The World Bank and Ukraine Results of Cooperation. Світовий банк та Україна Результати співпраці - PDF

Description
The World Bank and Ukraine Results of Cooperation Світовий банк та Україна Результати співпраці The World Bank and Ukraine The World Bank has been a major development partner of Ukraine for over two decades.

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 33 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
The World Bank and Ukraine Results of Cooperation Світовий банк та Україна Результати співпраці The World Bank and Ukraine The World Bank has been a major development partner of Ukraine for over two decades. It has helped improve people s lives in Ukraine by supporting over 70 projects and programs totaling about US$12 billion, and by sharing its global knowledge and experience. Projects financed by the World Bank in Ukraine have created jobs, provided roads, water and energy, improved businesses access to credit, transferred skills and technological know-how, promoted employment in the private sector, protected the incomes of the poor and helped Ukraine to manage its natural resources in an environmentally sustainable way. In particular, since 2014 the World Bank has provided substantial assistance to help the people of Ukraine overcome the crisis and to improve the basic public services that directly benefit ordinary people: services such as water, sanitation, heating, power, roads and health care. Світовий банк та Україна Світовий банк є одним з основних партнерів України у сфері розвитку протягом понад двох десятиліть. Він допоміг поліпшити життя людей в Україні, підтримавши більше 70 проектів і програм на загальну суму близько $ 12 млрд, а також надаючи свої глобальні знання та досвід. Проекти, що фінансуються Світовим банком в Україні, сприяють створенню робочих місць, покращенню доріг, забезпеченню постачання води та електроенергії, доступу підприємств до кредитування, передачі фахових знань і навичок та нових технологій, сприяють зайнятості в приватному секторі, захисту доходів сімей з невеликими статками і допомагають Україні управляти власними природними ресурсами на екологічно стійкій основі. Зокрема, з 2014 року Світовий банк надав суттєву допомогу народу України у подоланні кризи і поліпшенні основних державних послуг, які безпосередньо приносять користь для звичайних людей: комунальні послуги, такі як водопостачання, водовідведення, опалення, електропостачання, автодороги й охорона здоров я. 2 3 Responding to the crisis since 2014 With support from the World Bank Comprehensive structural reforms formulated and in implementation Significant fiscal consolidation achieved A flexible exchange rate introduced Deposit Guarantee Fund s financial, operational and regulatory capacity strengthened Bank supervision practices harmonized with the EU norms Recapitalization and restructuring programs implemented in the largest domestic banks New anti-corruption legislation in place Inefficient and inequitable utility subsidies being reformed Assistance to the poor better targeted Transfer pricing legislation and practices improved in line with the OECD Guidelines for purposes of reducing tax avoidance Regulatory framework strengthened and costs of doing business reduced - Ukraine moved to the Top-100 in the Doing Business ranking. edata Portal for tracking public funds online launched by the Ministry of Finance ProZorro e-procurement system covers about 90% of all procurement processes Відповідь на кризу З 2014 року за підтримки світового банку Комплексні структурні реформи сформульовані й знаходяться на стадії реалізації Досягнута значна фінансова консолідація Впроваджено гнучкий обмінний курс Зміцнено фінансовий, операційний та регулятивний потенціал Фонду гарантування банківських вкладів Практики банківського нагляду приведені у відповідність з нормами ЄС Програми рекапіталізації та реструктуризації впроваджуються у найбільших вітчизняних банках Прийняте нове законодавство з боротьби з корупцією Проводиться реформування системи комунальних субсидій Допомога бідним стала більш цілеспрямованою Законодавство і практика трансфертного ціноутворення покращені відповідно до норм ОЕСР з метою зменшення ухилення від сплати податків Зміцнена нормативно-правова база і знижуються витрати на ведення бізнесу - Україна просунулася у Топ-100 рейтингу Умов ведення бізнесу. Міністерство фінансів запустило портал edata для відстеження використання державних коштів через мережу Інтернет Система електронних закупівель ProZorro охоплює близько 90% всіх процесів державних закупівель 4 5 COOPERATION HIGHLIGHTS ОСНОВНІ ЕТАПИ СПІВПРАЦІ Building the public sector The State Securities and Stock Market Commission created National accounting standards for public sector fully developed and approved Fully functional, automated Treasury system designed and implemented Розбудова державного сектора Було створено Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку Розроблено і схвалено в повному обсязі Національні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора Розроблено і впроваджено повністю функціональну автоматизовану систему Державного казначейства 6 7 Promoting international trade Ukraine joined WTO in 2008 Eliminating poverty 750 territorial centers created, extending social services to 547,000 elderly and disabled people Time to process applications for social assistance reduced by three hours 8 Сприяння міжнародній торгівлі У 2008 році Україна стала членом СОТ Боротьба з бідністю Створено 750 територіальних центрів, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та інвалідам Час опрацювання однієї заяви про надання соціальної допомоги було скорочено на 3 години 9 Supporting communities 373 Schools and Kindergartens rehabilitated so over 120,000 children can now study more effectively 59 Community Cultural Centers rehabilitated 47 Health Posts rehabilitated 10 Надання підтримки місцевим громадам Відремонтовано 373 школи та дитячі садки, і зараз у них можуть більш ефективно навчатися більше дітей Оновлено 59 культурних центрів місцевих громад Відновлено 47 пунктів медичної допомоги 11 Повернення землі людям Було видано понад 4 мільйони державних актів на право власності на земельну ділянку Було створено Центр державного земельного кадастру Загальна площа земельних ділянок приватних і присадибних сільських господарств збільшилася на гектарів Giving land back to the people Over 4 million state land deeds for land parcels issued The State Land Cadaster established The total area used by private and household farmers increased by 240,000 hectares 12 13 Supporting equal access to quality education Independent testing system introduced Забезпечення рівного доступу до якісної освіти Запроваджено систему незалежного оцінювання знань 14 15 Improving Municipal Services Regular water supply provided for the first time to the citizens of Lviv About 4 million people in 14 cities have benefited from improved quality of services, reliable water and sanitation systems Поліпшення комунальних послуг Мешканці Львова вперше одержали регулярне водопостачання Близько 4 мільйонів осіб у 14 містах отримали переваги від поліпшення якості обслуговування, надійної системи водопостачання та водовідведення 16 17 Increasing reliability of energy supply The output of the Dnipro Hydropower Cascade increased by the equivalent of a major hydropower plant Підвищення надійності постачання електроенергії 18 Потужність гідроелектростанцій Дніпровського каскаду і обсяг виробленої ними електроенергії збільшилися настільки, що це дорівнює будівництву нової великої гідроелектростанції 19 Preserving the environment Kyoto agenda adopted The Carpathians Biosphere Reserve expanded by 24,000 hectares Transparency in the forest sector increased. Охорона навколишнього середовища В Україні прийнято принципи Кіотського протоколу Карпатський біосферний заповідник було збільшено на гектарів Збільшилася прозорість у галузі лісового господарства 20 21 Підкорення космосу Підприємство Морський старт (Sea Launch) провело 33 успішні запуски супутників, що підвищило космічний потенціал України Connecting to Space Sea Launch conducted 33 successful satellite launches enhancing Ukraine s Space potential 22 23 The World Bank Country Office in Ukraine 1, Dniprovsky Uzviz Kyiv, 01010, Ukraine Tel.: (380 44) Fax: (380 44) Представництво Світового банку в Україні Дніпровський узвіз, 1 Київ 01010, Україна Тел.: (380 44) Факс: (380 44)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks