ТКАЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ (МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) - PDF

Description
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ТКАЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК (477) ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ (МЕТОДОЛОГІЯ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 32 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ТКАЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК (477) ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ (МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) Спеціальність Гроші, фінанси і кредит Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Суми 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі Українська академія банківської справи Національного банку України. Науковий консультант доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Барановський Олександр Іванович, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), проректор з науково-дослідної та інноваційної роботи Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Базилевич Віктор Дмитрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан економічного факультету; доктор економічних наук, професор Гаманкова Ольга Олексіївна, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завідувач кафедри страхування; доктор економічних наук, доцент Козьменко Ольга Володимирівна, ДВНЗ Українська академія банківської справи Національного банку України, професор кафедри менеджменту Захист дисертації відбудеться 2011 р. о год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д Державного вищого навчального закладу Українська академія банківської справи Національного банку України за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу Українська академія банківської справи Національного банку України за адресою: 40000, м. Суми, вул. Покровська, 9/1. Автореферат розісланий 2011 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради І.М. Бурденко 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Ефективно функціонуючий страховий ринок є невід ємною складовою фінансової інфраструктури країн з ринковою економікою. В умовах невизначеності та широкого спектра ризиків страхові компанії покликані надавати надійний страховий захист юридичним і фізичним особам, сприяючи їх ефективному функціонуванню та забезпечуючи їх впевненість у майбутньому. Стійкість страхових компаній є не лише важливою передумовою їх виживання, але й запорукою успішної реалізації їх місії та стратегічних цілей. Фінансова стійкість страхових компаній є основною умовою, за допомогою якої інститут страхування може повноцінно виконувати свою багатопланову роль у процесі суспільного відтворення. Окремі аспекти теоретико-методологічного обґрунтування сутності діяльності страхових компаній та забезпечення їх фінансової стійкості розглядаються у працях таких західних фахівців, як A. Банасицький, Д. Бланд, Р.-Е. Брюер, А. Вагнер, Б. Денцер, O. Еверлінг, Р. Еісен, Е. Кембелл-Харт, Р. Курек, К. Лоу, А. Манес, А. Пфайффер, Ф. Ромейке, A. Сандстрем, K. Стівенсон, К. Хаген, П. Цвейфель та ін. Теоретичним засадам розвитку страхового ринку і страхових компаній присвячено роботи українських і російських дослідників М. Александрової, О. Барановського, В. Базилевича, В. Бігдаша, М. Веселовського, К. Воблого, О. Вовчак, В. Гомеллі, Л. Горбач, Н. Грищенка, Є. Дюжикова, О. Залєтова, Є. Коломіна, А. Кудрявцева, М. Мниха, Л. Нечипорук, С. Осадця, Л. Рейтмана, Т. Ротової, В. Сухова, К. Турбіної, Т. Федорової, В. Фурмана, В. Шахова, Я. Шумелди, Р. Юлдашева; впливу платоспроможності на фінансовому стійкість страховиків О. Гвозденка, А. Єрмошенко, І. Котлобовського, С. Кулікова, Н. Кузнєцової, Л. Орланюк-Малицької, Г. Чернової; питанням рейтингової оцінки стану фінансової стійкості страхових компаній А. Баданової, Н. Внукової, В. Дадькова, О. Козьменко, В. Корнєєва, Т. Нерсісян, О. Охріменко, Г. Піратовського, Н. Свірідової, І. Чурінової, Л. Юрченко; розробці напрямків забезпечення фінансової стійкості страховиків О. Гаманкової, Т. Гварліані, А. Жеребка, С. Луконіна, Ю. Слєпухіної, Л. Шірінян. Проте результати проведених досліджень не можуть повною мірою задовольнити потреби теорії і практики забезпечення фінансової стійкості страхових компаній. Аналіз напрацювань у цій сфері дає змогу зробити висновок про те, що дослідження концентруються переважно на окремих напрямах фінансової діяльності страхових компаній, в той час як належний синтез даних, отриманих внаслідок цих досліджень, системно не здійснюється. Залишається невпорядкованим понятійний апарат, потребує доопрацювання та систематизації визначення зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на фінансову стійкість страховиків, недостатньо опрацьовані та вимагають додаткового дослідження методологічні підходи до забезпечення фінансової стійкості страхових компаній. Висока значимість розробки концептуальних підходів до забезпечення фінансової стійкості страхових компаній, необхідність обґрунтування шляхів 2 удосконалення методів оцінки фінансової стійкості та механізмів забезпечення фінансово стійкого функціонування страховиків визначили напрям дослідження. До того ж в умовах постійно змінюваного макросередовища, особливо в періоди економічних криз, проблема забезпечення фінансової стійкості страхових компаній ще більш актуалізується. Отже, важливість дослідження проблематики забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в Україні, відсутність методології її оцінки та недостатня ефективність механізмів її забезпечення зумовили вибір теми, мети, завдань та зміст дисертаційної роботи. Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася у межах науково-дослідних робіт: Державного вищого навчального закладу Українська академія банківської справи Національного банку України за темою Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку (номер державної реєстрації 0107U01213), до звіту за якою увійшли пропозиції автора щодо основних напрямів вдосконалення державного регулювання діяльності страховиків; Інституту економіки та прогнозування НАН України за темою Оцінка і забезпечення стійкості фінансових ринків України (номер державної реєстрації 0106U005436), у межах якої автором уточнено сутність фінансової стійкості страхових компаній, розроблено практичні рекомендації щодо механізмів забезпечення фінансової стійкості страхових компаній; Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за темою Стратегічне управління ресурсами інституціональних одиниць (номер державної реєстрації 0110U000516), у межах якої автором обґрунтовано систему забезпечення фінансової стійкості страхових компаній, запропоновано перелік та наведено авторську характеристику складових елементів, за допомогою яких досягається фінансова стійкість страховиків; Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України за темою Небанківські фінансові установи: управління, фінанси та облік (номер державної реєстрації 0110U000078), в рамках якої виявлено особливості формування капіталу страхових компаній, запропоновано методику дослідження структури їх капіталу; на основі ретроспективного аналізу нормативно-правового регулювання платоспроможності страхових компаній визначено переваги та недоліки чинної системи оцінки платоспроможності страховиків. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування і розвиток теоретико-методологічних засад фінансової стійкості страхових компаній, розроблення науково-методичних підходів до її оцінки та формування механізмів її забезпечення на вітчизняному страховому ринку. Для досягнення означеної мети в роботі ставились і були вирішені такі завдання: з ясувати економічну природу й уточнити сутність поняття фінансова стійкість страхової компанії ; дослідити зв язок фінансової стійкості страховиків із фінансовою стійкістю страхової системи; 3 визначити типологію ризиків, які властиві діяльності страхових компаній, систематизувати ризикоутворюючі фактори та з ясувати їх вплив на фінансову стійкість страхових компаній; дослідити значення фінансової стійкості страхових компаній у забезпеченні виконання страховиками суспільно визнаної ролі в економіці; обґрунтувати специфічні особливості забезпечення стійкості капіталоутворюючої бази та страхового портфеля страхової компанії; з ясувати вплив організаційно-управлінських чинників на забезпечення фінансової стійкості страховиків; визначити принципи та підходи до оцінки фінансової стійкості страхових компаній, проаналізувати сучасний рівень фінансової стійкості вітчизняних страхових компаній та визначити ключові загрози, що спричиняють зниження її рівня в умовах фінансової кризи; удосконалити науково-методичні підходи до оцінки платоспроможності страхових компаній та приведення її у відповідність з міжнародними стандартами; удосконалити класифікацію рейтингів фінансової стійкості та науковометодичні підходи до формування таких рейтингів для вітчизняних страхових компаній; виявити основні напрями підвищення фінансової стійкості вітчизняних страхових компаній; розробити рекомендації щодо формування комплексного механізму управління фінансовою стійкістю страхової компанії в рамках застосування концепції контролінгу; розробити та обґрунтувати науково-методичний підхід до оцінки оптимальних умов квотного та ексцедентного договорів пропорційного перестрахування; побудувати математичну та імітаційну моделі діяльності страхової компанії та на їх основі провести стрес-тестування фінансової стійкості страховиків. Об єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі надання послуг страховими компаніями. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій оцінки й забезпечення фінансової стійкості страхових компаній, які надають послуги з ризикових видів страхування. Методи дослідження. Методологічною базою дослідження є діалектичний і системний підходи до вивчення економічних і соціальних явищ. При розв язанні поставлених у дисертаційній роботі завдань застосовувалися методи наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, історичний та інші методи пізнання соціально-економічних явищ, об єктів і процесів для формулювання наукових положень і уточнення термінологічного апарату щодо фінансової стійкості страхових компаній та окремих складових і механізмів її забезпечення; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації, зокрема вибіркових досліджень, групування, статистичного порівняння, методи теорії ймовірностей, експертних оцінок при дослідженні структури капіталу 4 страхових компаній, стану і тенденцій розвитку світового й вітчизняного страхового ринків, платоспроможності українських страховиків; методи функціонального аналізу, математичної логіки, кореляційного аналізу, методи математичного та імітаційного
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks