เอกสารประชาส มพ นธ โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way - PDF

Description
เอกสารประชาส มพ นธ โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way 1. หล กการและเหต ผล - บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จำก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) ตระหน กถ งความสำค ญของการศ กษาและการ พ ฒนาเยาวชนท ม ความสามารถซ งจะเป นกำล

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 16 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประชาส มพ นธ โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way 1. หล กการและเหต ผล - บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จำก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) ตระหน กถ งความสำค ญของการศ กษาและการ พ ฒนาเยาวชนท ม ความสามารถซ งจะเป นกำล งหล กและแรงข บเคล อนท สำค ญของประเทศในระยะยาว แต เน องจากความยากจนและขาดแคลนท นทร พย จ งทำให ขาดความม งม นท จะศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษาเน องจาก มองไม เห นโอกาสและหมดความหว ง ด งน น เพ อเป นการเป ดโอกาสและสร างความหว งให แก เยาวชนด งกล าว ได ม โอกาสศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษา บร ษ ทจ งดำเน นโครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way ข น เพ อให เยาวชนท ผ านการสอบค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาในสถาบ นอ ดมศ กษา แต ยากจน ได ม โอกาสเข าศ กษาต อจนสำเร จ ปร ญญาตร ในสถาบ นอ ดมศ กษาตามหล กเกณฑ ท บร ษ ทกำหนด 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร มให เยาวชนท ยากจนได ม กำล งใจ ม มานะ ม งม น ท จะเข าศ กษาต อระด บปร ญญาตร ใน สถาบ นอ ดมศ กษา 2.2 เพ อสน บสน นให เยาวชนท เร ยนด ม ความสามารถ ม ความประพฤต ด แต ยากจนได เข าศ กษาระด บ อ ดมศ กษาในมหาว ทยาล ยในประเทศไทย (ตามท ระบ ในข อ 9.) ตามหล กส ตรปร ญญาตร 2.3 เพ อปล กฝ งค าน ยมให เยาวชนเห นค ณค าและความสำค ญของการศ กษา 2.4 เพ อเพ มกำล งทร พยากรมน ษย ท ม ค ณภาพและม ศ กยภาพพร อมท จะเข าส ตลาดงาน โดยท บร ษ ทจะ ได เป นส วนหน งในการสร างสรรค บ คลากรท ม ค ณภาพให แก ส งคม 2.5 เพ อตอบแทนและช วยเหล อส งคม (Corporate Social Responsibilities) 1 3. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ ได ร บท น 3.1 ส ญชาต ไทย และม ภ ม ลำเนาอย ในประเทศไทย 3.2 อาย ไม เก น 21 ป บร บ รณ 3.3 เป นผ ท กำล งศ กษาหร อสำเร จการศ กษาท งสายสาม ญและสายอาช พ และสามารถสอบผ านเข า สถาบ นอ ดมศ กษา และคณะว ชาท ได ร บท นตามข อ 9.) 3.4 เป นผ ด อยโอกาสเน องจากครอบคร วยากจนซ งม รายได รวมต ำกว า 180,000 บาท ต อป หร อขาด บ พการ โดยอย ในอ ปการะของบ คคลอ นซ งผ อ ปการะม ฐานะยากจน ม รายได รวมต ำกว า 180,000 บาทต อป หร อเป นผ ท อย ในความด แลอ ปถ มภ ของสถานสงเคราะห หร อม ลน ธ ต างๆ 3.5 เป นผ ม ความประพฤต ด อย ในระเบ ยบว น ย 4. การค ดเล อกผ ร บท น 4.1 คณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท จะตรวจสอบค ณสมบ ต ผ ขอท นการศ กษาและ พ จารณาค ดเล อกผ ท ผ านเกณฑ ค ณสมบ ต (ตามท ระบ ในข อ 3) โดยประเม นจากห วข อด งต อไปน คะแนนท ผ านการสอบเข ามหาว ทยาล ยเพ อพ จารณาถ งความสามารถ ความม ง ม นส ความสำเร จในการศ กษา ระด บของการด อยโอกาส เช น ผ ท อย ในความด แลอ ปถ มภ จากสถานสงเคราะห และม ลน ธ ต างๆ ผ ท ขาดบ พการ จะได ร บการพ จารณาก อน ผลงานของการช วยเหล อส งคมท ผ านมา รางว ลและหน งส อชมเชยท เคยได ร บ เป นต น 2 5. การมอบท นการศ กษา เม อคณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท ได อน ม ต มอบท นแก น ส ต/น กศ กษาแล ว บร ษ ท จะจ ดพ ธ มอบท นการศ กษาข นท บร ษ ท โดยจะได แจ งให ทราบต อไป 6. การด แลและให ความช วยเหล อน ส ต/น กศ กษาท ได ร บท น คณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท จะมอบหมายให เจ าหน าท ท เก ยวข องด แลและให คำปร กษาก บน ส ต/น กศ กษาท ได ร บท นท งด านการเร ยนและการดำเน นช ว ตประจำว น โดยเฉพาะน ส ต/ น กศ กษาท มาจากต างจ งหว ด เพ อช วยสน บสน นท งด านช ว ตความเป นอย ควบค ก นไปก บแนะแนวว ธ การ เร ยนซ งจะส งเสร มการศ กษาให ด ย งข นไป 7. การจ ดก จกรรมและการฝ กงานในบร ษ ท น ส ต/น กศ กษาท ได ร บท น จะต องเข าร วมก จกรรมท งภายในและภายนอกบร ษ ท โดย คณะกรรมการ พ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท จะมอบหมายให ผ ท เก ยวข องดำเน นการด งต อไปน 7.1 จ ดก จกรรมภายในบร ษ ท รวมท งการฝ กงานตามช วงเวลาท เหมาะสม เพ อให น ส ต/น กศ กษา ได เร ยนร องค กร และฝ กฝนประสบการณ ทำงานก บบร ษ ท เพ อพ ฒนาศ กยภาพของตน 7.2 จ ดก จกรรมภายนอกเพ อให น ส ต/น กศ กษาได เร ยนร เสร มสร างประสบการณ ในการทำ ประโยชน ให แก ส งคม และนำไปปฏ บ ต ในช ว ตประจำว นได 3 - 8.- การสม ครเพ อขอร บท นการศ กษา 8.1 ดาวน โหลดใบสม ครได ท 5 5 หร อขอร บใบสม ครได ท บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จำก ด (มหาชน) 40/40 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงสนามบ น เขตดอนเม อง กร งเทพฯ โทร ผ สม ครต องกรอกข อม ลให ครบถ วนสมบ รณ ด วยตนเอง พร อมแนบใบแสดงผลการสอบผ าน เข ามหาว ทยาล ยตามท บร ษ ทกำหนด ผ สม ครต องให อาจารย ท ปร กษาลงนามร บรองความ ประพฤต และผลการเร ยนแนบมาด วย 8.3 ผ สม ครส งใบสม ครขอร บท นการศ กษา ทางไปรษณ ย มาท งานส อสารองค กรและก จกรรมเพ อส งคม บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จำก ด (มหาชน) /40 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงสนามบ น เขตดอนเม อง กร งเทพฯ มหาว ทยาล ยและคณะว ชาท ได ร บการพ จารณาจ ดสรรท นการศ กษา ม ด งน 9.15 จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย (สามย าน) - คณะแพทยศาสตร - - คณะท นตแพทยศาสตร - - คณะส ตวแพทยศาสตร - - คณะว ศวกรรมศาสตร - - คณะน ต ศาสตร - - คณะว ทยาศาสตร 4 ภาคว ชาคณ ตศาสตร ภาคว ชาเคม ภาคว ชาช วว ทยา ภาคว ชาฟ ส กส ภาคว ชาพฤกษศาสตร ภาคว ชาเคม เทคน ค ภาคว ชาธรณ ว ทยา ภาคว ชาว ทยาศาสตร ท วไป ภาคว ชาว ทยาศาสตร ทางทะเล ภาคว ชาช วเคม ภาคว ชาว สด ศาสตร ภาคว ชาจ ลช วว ทยา ภาคว ชาว ทยาศาสตร ทางภาพถ ายและเทคโนโลย ทางการพ มพ ภาคว ชาเทคโนโลย ทางอาหาร - คณะร ฐศาสตร ภาคว ชาการปกครอง ภาคว ชาความส มพ นธ ระหว างประเทศ ภาคว ชาส งคมว ทยาและมาน ษยว ทยา ภาคว ชาร ฐประศาสนศาสตร - คณะคร ศาสตร ภาคว ชาหล กส ตรและการสอน - - สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย 5 - - สาขาว ชาประถมศ กษา - - สาขาว ชาม ธยมศ กษา - - สาขาว ชาส ขศ กษาและพลศ กษา ภาคว ชาศ ลปะ ดนตร และนาฏศ ลป ศ กษา สาขาว ชาศ ลปศ กษา - สาขาว ชาดนตร ศ กษา ภาคว ชานโยบาย การจ ดการและความเป นผ นำ สาขาว ชาธ รก จศ กษา 4. ภาคว ชาว จ ยและจ ตว ทยาการศ กษา สาขาว ชาจ ตว ทยาการปร กษา การแนะแนวและการศ กษาพ เศษ ภาคว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา ภาคว ชาการศ กษาตลอดช ว ต - - สาขาว ชาการศ กษานอกระบบโรงเร ยน - คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ศ นย ร งส ต) - คณะเศรษฐศาสตร - 1. สาขาว ชาเศรษฐศาสตร - คณะร ฐศาสตร - 1. สาขาว ชาการเม องการปกครอง - 2. สาขาว ชาบร หารร ฐก จ 6 - 3. สาขาว ชาการระหว างประเทศ คณะน ต ศาสตร - คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - 1. สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร - 2. สาขาว ชาสถ ต 5 3. สาขาว ชาเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาย งย น 5 4. สาขาว ชาเคม 5 5. สาขาว ชาฟ ส กส อ เล กทรอน กส 5 6. สาขาว ชาฟ ส กส 5 7. สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส งทอ 5 8. สาขาว ชาคณ ตศาสตร 5 9. สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม สาขาว ชาเทคโนโลย การเกษตร สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ สาขาว ชาคณ ตศาสตร ประย กต สาขาว ชาว สด ศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า สาขาว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา 7 สาขาว ชาว ศวกรรมเคร องกล สาขาว ชาว ศวกรรมเคม สาขาว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะแพทยศาสตร คณะท นตแพทย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ว ทยาเขตบางเขน) คณะเกษตร สาขาว ชาเคม การเกษตร สาขาว ชาการจ ดการศ ตร พ ช สาขาว ชาเกษตรเขตร อน สาขาว ชาว ทยาศาสตร เกษตร คณะว ทยาศาสตร ภาคว ชาคณ ตศาสตร ภาคว ชาเคม ภาคว ชาจ ลช วว ทยา ภาคว ชาช วเคม ภาคว ชาพฤกษศาสตร ภาคว ชาพ นธ ศาสตร ภาคว ชาฟ ส กส ภาคว ชาร งส ประย กต และไอโซโทป ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 8 ภาคว ชาว ทยาศาสตร พ นพ ภพ ภาคว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ภาคว ชาสถ ต ภาคว ชาส ตวว ทยา คณะว ศวกรรมศาสตร ภาคว ชาว ศวกรรมการบ นและอวกาศ ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร ภาคว ชาว ศวกรรมเคม ภาคว ชาว ศวกรรมเคร องกล ภาคว ชาว ศวกรรมทร พยากรน ำ ภาคว ชาว ศวกรรมไฟฟ า ภาคว ชาว ศวกรรมว สด ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา ภาคว ชาว ศวกรรมส งแวดล อม ภาคว ชาว ศวกรรมอ ตสาหการ ภาคว ชาว ศวกรรมไฟฟ าเคร องกลการผล ต คณะศ กษาศาสตร ภาคว ชาจ ตว ทยาการศ กษาและการแนะแนว ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา ภาคว ชาพลศ กษา ภาคว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา 9 ภาคว ชาอาช วศ กษา ภาคว ชาการศ กษา คณะเศรษฐศาสตร ภาคว ชาเศรษฐศาสตร ภาคว ชาเศรษฐศาสตร เกษตรและทร พยากร ภาคว ชาสหกรณ คณะส งคมศาสตร ภาคว ชาน ต ศาสตร ภาคว ชาร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร คณะส ตวแพทยศาสตร คณะเทคน คการส ตวแพทย มหาว ทยาล ยมห ดล (ว ทยาเขตศาลายา) คณะท นตแพทยศาสตร คณะเทคน คการแพทย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธ บด (ยกเว นหล กส ตรภาคว ชาพยาบาล) คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล 10. เง อนไขสำหร บผ ได ร บท น ผ ได ร บท นการศ กษาจะได ร บท นการศ กษาแบบเต มจำนวน กล าวค อครอบคล มค าใช จ าย ท งหมดในการศ กษาจนจบหล กส ตรปร ญญาตร อาท ค าหน วยก ต ค าธรรมเน ยมการศ กษา ค าหอพ ก ค าหน งส อ และค าใช จ ายอ นๆ รวมถ งค าครองช พ ผ ท ได ร บท นการศ กษาจะต องรายงานผลการเร ยนในแต ละภาคการศ กษาต อคณะ กรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จำก ด (มหาชน) จนจบ 10 หล กส ตร โดยผ ท จะม ส ทธ ได ร บท นการศ กษาต อเน องจะต องม ผลการเร ยนเฉล ยไม น อย กว า 2.75 ในท กป การศ กษาตลอดระยะเวลาหล กส ตรจนสำเร จการศ กษา หากผ ได ร บท นม ผลการเร ยนเฉล ยต ำกว า 2.75 คณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท ขอสงวน ส ทธ ในการพ จารณาให ท นการศ กษาต อหร อไม ผ ท ได ร บท นการศ กษาจะต องเข าทำส ญญาการร บท นตามแบบส ญญาท บร ษ ทกำหนดและ ปฏ บ ต ตามส ญญาด งกล าวอย างเคร งคร ด กรณ น ส ต/น กศ กษาท ได ร บท นแล วไปสอบค ดเล อกเข าศ กษาใหม ต องได ร บความเห นชอบ จากคณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท ผ สม ครต องไม เป นผ ได ร บท นการศ กษาใดๆ หล งได ร บการพ จารณาให ได ร บท นการศ กษา - - ของบร ษ ทฯ ผ ได ร บท น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks