Tipuri de campuri si proprietati ale lor.pdf

Description
Access 2007 - Capitolul III. Gestiunea tabelelor Partea superioară Partea inferioară Figura nr 3.4. Macheta de creare a tabelelor în Design 3.3. Tipuri de câmpuri (Data Type) Tipurile de câmpuri acceptate de programul Access sunt: 1. Text Acestea sunt texte sau combinaţii de texte şi numere. Dimensiunea implicită este de 255 de caractere. Este tipul implicit de date. Poate lua valori între 1-255 ca

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Access 2007 - Capitolul III. Gestiunea tabelelor Maria BOLDEA, Costin Radu BOLDEA 41   Figura nr 3.4. Macheta de creare a tabelelor în Design 3.3. Tipuri de câmpuri (Data Type) Tipurile de câmpuri acceptate de programul Access sunt: 1.   Text Acestea sunt texte  sau combina ţ ii de texte  ş i numere . Dimensiunea implicit ă  este de 255 de caractere. Este tipul implicit de date. Poate lua valori între 1-255 caractere. 2.   Memo Aceste date sunt texte de dimensiuni mari  cum ar fi descrieri sau note explicative. Pentru fiecare articol al tabelului pot fi aproximativ 16 pagini de text scris la un rând. Ocup ă  pân ă  la 64.000 de octe ţ i în memoria calculatorului. 3.   Number Datele de tip number   sunt date numerice utilizate în calcule matematice, care nu sunt valori calendaristice sau monetare. Tipul  Long Integer   este cel implicit. Subtipul de date este stabilit prin intermediul propriet ăţ ii  Field Size . Valorile posibile sunt: ‐    Byte  - numere întregi pozitive cu valori în intervalul [0, 255]; ‐    Integer   - numere întregi în intervalul [-32.768, 32.767] ş i ocup ă  2 octe ţ i în memorie; ‐    Long Integer - numere întregi în intervalul [-2.147.483.648, 2.147.483.647]; ‐   Single = numere cu zecimale in intervalul [-3.402.823*10 38 , -1.401.298*10 -45 ] ş i [1.401 298*10 -45 , 3 402 823*10 38 ] ş i ocup ă  4 octe ţ i; ‐    Double = numere cu zecimale în intervalele [-179.769.313.486.231*10 308 , -494.065.645.841.247*10 -324 ] ş i [494.065.645.841.247*10 -324 , 179.769.313.486.231*10 308 ] ş i ocup ă  8 octe ţ i; Partea suerioar  ă  Parteainferioar  ă  Access 2007 - Capitolul III. Gestiunea tabelelor Maria BOLDEA, Costin Radu BOLDEA 42 ‐    Replication ID  = identificator de multiplicare - ocup ă   16   bytes   în memoria calculatorului;   ‐    Decimal. 4.   Date/Time Tipul data calendaristic ă , ocup ă  8 bytes .  Accept ă  date calendaristice ş i ore. Formatele acceptate sunt:  General Date  19.10.2009 15:34:23;  Long Date  19 oct 2009;  Medium Date  19-oct-2009; Short Date  19.10.2009 sau 19/10/2009;  Long Time  17:34:23 (or  ă , minut, secund ă );  Medium Time  05:34 (or  ă , minut); Short Time  17:34 (or  ă , minut). 5.   Currency (valoare monetar  ă ) ;   În câmpul de tip currency pot fi introduse valori monetare cu 15 cifre în stânga  punctului zecimal ş i 4 cifre în dreapta. Ocup ă  8 octe ţ i ( bytes) . 6.   AutoNumber (num ă r cu incrementare automat ă )   Într-un câmp cu astfel de num ă r, se insereaz ă  automat numere. Acestea pot fi :     secven  ţ  iale:  cu pasul de cre ş tere egal cu 1. La aceste câmpuri proprietatea  Field Size  este configurat ă  pe valoarea  Long Integer  , iar proprietatea  New Values  este configurat ă  pe  Increment  . Ocup ă   4 octe  ţ  i  (bytes) în memoria calculatorului. Obligatoriu proprietatea  Indexed   trebuie s ă  fie setat ă  pe Yes  (No Duplicates);    aleatoare : se ob ţ ine pe baza unui algoritm de generare a numerelor aleatoare. Proprietatea  Field Size  este configurat ă  pe  Long Integer  . Proprietatea  New Values   pe  Random . Ocup ă  4 octe ţ i în memoria calculatorului;    identificatori de multiplicare : se vor folosi în bazele de date duplicate. Proprietatea  Field Size  este configurat ă  cu valoarea  Replication ID . Observa ţ ii: Într-un tabel poate exista doar un singur câmp cu incrementare automat ă  (AutoNumber). Dac ă  s-a setat proprietatea Replication   ID   dimensiunea câmpului va fi de   16   bytes.   7.   Yes/No (Da/Nu): sunt date logice. Câmpurile de acest tip con ţ in doar valori logice de tipul Yes/No . Ocup ă   1 bit   în memoria calculatorului.  8.   OLE Object (Obiecte OLE). Câmpurile de acest tip pot con ţ ine diferite obiecte  precum: documente Word, foi de calcul Excel, imagini grafice, fi ş iere audio. Ocup ă   pân ă  la 1 gigabyte   în memoria calculatorului.    Access 2007 - Capitolul III. Gestiunea tabelelor Maria BOLDEA, Costin Radu BOLDEA 43 Observa ţ ii: Î n modul de afi ş are foaie de date, se execut ă  un click pe comanda  Insert Object ş i apoi se selecteaz ă  obiectul ce va fi introdus în list ă .   9.   Hyperlink (Hiperleg ă tura) :  va con ţ ine : −   o adres ă  internet (URL); −   o referin ţă  la un document de pe discul fix al utilizatorului; −   o referin ţă  a unui document din re ţ ea. Ocup ă  pân ă  la 64.000 de octe ţ i. Pentru a se introduce date în astfel de câmpuri, se deschide tabelul în modul de afi ş are foaie de date. Prin intermediul comenzii  Insert     Hyperlink   se specific ă  înl ă n ţ uirea necesar  ă , eventual ş i o etichet ă  definit ă  în interiorul fi ş ierului specificat. Înl ă n ţ uirea va fi afi ş at ă  cu caractere albastre putând avea pân ă  la 2048   characters.  Un click pe înl ă n ţ uire, va vizualiza fi ş ierul referen ţ iat. 10.   Attachment  (noutate în 2007): - permite ata ş area de fi ş iere- câmpului respectiv. În modul de afi ş are foaie de date, un astfel de câmp, apare simbolizat cu caracterul @ în oglind ă . Fi ş ierele ata ş ate pot fi: documente Word, liste Excel, documente text, imagini grafice, alte fi ş iere, obiecte create anterior sau se pot crea odat ă  cu descrierea câmpului. 11.    Lookup Wizard   (vr  ă  jitor de c ă utare): câmpul cu acest tip de date poate fi înc ă rcat într-o list ă  de date, creat ă  anterior sau preluând valorile dintr-o coloan ă  a altui tabel care este în leg ă tur  ă  cu el. Dimensiunea câmpului de acest tip este de 4   bytes.   3.4. Propriet ăţ ile câmpurilor (Fields Properties) Fiecare câmp are un num ă r de propriet ăţ i care depind de tipul câmpului. Pentru fiecare câmp sunt alocate propriet ăţ i generale ( General  ) ş i propriet ăţ i de c ă utare (  Lookup ) . 3.4.1. Propriet ăţ ile generale a)    Proprietatea Field Size (dimensiune câmp ) Prin intermediul ei se stabile ş te num ă rul maxim de caractere care pot fi introduse de utilizator într-un câmp de tip text  , num ă r sau num ă r cu incrementare. La câmpurile text, valoarea maxim ă  este de 255 de caractere. La câmpurile de tip num ă r   proprietatea poate fi configurat ă  cu valorile:  Byte, Integer, Long Integer, Simple, Double, Replication ID,  Decimal.  Cele mai utilizate câmpuri numerice sunt  Long Integer    ş i  Double .  Access 2007 - Capitolul III. Gestiunea tabelelor Maria BOLDEA, Costin Radu BOLDEA 44 Dac ă  într-o rela ţ ie de tipul 1-N, câmpul cheie primar  ă  este un num ă r cu incrementare, atunci câmpul cheie extins ă  trebuie s ă  fie de tipul  Long Integer,  deoarece valoarea implicit ă  a propriet ăţ ii pentru câmpurile cu incrementare este  Long Integer  . b)    Proprietatea Format Stabile ş te modul în care vor fi afi ş ate, informa ţ iile introduse în câmp. Nu se refer  ă  la memorarea datei, ci doar la afi ş are. Va fi utilizat ă  la câmpul  Number  . Ş irul de formatare  poate fi un format predefinit sau un format personalizat (definit de utilizator). Formatele  predefinite pot fi selectate dintr-o list ă , aflat ă  în dreapta liniei  Format   (s ă geata cu vârful  jos). ã   În cazul câmpurilor de tip  Number   formatele predefinite sunt: ‐   General Number   - num ă r general, num ă rul va fi afi ş at a ş a cum s-a introdus. (De exemplu 3456,789); ‐   Currency  – monetar. Se utilizeaz ă , separatorul pentru mii; numerele negative sunt delimitate de paranteze. Implicit vor avea 2 zecimale. (De exemplu: 3,456.79 lei); ‐    Euro  - este identic Currency , dar în loc de lei se afi ş eaz ă  semnul € de la Euro. (De exemplu: 3,456.79  €); ‐   Fixed - fix, întotdeauna va fi afi ş at ă  cel pu ţ in o cifr  ă . Implicit are 2 zecimale. (De exemplu: 3456,79); ‐    Standard   – cu separatorul pentru mii ş i cu dou ă  zecimale (De exemplu: 3,456.79); ‐    Percent -  procent. Valoarea este înmul ţ it ă  cu 100 ş i de adaug ă  num ă rului afi ş at semnul procent (%) la dreapta. (De exemplu: 123,00 % ); ‐    Scientific  - cu abcis ă   ş i exponent. (De exemplu: 3,46 E +0,3 adic ă  3,46 * 10 3 =3460 ). ã   Câmpuri de tip dat  ă  calendaristic ă   Formatele predefinite sunt: General Date 19.06.2009 17:34:23 Long Date 19 iunie 2009 Medium Date 19-iun-2009 Short Date 19.06.2009 sau 19/06/2009 Long Time 17:34:23 Medium Time 05:34 Short Time 17:34 ; ã   În cazul câmpurilor de Yes/No  ( tip logic)  formatele predefinite sunt: - True/False  (adevarat/fals) - Yes/No  (da/nu) - On/Off   (cuplat/decuplat)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks