จ ดร ปแบบสไลด ด วย (Themes) - PDF

Description
จ ดร ปแบบสไลด ด วย (Themes) Themes (ธ ม) ค อร ปแบบของสไลด ท ออกแบบไว เร ยบร อยแล ว ท งกราฟ ก ส พ น ข อความ โดยจะไปในท ศทาง เด ยวก นหร อกลมกล นก นท งสไลด การจ ดร ปแบบโดยใช Themes จะช วยให การสร างงานน าเสนอท

Please download to get full document.

View again

of 51
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 22 | Pages: 51

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
จ ดร ปแบบสไลด ด วย (Themes) Themes (ธ ม) ค อร ปแบบของสไลด ท ออกแบบไว เร ยบร อยแล ว ท งกราฟ ก ส พ น ข อความ โดยจะไปในท ศทาง เด ยวก นหร อกลมกล นก นท งสไลด การจ ดร ปแบบโดยใช Themes จะช วยให การสร างงานน าเสนอท าได ง ายข น ไม ต อง เส ยเวลาในการจ ดร ปแบบสไลด ท ละหน า เพราะการเล อกร ปแบบของธ มจะเล อกใช ก บสไลด ท ก ๆ หน าท ม อย ในงาน นาเสนอ หร อจะเล อกใช ก บบางหน าได เล อกช ด Theme (ช ดร ปแบบ) คล กแท บ ออกแบบ (Design) คล กป ม ในกรอบ Themes เป ด แกลลอร ช ดร ปแบบ เล อนเมาส พอยเตอร ไปบนร ป Theme แล วด ต วอย างบนสไลด และคล กเล อก Theme ท ต องการใช งาน ต วเล อกเพ มเต มของ Theme คาส ง การเล อก Theme เพ อนาไปใช ก บสไลด บางแผ นหร อท กสไลด เลยได โดยคล กขวาท Theme น น เล อก นำไปใช ก บภำพน งท งหมด (Apply to All Slides) นา Theme ไปใช ก บท ก ๆ สไลด นำไปใช ก บภำพน งท เล อก (Apply to Selected Slides) นา Theme ไปใช เฉพาะสไลด ท เล อก สาหร บคาส งอ น ๆ ในแกลลอร ของ Theme ม ด งน ช ดร ปแบบเพ มเต มบน Microsoft Office Online (More Themes on Microsoft Office Online) เป นการเล อกร ปแบบของธ มเพ มเต มจากเว บไซต ออนไลน ของไมโครซอฟท ออฟฟ ศ เร ยกด ช ดร ปแบบ (Browse for Themes) เป นการเล อกร ปแบบธ มท ม เก บอย แล วภายในเคร อง บ นท กช ดร ปแบบป จจ บ น (Save Current Theme) เป นการบ นท กไฟล ธ มท กาล งใช อย ขณะน น และ อาจม การตกแต งรายละเอ ยดเพ มเต ม โดยเก บเอาไว เพ อนามาใช งานภายหล งได Page 1 เล อก Browse for Themes (เร ยกด ช ดร ปแบบ) การเล อกร ปแบบธ มท ม อย แล วภายในเคร อง เช น อาจสร างร ปแบบของช ด Theme ข นมาเอง (หร อดาวน โหลดมาเก บไว แล ว) สามารถนามาใช งานภายหล งได ด งน บนแท บ ออกแบบ (Design) คล ก ท ล กศรของแกลลอร Theme แล ว คล กเล อก Browse for Themes คล กเล อก Theme ท ต องการ คล ก นำไปใช (Apply) จ ดเก บช ด Theme ในกรณ ท ช ด Theme ช ดใดช ดหน งมาใช งาน แล วม การเปล ยนแปลงแก ไขร ปแบบเพ มเต ม เช น เพ มภาพ เปล ยนส หร อเปล ยนช ดข อความ ก จ ดเก บร ปแบบใหม น ลงเป น Theme ช ดใหม ได 1) บนแท บ ออกแบบ (Design) คล กท ล กศร Theme แล วคล กเล อก บ นท กช ดร ปแบบป จจ บ น (Save Current Theme...) 2) ต งช อช ด Theme 3) คล ก บ นท ก (Save) รายการของ Theme ช ดใหม จะแสดงข นมาในแกลลอร ของ Theme ในกล ม ก าหนดเอง (Custom) โดย อ ตโนม ต หล งจากน นสามารถเร ยกใช งานร ปแบบน ก บงานนาเสนออ นได Page 2 เปล ยนส ช ด Themes ด วย Theme Colors Theme Colors (ส ของช ดร ปแบบ) ค อช ดโครงร างส ขององค ประกอบต าง ๆ จะเป นไปตามท ก าหนดไว ก บช ด Theme ท เราเร ยกใช หากส ช ดท โปรแกรมก าหนดมาให ไม เป นอย างท ต องการ สามารถเปล ยนแปลงส ช ดของธ มใน PowerPoint 2007 โดยเล อกโครงร างส ใหม ได คล กแท บ ออกแบบ คล กป ม ส (Color) เล อนเมาส ไปวางบนช ดส แต ละช ด แล วด ต วอย างออบเจ คบนสไลด คล กเล อกช ดส ท ต องการ หร อ... หร อคล กสร ำงส ของช ดร ปแบบใหม (Create New Theme Colors) ถ าต องการสร างช ดส ใหม สร างช ดส ใหม คล กท คาส ง สร ำงส ของช ดร ปแบบใหม (Create New Theme Colors) จากป ม ส (Colors) คล กเล อกเปล ยนค าส ของส วนประกอบ ต าง ๆ ภายในสไลด ต งช อช ดส คล ก บ นท ก (Save) ช ดส ของ Theme Colors จะม ผลก บออบเจ คต าง ๆ ท นท เช น ร ปวาด, กราฟ, ตาราง ไดอะแกรม (SmartArt), ข อความบน Title, ส พ นหล งสไลด (Background) และอ น ๆ Page 3 เปล ยนร ปแบบฟอนต Theme ด วย Theme Fonts Theme Fonts (แบบอ กษรของช ดร ปแบบ) ค อช ดร ปแบบข อความท ใช แสดงผลองค ประกอบต าง ๆ ภายในสไลด ท งข อความห วเร อง, ข อความย อย และข อความท วไปท สร างเป นช ดเอาไว แล ว สามารถเปล ยนร ปแบบฟอนต ของช ด Theme ได เช นเด ยวก น โดยเล อกร ปแบบฟอนต ท ม อย หร อสร างช ดฟอนต ช ดใหม ข นมาใช เองได คล กแท บ ออกแบบ (Design) คล กป ม แบบอ กษร (Fonts) เล อนเมาส ไปวางบนช ดต วอ กษรแต ละ ช ดแล วด ต วอย างออบเจ คบนสไลด คล กเล อกช ดต วอ กษรท ต องการ คล กเพ อสร างร ปแบบฟอนต ใหม สร างช ดฟอนต ภาษาไทย ร ปแบบฟอนต ท โปรแกรมม ให เล อกส วนใหญ จะเป นฟอนต ภาษาอ งกฤษ หากต องการสร างช ดฟอนต ภาษาไทยเพ อใช ก บงานน าเสนอภาษาไทย ท าได โดยคล กเล อกค าส ง สร ำงแบบอ กษรของช ดร ปแบบใหม (Create New Theme Fonts ) เล อกฟอนต ไทยท ลงท ายด วย New หร อ UPC เล อกฟอนต ภาษาอ งกฤษ ด ต วอย างฟอนต ภาษาอ งกฤษ เล อกฟอนต ภาษาไทย ด ต วอย างฟอนต ภาษาไทย ต งช อร ปแบบฟอนต ใหม Page 4 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance Level (update 20 July 2012) เปล ยนร ปแบบเอฟเฟ คต Theme ด วย Theme Effects Theme Effects (ล กษณะพ เศษของช ดร ปแบบ) เป นกล มล กษณะของลวดลายเส นและการใส เอฟเฟ คต ต าง ๆ ท ง ช ดให ก บไฟล พร เซนเทช น โดยจะม ผลก บออบเจ คต าง ๆ บนสไลด เช น ร ปวาด, เส น, กราฟ, ตาราง และ ไดอะแกรม ให ม ส ส นท สวยงาม ม ม ต เช น ให ไล เฉดส ทาให น นข น ทาให ย บลง หร อเร องแสงท ขอบภาพ เล อกได ด งน คล กแท บ ออกแบบ (Design) คล กป ม ล กษณะพ เศษ (Effect) เล อนเมาส ไปวางบน Effect แต ละแบบ แล ว ด ต วอย างออบเจ คบนสไลด คล กเล อกแบบ Effect ท ต องการ เล อกส พ น หล งสไลด (Background Styles) ส พ นหล งของสไลด โดยปกต จะแสดงตามช ดร ปแบบของ Theme ท เล อกใช แต สามารถกาหนดล กษณะของ ส พ นหล งใหม เองได คล กแท บ ออกแบบ (Design) คล กป ม ล กษณะพ นหล ง (Background Styles) คล กเล อกส พ นแบบท ต องการ หร อ... หร อคล กเพ อเล อก ร ปแบบส พ นเอง ส พ นของสไลด จะเปล ยนไปตาม ร ปแบบท เล อก Page 5 กาหนดร ปแบบส พ นใหม จากห วข อท แล วในข นตอนท 3 หากเล อกคาส ง จ ดร ปแบบพ นหล ง (Format Background) ก สามารถ ออกแบบและจ ดร ปแบบให ก บส พ นของสไลด ได หลากหลายมากข น คล ก เต ม (Fill) คล ก เล อกล กษณะส พ น คล ก เล อกชน ด กำรไล ส คล ก เล อกส จาก ร ปแบบสาเร จร ป คล กเล อกส ท ต องการ ล กษณะของส พ นในข นตอนท 2 ม ด งน ส เต มแบบท บ (Solid Fill) เล อกส พ นแบบส เด ยว ส เต มไล ระด บ (Gradient fill) เล อกส พ นแบบไล เฉดส เต มร ปภำพและพ นผ ว (Picture or texture fill) เล อกร ปภาพหร อลวดลายมาทาพ นหล ง ซ อนกรำฟ กพ นหล ง (Hide background graphics) คล กเล อกถ าต องการให ซ อนกราฟ กท มาก บเทม เพลตหร อช ดธ มในช อง Type ของข นตอนท 5 โดยเล อกชน ดของการไล ส และท ศทางการไล ส ได ด งน แนว (Linear) ไล ส เป นแนวต งหร อแนวนอน หร อไล จากม มต าง ๆ ร ศม (Radial) ไล ส เป นร ศม วงกลมจากม มต าง ๆ ส เหล ยม (Rectangular) ไล ส เป นล กษณะส เหล ยม เส นทาง (Path) ไล ส เป นเส นทางจากก งกลาง แรเงาจากช อเร อง (Shade from title) ไล ส แบบแรเงาจากช อเร องไล ลงมา ใส ลวดลายบนพ นหล งสไลด อ กว ธ หน งของการใช ค าส งจ ดร ปแบบพ นหล ง ค อ คล กขวาในท ว าง ๆ บนแผ นสไลด แล วเล อกค าส ง จ ดร ปแบบพ นหล ง (Format Background) คล ก เต ม (Fill) กำรเต มร ปภำพหร อพ นผ ว (Picture or texture fill) คล กป ม พ นผ ว (Texture) แล วเล อกลวดลำย คล กป ม (Close) Page 6 เล อกร ปภาพมาทาพ นสไลด หากต องการให สไลด สะด ดตา หร อใส ร ปภาพท เก ยวข องก บองค กรและส นค า ก อาจน าไฟล ร ปมาท าเป นพ น ฉากหล งของสไลด ได โดยคล กเมาส ขวาบนพ นสไลด ว าง ๆ แล วเล อกค าส ง จ ดร ปแบบพ นหล ง (Format Background) และทาตามข นตอนด านล าง คล ก เต ม (Fill) กำรเต มร ปภำพหร อพ นผ ว (Picture or texture fill) คล กป ม (File) เล อกภำพท ต องกำร คล กป ม แทรก (Insert) คล กป ม (Close) เพ อนาไปใช ก บสไลด ท เล อกไว หร อ คล ก (Apply to All) เพ อนาไปใช ก บท กสไลด ซ อนภาพบนพ นหล งสไลด (Slide Background) ร ปภาพหร อกราฟ กท แสดงบนพ นหล งสไลด จะมาจากช ดร ปแบบของ Theme ท เล อกใช หากไม ต องการให แสดงก สามารถซ อนกราฟ กไว ก อนได คล กแท บ ออกแบบ (Design) คล กเล อก (Hide Background Graphics) เพ อให ซ อน คล กเคร องหมำยถ กออก เพ อยกเล กการซ อน Page 7 สร างงานนาเสนอแบบอ ลบ มร ปภาพ (Photo Album) โปรแกรม PowerPoint ม คาส งช วยในการนาร ปภาพหลาย ๆ ร ป มาจ ดทาเป นอ ลบ ม เพ ยงแต เล อกร ปและก าหนด รายละเอ ยดต าง ๆ จากน นโปรแกรมจะสร างสไลด ท ม ร ปเหล าน นให พร อมจ ดวางและตกแต งกรอบร ปอย างสวยงามด วย ล กษณะพ เศษ หล งจากน นเราจะส งอ ลบ มร ปแนบไปก บข อความอ เมล ได หร อนาไปเผยแพร บนเว บไซต ได ตามต องการ บนแท บ แทรก (Insert) คล กป ม อ ลบ มร ป (Photo Album) แล วคล ก สร ำงอ ลบ มร ป (New Photo Album ) คล กป ม แฟ ม/ด สก (File/Disk) เพ อเล อกร ปภาพ เป ดไปย งโฟลเดอร ท เก บร ปภาพ เล อกร ปภาพท จะนามาท า อ ลบ มภาพ (กดค ย Ctrl ช วย เล อกหลาย ๆ ภาพได ) คล ก แทรก (Insert) สร างข อความ Text Box คาอธ บายใต ภาพ ปร บภาพเป น ภาพขาว/ดา เล อกจานวนภาพ ใน 1 สไลด และ ร ปแบบกรอบภาพ กาหนดรายละเอ ยด การแสดงอ ลบ มภาพ รายการไฟล ร ปภาพท เล อกมา คล กช อไฟล แล วด ต วอย าง ปร บเพ ม/ลดความคมช ดของภาพ ปร บเพ ม/ลดความสว างของภาพ หม นภาพกล บ ด ต วอย างการจ ดวาง และขอบภาพ คล ก เร ยกด (Browse) ไปเล อกช ดร ปแบบสไลด Page 8 คล ก เล อกช ดธ ม คล ก เล อก (Select) อ ลบ มร ปภาพ ท สร างข นตาม แบบท เล อก แก ไขอ ลบ มภาพ บนแท บ แทรก (Insert) คล กป ม อ ลบ มร ป (Photo Album) แล วคล ก แก ไขอ ลบ มร ป (Edit Photo Album) คล กเล อกภาพท จะแก ไข คล กไปเล อกภาพ เพ มเต ม คล กย ายตาแหน งภาพ ท เล อกข นหร อลงได ปร บแสง/ส ยกเล กภาพออกจากอ ลบ ม เปล ยนจานวนภาพต อ 1 สไลด และกรอบภาพ Page 9 สร างสไลด ม ลต ม เด ย เน อหาภายในสไลด นอกจากจะม ข อความและร ปภาพแล ว หากต องการน าเสนอสไลด ท สมบ รณ แบบมากย งข น เช น งานน าเสนอท ต องการน าไปแสดงโชว อ ตโนม ต ในงานบร ษ ท เป ดต วส นค า หร องานแต งงาน อาจจะน าเส ยงหร อ ภาพเคล อนไหวประเภทว ด โอ หร อ Flash Movies เข ามาใส เพ มได ซ งจะท าให งานน าเสนอน นม ข อม ลครบท งภาพและ เส ยงทาให ด ต นตาต นใจมากย งข น การใส เส ยงในสไลด เส ยงท นามาใส ในสไลด อาจอย ในร ปของไฟล เส ยงดนตร เพลง เส ยงท บ นท กไว เอง หร อจะใช ดนตร จากแผ น ซ ด เพลงมาใส ในสไลด ก ได เม อน ามาใส ในสไลด จะเห นเป นร ปล าโพง ซ งสามารถจะก าหนดให เล นเม อเร มฉาย สไลด หร อเม อคล กเมาส ขณะฉายสไลด ก ได ประเภทของไฟล เส ยงท สามารถนามาใช ก บงานนาเสนอได ม ด งน.wav (Windows audio file).wma (Windows Media Audio file).mp3 (Mpeg Layer 3 audio file).aiff (Audio Interchange File Format audio file).au ((unix) audio file).midi (Musical Instrument Digital Interface) แทรกไฟล เส ยง เล อกไฟล เส ยงประเภทต าง ๆ ท เก บไว ภายในเคร อง นามาใช งานบนสไลด อย ในสไลด แผ นท จะใส เส ยง คล กป ม เส ยง (Sound) บนแท บ แทรก (Insert) คล กเล อก เส ยงจำกแฟ ม... (Sound from File ) เล อกไฟล เส ยง ให เล นเส ยงเม อคล ก คล กเล อกให เล นเส ยงอ ตโ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks