fremtidig Tonstad pumpekraftverk til 420 kV anlegget i Ertsmyra.  Tilknytning av 420 kV/132 kV transformering i Ertsmyra for vindkraft og småkraft. 28
 • 5. Mars 2010 Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstad7. VIRKNINGER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNNI dette kapittelet gjennomgås virkningene som den omsøkte spenningsoppgradering vilkunne få for omgivelsene, samt en vurdering av mulige avbøtende tiltak for å reduserenegative virninger.Det omsøkte tiltaket omfattes ikke av bestemmelsene om melding og konsekvensutredning.Informasjonen i dette kapittelet er derfor innhentet gjennom kjente kilder, tidligere utredningerutført i forbindelse med tidligere konsesjonssøknader for denne strekningen. Det vises ogsåtil relevante utredninger i forbindelse med NorGer.Konsekvensene av spenningsoppgradering av vekselstrømsledningene mellom Feda ogTonstad er begrensede. Valg av forsterkningsstrategi er foretatt på grunnlag avsystemmessige forhold i sentralnettet og tilpasset trasevalg for likestrømsledningen iprosjektet med formål å redusere risiko. Dette innebærer ny parallell trase øst foreksisterende 300 kV ledninger mellom Feda og Tonstad og bruk av eksisterende trase tillikestrøms luftledning. I dette avsnittet gjennomgås virkninger som den omsøktespenningsoppgraderingen vil kunne få for omgivelsene, samt en vurdering av muligeavbøtende tiltak for å redusere negative ulemper.7.1 Forholdet til eksisterende og offentlige planerTonstad Vindpark AS har meldt planer om en vindpark på 200 MW i området sør og øst fortettstedet Tonstad. Prioriterte områder omfatter Stakkomhei, Berghei, Slettafjeldshei, alleområder der vekselstrømstraseen og til dels likestrømstraseen vil passere gjennom.Turbinstørrelsen vil være mellom 2 og 5 MW, og maksimalt inntil 87 turbiner. Nettilknytningplanlegges i Øksendal eller Tonstad via 33 kV forbindelser..Sira Kvina har søkt om konsesjon på et pumpekraftverk i Tonstad. Sira Kvina har signalisertat et kan være interesse for utvide en slik pumpekraftkapasitet i forhold til det som allerede erkonsesjonssøkt.Det foreligger ikke andre offentlige planer for utnyttelse av de berørte områdene, enn detsom ligger i gjeldende kommuneplaner for Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal og ireguleringsplan godkjent av Sirdal kommune. Alt areal som berøres, ut over det som står ireguleringsplanen, er definert som landbruks-, natur- og friluftsområde.I henhold til arealdelen i Flekkefjord kommunes kommuneplan berører traseen områder vedSandvatnet, Tangmyrhei og Stølsvatnet der hyttebygging ikke er tillatt av hensyn tilnaturverninteressene. Mellom riksvei 42 og nordover til grensen for statsallmenningenberører traseen i hovedsak område der hyttebygging ikke er tillatt av hensyn tilfriluftinteressene. Behov for dispensasjon i forhold til gjeldende kommuneplan måundersøkes nærmere.Ved Øksendal og i nærområdet til Tonstad i Sirdal kommune går traseen gjennomlandbruks-, natur- og friluftsområder der fritidsbebyggelse tillates i begrenset grad. For deøvrige strekninger er det byggeforbud.7.2 Skog og landbrukI Kvinesdal kommune blir noen få produktive skogarealer med bar- og blandingsskog berørt.Gjennom Flekkefjord kommune er barskogen dominerende gjennom traseen. Produktiveskogområder berøres særlig mot Kongevollvatnet, i området nordøst for Gyland og på beggesider av krysningspunktet ved riksvei 9. like nord for riksveien berøres også et 29
 • 6. Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstad Mars 2010lauvskogområde. I Sirdal berøres mest heiområder. Skog av god bonitet berøres der traseenpassere Øksendal nordøst for Haugom, samt lia ned mot Tonstad.Strekningen vurderes å ha liten verdi for landbruk.7.3 Friluftsliv og turismeMot kommunegrensen mellom Sirdal og Flekkefjord berører traseen de vestre deler avforeslått sikret friluftsområde i Setesdal Vesthei. Ellers berøres ingen områder som er sikretmot frilufslivsformål.Verdien vurderes samlet å ha middels verdi for friluftsliv og turisme.7.4 LandskapMastene som vil bli benyttet i de nye vekselstrømsledningene Feda – Tonstad I vil ha størrehøyde enn linjen som rives. Samme mastetype vil bli benyttet for den nye Øksendal –Tonstad. Den spenningsoppgraderte og ombygde ledningen Feda – Tonstad II blir noemindre enn de her nevnte ledningene. Likestrømsledningen som vil gå i parallell medvekselstrømledningene sør for Øksendal blir en del større enn de nye veksel-strømsledningene.7.5 ViltTraseen går gjennom viltrike områder rett nord for Fedafjorden i Kvinesdal kommune. Hare,elg, rådyr og skogsfugl er godt representer i tillegg til en del andre arter. Over Øyheiaberøres områder for orrfugl. Fra orrfuglområdene på Øyeheia går traseen gjennomvinterbeiteområder for elg øst for Kongevollvatn. Like ved Ovaldsteinen (510 moh) sør forSandvatn passere traseen rett øst for et spesielt viltområde. I samme område finnes også enandebiotop. Nord for riksvei 42 ved Stølsvatnet passeres flere beverhytte samt lokaliteter forender. Mot grensen til Sirdal går traseen inn i et i rypeområder. Heiene øst for Sirdalsvatnrepresenterer også den sørlige ytterkanten av vinterbeiteområdene til villreinstammen iSetesdal Vesthei. I Øksendal går traseen gjennom en orrfuglbiotop på østsiden av dalensamt vinterområde for elg på vestsiden av dalen. Kongeørn hekker trolig i disse delene avVest - Agder fylke. Risikoen for fuglekollisjon vil bli nærmere vurdert.Virkninger i forhold til viltinteressene vil primært være knytte til støy og forstyrrelser ianleggsperioden. Virkningene ved drift av ledningene vil ikke bli endret på grunn avspenningsoppgradering av vekselstrømledningene. Virkningene fra likestrømsledningenevurderes i NORD.LINK prosjektet.7.6 VerneområdeTraseen berører ingen områder som er vernet etter naturvernloven. Traseen passerer vestfor verneverdige våtmarksområder for fugl ved Sandvatnet og Stølvatnet i Flekkefjordkommune. Vest for Urddalsvatnet ved riksvei 42 går traseen over et myrområde som blenærmere vurdert i forbindelse med de fylkesvise verneplaner for myr.7.7 Kulturminner og kulturmiljøI forbindelse med tidligere planleggingen av likestrømsforbindelse øst for de to eksisterende300 kV ledningene og vurdering av en mulig ny 420 kV ledning fra Øksendal til Saurdal bledet foretatt kulturminneregistrering langs traseen. Det ble gjort enkelte funn av fornminner iområdet. Det vil i samarbeid med kulturminnemyndigheten bli gjennomført nødvendigetilleggsregistreringer knyttet til nye mastefester for den omsøkte ledningen. Det vil ved 30
 • 7. Mars 2010 Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstadplassering av mastefestene bli lagt vekt på å unngå konflikter med eventuelle kulturminner.7.8 Forurensning og avfallI forbindelse med riving av eksisterende 300 kV ledning og i forbindelse medanleggsarbeidene vil det bli betydelig mengder avfall. Rivningsavfall vil bestå av betongarmeringsjern, stål fra mastene, metall fra linene og glass fra isolatorer. Liner og isolatorerblir gjenbrukt eller gjenvunnet. Masteelementene vil bli fraktet med terrengkjøretøy ellerhelikopter til omlastningsplasser der de blir demontert og fraktet bort for gjenbruk ellergjenvinning.Avfall fra anleggsarbeidene vil bestå av trematerialer fra forskaling og emballasje,plastemballasje, rester av armeringsjern, spesialavfall i form av spillolje mv. Kommunal kravtil avfallshåndtering vil bli fulgt.7.9 Avbøtende tiltakDet er lagt vekt på å benytte en mastetype som er mest mulig lik den eksisterende.Plassering av nye master sett i forhold til mastene på eksisterende ledninger har betydningfor synsinntrykket. Det er lagt vekt på at de nye mastene plasseres ved siden av deeksisterende i den grad det er mulig ut i fra terreng og tekniske forhold.,Etter avsluttet anleggsarbeid vil eventuelle terrengskader bli utbedret og riggområdene vil bliryddet og arrondert.7.10 Samfunnsmessige virkningerFor næringsliv og sysselsetting vurderes nettforsterkningen til å ha middels/stor positivvirkning i anleggsfasen. Det vil være få positive sysselsettingsvirkninger i driftsfasen.For eiendomsskatt er det de elektriske anleggene som vil ha størst betydning for de berørtekommunene. Kvinesdal og Sirdal kommuner vil ha de største positive skattemessigevirkninger. De kommunale virkningene vurderes som små/middels positive.Nettforsterkningene vil i tillegg til måloppnåelse og lønnsomhet i utenlandsforbindelsenebidra til økt forsyningssikkerhet og legge til rette for ny kraftproduksjon.De sosiale og helsemessige konsekvensene vurderes som noe negative knyttet tiltungtransport i anleggsfasen og noe økt støybelastning i forbindelse med stasjonsanleggene. 31
 • 8. Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstad Mars 20107.11 BebyggelseOppgraderte 420 kV ledningene mellom Feda og Øksendal og Øksendal og Tonstad går altoverveiende gjennom utmarksområder med lite bebyggelse. Det er noen gårdsbruk og hytteri området. I tabellen nedenfor er vist hvilke type bygninger som ligger i nærheten avledningstraseen i de aktuelle kommunene og avtander fra senterlinjen til de nye traseene.Vekselstrømsledning Øksendal – TonstadIngen bebyggelse nærmere enn 100mVekselstrømledning Julevatn – Øksendal: Øst for beståendeKommune Sted Bygningsbeskrivelse/type Avstand fra senterKvinesdal Rudlend Seterstøl 2 ca 200m øst for senter Gyttjødn Koie 2 Ca 170m vest for senterFlekkefjord Urdal Sandvann Hytte 2 ca 100m vest for senterSirdal Grindtjørn Hytte 1) 2 ca 20m øst for senterSirdal Åstølen hytte 2 ca 190m vest for senterSirdal Kleivevatn sør Løe 3 ca 175m vest for senterSirdal Kilen Botnevatn Uthus 2 ca 170m øst for senterSirdal Vatjødn Hytte 2 ca 100m øst for senterSirdal Øksendal sør Hytte 2 ca 100m øst for senterVekselstrømledningene Feda-Julevatn: Øst for beståendeKommune Sted Bygningsbeskrivelse/type Avstand fra senterKvinesdal Raustad Bolig 1 ca 100-200m vest for senter Raustad fritidsbolig 2 ca 50-200m vest for senter Askebutjørn Hytte 2 Ca 20m øst for senter Stakkåsen Hytte 2 Ca 100m øst for senter 1) Vurderes spesielt 32
 • 9. Mars 2010 Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstad7.12 Nærføring og elektromagnetiske feltI dette avsnittet gis en oppsummering av de sentrale problemstillingene rundtelektromagnetiske felt og spesielle utfordringer tilknyttet kraftledninger og stasjoner i omsøkttrase.Selv om det ikke er bygninger i området som er beregnet for varig opphold av mennesker ogsåledes utløser et utredningskrav mht. tiltak pga. magnetfelt, har Statnett foretatt beregningerav elektriske felt og magnetiske felt i traseen med eksisterende 300 kV ledninger og nye 420kV ledninger. Det er også vurdert forholdende rundt likestrømsledningen mht. elektriske ogmagnetiske felt og elektromagnetiske forstyrrelser.I Vedlegg 2 er det gitt en nærmere beskrivelse av risikoen ved magnetiske felt og eventuelletiltak.7.12.1 Elektriske feltElektriske felt omgir elektriske ledninger og apparater som er tilkoblet strømnettet, og kaneksistere selv når apparatene er slått av. Styrken på det elektriske feltet ved kraftledningenvil øke som følge av spenningshevingen til 420 kV. Parallellføring med andre ledninger vilogså påvirke feltet. Det elektriske feltets størrelse og utbredelse er derfor beregnet for denomsøkte ledningen alene og i kombinasjon med de viktigste parallellførte ledningene, bådefor situasjonen før og etter oppgradering.Elektriske felt reduseres med avstanden og avskjermes av de fleste byggematerialer,vegetasjon og trær. Feltene kan forårsake oppladning av metallgjenstander som ikke erjordet, for eksempel takrenner, ulike bygningsbeslag og tak av metall. Når en person somstår på bakken eller i en ledende stige berører en slik elektrisk gjenstand, vil den utladesgjennom personen, som vil føle dette som et elektrisk støt. Oppladningen kan tilsvare det enperson opplades til ved å gå på et syntetisk teppe. Slike strømstøt er normalt ufarlige, menkan oppleves som ubehagelige.De beregnete økningene i elektrisk felt er relativt små, og det forventes ikke at elektriske feltvil skape problemer som beskrevet over. Eventuelle problemer med elektrisk opplading kanløses ved å jorde den ledende gjenstanden.Beregninger av elektriske felt, se Vedlegg 3.7.12.2 Magnetiske feltMagnetfeltet øker proporsjonalt med strømmen i ledningen og er uavhengig av ledningensspenningsnivå. Strømstyrken, og derav magnetfeltet, vil variere gjennom året og gjennomdøgnet. Imidlertid vil spenningshevingen føre til at strømmen går ned, og derav blir ogsåmagnetfeltet lavere, forutsatt at det overføres samme mengde energi. Spennings-oppgraderingen vil altså, isolert sett, føre til at magnetfeltet blir lavere. Imidlertid vil enspenningsoppgradering øke ledningens kapasitet. Hvis den økte kapasiteten utnyttes til åoverføre mer energi, vil både strømstyrken og magnetfeltet øke, fremdeles med svingningergjennom året og døgnet.På strekninger med parallellføring kan fellesføringen påvirke magnetfeltet. Det er foretattberegninger av magnetfeltet rundt ledningene mellom Feda og Tonstad før og etteroppgradering. I beregningene er det tatt høyde for at de oppgraderte ledningene ertilnærmelsesvis tungt belastet noe som kan være tilfelle når de nyeutenlandsforbindelser(sjøkabler) settes i drift. 33
 • 10. Konsesjonssøknad. Spenningsoppgradering 300/420 kV Feda - Tonstad Mars 2010Likestrømsledningen skaper ikke spesielle tilleggsutfordringer mht. magnetfelt iledningstraseen.Beregninger av magnetfelt, se Vedlegg 4.7.12.3 Elektromagnetiske forstyrrelserSpesielle problemstillinger knytter seg til elektromagnetisk støy fra likestrømsledningen. Denlikerettede strømmen er ikke hel ”glatt”, men inneholder rippler. Dette kan generere støy iparallelle vekselstrømledninger som igjen kan skape forstyrrelse i bla. telenettet. Avbøtendetiltak kan gjøres i likerettestasjonen eller i telenettet.Statnett vil foreta nærmere utredninger på dette punkt i samarbeid med bl.a. Telenor ogkomme tilbake med avbøtende tiltak.Sintef Energiforskning utførte i 1999 en utredning om hvilken innvirkning elektriske ogmagnetiske felt kan ha på elektronikk og datautstyr [21]. Utgangspunktet for dennevurderingen var en 420 kV ledning med forutsatt belastning på 800 MW og linene hengendelavt over bakken (10 m). Maksimal styrke på magnetfeltet ved det elektroniske utstyret blefastsatt til 12-13 T.Konklusjonen var at dette magnetfeltet vil forstyrre bildet på dataskjermer av eldre type(billedrørbaserte), mens annet elektronikkutstyr (inklusiv LCD- eller plasmaskjermer) ikke vilbli påvirket.Elektriske 50 Hz felt fr
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks