Titus Livius

Description
ijedfijf

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Cristian Vecerdea Titus Livius (ca. 59 î.Hr. - 17 d.Hr.) a fost istoric roman, autor al unei monumentale istorii a Romei, Ab urbe condita (De la fondarea Romei). Numele său de familie  nu este cunoscut. S- a născut și a murit la Patavium (azi,  Padova) în nordul Italiei . La vârsta de 28 de ani, după seria de războaie civile, se stabilește în  Roma,  unde a petrecut cea mai mare parte a vieții. În capitala  Imperiului  își face o solidă cultură. Împăratul roman  Octavian Augustus i- a încredințat educarea nepotului său, viitorul  împărat  Claudius . Spre deosebire de alți istorici romani, cum a fost  Gaius Cornelius Tacitus,  Titus Livius nu a avut funcții politice sau militare. Către sfârșitul vieții se întoarce la Patavium, unde moare în anul 17 d.Hr. Singura sa operă,   Ab urbe condita , în 142 de cărți, tratează istoria romană, de la  întemeierea Romei (conform legendei în anul 753 î.Hr. ), până la moartea generalului Drusus  în campania din Germania (9 î.Hr.). Din ea s- au păstrat numai 35 de cărți, cărțile 1 -10 (cuprinzând perioada 753 î.Hr. - 293 î.Hr.) și 21 -45 (218 î.Hr. - 167 î.Hr.), circa un sfert din numărul inițial, restul fiind cunoscut din rezumatul cărților 46 - 142 (periochae ) alcătuit  în secolul IV . Primele cărți au fost publicate începând cu anul  26 î.Hr., ultimele probabil după  14 d.Hr. Titus Livius a scris cea mai mare parte din opera sa în timpul domniei lui Augustus, când Imperiul Roman domina întregul spațiu mediteranean și trecea printr - o perioadă de  înflorire culturală și de   prosperitate economică. Totuși, simpatia sa se îndreaptă spre epoca inițială a  Republicii Romane. Descrierile sale, care - în parte - transfigurează și idealizează istoria timpurie a Romei, au tendința de a demonstra că Roma, chiar în timpurile  începuturilor sale modeste, se bucura de aceeași glorie și măreție ca sub domnia lui Augustus. În ceea ce privește izvoarele de informație, Titus Livius a folosit materialul găsit în cronicile deja existente, fără a verifica autenticitatea faptelor relatate și fără a  întreprinde un studiu critic al documentelor istorice. El acorda, mai ales, prețuire valorii literare și interesului provocat de povestirea unui eveniment, indiferent dacă era veridic sau nu. Astfel relatările impresionante ale unor bătălii sau dezbateri politice, în stil direct,  Cristian Vecerdea ca în întreaga istoriografie a antichității, sunt pline de vioiciune și dramatism.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks