Thomas Jefferson sözleri

Description
The Tree of Liberty letter From Thomas Jefferson to William Smith Paris, November 13, 1787 DEAR SIR, -- I am now to acknoledge the receipt of your favors of October the 4th, 8th, & 26th. In the last you apologise for your letters of introduction to Americans coming here. It is so far from needing apology on your part, that it calls for thanks on mine. I endeavor to show civilities to all the Americans who come here, & will give me opportunities of doing it: and it is a matter of comf

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  The Tree of Liberty letter From Thomas Jefferson to William Smith    Paris, November 13, 1787    D EAR SIR, -- I am now to acknoledge the receipt of your favors of October the 4th, 8th, & 26th. In the last you apologise for your letters of introduction to Americans coming here. It is so far from needing apology on your part, that it calls for thanks on mine. I endeavor to show civilities to all the Americans who come here, & will give me opportunities of doing it: and it is a matter of comfort to know from a good quarter what they are, & how far I may go in my attentions to them. Can you send me Woodmason's bills for the two copying presses for the M. de la Fayette, & the M. de Chastellux? The latter makes one article in a considerable account, of old standing, and which I cannot present for want of this article. -- I do not know whether it is to yourself or Mr. Adams I am to give my thanks for the copy of the new constitution. I beg leave through you to place them where due. It will be yet three weeks  before I shall receive them from America. There are very good articles in it: & very bad. I do not know which preponderate. What we have lately read in the history of Holland, in the chapter on the Stadtholder, would have sufficed to set me against a chief magistrate eligible for a long duration, if I had ever been disposed towards one: & what we have always read of the elections of Polish kings should have forever excluded the idea of one continuable for life. Wonderful is the effect of impudent & persevering lying. The British ministry have so long hired their gazetteers to repeat and model into every form lies about our being in anarchy, that the world has at length believed them, the English nation has believed them, the ministers themselves have come to believe them, & what is more wonderful, we have believed them ourselves. Yet where does this anarchy exist? Where did it ever exist, except in the single instance of Massachusetts? And can history produce an instance of rebellion so honourably conducted? I say nothing of it's motives. They were founded in ignorance, not wickedness. God forbid we should ever be 20 years without such a rebellion. The people cannot be all, & always well informed. The part which is wrong will be discontented in proportion to the importance of the facts they misconceive. If they remain quiet under such misconceptions it is a lethargy, the forerunner of death to the public liberty. We have had 13. states independent 11. years. There has been one rebellion. That comes to one rebellion in a century & a half for each state. What country before ever existed a century & a half without a rebellion? & what country can preserve it's liberties if their rulers are not warned from time to time that their  people preserve the spirit of resistance? Let them take arms. The remedy is to set them right as to facts, pardon & pacify them. What signify a few lives lost in a century or two? The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots & tyrants. It is it's natural manure.  Our Convention has been too much impressed by the insurrection of Massachusetts: and in the spur of the moment they are setting up a kite to keep the hen-yard in order. I hope in God this article will be rectified before the new constitution is accepted. -- You ask me if any thing transpires here on the subject of S. America? Not a word. I know that there are combustible materials there, and that they wait the torch only. But this country  probably will join the extinguishers. -- The want of facts worth communicating to you has occasioned me to give a little loose to dissertation. We must be contented to amuse, when we cannot inform. http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/96oct/obrien/blood.htm   Famous Thomas Jefferson Quote God forbid we should ever be twenty years without such a rebellion. The people cannot be all, and always, well informed. The part which is wrong will be discontented, in proportion to the importance of the facts they misconceive. If they remain quiet under such misconceptions, it is lethargy, the forerunner of death to the public liberty. ... And what country can preserve its liberties, if its rulers are not warned from time to time, that this people preserve the spirit of resistance? Let them take arms. The remedy is to set them right as to the facts, pardon and pacify them. What signify a few lives lost in a century or two? The tree of liberty must be refreshed from time to time, with the blood of patriots and tyrants. It is its natural manure.   by:   Thomas Jefferson (1743-1826), US Founding Father, drafted the Declaration of Independence, 3rd US President   Source:   November 13, 1787, letter to William S. Smith, quoted in Padover's Jefferson On Democracy, ed., 1939 http://books.google.com/books?id=imMmIlv1G7MC&pg=PA268&q=&f=false#v=onepage&q=&f=false   Categories:   Arms, Death, Despotism, God, Guns, Liberty, Militia, Patriotism, President, Rebellion, Resistance,  Tyranny  http://quotes.liberty-tree.ca/quote_blog/Thomas.Jefferson.Quote.EFEC Thomas Jefferson sözleri http://www.bilgesozleri.com/thomas-jefferson-sozleri.html     En az yöneten devlet, en iyi devlettir.    Dürüstlük, bilgelik kitabının ilk konusudur.      Her yaptığını bütün dünya izliyormuş yap.      Geleceğin hayallerini geçmişin tarihinden daha çok seviyorum.      Bize yaşam veren Tanrı, özgürlüğü de verdi.      Başarılarımız yaptığımız kötü hareketlerden daha çok düşman kazandırır.      Akıllılar, zayıf yanlarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler.      Özgürlük ağacı, belirli aralıklarla vatanseverlerin ve vatan hainlerinin kanlarıyla sulanmalıdır.   The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.  November 13, 1787, letter to William S. Smith, quoted in Padover's Jefferson On Democracy, ed., 1939       Hiçbir şey doğru zihinsel yaklaşıma sahip birini amacından saptıramaz. Yanlış yaklaşım içinde olana ise yapılacak bir şey yoktur.      Güç sözkonusu olduğunda, insanlara hiç bir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.      İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.      Bazen insanın kendisini yönetmesine güvenilmemesi gerektiği s öylenir? O zaman insanın başkalarını yönetmesine güvenilebilir mi? Veya insanı yönetmesi için krallar kılığına bürünmüş melekler bulabilir miyiz? Bırakalım bunun cevabını tarih versin.      Yeryüzündeki en büyük veya en küçük bir insana yazarken hiç bir fark gözetmedim.    Toplumsal çıkarlar bütün dinlerin üzerinde anlaştığı (bütün dinlerin hepsi, cinayeti, çalmayı, soygunculuğu ve yalancı şahitliği yasaklar ahlaki kaidelere dayalıdır. Gayriahlaki olan dini dogmalar ile ilgilenmemeliyiz.    Morali yüksek insanın hedefine ulaşmasını hiçbir şey engelleyemez. Bozuk moralli insanlara yardım edecek şey ise, dünyada mevcut değildir.      Komşunun yirmi tane Tanrı var demesi ya da hiç Tanrı yoktur demesi bana bir zarar vermez. Ne benim cebime dokunur ne de bacağımı kırar.      Hürriyet toprağı karış karış zaptedilir. Daima ilerlemek için peyderpey elde ettiklerimizle memnun olmalıyız. Kendi menfaatleri için dahi, insanları ikna etmek  bir hayli zaman alır.      Hiç kimse kalabalığa arkasını dönmeden orkestrayı yönetemez.      Her yurttaş asker olmalı. Yunanda ve Romalılarda böyleydi. Her özgür toplumda da  böyle olmalı.      Her memleketin halkı kendi haklarının hem bekçisi, hem de kendi felaketi için kullanılabilecek yeğane alettir. Şuna iyice inanmışımdır ki, muayyen bir kültür seviyesine sahip halkın elinden başka bir yerde hürriyetimiz tehlikeden masun değildir.      Halkın işine herkes kendi işi gibi bakmalıdır. Bütün amme hizmetlerinin halka öğretilmesi daima en başta gelmelidir.      Halk kütlelerine tahsil ve terbiye veriniz ki, onlar sulh ve nizamı onlar koruyacaktır. Halkı her zaman aydınlatınız ki, seherdeki şeytani ruhlar gibi, beden ve dimağdaki fenalık ve zulüm erisin.   THOMAS JEFFERSON ON CHRISTIANITY & RELIGION  Compiled by Jim Walker Ignorance is preferable to error, and he is less remote from the truth who believes nothing than he who believes what is wrong. -Thomas Jefferson (Notes on Virginia, 1782)   In spite of right-wing Christian attempts to rewrite history to make Jefferson into a Christian, little about his philosophy resembles that of Christianity. Although Jefferson in the Declaration of Independence wrote of the Laws of Nature and of Nature's God, there exists nothing in the Declaration about Christianity. Although Jefferson believed in a Creator, his concept of it resembled that of the god of deism (the term Nature's God used by deists of the time). With his scientific bent, Jefferson sought to organize his thoughts on religion. He rejected the superstitions and mysticism of Christianity and even went so far as to edit the gospels, removing the miracles and mysticism of Jesus (see The Jefferson Bible) leaving only what he deemed the correct moral philosophy of Jesus. Distortions of history occur in the minds of many Christians whenever they see the word God embossed in statue or memorial concrete. For example, those who visit the Jefferson Memorial in Washington will read Jefferson's words engraved: I have sworn upon the altar of God eternal hostility against every from of tyranny over the mind of man. When they see the word God many Christians see this as proof of his Christianity without thinking that God can have many definitions ranging from nature to supernatural. Yet how many of them realize that this passage aimed at attacking the tyranny of the Christian clergy of Philadelphia, or that Jefferson's God was not the personal god of Christianity? Those memorial words came from a letter written to Benjamin Rush in 1800 in response to Rush's warning about the Philadelphia clergy attacking Jefferson (Jefferson was seen as an infidel by his enemies during his election for President). The complete statement reads as follows: The returning good sense of our country threatens abortion to their hopes, & they [the clergy] believe that any portion of power confided to me, will be exerted in opposition to their schemes. And they believe rightly; for I have sworn upon the altar of God, eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man. But this is all they have to fear from me: & enough too in their opinion, & this is the cause of their printing lying pamphlets against me. . . Jefferson aimed at laissez-faire liberalism in the name of individual freedom, He felt that any form of government control, not only of religion, but of individual mercantilism consisted of tyranny. He thought that our civil rights have no dependence on our religious opinions, any more than our opinions in physics or geometry. If anything can clear of the misconceptions of Jeffersonian history, it can come best from the author himself. Although Jefferson had a complex view of religion, too vast for this  presentation, the following quotes provide a glimpse of how Thomas Jefferson viewed the corruptions of Christianity and religion. Millions of innocent men, women and children, since the introduction of Christianity, have been burnt, tortured, fined and imprisoned; yet we have not advanced one inch towards uniformity. -Thomas Jefferson, Notes on Virginia, 1782
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks