โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way - PDF

Description
โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way 1. หล กการและเหต ผล บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) ตระหน กถ งความส าค ญของการศ กษาและการ พ ฒนาเยาวชนท ม ความสามารถซ งจะเป นก าล งหล กและแรงข

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 24 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way 1. หล กการและเหต ผล บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) ตระหน กถ งความส าค ญของการศ กษาและการ พ ฒนาเยาวชนท ม ความสามารถซ งจะเป นก าล งหล กและแรงข บเคล อนท ส าค ญของประเทศในระยะยาว แต เน องจากความยากจนและขาดแคลนท นทร พย จ งท าให ขาดความม งม นท จะศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษาเน องจาก มองไม เห นโอกาสและหมดความหว ง ด งน น เพ อเป นการเป ดโอกาสและสร างความหว งให แก เยาวชนด งกล าว ได ม โอกาสศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษา บร ษ ทจ งร เร มโครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way ข น เพ อให เยาวชนท ผ านการสอบค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาในสถาบ นอ ดมศ กษา แต ยากจน ได ม โอกาสเข าศ กษาต อจนส าเร จ ปร ญญาตร ในสถาบ นอ ดมศ กษาตามหล กเกณฑ ท บร ษ ทก าหนด 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร มให เยาวชนท ยากจนได ม ก าล งใจ ม มานะ ม งม น ท จะเข าศ กษาต อระด บปร ญญาตร ใน สถาบ นอ ดมศ กษา 2.2 เพ อสน บสน นให เยาวชนท เร ยนด ม ความสามารถ ม ความประพฤต ด แต ยากจนได เข าศ กษา ระด บอ ดมศ กษาในมหาว ทยาล ยในประเทศไทย (ตามท ระบ ในข อ 9.) ตามหล กส ตรปร ญญาตร 2.3 เพ อปล กฝ งค าน ยมให เยาวชนเห นค ณค าและความส าค ญของการศ กษา 2.4 เพ อเพ มก าล งทร พยากรมน ษย ท ม ค ณภาพและม ศ กยภาพพร อมท จะเข าส ตลาดงาน โดยท บร ษ ทจะ ได เป นส วนหน งในการสร างสรรค บ คลากรท ม ค ณภาพให แก ส งคม 2.5 เพ อตอบแทนและช วยเหล อส งคม (Corporate Social Responsibilities) โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way 1 3. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ ได ร บท น 3.1 ส ญชาต ไทย และม ภ ม ล าเนาอย ในประเทศไทย 3.2 อาย ไม เก น 21 ป บร บ รณ 3.3 เป นผ ท ก าล งศ กษาหร อส าเร จการศ กษาท งสายสาม ญและสายอาช พ และสามารถสอบผ านเข า สถาบ นอ ดมศ กษาตามข อ 9.) และสาขาว ชาท ได ร บท นตามข อ 10.) 3.4 เป นผ ด อยโอกาสเน องจากครอบคร วยากจนซ งม รายได รวมต ากว า 180,000 บาท ต อป หร อขาด บ พการ โดยอย ในอ ปการะของบ คคลอ นซ งผ อ ปการะม ฐานะยากจน ม รายได รวมต ากว า 180,000 บาทต อป หร อเป นผ ท อย ในความด แลอ ปถ มภ ของสถานสงเคราะห หร อม ลน ธ ต างๆ 3.5 เป นผ ม ความประพฤต ด อย ในระเบ ยบว น ย 4. การค ดเล อกผ ร บท น ก) คณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท จะตรวจสอบค ณสมบ ต ผ ขอท นการศ กษา และพ จารณาค ดเล อกผ ท ผ านเกณฑ ค ณสมบ ต (ตามท ระบ ในข อ 3) โดยประเม นจากห วข อ ด งต อไปน คะแนนท ผ านการสอบเข ามหาว ทยาล ยเพ อพ จารณาถ งความสามารถ ความ ม งม นส ความส าเร จในการศ กษา ระด บของการด อยโอกาส เช น ผ ท อย ในความด แลอ ปถ มภ จากสถานสงเคราะห และม ลน ธ ต างๆ ผ ท ขาดบ พการ จะได ร บการพ จารณาก อน ผลงานของการช วยเหล อส งคมท ผ านมา รางว ลและหน งส อชมเชยท เคยได ร บ เป นต น โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way 2 5. การมอบท นการศ กษา เม อคณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท ได อน ม ต มอบท นแก น ส ต/น กศ กษาแล ว บร ษ ท จะจ ดพ ธ มอบท นการศ กษาข นท บร ษ ท โดยจะได แจ งให ทราบต อไป การโอนเง นท นการศ กษาในระหว างท ศ กษาอย บร ษ ทจะประสานงานก บมหาว ทยาล ยเพ อ ด าเน นการโอนท นการศ กษาให แก น ส ต/น กศ กษาแต ละภาคการศ กษา ใบเสร จร บเง นให ในนามบร ษ ท เพ อเป นหล กฐาน โดยทางมหาว ทยาล ยจะออก 6. การด แลและให ความช วยเหล อน ส ต/น กศ กษาท ได ร บท น คณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท จะมอบหมายให เจ าหน าท ท เก ยวข องด แลและให ค าปร กษาก บน ส ต/น กศ กษาท ได ร บท นท งด านการเร ยนและการด าเน นช ว ตประจ าว น โดยเฉพาะน ส ต/ น กศ กษาท มาจากต างจ งหว ด เพ อช วยสน บสน นท งด านช ว ตความเป นอย ควบค ก นไปก บแนะแนวว ธ การ เร ยนซ งจะส งเสร มการศ กษาให ด ย งข นไป 7. การจ ดก จกรรมและการฝ กงานในบร ษ ท น ส ต/น กศ กษาท ได ร บท น จะต องเข าร วมก จกรรมท งภายในและภายนอกบร ษ ท โดย คณะกรรมการ พ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท จะมอบหมายให ผ ท เก ยวข องดาเน นการด งต อไปน 7.1 จ ดก จกรรมภายในบร ษ ท รวมท งการฝ กงานตามช วงเวลาท เหมาะสม เพ อให น ส ต/น กศ กษา ได เร ยนร องค กร และฝ กฝนประสบการณ ท างานก บบร ษ ท เพ อพ ฒนาศ กยภาพของตน 7.2 จ ดก จกรรมภายนอกเพ อให น ส ต/น กศ กษาได เร ยนร เสร มสร างประสบการณ ในการท า ประโยชน ให แก ส งคม และน าไปปฏ บ ต ในช ว ตประจ าว นได โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way 3 8. การสม ครเพ อขอร บท น 8.1 ขอใบสม ครขอร บท นได ท กองก จการน ส ต/น กศ กษาในมหาว ทยาล ยหร อสถาบ นการศ กษาท ก าหนด หร อท บร ษ ท ตามท อย ด งน ; คณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จ าก ด (มหาชน) 40/40 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงสนามบ น เขตดอนเม อง กร งเทพฯ โทร ผ สม ครต องกรอกข อม ลให ครบถ วนสมบ รณ ด วยตนเอง พร อมแนบใบแสดงผลการสอบผ าน เข ามหาว ทยาล ยตามท บร ษ ทก าหนด ผ สม ครต องให อาจารย ท ปร กษาและรองคณบด ฝ าย ก จการน ส ตต นส งก ดลงนามในหน งส อร บรองของมหาว ทยาล ยตามแบบท ก าหนด 8.3 ผ สม ครต องย นใบสม ครต อมหาว ทยาล ยของตนหร อท ท าการบร ษ ทด วยตนเอง ตามท อย ปรากฏในข อ มหาว ทยาล ยท ได ร บการพ จารณาจ ดสรรท นการศ กษา (ในระยะแรก) 9.1 จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 9.2 มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 9.3 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 9.4 มหาว ทยาล ยมห ดล 10. สาขาว ชาท ได ร บการพ จารณาจ ดสรรท นการศ กษา 10.1 แพทยศาสตร 10.2 ว ศวกรรมศาสตร 10.3 น ต ศาสตร 10.4 ว ทยาศาสตร และคอมพ วเตอร 10.5 ร ฐศาสตร โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way 4 10.6 เกษตรศาสตร 10.7 คร ศาสตร (คร ) 10.8 เศรษฐศาสตร 11. เง อนไขส าหร บผ ได ร บท น 11.1 ผ ได ร บท นการศ กษาจะได ร บท นการศ กษาแบบเต มจ านวน กล าวค อครอบคล มค าใช จ าย ท งหมดในการศ กษาจนจบหล กส ตรปร ญญาตร อาท ค าหน วยก ต ค าธรรมเน ยมการศ กษา ค าหอพ ก ค าหน งส อ ค าอ ปกรณ การศ กษา และค าใช จ ายอ นๆ รวมถ งค าครองช พ 11.2 ผ ท ได ร บท นการศ กษาจะต องรายงานผลการเร ยนในแต ละภาคการศ กษาต อคณะกรรมการ พ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จ าก ด (มหาชน) จนจบหล กส ตร โดยผ ท จะม ส ทธ ได ร บท นการศ กษาต อเน องจะต องม ผลการเร ยนเฉล ยไม น อยกว า 2.75 ใน ท กป การศ กษาตลอดระยะเวลาหล กส ตรจนส าเร จการศ กษา หากผ ได ร บท นม ผลการเร ยน เฉล ยต ากว า 2.75 คณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท ขอสงวนส ทธ ในการ พ จารณาให ท นการศ กษาต อหร อไม 11.3 ผ ท ได ร บท นการศ กษาจะต องเข าท าส ญญาการร บท นตามแบบส ญญาท บร ษ ทก าหนดและ ปฏ บ ต ตามส ญญาด งกล าวอย างเคร งคร ด 11.4 กรณ น ส ต/น กศ กษาท ได ร บท นแล วไปสอบค ดเล อกเข าศ กษาใหม ต องได ร บความเห นชอบ จากคณะกรรมการพ จารณาท นการศ กษาของบร ษ ท 11.5 ผ สม ครต องไม เป นผ ได ร บท นการศ กษาใดๆ ก อนและหล งขณะสม ครเข าร บท น 11.6 ผ ได ร บท นไม จ าต องปฏ บ ต งานให ก บบร ษ ทเพ อค นท น โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way 5 12. กรณ เพ กถอนส ทธ ของผ ได ร บท น 12.1 ถ งแก กรรม 12.2 ลาพ กการศ กษา หร อ ถ กพ กการศ กษา หร อไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบข อบ งค บของ มหาว ทยาล ย หร อเป นผ ม ความประพฤต ไม เหมาะสมก บการเป นผ ร บท น 12.3 พ นสภาพของการเป นน ส ต/น กศ กษา 12.4 ขาดค ณสมบ ต และเง อนไขส วนใดส วนหน งของผ สม คร 12.5 น ส ต/น กศ กษาสละส ทธ โดยม หล กฐานเป นลายล กษณ อ กษรจากผ ปกครอง และคณบด ของคณะท น ส ต/น กศ กษาก าล งศ กษาอย 12.6 น าเง นท นไปใช ผ ดว ตถ ประสงค ของการได ร บท น สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มต ดต อได ท งานส อสารองค กรและก จกรรมเพ อส งคม บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จ าก ด (มหาชน) โทร และ หร อ โครงการท นการศ กษา Tollway Smart Way 6
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks