Том 1 Декабристи в Україні - PDF

Description
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Григорій Казьмирчук ВИБРАНІ ТВОРИ Том 1 Декабристи в Україні Київ 2012 ББК 63.3(4УКР)47-4я44 УДК К 148 Казьмирчук Г. Д. Вибрані твори. Том 1. Декабристи

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 26 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Григорій Казьмирчук ВИБРАНІ ТВОРИ Том 1 Декабристи в Україні Київ 2012 ББК 63.3(4УКР)47-4я44 УДК К 148 Казьмирчук Г. Д. Вибрані твори. Том 1. Декабристи в Україні / Наук. ред. Ю. В. Латиш. К., с. ISBN ISBN (Т.1) Рецензенти: І. Н. Войцехівська, доктор історичних наук, професор; В. В, Ластовський, доктор історичних наук, професор У вибраних наукових і науково-публіцистичних працях Г. Д. Казьмирчука, зібраних у 1 томі Вибраних творів оприлюднені краєзнавчі дослідження різних років, присвячених руху декабристів, а також ті, які довгий час знаходилися у ящиках робочого столу автора. Матеріали розраховані на широкий загал. 2 Г. Д. Казьмирчук 3 СЛОВО ПРО ВЧЕНОГО Ім я Григорія Дмитровича Казьмирчука добре відоме серед сучасних українських істориків. Упродовж багатьох років цей неперсічний науковець збагачує скарбницю української історичної науки новими цінними розвідками. Він народився 9 травня 1944 р. у селі Кальнику Іллінецького району Вінницької області. Можливо, народження на цій історичній землі визначило подальший життєвий шлях науковця. Давнє містечко було засновано за литовської доби. Воно пам ятає битви Визвольної війни українського народу рр. На чолі кальницького полку деякий час стояв легендарний козацький герой Іван Богун. У 1820-х рр. в краї діяли декабристські товариства. У нинішньому райцентрі Іллінцях (у ті часи містечко Лінці) містилася штаб-квартира В ятського піхотного полку, яким командував П. І. Пестель. Він жив тут з невеликими перервами з 1821 по 1825 рр. Дитинство малого Григорія пройшло у напівголодному повоєнному селі. Батьки, Дмитро Тимофійович і Текля Григорівна, усе життя пропрацювали в колгоспі. У 1951 р. Г. Д. Казьмирчук пішов до місцевої школи, яку закінчив у 1961 р. Будучи шостою, найменшою, дитиною у багатодітній родині, рано був змушений працювати. Г. Д. Казьмирчук, як було заведено в радянські часи, пройшов славний трудовий шлях. У рр. навчався у професійнотехнічному училищі 86 в Молодогвардійську на Луганщині, після закінчення якого працював столяром будівельного управління 5 Красноармійського житлобуду Донецької області. У 1964 р. вступив на 1-й курс Красноармійського педучилища. В листопаді того ж року був призваний до лав Радянської Армії. Після закінчення строкової служби у званні сержанта продовжив навчання в Красноармійському педучилищі, яке закінчив у 1969 р., отримавши диплом з відзнакою. Того ж року уже цілком сформована людина вступає на історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Під час навчання в університеті Григорій Дмитрович пройшов школу знаних істориків В. А. Жебокрицького, Ю. Ю. Кондуфора, В. Н. Котова, П. А. Лаврова, В. І. Стрельського, О. А. Бородіна, В. Є. Спицького. А найбільший вплив на формування молодого історика справив викладач історії СРСР, професор Андрій Калістратович Буцик, тонкий психолог та улюбленець студентів, який і розпізнав майбутнього історика. Його методи Г. Д. Казьмирчук перейняв і розвинув. Цінними для Г. Д. Казьмирчука виявилися поради представників старшого покоління українських науковців: Г. Я. Сергієнка, М. М. Лисенка, М. П. Савичева, І. Я. Заславського. 4 Науковому змужнінню історика сприяли зустрічі з відомими фахівцями з історії суспільних рухів ХІХ ст.: В. Я. Борщевським, Г. Ю. Гербільським, А. З. Барабоєм, М. В. Єфременковим, М. П. Ковальським, А. В. Санцевичем. Одержавши диплом з відзнакою, у листопаді 1974 року Григорій Дмитрович вступив до аспірантури на кафедру історії СРСР дожовтневого періоду. З вересня 1977 р. Г. Д. Казьмирчук розпочав працювати на кафедрі історії СРСР дожовтневого періоду. У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію «Перший етап визвольного руху в Росії в дослідженнях істориків Радянської України рр.». У ній вперше в історичній науці зроблена спроба систематизації та узагальнюючого аналізу опублікованих у рр. досліджень з найважливіших проблем дворянського етапу визвольного руху в Російській імперії. У 1997 р. Г. Д. Казьмирчук на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському університеті успішно захистив першу в Україні докторську дисертацію з проблем історіографії руху декабристів на тему: «Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917 середина 1930-х років)». Упродовж багатьох років Григорій Дмитрович викладач, доцент, професор кафедри історії СРСР дожовтневого періоду (історії народів Росії, історії Росії). Ним розроблені і прочитані низка нормативних та спеціальних курсів: історіографія історії СРСР, історія Росії ХІХ початку ХХ ст., історіографія руху декабристів, російська культура у ХІХ ст., історична бібліографія тощо. З 2001 р. професор Казьмирчук очолює кафедру історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Читає нормативні курси «Історія України» на гуманітарних факультетах, а також курси «Вступ до спеціальності» та «Історична бібліографія» на історичному факультеті. Г. Д. Казьмирчук є членом кількох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, членом редколегії низки фахових видань історичного профілю («Проблеми історії України ХІХ початку ХХ ст.», «Історія та історіографія в Європі», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія», «Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Історичні науки» та ін.), упродовж багатьох років редагує серію «Декабристські читання» (10 вип.) та збірники «Декабристи в Україні: дослідження й матеріали» (5 вип.). Нагороджений медаллю «20 років перемоги у Великій Вітчизняній війні рр.» А ще Григорій Дмитрович яскрава, харизматична особистість, сповнена невгамовної творчої енергії, життєлюб і невиправний мрійник 5 із загостреним почуттям справедливості, справжній декабрист нашої епохи. Наукові інтереси Г. Д. Казьмирчука достатньо широкі. Вони охоплюють різні гілки історичної науки, різні хронологічні періоди у житті нашої батьківщини та в історії Росії. Його перу належать біля 450 наукових і науково-популярних монографій, брошур, нарисів, статей, публіцистичних оглядів, навчальних видань. Але основним предметом дослідження вченого стали проблеми руху декабристів, різноманітним аспектам якого присвячено близько 200 праць історика. Проте науковий інтерес ученого не обмежується декабризмом. Соціальноекономічний розвиток України, революційна діяльність М. Г. Чернишевського, історія рідного села Кальника, наукові біографії істориків Київського університету, студентський рух у ХІХ ст., проблеми історіографії, джерелознавства, історичної бібліографії, історичного краєзнавства, усе це знайшло висвітлення у працях Г. Д. Казьмирчука. Мірилом наукової значущості будь-якого вченого є його учні. Г. Д. Казьмирчук володіє унікальною здібністю розпізнавати у студентському середовищі майбутніх науковців. Під його керівнцитвом захищено 3 докторські і 26 кандидатських дисертацій. Ця книга присвячена діяльності декабристів в Україні. Більшість з цих праць була написана в радянські часи, тому несуть на собі відбиток того часу, і публікувалась у виданнях, які вже стали бібліографічними раритетами. В 1980-ті рр. Г. Д. Казьмирчук мав задум написати докторське дисертаційне дослідження, яке б висвітлювало декабристський рух через призму пам ятників та пам ятних місць «апостолів правди» в Україні. Проте функціонери від історичної науки порадили не робити цього, і зібраний фактологічний матеріал так і не був опублікований. Деякі дослідження публікуються вперше. Серед пропонованих студій присутні як краєзнавчі розвідки, так і дослідження регіональної історії та «місць пам яті». Краєзнавчі дослідження складають потужний пласт у науковому доробку Г. Д. Казьмирчука. Перші краєзнавчі розвідки він опублікував, ще навчаючись в аспірантурі. Одна з них висвітлювала перебування декабристів на батьківщині історика в Іллінцях. У листі до редакції районної газети Григорій Дмитрович висловлював сподівання, що зібраний ним матеріал «допоможе дітям більш повно уявити про героїчну сторінку минулого нашого народу. Прищепити любов і повагу до свого краю, як невід ємної частини Батьківщини. Адже сам колись навчався в ст. Кальника, а про цю подію довідався через багато років. Газета, як колективний пропагандист допоможе ознайомити і жителів району з цією подією...». 6 Учений брав активну участь у всесоюзних, республіканських та обласних конференціях з історичного краєзнавства. Перебування декабристів на Вінничині стало предметом серйозного історичного аналізу Г.Д. Казьмирчука. Григорій Дмитрович регулярно брав участь у Вінницьких обласних історико-краєзнавчих конференціях. Зокрема, на четвертій конференції він виступив з доповіддю про маловідомі пам ятні місця декабристів на Вінничині. У ній зазначається, що у науковій та популярній літературі перебування декабристів на Вінничині асоціюється лише з декількома населеними пунктами: Тульчином, Кирнасівкою, Немировом, Іллінцями. Насправді ж істориком виявлено понад 20 населених пунктів області, де жили або бували проїздом декабристи. Г. Д. Казьмирчук простежив перебування в краї декабристів І. Б. Аврамова, П. М. Лемана, С. Г. Волконського та інших. Важливою складовою наукової праці Г. Д. Казьмирчука стало укладання методичних рекомендацій, присвячених перебуванню декабристів в окремому регіоні України. Діяльності декабриста О.П. Барятинського на Вінничині була присвячена доповідь Г. Д. Казьмирчука на одинадцятій Вінницькій обласній історико-краєзнавчій конференції. У ній коротко розглянуто формування світогляду одного з керівників Тульчинської управи Південного товариства, його стосунки з П. І. Пестелем, заходи по залученню нових членів, зокрема Ф. Ф. Вадковського та І. Ю. Поливанова тощо. На жаль, тези історико-краєзнавчих конференцій на Вінничині друкувалися в дуже куцому вигляді і не дають повного уявлення про зміст доповіді. На особливу увагу заслуговують методичні поради і матеріали на допомогу учителям середніх шкіл з проблеми «Декабристи на Вінниччині», підготовлені Г. Д. Казьмирчуком та старшим викладачем Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського М. Ф. Лихоглядом. Пропоновані матеріали покликані були сприяти активізації інтересу у вчителів та учнів до пошуку нових матеріалів про перебування декабристів на Вінничині, закоханості в «малу історію» історію рідного краю. Основний пласт викладеного у брошурі матеріалу стосується пам ятників і пам ятних місць «апостолів свободи» на Вінниччині. Г. Д. Казьмирчук та М. Ф. Лихогляд простежили місце різних населених пунктів: Тульчина, Немирова, Лінець (сучасних Іллінців), Кирнасівки, Нової Кропивної, Клебані та інших у долі декабристів. Зокрема, автори приділили значну увагу життю та діяльності в регіоні П. І. Пестеля, О. П. Юшневського, М. С. і П. С. Бобрищевих-Пушкіних, Ф. Б. Вольфа, М. О. Крюкова, О. М. Муравйова та інших «первістків свободи». Особливе місце відводиться діяльності Тульчинської управи 7 Південного товариства. Дослідники констатували, що, незважаючи на величезне значення міста для декабристського руху, досі немає спеціальної розвідк
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks