TomTom GO vrátane držiaka Easy Click. Kábel USB. Nabíjačka USB do auta. Inštalačný leták. Obsah balenia - PDF

Description
TomTom GO 1. Obsah balenia Obsah balenia TomTom GO vrátane držiaka Easy Click Kábel USB Nabíjačka USB do auta Inštalačný leták 2 2. Základné informácie Základné informácie Montáž zariadenia do automobilu

Please download to get full document.

View again

of 68
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 31 | Pages: 68

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
TomTom GO 1. Obsah balenia Obsah balenia TomTom GO vrátane držiaka Easy Click Kábel USB Nabíjačka USB do auta Inštalačný leták 2 2. Základné informácie Základné informácie Montáž zariadenia do automobilu Pred montážou držiaka musia byť držiak aj čelné sklo čisté a suché. Zariadenie umiestnite tak, aby nenarúšalo výhľad na vozovku ani nebránilo prístupu k ovládacím prvkom automobilu. Pri upevňovaní držiaka pevne pritlačte prísavku na čelné sklo na plochom mieste skla. Potom otáčajte rukoväťou na základni držiaka v smere pohybu hodinových ručičiek, až kým sa neozve zvuk cvaknutia. Jeden koniec kábla zapojte do prístrojovej dosky a druhý koniec do konektora na zadnej strane zariadenia. Zapnutie a vypnutie Ak chcete zapnúť svoje navigačné zariadenie, stlačte a podržte hlavný vypínač, kým sa nezobrazí okno po spustení. Pri prvom zapnutí zariadenia môže chvíľu trvať, kým sa spustí. Nastavenie Dôležité: Starostlivo vyberte správny jazyk, pretože zvolený jazyk sa bude používať pre všetky texty na obrazovke. Pri prvom zapnutí svojho zariadenia musíte odpovedať na niekoľko otázok, aby ste ho nastavili. Na otázky odpovedajte poklepaním na displej. Príjem signálu GPS Pri prvom spustení vášho navigačného zariadenia TomTom GO, môže zariadenie potrebovať niekoľko minút na zistenie vašej pozície GPS a zobrazenie aktuálnej pozície na mape. V budúcnosti zariadenie vašu pozíciu zistí oveľa rýchlejšie, zvyčajne v priebehu niekoľkých sekúnd. Aby sa zaistilo dobré prijímanie signálu GPS, mali by ste zariadenie používať vonku. Veľké objekty ako vysoké budovy môžu niekedy narušovať príjem. Otvor na kartu Micro-SD Vaše TomTom GO navigačné zariadenie obsahuje otvor na kartu micro-sd, aby ste mohli rozšíriť úložnú pamäť zariadenia. Kartu micro-sd môžete používať na ukladanie máp, ktoré používa vaše zariadenie. Otvor na kartu micro-sd sa nachádza pod krytom na bočnej strane zariadenia. Čo je MyTomTom Služba MyTomTom vám pomáha spravovať obsah, mapy a služby vášho navigačného zariadenia TomTom GO a zároveň vám poskytuje prístup ku komunite TomTom. Odporú- 3 čame vám pravidelne pripájať svoje navigačné zariadenie k službe MyTomTom, aby ste mali vždy najnovšie aktualizácie. K účtu služby MyTomTom sa môžete prihlásiť aj na webovej stránke spoločnosti TomTom. Tip: Odporúčame používanie širokopásmového internetového pripojenia vždy, keď pripájate navigačné zariadenie k službe MyTomTom. Nastavenie MyTomTom 1 2 Postup nastavenia MyTomTom: 1. Pripojte počítač k internetu. 2. Spustite internetový prehliadač a navštívte adresu tomtom.com/getstarted. 3. Kliknite na Prevziať teraz. Internetový prehliadač prevezme aplikáciu podpory MyTomTom, ktorú je potrebné nainštalovať do počítača, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie k účtu aplikácie MyTomTom. Ak sa počas preberania zobrazia nejaké otázky, postupujte podľa pokynov na displeji. 4. Keď sa zobrazí výzva, pripojte svoje zariadenie k počítaču káblom USB. Potom zariadenie zapnite. Zariadenie je rozpoznané, vykoná sa jeho zálohovanie a nainštalujú sa najnovšie aktualizácie. Dôležité: Konektor USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB klávesnice či monitora, ale priamo do portu USB počítača. Po nainštalovaní aplikácie podpory MyTomTom môžete získať prístup do účtu aplikácie MyTomTom z oblasti oznámení na pracovnej ploche. Tip: Keď pripojíte navigačné zariadenie k počítaču, aplikácia MyTomTom vám oznámi, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie pre vaše zariadenie. Zariadenie sa nespúšťa Zriedka sa môže stať, že vaše navigačné zariadenie TomTom GO sa nespustí správne alebo prestane reagovať na vaše poklepania. Najprv skontrolujte, či je dostatočne nabitá batéria. Ak chcete nabiť batériu, pripojte zariadenie k nabíjačke do auta. Úplné nabitie batérie môže trvať až 2 hodiny. Ak bude problém pretrvávať, môžete zariadenie resetovať. Urobíte tak stlačením a podržaním hlavného vypínača na 15 sekúnd a jeho uvoľnením, keď sa zariadenie začne reštartovať. 4 Nabíjanie zariadenia Batéria vo vašom navigačnom zariadení TomTom GO sa nabíja, keď je pripojená k nabíjačke do auta alebo k počítaču. Dôležité: Konektor USB nezapájajte do rozbočovača USB ani do portu USB klávesnice či monitora, ale priamo do portu USB počítača. Bezpečnostné upozornenie Niektoré navigačné zariadenia TomTom obsahujú modul GSM/GPRS, ktorý môže nepriaznivo vplývať na činnosť elektrických zariadení, ako sú kardiostimulátory, pomôcky pre nepočujúcich či letecké prístroje. Interferencia s podobnými zariadeniami môže ohroziť ľudské zdravie aj životy vás alebo iných osôb. Ak vaše zariadenie obsahuje modul GSM/GPRS, nepoužívajte ho v blízkosti nechránených elektrických jednotiek ani v oblastiach, kde je zakázané používanie mobilných telefónov, napríklad v nemocniciach alebo v lietadlách. Správna údržba vášho navigačného zariadenia Po opustení automobilu nikdy nenechávajte svoj TomTom GO ani príslušenstvo na viditeľnom mieste mohli by sa stať ľahkou korisťou pre zlodejov. Je dôležité, aby ste sa o svoje zariadenie náležite starali: Vaše zariadenie nebolo navrhnuté na používanie v extrémnych teplotách vystavenie zariadenia takýmto teplotám môže spôsobiť jeho trvalé poškodenie. Nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu môže viesť k rýchlemu zníženiu výkonu batérie. Za žiadnych okolností neotvárajte kryt zariadenia. Otvorenie zadného krytu môže byť nebezpečné a ruší sa ním platnosť záruky. Displej zariadenia utierajte mäkkou handričkou. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky. 5 3. Bezpečnosť Bezpečnosť Montáž držiaka Dobre si premyslite, kde vo svojom aute chcete držiak umiestniť. Držiak by nemal blokovať: Váš výhľad na cestu Vaše ovládacie prvky Vaše zrkadlá Airbag Keď je vaše navigačné zariadenie v držiaku, mali by ste naň pohodlne dosiahnuť bez nakláňania či naťahovania. Držiak môžete pripevniť na čelné sklo, bočné okná alebo k prístrojovej doske použitím upevňovacieho disku na prístrojovú dosku. Obrázky nižšie ukazujú, kam môžete bezpečne umiestniť držiak. TomTom ponúka aj alternatívne upevňovacie riešenia pre vaše navigačné zariadenie TomTom. Viac informácii o upevňovacom disku na prístrojovú dosku a alternatívnych upevňovacích riešeniach nájdete na tomtom.com/accessories. Bezpečnostné nastavenia Odporúčame používanie bezpečnostných nastavení, aby bola vaša jazda čo najbezpečnejšia. Bezpečnostné nastavenia obsahujú niekoľko možností: Zobraziť základné tlačidlá menu počas jazdy Zobraziť bezpečnostné upozornenia Upozorniť pri prekročení najvyššej povolenej rýchlosti Bezpečnejšiu jazdu vám zaistí aj používanie hovorených pokynov pre váš TomTom GO. 6 4. Plánovanie trasy Plánovanie trasy Dôležité: V záujme bezpečnosti a s cieľom obmedziť rozptyľovanie počas jazdy by ste mali vždy plánovať trasu pred samotnou jazdou. Ak chcete plánovať trasu vo svojom TomTom GO, postupujte takto: 1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu. 2. Poklepte na Navigovať na Poklepte na možnosť Adresa. Tip: Pri prvom plánovaní trasy sa zobrazí výzva, aby ste zvolili krajinu, štát alebo región. Váš výber sa uloží a použije pri plánovaní všetkých budúcich trás, kým toto nastavenie nezmeníte. Toto nastavenie môžete zmeniť poklepaním na zástavku ešte pred výberom mesta. 4. Vložte názov mesta alebo obce. Tip: Namiesto písania adresy poklepte na tlačidlo mikrofónu a vložte adresu hovorením do svojho GO. Počas písania sa v zozname zobrazujú mestá s podobnými názvami. Keď sa v zozname zobrazí správne mesto (obec), poklepaním na jeho názov vyberte cieľové miesto. 7 5. Vložte názov ulice. Počas písania sa v zozname zobrazujú ulice s podobnými názvami. Keď sa v zozname zobrazí správny názov ulice, poklepaním naň vyberte cieľové miesto. 6. Vložte číslo domu a poklepte na Hotovo. 7. Na mape sa zobrazí toto miesto. Poklepaním na Vybrať môžete pokračovať, alebo poklepte na Späť a vložte ďalšiu adresu. Tip: Ak chcete ako konečné cieľové miesto nastaviť parkovisko, poklepte na Parkovať v blízkosti a vyberte miesto zo zoznamu parkovísk v blízkosti svojho cieľového miesta. 8 8. Vyberte typ trasy, ktorú chcete naplánovať. 9. Po zobrazení novej trasy poklepte na Hotovo. Podrobnejšie informácie o trase zobrazíte poklepaním na Detaily. Ak chcete naplánovať inú trasu, poklepte na Zmeniť trasu. Váš TomTom GO začne navigovať do cieľového miesta pomocou hovorených pokynov a pokynov na displeji. Súhrn trasy Súhrnné informácie o trase poskytujú prehľad vašej trasy, zostávajúcu vzdialenosť do cieľového miesta a zostávajúci čas cesty. Ak si chcete zobraziť súhrn trasy, poklepte na pravý panel stavovej lišty v zobrazení počas jazdy alebo na možnosť Zobraziť trasu v hlavnom menu. Potom poklepte na Zobraziť súhrn trasy. Súhrnné informácie o trase používané spolu so službou TomTom Premávka poskytujú prehľad vašej trasy, zostávajúcu vzdialenosť do cieľového miesta, zostávajúci čas cesty a informácie o dopravných zápchach na vašej trase. Súhrnné informácie o LIVE Súhrnné informácie o LIVE obsahujú údaje o službách LIVE na vašej trase. 9 Súhrnné informácie o LIVE zobrazíte poklepaním na kartu LIVE v okne súhrnných informácií o trase. Podrobnejšie informácie zobrazíte poklepaním na ľubovoľný panel. Panely LIVE zobrazujú nasledujúce informácie: Premávka na trase poklepaním na tento panel zobrazíte podrobné informácie o dopravných zápchach a iných dopravných problémoch na trase. Rýchlostné radary poklepaním na tento panel otvoríte menu Rýchlostné radary. Potom môžete rýchlostný radar oznámiť alebo zmeniť svoje nastavenia upozornení na rýchlostné radary. Počasie poklepaním na tento panel zobrazíte najnovšie predpovede počasia. Poznámka: V niektorých krajinách nie sú dostupné všetky služby LIVE. Služby LIVE budete môcť používať pri cestách do zahraničia. Viac informácií o dostupných službách nájdete na tomtom.com/services. Používanie vlastného hlasu pri plánovaní trasy Namiesto poklepávania na displej môžete pri plánovaní trasy používať vlastný hlas. Informácie o plánovaní trasy hlasom nájdete v časti Ovládanie hlasom. Časté cieľové miesta Ak často cestujete do určitých cieľových miest, môžete svoj TomTom GO nastaviť tak, aby vám tieto cieľové miesta ponúkal po spustení pri každom novom plánovaní trasy. Je to rýchlejšie ako plánovanie trasy obvyklým spôsobom. Ak chcete zvoliť nové cieľové miesto, v menu Nastavenia poklepte na možnosť Úvodné nastavenia a vyberte možnosť Požadovať cieľové miesto. Potom zvoľte tlačidlo na použitie s týmto cieľovým miestom a odpovedzte na otázky týkajúce sa cieľového miesta. Zobraziť moje časté cieľové miesta Svoje zariadenie TomTom GO môžete nastaviť tak, aby vám časté cieľové miesta ponúklo pri každom novom plánovaní trasy po spustení zariadenia. 10 Ak chcete toto nastavenie zmeniť, postupujte takto: 1. V menu Nastavenia poklepte na Úvodné nastavenia a potom vyberte možnosť Požadovať cieľové miesto. 2. Poklepte na Áno a potom znovu na Áno a môžete vložiť informácie o cieľovom mieste. 3. Vyberte symbol pre cieľové miesto a poklepaním na Hotovo tento symbol nastavte. Potom poklepte na Áno. Tip: Ak chcete pridať nové cieľové miesta, vyberte si jeden z očíslovaných symbolov a vložte názov tlačidla nového cieľového miesta. 4. Poklepte na Áno a v prípade potreby vpíšte nový názov. Potom poklepte na Hotovo. 5. Uveďte adresu rovnakým spôsobom ako pri plánovaní trasy. Potom poklepte na Hotovo. 6. Ak chcete nastaviť viac cieľových miest, celý postup zopakujte. V opačnom prípade poklepte na Hotovo. Zariadenie sa vás opýta, či chcete zmeniť úvodné zobrazenie. 7. Ak ho chcete zmeniť, poklepte na Áno a riaďte sa pokynmi na displeji. V opačnom prípade poklepte na Nie. Po každom spustení TomTom GO sa vás zariadenie opýta, či chcete naplánovať trasu. Ak poklepete na Zrušiť, zobrazí sa Hlavné menu. Používanie časov príchodu Keď plánujete trasu, TomTom GO sa vás opýta, či chcete doraziť v konkrétnom čase. Poklepaním na ÁNO určíte požadovaný čas príchodu. Váš GO vypočíta čas príchodu a ukáže vám, či dorazíte načas. Túto informáciu môžete tiež použiť na zistenie času odchodu. Ak váš GO zobrazí, že dorazíte o 30 minút skôr, môžete namiesto toho počkať a vyraziť o 30 minút neskôr. Váš čas príchodu sa počas jazdy neustále prepočítava. Stavová lišta zobrazuje, či dorazíte načas, alebo prídete neskôr nasledovným spôsobom: Prídete 55 minút pred časom príchodu, ktorý ste zadali. Ak je odhadnutý čas príchodu viac ako päť minút pred vami zadaným časom príchodu, zobrazí sa zelenou farbou. Prídete 3 minúty pred vami zadaným časom príchodu. Ak je odhadnutý čas príchodu menej ako 5 minút pred vami zadaným časom, zobrazí sa žltou farbou. Prídete o 19 minút neskôr. Ak je odhadnutý čas príchodu neskorší ako vami zadaný čas, zobrazí sa červenou farbou. Poklepaním na Nastavenia stavovej lišty v menu Nastavenia zapnete alebo vypnete oznamovanie času príchodu. Predvoľby stavovej lišty Ak chcete zapnúť oznamovanie času príchodu, zvoľte nastavenie Rezerva. 11 Možnosti navigačného menu Po poklepaní na Navigovať na... môžete nastaviť cieľ svojej cesty rôznymi spôsobmi, nielen zadaním adresy. Ďalšie možnosti sú uvedené v nasledujúcom zozname: Miestne vyhľadávanie Na toto tlačidlo poklepte, ak chcete použiť Miestne vyhľadávanie TomTom s Google, ktoré vám pomôže nájsť obchody a firmy v blízkosti aktuálnej polohy. Môžete si vybrať, či chcete vyhľadávať obchody a firmy blízko vás, blízko cieľa vašej cesty, blízko iného cieľového miesta alebo v meste. Napríklad, keď hľadáte plaváreň blízko vašej súčasnej polohy, zadajte plaváreň a vyberte si najlepšiu vyhľadanú možnosť. Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete, aby vás prístroj navigoval do miesta nastaveného ako Domov. Domov Toto tlačidlo pravdepodobne budete používať častejšie než ktorékoľvek iné. Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete zvoliť položku Obľúbené ako cieľ svojej cesty. Obľúbené Poklepaním na toto tlačidlo vložíte adresu cieľa cesty. Adresa Posledné cieľ. miesto Poklepte na toto tlačidlo, ak si chcete vybrať cieľové miesto svojej cesty zo zoznamu miest, ktoré ste v poslednom čase použili ako cieľové miesta. Poklepte na toto tlačidlo, ak chcete, aby vás zariadenie navigovalo do bodu záujmu (BZ). Bod záujmu Poklepte na toto tlačidlo, ak si chcete v prehliadači máp zvoliť za cieľ svojej cesty bod na mape. Bod na mape Poklepaním na toto tlačidlo určíte cieľ cesty pomocou hodnôt zemepisnej šírky a dĺžky. Zemepis. dĺžka/ šírka Poklepaním na toto tlačidlo určíte ako cieľ cesty svoju poslednú zaznamenanú pozíciu. Pozícia posledného zastavenia 12 Plánovanie trasy v predstihu Svoj TomTom GO môžete použiť na plánovanie trasy v predstihu zvolením východiskového bodu a cieľa. Uvádzame niekoľko dôvodov, prečo je dobré plánovať si trasu v predstihu: Zistite, ako dlho bude cesta trvať ešte predtým, než sa na ňu vydáte. Môžete taktiež porovnávať jednotlivé trvania prejdenia tej istej trasy v rozličných časoch počas dňa alebo počas jednotlivých dní v týždni. Váš GO využíva technológiu IQ Routes na plánovanie trasy. IQ Routes vypočíta trasy založené na skutočných priemerných rýchlostiach nameraných na cestách. Naštudujte si trasu cesty, ktorú plánujete. Skontrolujte trasu pre niekoho, kto k vám ide na návštevu a vysvetlite mu podrobnosti trasy. Ak chcete naplánovať cestu vopred, postupujte takto: 1. Poklepaním na displej otvorte hlavné menu. 2. Poklepaním na tlačidlo šípky sa presuniete do ďalšieho menu a potom poklepte na Naplánovať trasu. Pripraviť trasu Toto tlačidlo sa zobrazuje, keď nemáte v zariadení GO naplánovanú trasu. 3. Zvoľte východiskový bod vašej cesty rovnakým spôsobom, akým by ste si vybrali cieľ cesty. 4. Nastavte cieľ svojej cesty. 5. Zvoľte si typ trasy, ktorá by sa mala naplánovať. Najrýchlejšia trasa trasa, ktorá trvá najkratšie. Ekotrasa trasa s najvyššou úsporou paliva. Najkratšia trasa najkratšia vzdialenosť medzi určenými miestami. Nemusí to byť najrýchlejšia trasa, najmä ak najkratšia trasa prechádza cez mesto alebo obec. Vyhnúť sa diaľniciam trasa, ktorá nevyužíva diaľnice. Pešia trasa trasa naplánovaná pre pešiu cestu. Cyklotrasa trasa naplánovaná pre bicykle. 6. Zvoľte dátum a čas uskutočnenia plánovanej cesty. Váš GO použije IQ Routes na stanovenie najlepšej možnej trasy v požadovanom čase. To je užitočné, ak sa chcete dozvedieť, ako dlho bude cesta trvať v rôznych časoch v ten istý deň alebo v rôznych dňoch v týždni. 7. Váš TomTom GO naplánuje trasu medzi dvoma miestami, ktoré ste si zvolili. Zobrazenie informácií o trase Prístup k týmto možnostiam poslednej naplánovanej trasy získate poklepaním na Zobraziť trasu v Hlavnom menu alebo tlačidla Detaily na obrazovke súhrnu trasy. 13 Potom si môžete vybrať z nasledujúcich možností: Poklepte na toto tlačidlo a zobrazí sa zoznam všetkých pokynov na odbočenie z trasy. Zobraziť pokyny To je veľmi užitočné, ak potrebujete vysvetliť trasu niekomu inému. Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte prehľad trasy prehliadačom mapy. Zobraziť mapu trasy Poklepte na toto tlačidlo, ak si chcete zobraziť ukážku cesty. Ukážku cesty môžete kedykoľvek prerušiť poklepaním na displej. Zobraziť demo trasy Poklepte na toto tlačidlo a zobrazí sa okno súhrnných informácií o trase. Zobraziť súhrn trasy Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte náhľad svojho cieľového miesta. Zobraziť cieľové miesto Môžete navigovať na parkovisko v blízkosti svojho cieľového miesta, zavolať na toto cieľové miesto (ak poznáte telefónne číslo) a zobraziť o ňom všetky dostupné informácie. Poklepaním na toto tlačidlo zobrazíte všetky dopravné problémy na svojej trase. Zobraziť premávku na trase Poznámka: Toto tlačidlo sa zobrazuje, len ak máte vo svojom zariadení predplatenú službu HD Traffic alebo je pripojený prijímač RDS- TMC. Informácie o premávke nie sú dostupné vo všetkých krajinách a regiónoch. Bližšie informácie o službe poskytovania informácií o premávke TomTom Premávka nájdete na adrese tomtom.com/ services. 14 5. Ovládanie hlasom Ovláda nie hlasom Čo je ovládanie hlasom Namiesto poklepávania displeja pri ovládaní svojho TomTom GO môžete svoj GO ovládať hlasom. Ak napríklad chcete zvýšiť hlasitosť svojho GO, môžete povedať Zvýšiť hlasitosť. Zoznam použiteľných príkazov zobrazíte poklepaním na možnosť Pomoc v hlavnom menu alebo v menu Nastavenia, potom na Návody k produktu. Nakoniec poklepte na položku Čo môžem povedať? Dôležité: Ovládanie hlasom si vyžaduje počítačový hlas. Ak nemáte vo svojom TomTom GO nainštalované počítačové hlasy, táto funkcia nebude dostupná. Ak chcete vybrať počítačový hlas, poklepte na Hlasy v menu Nastavenia a potom na Zmeniť hlas a vyberte počítačový hlas. Použí
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks