Титульний аркуш. ііn.;: ;І;ормація емітента цін за 2014 рік. І. Загальні відом - PDF

Description
гu с; І VI L7 Титульний аркуш Ге11сра.,11,11ий директр (ІlОСіІдU) За1юза Є. О. (прізвище та іві111ми керівника) (дата) ііn.;: ;І;рмація емітента цін за 2014 рік І. Загальні відм І. Пвне найменування

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 19 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
гu с; І VI L7 Титульний аркуш Ге11сра.,11,11ий директр (ІlОСіІдU) За1юза Є. О. (прізвище та іві111ми керівника) (дата) ііn.;: ;І;рмація емітента цін за 2014 рік І. Загальні відм І. Пвне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ 2. Оргаf1ізацій1ю-правва фрма З. Кд за ЄДРПОУ 4. Місцезнадження 5. Міжміський кд, телефн та факс 6. Електрнна пштва адреса Приватне акцінерне твариств м. Київ, Глсіївський райн, 01033, м. Київ, вул. Жилянська будинк 48,50А uakyivmail deloitte.ua 11. Дані пр дату та місце прилюднення річнї інфрмації І. Річна інфрмація рзміщена у загальндступній інфрмаційній базі дани Кмісії 2. Річна інфрмація публіквана у З. Річна інфрмація рзміщена на власній стрінці Відмсті націнальнї кмісії з цінни паперів та фндвг ринку 82 (2086) (нмер та наііменування фіцііінг друкванг видання) (дата) (дата) в мережі _ deloitte-in-ukraine Інтернет (адреса стрінки) (дата) Page 2 of29 Зміст І. Оснв11і відмсті пр еміте11та 2. Інфрмація пр держа11і J1іце1tзії (дзвли) 11а кремі види діяль11сті 3. Відмсті щд у 1асті емітента в ствре1111і юрнднч1tн сіб 4. Інфрмація щд псадн крнратнвнг секретаря 5. Інфрмація пр реіітннгве агентств 6. Інфрмація пр заснвників та/аб учасників емітента та кількість і вартість акцій (рзміру частк, паїв) 7. Інфрмація пр псадви сіб емітента: І) і11фрмація щд світи та стажу рбти псадви сіб еміте1па 2) інфрмація пр влді1111я псадвими сбами емітента акціями емітента 8. Інфрмація пр сіб, щ влдіють 10 відстками та більше акцій емітента 9. Інфрмація пр загаль11і збри акцінерів 10. Інфрмація пр днвіде1щн 11. Інфрмація пр юридични сіб, пслугами яки кристується емітент 12. Відмсті пр цінні папери емітента: І) інфрмація 11р випуски акцііі емітента 2) інфрмація пр блігації емітента 3) інфрмація пр інші цінні папери, випущені емітентм 4) інфрмація пр підні цінні папери 5) інфрмація пр викуп власни акцій пртягм звітнг періду 13. Опис бізнесу 14. Інфрмація пр гспдарську та фінансву діяльність емітента: І) інфрмація пр снвні засби емітента (за залишквю вартістю) 2) інфрмація щд вартсті чисти активів емітента 3) інфрмація пр збв'язання емітента 4) інфрмація пр бсяги вирбництва та реалізації снвни видів прдукції 5) інфрмація пр сбівартість реалізванї прдукції 15. Інфрмація пр забезпечення випуску бргви цінни паперів 16. Відмсті щд сбливї інфрмації та інфрмації пр іптечні цінні папери, щ виникала пртягм звітнг періду 17. Інфрмація пр стан крпративнг управління 18. Інфрмація пр випуски іптечни блігацііі 19. Інфрмація пр склад, структуру і рзмір іптечнг пкриття: І) інфрмація пр рзмір іптечнг пкриття та ііг співвідншення з рзмірм (сумю) збв'язань за іптечними блігаціями з цим іптечним пкриттям 2) інфрмація щд співвідншення рзміру іптечнг пкриття з рзмірм (сумю) збв'язань за іптечними блігаціями з цим іптечним пкриттям на кжну дату після змін іптечни активів у складі іптечнг пкриття, які відбулися пртягм звітнг періду 3) інфрмація пр заміни іптечни активів у складі іптечнг пкриття аб включення нви іптечни активів д складу іптечнг пкриття 4) відмсті пр структуру іптечнг пкриття іптечни блігацій за видами іптечни активів та інши активів на кінець звітнг періду 5) відмсті щд підстав виникнення у емітента іптечни блігацііі прав на іптечні активи, які складають іптечне пкриття за станм на кінець звітнг рку 20. Інфрмація пр наявність прстрчени бржникм стрків сплати чергви платежів за кредитними дгврами (дгврами пзики), права вимги за якими забезпечен іптеками, які включен д складу іптечнг пкриття 21. Інфрмація пр випуски іптечни сертифікатів 22. Інфрмація щд реєстру іптечни активів 23. Оснвні відмсті пр ФОН 24. Інфрмація пр випуски сертифікатів ФОН 25. Інфрмація пр сіб, щ влдіють сертифікатами ФОН i,age J ot L':J 26. J 1р11у11к вартсті 111ст11 актнвів ФОН 27. Правила ФОН 28. Відмсті 11р аудитрськиіі виснвк (звіт) 29. Текст аудитрськг вис1ювку (звіту) 30. J i фін1111св11 1віт11ість 31. J i фі111111св11 1віт11ість, складена відпвідн д Між1111рдни стандартів бугалтерськг бліку (у р111і 11аяв11сті) 32. Звіт 11р ста11 б'єкта 11ерумсті (у разі емісії цільви блігацііі підприємств, викнання 1бв'яз11иь 111 якими 1дііісшсrься шлям передачі б'єкта (ч11сти11и б'єкта) житлвг будівництва) 33. Пр11мітки Page 4 of29 І. Пвне найменування ІІІ. Оснвні відмсті пр емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСЕЗ КОМПАНІ 2. Серія і нмер свідцтва пр державну реєстрацію юридичнї сби (за наявнсті) З. Дата прведення державнї реєстрації 4. Теритрія (бласть) 5. Статутний капітал (грн) 6. Відстк акцій у статутнму капіталі, щ належить державі АОІ м. Київ 7. Відстк акцій (частк, паїв) статутнг капіталу, щ передан д статутнг капіталу державнг (націнальнг) акцінернг твариства та/аб лдингвї кмпанії 8. Середня кількість працівників (сіб) Оснвні види діяльнсті із зазначенням найменування виду діяльнсті та кду за КВЕД Діяльність у сфері бугалтерськг бліку й аудиту; кнсультування з питань пдаткування 10. Органи управління підприємства Загальні збри акцінерів - вищий рган акцінернг твариства. Дирекція - викнавчий рган Твариства, складається із Генеральнг директра, Заступника Генеральнг директра. 11. Банки, щ бслугвують емітента: І) найменування банку (філії, відділення банку), який бслугвує емітента за птчним раункм у націнальній валюті 2) МФО банку 3) птчний раунк ПАТ Сітібанк ) найменування банку (філії, відділення банку), який бслугвує емітента за птчним раункм у інземній валюті 5) МФО банку 6) птчний раунк ПАТ Сітібанк V. Інфрмація пр псадви сіб емітента 6.1. Інфрмація щд світи та стажу рбти псадви сіб емітента 1) псада Генеральний директр 2) прізвище, ім'я, п батькві фізичнї сби аб пвне найменування юридичнї сби Занза Євген Олексійвич 3) паспртні дані фізичнї сби (серія, нмер, дата видачі, рган, який видав)* аб кд за ЄДРПОУ юридичнї сби 4) рік нардження** ) світа** вища 6) стаж рбти (ркі) 34 7) 11айме11ува1шя 11ідnрисмства та ппередня псада, яку заі!мав д 1993 р. - «Артур Андерсен», менеджер з nдаткува11ня 8) дата 11абуп я nв1юаже11ь та термін, на який бран (nризначе1ю) О І. І Без терміну 9) Опис І Іс11гашенї судимсті за крисливі та псадві злчини не має. Займає псаду директра ТОВ Делйт і Туш (м.київ) за суміс11ицтвм. Згда на рзкриття паспртни дани 11е надава11ася. Заз11а 1астьси у разі 11аданни з1 ди ф1зи 11 ї сби 11а рзкриття 11аспрт11и дани. У разі 11е11щщю1я згди 11садвї сби 11а рзкриття паспртни дани пр це зазначається у пис Запвнюється щд фізични сіб. І) псада Заступник генеральнг директра 2) прізвище, ім'я, п батькві фізичнї сби аб пвне найменування юридичнї сби Ват Влдимир Влдимирвич 3) паспр т ні дані фізичнї сби (серія, нмер, дата видачі, рган, який видав) аб кд за ЄДРПОУ юридичнї сби 4) рік нарджен11я ) світа Вища 6) стаж рбти (рків) 23 7) найменування підприємства та ппередня псада, яку займав** ЗАТ Делйт енд Туш Юкрейніан Сервісез Кмпані - Менеджер департаменту аудиту 8) дата набуття пвнважень та термін, на який бран (призначен) Без терміну 9) Опис Непгашенї судимсті за крисливі та псадві злчини не має. Обіймає псаду заступника директра в ТОВ Делйт і Туш (м.київ) за сумісництвм. Згда на рзкриття паспртни дани не надавалася. Зазначається у разі надання згди фізичнї сби на рзкриття паспртни дани. У разі ненадання згди псадвї сби на рзкриття паспртни дани пр це зазначається у писі. Запвнюється щд фізи 1ни с1б. І) псада Глвний бугалтер 2) прізвище, ім'я, п батькві фізичнї сби аб пвне найменування юридичнї сби Шеnітьк Наталія Влдимирівна 3) паспртні дані фізичнї сби (серія, нмер, дата видачі, рган, який видав)* аб кд за ЄДРПОУ юридичнї сби 4) рік нардження ) світа Вища 6) стаж рбти (рків)** 15 7) найменування підприємства та ппередня псада, яку займав ТОВ Нью Врлд Грейн Юкрейн , фінансвий директр 8) дата наб у т т я пвнважень та термін, на який бран (призначен) Без терміну 9) Опис Непгашенї судимсті за крисливі та псадві злчини не має. Згда на рзкриття паспртни дани не надавалася. Page 6 of29 Зазна'Іасться у раз1 надання згди фізи'інї сби на рзкриття паспртни дани. У разі ненадання згди псадвї сби на рзкриття паспртни да11и пр це зазна'іасться у писі. Зап11юється щд фізи'іни сіб. tjage J ot 'l.':j 2. І11фрмація 11р влді1111я псадвими сбами еміте11та акціями емітента Пасnрт11і да11і Прізвище, ім'я, 1ю фізнч1юу сби Кількість за видами акцііі Від ЗВГВЛЬІІОі батькві nсадву ( серія, 11мер, дата Кількість кільксті акцііі (у 11аІІме11ува1111н видав)* аб кд за (штук) прсті прсті 11а nрнвілеііва11і 11рнвілеІІва11і відстка) юрндн шу сби ЄДРПОУ іменні nред'нвіінкв іме1111і 118 nред'ивіінкв юрнднч,юу сби Псада сби аб nв11е видачі, рга11, якніі акцііі І Гс11сраль1шІ1 Занза Євген директр Олекс1І1вич Засту111шк Ват Влдимир ге11.директра Влдимирви Зазначасться у разі нада шя згди фізичнї сби на рзкриття паспртни дани Усьг Page 8 of29 VI. Інфрмація пр сіб, щ влдіють 10 відстками та більше акцій емітента ІІаІІме11ува1111н юрнднч11r сби Кд за ЄДРПОУ Місцез11адЖе1111н Кількість акцііі (шrук) Від загальнr Кількість за видами акцііі кільксті акцііі (у прсті прсті 11а nрнвілеіівані nрнвілеііва11і відстка) іменні 11ред'яв11нка іменні на nред'явіінк8 Dcloitte & Touche 3030 Кіпр Лі масл м. Regional Consulting \В Лімасл аул. Крісанту 300 з 300 Services Limited Мілна, 3 Прізвище, ім'я, п Серія, нмер, дата видачі паспрта, Кількість батькві фізнчнr 11аІІменува1111я ргану, якиіі видав акцііі паспрт сби* Занза Євген Олекс1ІІвич Ват Влдимир Влдимирви (шrук) Від загаль1 r Кількість за видами акцііі кільксті акцііі (у прсті прсті 11а nрнвілеіівані nривілеііва11і відстка) іме11иі пред'явника імеи11і 118 nред'явіінк Усьг Зазначається: Ф1зична сба , якщ фізична сба не дала згди на рзкриття прізвища, ім'я, п батькві. Заnвненювати небв'язкв Page 9 of29 VII. Інфрмація пр загальні збри акцінерів Uнд 1аrаJ1ь11н збрів* чергві І пзачергві І Дnта 11рведс1111я Кврум збрів** 100 О11нс Перелік пнтаиь, щ рзглядалися. І Обрання секретаря та глвую юr- (глви) Загальни збр1в; 2 Затверджсиня рі шг звіту Тввриства за 2013 р1к; 3. ПриАняття р1шения за насл1дками рзгляду звіту викнавчг ргаиу Твариства. Осби, щ пдавали прпзиціі д переліку питань д прядку деннг: Ват В В, Занза Є.О. РсзуJ1ьтати рзп1яду питаиь прядку дс111юг: І. Глвую 1им (глаю) Загальни збрів бран Занзу Є О., секретарем Загальни збрів - Федрчук Ю І. 2. Затверджен рі 1ниА звіт Твариства за 2013 рік. 3. ПриАнят ріше1111я не првдити виплату дивідендів за 2013 р1к і викристати тримані кшти (прибутк) на рзвитк бізнесу. Page 10 of 29 Х. Відмсті пр цінні папери емітента І. Інфрмація пр випуски акцій Нмер НаІІменування Загальна Частка у Нмі11аль11а Кількість ргану, щ Тнn ціннг 11мі11альна статут,юму ідентнфікацііінніі існуван11я та вартість акцііі зареєстрував паперу вартість капіталі (у фрма випуску акцііі (rp11) випуск (rp11) відстка) Дата свідцтва МіжнардннІІ реєстраціі пр випуску реєстрацію випуску нмер І Націнальна /\0/1/98 цінни паперів UAl Акція прста Бездкументарні бездкументарна та фндвг іменна ринку кмісія з Фрма іменні Опис Цінні папери, не бтяжені збв'язанням бігу на фндвму ринку. (штук) rctg J J UI -''7 ХІІ. Інфрмація пр гспдарську та фінансву діяль11ість емітента ІЗ.І. І11фрмація 11р с11в11і 1асбн еміте11та (1а 1аш1шквю вартістю) ІІаІ!ме11ува1111я 8J1ac11i с11в11і засби (тне. гр11.) Орс11два11і с11в11і засби (тне. гр11.) Ос1юв11і засби, всьг (тне. гр11.) ОСІІОНІІНХ засбів 111 пчатк періду 11а кі11ець періду 11а пчатк періду 118 кі11ець 11сріду 118 ІІОЧВТОК 11сріду 118 кі11сць періду І Вирб1ІИ'ІОГО ІІрИЗІІа'ІСНІІЯ буд1rj1і та спруди маши11и та ОбJІuдІШІІІІЯ тра11сnрп1і засби шші І-Іевирбни'Іг риз11а 1е1111я будівт та спру
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks