Tlakové umývačky Airlessco - PDF

Description
Pokyny Tlakové umývačky Airlessco 3A0965A SLK - Na čistenie vodou pod vysokým tlakom - - Len na vonkajšie použitie - DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny uvádzané v tomto

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 10 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Pokyny Tlakové umývačky Airlessco 3A0965A SLK - Na čistenie vodou pod vysokým tlakom - - Len na vonkajšie použitie - DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Prečítajte si všetky upozornenia a pokyny uvádzané v tomto manuáli. ULOŽTE TIETO POKYNY. Model Výkon v konských silách a ochranná známka motora Maximálny prevádzkový tlak PSI MPa bar 2525DD 160cc Honda DD 200cc Honda DD 270cc Honda DD 390cc Honda BD 480cc Vanguard PROVEN QUALIT Y. LEADING TECHNOLOGY Obsah Dôležité informácie pre používateľa... 3 Bezpečnostné opatrenia pri striekaní... 3 Bezpečnostné opatrenia a vetranie pri požiari... 4 Nebezpečenstvo kysličníka uhoľnatého... 4 Bezpečnostné opatrenia pri čistení s čistiacimi prostriedkami... 4 Nebezpečenstvo popálenia... 4 Rôzne bezpečnostné opatrenia... 5 Bezpečnostné opatrenia pri nastavovaní... 5 Osobné ochranné pomôcky... 5 Identifikácia komponentu - Modely s priamym pohonom... 6 Identifikácia komponentu - Modely poháňané remeňom... 7 Návod na inštaláciu a prípravu... 8 Ochranný odev... 8 Inštalácia... 8 Palivová nádrž motora... 9 Kontrola dýzy... 9 Pripojenie dýzy...10 Prívod vody...10 Ventil na uvoľnenie tlaku...11 Tepelný poistný ventil...11 Postup kontroly pred spustením...11 Návod na obsluhu Naplnenie čerpadla vodou...12 Uvedenie do chodu...13 Čistenie s čistiacimi prostriedkami...14 Vypnutie...14 Návod na skladovanie a údržbu Motor...15 Čerpadlo...15 Dýza...15 Rýchlospojky...15 Nastavenie napnutia remeňa (len typ 4043bd)...15 Zazimovanie...16 Odstraňovanie problémov Servis čerpadla: model tlakových umývačiek V prípade vypúšťacích ventilov...18 V prípade sacích ventilov...18 Údržba rozpierok (ihly) alebo vnútorných ložísk...18 Údržba klinových tesnení...18 Servis čerpadla: tlakové umývačky model Ventily...19 Čerpacia sekcia...19 Údržba rozpierok (ihiel)...19 Údržba klinových tesnení...19 Servis čerpadla: tlakové umývačky model 3030 a Ventily...20 Čerpacia sekcia...20 Údržba rozpierok (ihiel)...20 Údržba klinových tesnení...20 Servis čerpadla: tlakové umývačky model Ventily...21 Čerpacia sekcia...21 Údržba rozpierok (ihiel)...21 Údržba klinových tesnení...21 Tlaková umývačka - diely Model 2525DD...22 Zostava čerpadla - diely E735 (používa sa len v modeli 2525DD)...24 Tlaková umývačka - diely Model 2730DD...26 Zostava čerpadla - diely (Používa sa len v modeli 2730DD)...28 Tlaková umývačka - diely Model 3030DD Model 3540DD...30 Zostava čerpadla - diely E753 (používa sa len v modeli 3030DD) E750 (používa sa len v modeli 3540DD)...32 Tlaková umývačka - diely Model 4043DD...34 Zostava čerpadla - diely (Používa sa len v modeli 4043DD)...36 Poznámky Technické parametre Štandardná záruka spoločnosti Airlessco THIS SPARK IGNITION SYSTEM COMPLIES WITH CANADIAN ICES-002. CE SYSTÈME D ALLUMAGE PAR ÈTINCELLE EST CONFORME À LA NORME NMB-002 DU CANADA. 2 Nasledujúce varovania platia pre inštaláciu, používanie, uzemňovanie, údržbu a opravu tohto zariadenia. V texte tohto návodu vás výkričník upozorňuje na varovanie a symbol nebezpečenstva na konkrétne riziká. Keď sa v hlavnej časti tohto návodu na obsluhu uvádzajú tieto symboly, znovu si pozrite tieto výstrahy. Symboly rizika a výstrahy špecifické pre produkt, ktoré sa v tejto časti neuvádzajú, sa vyskytujú v celej hlavnej časti tohto návodu všade tam, kde je to použiteľné. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA Výfukové plyny motora v tomto výrobku obsahujú chemikálie, ktoré sa v štáte Kalifornia považujú za karcinogénne a ktoré spôsobujú vrodené chyby alebo iné poruchy reprodukcie. Tento výrobok obsahuje jednu alebo viac chemikálií, ktoré sa v štáte Kalifornia považujú za karcinogénne a ktoré spôsobujú vrodené chyby alebo iné poruchy reprodukcie. Podľa zákona platného v štáte Kalifornia, Časť č Kódexu verejných prostriedkov štátu Kalifornia sa požadujú nasledovné opatrenia. V ostatných štátoch môžu platiť podobné zákony. Federálne zákony sa vzťahujú na federálne pozemky. Keď sa tento motor bude používať na neobrábaných pozemkoch pokrytých lesmi, kríkmi alebo trávou, musí byť v tlmiči výfuku namontovaný lapač iskier. Prevádzkovateľ musí tento lapač iskier udržiavať v prevádzkyschopnom stave. Rôzne typy lapačov iskier do tlmiča výfuku si môžete zakúpiť u svojho predajcu motora alebo vybavenia. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI STRIEKANÍ Nebezpečie vstrekovania alebo vážnych rezných poranení. Ak sa neprihodí žiadny úraz a postrek prenikol až na pokožku, vyhľadajte lekársku pohotovostnú službu. Neošetrujte ako jednoduchú reznú ranu. Keď používate čistiace prostriedky, lekárovi presne popíšte druh prostriedku. Držte sa ďalej od dýzy. VÝSTRAHA Vypúšťanie pary nesmerujte priamo na osoby alebo domáce zvieratá. Tento výrobok môžu používať len zaškolené osoby. Pri prevádzkovaní tohto výrobku sa vždy musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Držte sa bokom od striekania. Vysoký tlak a rýchlosť striekania môžu spôsobiť, že kvapaliny preniknú na pokožku a spôsobia vážne poranenie. Pištoľu nikdy nemierte na seba alebo iných ľudí. Na striekaciu dýzu nikdy priamo nedávajte ruku, prsty alebo neprikladajte k telu. V pracovnom priestore sa nesmú nachádzať žiadne osoby. Keď sa pri používaní v blízkosti zariadenia nachádzajú deti, dávajte veľký pozor. Pri obsluhe tohto zariadenia vždy používajte ochranné okuliare, aby ste si chránili oči pred odletujúcimi úlomkami a čistiacimi prostriedkami. Odporúča sa používať aj ďalšie ochranné pomôcky, ako sú gumený oblek, rukavice a ochranné masky, obzvlášť, keď sa používajú čistiace prostriedky. Keď sa pri používaní v blízkosti zariadenia nachádzajú deti, dávajte veľký pozor. Buďte ostražití - sledujte, čo robíte. Nepracujte so zariadením, ak ste unavení alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu. Spúšť pištole nestláčajte, pokiaľ nie je bezpečne vystužená. Tlak vody prúdiacej z dýzy môže byť dostatočne silný nato, aby obsluhovač stratil rovnováhu, ak nie je pripravený. Nenačahujte sa alebo nestojte na nestabilnej opore. Vlhké podklady môžu byť šmykľavé, noste ochrannú obuv a vždy si udržiavajte pevnú pôdu pod nohami a rovnováhu. Pištoľu nikdy nespúšťajte, keď ste na rebríku alebo streche. Pri priamom striekaní na krehké materiály, ako je sklo, sa musí dávať veľký pozor. Črepy z rozbitého skla môžu spôsobiť vážne poranenie. Pri spúšťaní a obsluhe zostavu pištole/tyče vždy pevne držte. Ak ju nebudete pevne držať, tyč môže spadnúť a nebezpečne udierať ako bič. Pištoľu nikdy neobsluhujte, keď je spúšť zaistená v otvorenej polohe. Aby sa zabránilo náhodnému výtoku, spúšť pištole musí byť bezpečne zaistená, keď sa nepoužíva. 3 Nestriekajte priamo na alebo do elektrických zariadení akéhokoľvek druhu! Medzi takého zariadenia patria elektrické zásuvky, žiarovky, poistkové skrinky, transformátory a podobne. Môže dôjsť k vážnemu poraneniu elektrickým prúdom. Aj keď ste zariadenie vypli, v čerpadle, hadici a pištole zostáva voda pod vysokým tlakom, kým ho neuvoľníte stlačením spúšte pištole. Zariadenie pred odmontovaním striekacej dýzy alebo pri jeho údržbe vypnite a stlačte spúšť pištole, aby sa vypustil zadržaný tlak. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A VETRANIE PRI POŽIARI Toto zariadenie je určené len na vonkajšie použitie. Toto zariadenie nikdy neprevádzkujte v uzavretom priestore. Vždy sa uistite, či sa pre proces spaľovania a pre vetranie privádza dostatočné množstvo vzduchu (kyslíka), aby sa zabránilo hromadeniu jedovatého kysličníka uhoľnatého. Dávajte pozor na priestory so zlým vetraním alebo odsávacími ventilátormi, ktoré môžu spôsobovať nedostatočné spaľovanie alebo prehrievanie motora. Toto zariadenie nikdy neprevádzkujte v prítomnosti zápalných výparov alebo horľavého prachu, plynov alebo iných horľavých materiálov (iskra môže spôsobiť výbuch alebo požiar). Pri vykonávaní údržby motora dávajte veľký pozor na správnu likvidáciu horľavých materiálov. Nestriekajte horľavé kvapaliny. Pri nalievaní paliva do nádrže nefajčite. Palivo nikdy nenalievajte do palivovej nádrže motora, keď je v chode alebo je horúci. Pred dopĺňaním paliva motor nechajte vychladnúť na dve minúty. Palivo nikdy nedolievajte v uzavretej alebo zle vetranej miestnosti. Palivo vždy dolievajte pomaly a zabráňte rozlievaniu, čo by mohlo spôsobiť nebezpečie požiaru. Zariadenie neprevádzkujte, keď je rozliaty benzín. Zariadenie dočista vyutierajte a presuňte ho preč z miesta s rozliatym benzínom. Zabráňte, aby žiadne zapaľovacie zariadenie nevytváralo výpary benzínu. Zariadenie neskladujte blízko otvoreného ohňa alebo žiadnych zariadení, ako sú pec, kachle, ohrievač vody a podobne, v ktorých sa používa zapaľovací plamienok alebo zariadenia, ktoré vytvárajú iskry. NEBEZPEČENSTVO KYSLIČNÍKA UHOĽNATÉHO Spaliny obsahujú škodlivý kysličník uhoľnatý, ktorý je bezfarebný a bez zápachu. Vdychovanie kysličníka uhoľnatého môže mať za následok smrť. Neuvádzajte do činnosti v uzavretom priestore. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI ČISTENÍ S ČISTIACIMI PROSTRIEDKAMI V tomto type tlakovej umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá alebo vysoko korozívne čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze kyseliny. Poznajte svoj čistiaci prostriedok. Lekárovi presne povedzte, čo používate v naliehavom prípade. Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov materiálu (MSDS), ktorá je priložená k čistiacemu prostriedku, a všetky štítky na jeho obale. Dodržiavajte všetky príslušné pokyny týkajúce a používania, bezpečnosti a prepravy prípravku. Všetky čistiace prostriedky skladujte mimo dosahu detí. Túto tlakovú umývačku nepoužívajte na dávkovanie nebezpečných čistiacich prostriedkov. Žiadnym spôsobom nemeňte funkciu vstrekovania čistiaceho prostriedku, ktorá sa v tomto návode na obsluhu neuvádza. Pre nutné opravy používajte len originálne náhradné diely. NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA Povrch zariadenia a ohrievaná kvapalina sa počas prevádzky môže veľmi rozhorúčiť. Aby sa zabránilo ťažkým popáleninám: Nedotýkajte sa horúcich kvapalín alebo zariadenia. VÝSTRAHA 4 RÔZNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Nedovoľte deťom alebo dospievajúcim osobám obsluhovať toto zariadenie. Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa manipulácie, obsluhy, údržby a bezpečnosti, ktoré sa uvádzajú v tomto návode na obsluhu a v príručke pre používateľa motora a ktoré sú priložené k tomuto zariadeniu. Tieto informácie sa musia odovzdať každému, kto bude toto zariadenie obsluhovať. Toto zariadenie sa musí pri teplotách pod bodom mrazu dostatočne zahriať, aby sa v čerpadle netvoril ľad. Toto zariadenie neštartujte skôr, než sa čerpadlo rozmrazí, ak sa prepravovalo v otvorenom alebo nedostatočne vyhriatom vozidle. Pri pripájaní prívodu vody do vodovodného potrubia sa musia dodržať predpisy miestnej vodárenskej spoločnosti. Toto zariadenie sa nesmie v niektorých oblastiach pripájať priamo do verejnej siete na zásobovanie pitnou vodou. Týmto sa zabráni spätnému prúdeniu čistiacich prostriedkov do prívodu vody (priame pripojenie je prípustné len vtedy, keď je nainštalovaná spätná klapka). Zabráňte kontaktu ktorejkoľvek časti tela alebo vysokotlakovej hadice s tlmičom výfuku. Hadicu neťahajte na drsnom povrchu, ako napríklad betón. Spôsobuje to odieranie a možné pretrhnutie hadice. Vysokotlakové hadice sa musia kontrolovať každý deň, či nenesú znaky opotrebenia. Keď sa zistí akákoľvek porucha, všetky hadice s podozrením na poškodenie okamžite vymeňte, aby sa zabránilo možnému zraneniu striekaním pod vysokým tlakom. Keď z hadice alebo armatúry uniká voda, ruku nikdy neklaďte priamo na toto netesné miesto. Zariadenie neprevádzkujte, keď nie sú namontované všetky ochranné kryty. Zariadenie nikdy nenechávajte v chode s odpojeným regulátorom alebo pri vysokých otáčkach. Aby sa znížilo nebezpečie poranenia, pri obsluhovaní tohto zariadenia sa osoby musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti. Pri obsluhovaní tohto zariadenia v blízkosti detí sa musí vykonávať prísny dozor. Zariadenie pod tlakom nenechávajte bez dozoru. Pred odchodom zariadenie vypnite a vypustite zadržaný tlak. Zariadenie neposúvajte jeho ťahaním za hadicu. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI NASTAVOVANÍ Zariadenie nikdy nemeňte alebo neupravujte a uistite sa, či všetky používané doplnky a komponenty systému odolajú vyvinutému tlaku. Na opravu tlakovej umývačky používajte len originálne diely. Zanedbanie tejto zásady môže spôsobiť nebezpečné prevádzkové podmienky a zruší sa tým záruka. Umývačku nikdy nenastavujte, pokiaľ je pripojená k motoru bez toho, že od zapaľovacej sviečky najskôr neodpojíte zapaľovací kábel. Keď počas nastavovania alebo čistenia umývačku preklápate rukou, motor sa môže spolu so strojom naštartovať a obsluhe spôsobiť vážne poranenie. Musíte vedieť, ako tlakovú umývačku zastaviť a rýchlo vypustiť tlak. Dôkladne sa oboznámte s ovládacími prvkami. Pred vykonávaním údržby zariadenia; zariadenie vypnite, uvoľnite tlak vody a zariadenie nechajte vychladnúť. Opravy nevykonávajte, pokiaľ je zariadenie v chode. Údržbu vykonávajte na čistej, suchej a rovnej podlahe. Kolesá zaistite, aby sa stroj nepohyboval. Postupujte podľa pokynov na údržbu, ktoré sa v tomto návode uvádzajú. OSOBNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY Pri obsluhe, údržbe alebo počas zdržovania sa na pracovisku, kde sa nachádza zariadenie, musíte nosiť vhodné osobné ochranné pomôcky, ktoré vás budú chrániť pred vážnym zranením, vrátane zranenia očí, vdýchnutia jedovatých výparov, popálenín a straty sluchu. Medzi tieto osobné ochranné patria, okrem iného, nasledovné: Ochranné okuliare a chrániče sluchu. VÝSTRAHA Ochranné masky, ochranný odev a rukavice, ktoré odporúča výrobca čistiaceho prostriedku. 5 Identifikácia komponentu - Modely s priamym pohonom Položka Popis 1. Filter čistiaceho prostriedku 2. Hadica na čistiaci prostriedok 3. Prívod vody 4. Rýchloprípojný adaptér na prívod vody 5. Odtok vody 6. Decal - Warning/Caution/Operation 7. Ukazovateli hladiny oleja 8. Čerpadlo 9. Nastavovací gombík ventilu na uvoľnenie tlaku 10. %Štítok - Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru 11. Štítok - Výstraha: Nebezpečenstvo popálenín 12. Motor 13. Tlakomer 14. Tepelný poistný ventil 15. Vysokotlaková vypúšťacia hadica 16. Zostava pištole 17. Štítok - Výstraha: Riziko vstrekovania 18. Rýchloprípojná dýza 6 Identifikácia komponentu - Modely poháňané remeňom Položka Popis 1. Štítok - Výstraha: Nebezpečenstvo popálenín 2. Motor 3. %Štítok - Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru 4. Ukazovateli hladiny oleja 5. Štítok - Výstraha/Upozornenie 6. Kryt remeňa 7. Štítok - Prevádzka (E/S/F) 8. Tlakomer 9. Čerpadlo 10. Nastavovací gombík ventilu na uvoľnenie tlaku 11. Tepelný poistný ventil 12. Odtok vody 13. Prívod vody 14. Rýchloprípojný adaptér na prívod vody 15. Skrinka na batériu 16. Filter čistiaceho prostriedku 17. Hadica na čistiaci prostriedok 18. Vysokotlaková vypúšťacia hadica 19. Zostava pištole 20. Štítok - Výstraha: Riziko vstrekovania 21. Rýchloprípojná dýza 7 NÁVOD NA INŠTALÁCIU A PRÍPRAVU Ochranný odev Pre vašu bezpečnosť je dôležitý správny odev. Na ochranu očí, sluchu a pokožky sa odporúča používať akékoľvek ochranné prostriedky. Pri používaní čistiacich prostriedkov v tejto umývačke sa odporúča používať aj ďalšie ochranné prostriedky (ako sú ochranné masky). Inštalácia Toto zariadenie musí byť umiestnené len na rovnej ploche, aby sa počas prevádzky zabezpečilo správne mazanie motora a vodného čerpadla. Toto zariadenie nepoužívajte v priestore: s nedostatočným vetraním; kde uniká olej alebo plyn; kde sa môžu vyskytovať horľavé výpary plynov. Nezabudnite zaistiť kolieska, aby sa zariadenie počas prevádzky nepohybovalo. Zariadenie nevystavujte dažďu, snehu alebo teplotám pod bodom mrazu. Keď zamrzne ktorýkoľvek diel, v zariadení sa môže vytvoriť nadmerný tlak a zariadenie by sa mohlo roztrhnúť, čo môže viesť k možnému vážnemu poraneniu obsluhy alebo okolostojacich osôb. Pred prvým použitím sa uistite, či je na čerpadle založený uzáver na plniacom hrdle oleja/mierka hladiny oleja. Z dôvodu meniacich sa požiadaviek na dodávanie môže byť potrebné, aby sa čerpadlo dodalo so založenou prepravnou zátkou namiesto mierky hladiny oleja. Keď sa čerpadlo dodáva s prepravnou zátkou oleja, túto zátku musíte odskrutkovať a vymeniť za mierku hladiny oleja, ktorá je dodaná spolu s týmto zariadením. Keď je správne namontovaná, na kľukovej skrini čerpadla skontrolujte ukazovateľ hladiny oleja. Pred každým používaním sa uistite, či hladina oleja je v strede ukazovateľa hladiny oleja. Keď je hladina oleja nízka, dolejte do čerpadla olej tak, aby siahal len do polovice ukazovateľa hladiny oleja (správny typ oleja si pozrite v zozname dielov). Nepreplňujte! 8 NÁVOD NA INŠTALÁCIU A PRÍPRAVU Palivová nádrž motora Pred nalievaním paliva si pozrite časť Bezpečnostné opatrenia a vetranie pri požiari na strane č. 4. Na čerpadlo umiestnite bezpečnostné štítky a dbajte na ich výstrahy. Pre tento motor sa odporúča minimálne 86 oktánové palivo. Olej nemiešajte s benzínom. Palivo kupujte v množstvách, ktoré sa môžu spotrebovať do 30 dní. Odporúča sa používať čistý, čerstvý bezolovnatý benzín. Olovnatý benzín sa môže používať len vtedy, keď nie je dostupný bezolovnatý benzín. Nepoužívajte benzín, ktorý obsahuje metanol alebo alkohol. Pred štartovaním motora skontrolujte hladinu motorového oleja (pozri návod na obsluhu motora). Palivo nalievajte do palivovej nádrže podľa návodu na obsluhu, ktorý je priložený k tomuto motoru. Občas bude potrebné nastaviť karburátor alebo sýtič motora. Správny postup nastavovania si pozrite v návode na obsluhu, ktorý je priložený k tomuto motoru. Správny postup štartovania a údržby motora tejto tlakovej umývačky si pozrite v návode na obsluhu motora. Kontrola dýzy Na koniec tyče sa môžu pripájať rôzne rýchlo prípojné dýzy, aby sa zmenil vzor striekania alebo využila vlastnosť čistiaceho prostriedku. Keď sa používajú rýchloprípojky (Q.C.), uistite sa, či je spoj bezpečne zaistený. Ak nie, dýza môže pri vysokom tlaku z tyče vystreliť a spôsobiť vážne poranenie obsluhy alebo poškodenie zariadenia. Na určenie vejárového vzoru striekania si pozrite aktuálne číslo, ktoré je na dýze vyrazené. Prvé dve číslice určujú vejárové striekanie v stupňoch, t.j., ; 0 = 0, 15 = 15, 25 = 25, 40 = 40, 65 = čistiaci prostriedok/nízky tlak, dýza rotoblast. 0 dýza (ČERVENÁ): Toto je dýza na otryskávanie. Vytvára veľmi sústredený prúd vody. Pri používaní priameho úzkeho prúdu dávajte pozor. Túto dýzu sa neodporúča používať na lakované alebo drevené povrchy alebo diely upevnené pomocou adhezívnych podkladov. Použitie: Odstraňovanie buriny z prasklín chodníkov, tuhých škvŕn z betónu, muriva, hliníku a ocele, spečených usadenín zo zariadení a na čistenie spodnej strany kosačky na trávu. 15 dýza (ŽLTÁ): Toto je dýza na s
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks