الانتقال العنيف من الاسرة الخامسة إلى السادسة the violence Transmission of fifth to sixth dynasty

Description
الانتقال العنيف من الاسرة الخامسة إلى السادسة the violence Transmission of fifth to sixth dynasty

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Theology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
   قتنلايعامرسام خااسد ا  دعإيحمدل ال بأل سقراتل – ك     !   – ما  "   #  ل Kmforever141@yahoo.com $ إ % ا    &  ت  '(  م )*+,  سما  -  ل .  لإ  +  اسل  / 012*3 4  بو  5   67 و  #8  ل 9    : ا  ;$ أ <    #  ل =    '2 ل >*  ت 9 ?    +   @  لموك A  ل 12*    #  ل @  ت  B  س  ') دك  C#  ل 6 ادل  #  م  *    D   ) دع  E+ أ F اتح    /.  لإ G H I م 6J    K وتل ا  4  م  2L  ك M&  ت  '   N*  ل م <    #  ل =    '2.  لإ O يت    /MP2$ اك =    '2 عنب (   Q *B  ك  ,   9     R Q<    #  لمدع S ام OT دل  2MP2 /<  ل U% ا  &  ت  '(    &    *V  بة  #    +WX أ @"    2<    #  ل ت  /S ابو  :OM  كا  5  م  2 م  2 P   :<    #  ل ت  /@  ت  &R أ  2    Y  رول <    #  ل O=    '2$ إ  2$ اك > ا  PM  كا  5  م U ا  #  لل O1*    /Z م  2 و  PL  قوم % ا  " ر  *[&  ل     4  ك  2\ رم % ا  &  ت  '   N*  ل <    #  ل O يت  /M  ك TAP ة  E+,   7*?/ 4  س  ?'.  ع ] اسب 6^  ح    B  ل 1 و  +2%2 ات  'TAP   E+,  ا  4  ح  /2% و  : ول .  لإ  ?  ك % ا    &  ت  '   _N*  ل ي  0  د  B  ل  *  ك A   $ وت    ' ام $ أ )*+,  سما  -  ل  4  ت  /S و  #  ب <    #  ل 6=    '2 #  ك $ أ  *  برو  /X د  &/`-    #  ل .  س Z  ل  aR> وم )*+,   b&  ع @#aR)9 *I ا  B  م cde _ دق  2 M&  ت    '   N*  ل .  لإ <    #  ل 6 يت  / #  ك  2 *  ك A   $ ام  *P *a' و $ أ  f *    8  تل  #' إ g د  R.  ع    a  م  #  مت  #/X دلاب  a    #  ل 6h د  &#  ل i    &'@  ت  + دق .  لإ    4"2j=+C#  ل )*+k  ل ) دد  l  ل f c me 6 &0i"2 ز  /S وبإ Iput i  ب <    #  ل =      '2 مت  / cne 6 تل  2i?:2Zf بمصميعا ،ىا   !" مصميعاىا  #$ مصميعاىا    P2 f *    5/.  لإ =      '2 ت  /2 B  ب  26%2,   .  عل وتل coe _> ا    P2 أر  *; أ % و  &   $ أ <    #  ل ت    /$ اكب <    #  ل =    '2 م @  ت  "2j a    #  ل i5  س  5+ cpe 6$ أ  2S وبإ i' اك i; أ <    #  ل ت  / cqe 6    #  ك @' أ F2 ز  / م    P دب )*  م r  ب s*; أ 1 )  قباس   عجرم  !"#  ا $"  م  %"&' (*1. 2  + ر , ا -/ ر 0  ب      ب 2 356/ 789 :6  جر   ; ر <  م  =>?  ا   ; ?  ا A ?75B0/ ((1CD* EC. F () GhaH I. aJ LMchoNOoJ P. The British Museum Dictionary of Ancient Egyptian  1CCE p.QD. 4 () KaJaHatM.L Conspiracies  p.14Q.R GeMpeN S “ KTJMUOmutter  ”  MJ  L Ä  .F VerNMJ 1CQ* p.EFQ. E () Peter WaJoOM MJ  BACE  .F XuOtraNMa 1CC p.EY. R GeMpeN. S. Untersuchungen zu den ägyptischen Königinnen der Frhzeit und das  A!ten "eich  Zam[urU 1CYQ p.C.   RXNaJ. V. \Noy  A companion to Ancient Egypt   ]oN.1 *1* p.DD . D () ^oyotte.W “ XpropoO e Na pareJte femMJMJe u roM _`tM (]Me yJaOtMe) ”  MJ  BIFAO. EY 1CEQ p.C4.  _    .  عد  /Z و  ; ff c  e د  &  ت  2  ' ا  P> وت  I Z.   Gtocb   4' أ  i' اكب <    #  ل يس  + إ A  ل  aRMB  ق  4  ع 6=    '2U إ  2J:AP ا  &  تع t    a  مأ T*  س  ?/ ة  Bu*  بت    / 0v#"M#I ع  *0)*+,    &  باسل @  ل i  ح  /   @    3 cwe _ ا  #  ك $ أ v  باتتل ب <    #  ل =      '2 ت  /2 ك  C  مم v  ق  2 *    +     ?3 و  #  ل ن A  ل ومد  ;6 ن  a    #  ل $ إ  2$ اك  2*      B+ ام vx   <    #  ل دع  2 fb  تح  #  إ  f *;y  نم > وم  *;y  z   { 4' أو  ' اك $2*B  ت 6 ن  B[  ت  8  م A4  ل  2bB  سل iV&+ أ  P| ا  #+ أا  Y!   )*: ا  #  ل )*;r  ت    #  ل  26 ا 9 x  أ    #  ب vx   6f*  ام  fb  تح  #  إب )*+,    +  اسل AP2 م @  ح    "*   $ وتر c}e _ ةل  , ا    0 P  و  5  ل  2 ك  C/X دع \ ا  V&'  ب <    #  ل =    '26 يت  /2 &0Ml+~  بلو  E  سمت    / 4/ امد  ;i  ح  /> و  #  ل  0 كام  ,    *D  ك  ,   9 R و  K2 ي  06   P*  با    &  م Ma5  ب | يم  *-?  لاب 6j  زتع t    2.    0M    B+•% ا  D#  ل |  ر  j ول f6f يس  R f2 f ي  #" اك  *  ك A   { 0 س  R€‚ƒ 0 @/*    +„ ة  /   A  ل f ن $   %& ي  '    (& )*    %+    ,$-  يس . ن $   %& ي  '    (/ 01  م  2  ت 3 %+    ,$4  ين  56-  تي  *71  يس 75  ا -  ن  (8& ي  '    ( ا & ر  01  م  75  ا  -  ن  (8 يم 9% نا  :; ي  <  م =  ت >!? رع  0-@  سا  A)B$C*    %   =  ت >!D)(2  ت 3 <  ا  A)B$D  ي    )  ن =  ت >!D)(+>)  ا f_____ c …e _ 7 () AP أ  *  ل  #  بر $ و  a   (9  و  B&  مع ^R ا  B  ل U إ $ اك <    #  ل ت    /F2 ز  / م i  و  ;MB  ق T  و  :N*  ل MB  ق  2@"    2j م 6S وبإ ^    R@' إم b    [  ل $ أ  4"2 زت MB  ق S وبإ „ ي  /†  ل $ إ  Q   <    #  ل س  + إ  aRn…9 ماع  b  س  R6 نرو  / 2oo9 ماع  9 &B‡6$ وت  ' ا  #  ل  0   K*  ت  0 إ $ أ i     و  ; P*#  عع ) ا  02 س  + إ dˆ6S  و  + لاتلا  B0$ اك  P*#  ع  0L[  تم  4  ع <    #  ل ت  / م *&  م pˆ_9 ا 9 ماع   ا    #  بر  Q$ و  a  أ  *  ل (9  و  B&  م  0 لا  Rg2 د  RM  كا  5  مع |‰  تعإ <    #  ل =    '26N*  ل M    ?0<    #  ل ت    /<  ل Uv#l  ل M#I ع  *0)*+,   _ ة  &  باسل <  ل A  ل  2 م b    [  ل $ أ    &  ت  ' 4' أ i  ب <    #  ل > ا    P2 _ يس  + إ $ اأر  #4  ح  "*   „^R ا  B  ل Q   ا  4' إ  „ #  بر i' اك 9 تب  R, ا  B  ك X ا  aR6 اتلدل تس  '2 0<  ل U.  عم %2 ا  R ق و Ml    BI$ أ @?5  تسم ~  ب $ وت  #  ل تل  4    l+ ت  / 0@  م  *P   تل  2@/*B  تع 9 دل  2)     و  B    #  ل 6) زإبر b    */ أ  06 اتلدل v"  ر  0   <  ل U B  ع c زل ) را  xR „J  لا  : *[  مة  #  د  &  ل 6 ا  P را  Yy2Šn}d6e$ إ  2J: ا  &  تعإ Ml    BI$‹0^R ا  B  ل J"*   @' أ M    0   <  ل U9 ب  *&/.  لإ MP أ 6 اتلدل =  ل  2$,<    #  ل ت  /b  ست Z.  لإ MP أتلدل  #  ك  *  ك U6Ml    BI تس  2^R ا  B  ل  0   <  ل U.  لإ $ أباتك $ وتم X    *P(   i' اك  0 ا  4'_T د  4  ع  Q   ن  E  ا $ أ  „ و  ; KhuMt II i' اك   "2 زل .  ل  2,   X أ  2<    #  ل \ راك  *+2A  ل .  لو  /N*  ل دب   <    #  ل 6 يت  /@/*B  تع  2~  ب  Œ     و  &  ل  #Œ ا  &  ك ) را  &+9 B[  ت  8  م 6N*  ل  #  ك  j2 ا  l/ ع T*  ك U   Š و  [' ا  B  ك  ?3 وم <  ل U6*     [  ل <  ل A  ل  2   \  زل @  بب  2@&    &I B  ب 6%2,   A4  ل  2$ ات    +   \ راك  *+2   4a  ب \ ر .  ع 1‰; م bPU@  لإ 6T وبأ .  ع  21‰; م bPU@  لإ T   و  ; أ 6 ي  B  ب  a  ل  2 ?  ك  B  ب i    3J" رأ @',$ اكب S وبأ i  ب   <    #  ل =    '2 تل i    &' ةع  *I a  حل .  لإ @  بأع 6 ا  4  بأز  #  ل  2 م M    : ا  ?  تل     Y وتل  2 a#   \   و  "*  ل „.  لإ  Q Peter WaJoOM MJ  BACE  .F XuOtraNMa 1CC p.EY _) رو  : QS وبإ v  م  B  ب %2,   cMaImQnp6eŠqq_  Q dMrth aJ uJJ Teti #yr$ Cem .  pN. EE _ د  B  ع  Q زل ا ,?  ا   g :6>7-/ ر <  م  +?  ا   ij k  ا l FQ1   FQ. ((  ا ,?  ا g :6>7-/ ر <  م  +?  ا ij k  ا l >/ 789 FQ1. Q )   + ر   , ا -/ n  م "  ب    ا   89 :6  جر   ; ر <  م  ">7'  ا q   اج  s>? ">w (1CYF EC. C () KaJaHatM.L Conspiracies  pp.1ER F.  FD<GHIJK م  L ر  )  قم -    MD@A02  ق $=  تم 1; A*NO    @  ا -  يس .4  ين  -    تي  * FPQL R   <  ا  S  ا 75  ا T ر  0=  ن UV ام  O6 (O  م   !8 رصقا    W%X81    Y  قتنا Z رعا  @   [-  تي  * نم JK  ول @' أ i' اك > ا  P  ز  R أ  0 *[&  ل  a    #  ل 7*  ت  /.  ع |‰  تع <    #  ل ت    /6N*  ل 9 : ا  ; م  4  ك 6\ ر <  ل U2@',*& Ž/ { م    4  ك L  م M#  ح  0b&  ل  و  B  ح  #  ل f م   @  لإ  f اتب 6L  م  #  بر  2$ اك bB  سل    0@    #R<  ل U•b&  ل @' أ  #  تع  4  ع  0@  تلو  /N*  ل cdde 6A4  ل  2g د  R\    *: ي     ;    *    V;   ب   ز    R,   b { R{ ا  : Q e اتب  Q\ ر  c% ا  &  ت  '   N*  ل .  لإيت  / cdme 6> ا  P2) دعل أ  P  و  I2.  ع „<  ل U  *P ا  z  م % ا    &  ت  '(   „L  ل dM# ‘ R{ Q   <    #  ل ت  /b&  ل   b  تح    + 2 ا  /’“”Q”—˜™”ƒ cdne „ 1* () I[M p.14C. 11 ) x/ z  ا 0/ ر <  م  s/ ر   {  م  n  م "  ب  76|  م  (4FE. 12 ر   , ام  6|  م  :  ج / رم  n  س     م  z/ 76|  م  :6  جر   ; }  ر ~/ ر <  م  •60j ام 759 !"  س  . ?75"A ((   €  n      ب 7  م  :80  م  1   + ر   , ا -/ 1CC* Q. 1F () ^oyotte.W MJ  BIFAO. EY  ,  1CEQ p.CF.R dMrth aJ uJJ Teti #yr$ Cem .  p.C pN. EE.R oeMcbe.Z “ _etM ”  MJ  L Ä  .D 1CQD p.4EY.  د  &  ل M# { R{<    #  ل ت  /b&  ل b  تح  + 2 ا  /’“”Q”—˜ ™”ƒ cdoe _ A  ل  2 P f ي ZA  ل     K ر  ,   Q ي  K*    Qš د  4   Z6fTAP2) را  It    ?-  ل ا 9 #Œ    *4z/) و  &  ب  0S اق  2 أ 6M  كا  5#  ل تل  2$ اكب ($ أ M  مات $ وع  *?  ل 6 ا    4  م  2@  ت  + ا  + م %‰;6@Œ ا  #+ أ 9 #Œ  د  0 *4z   Gehetep b  تح  +  P f  A  ل  0 f___ أد  4   ZS    *  ت  06S ابو  [  ل <    #  لا  0S اح  #  مأ %2,   =+C  م  Q)*+,    ' ا  D  ل .  ع  Q)*5  ع M      B+•% ا  D#  ل $ اك M#  ح  +   b  تح  + fb  إ \ ر  f’“” ƒ›Qœ P A  ل د  4   b  ق \ ر 6f ح  '21*    '$ أ % ا    &  ت  '(  م )*+,   احل )*5  ع .  لإ  ' ا  D  ل )*5  ع i4"    2 K رامم 6 ة  B    ‡ تل i' اكل وم  Œ ال b/ وحمأم )*+,   احل 6)*5  ع A4  ل  2X اق S اح  #  مأ .  لإ M&' #: ال .  لإ i5  ل    06% ا  #5  ل A-/    2 +   ’“”   ž6 ق  2M#  ت  + أ Z   9 x  أ ) دع S    *  م  0S اق  2 أ 6S ابو  [  ل .  ع  2M      B+% ا  D#  ل | ا  Y أ )*  ت  0h وس  a4  ل cdpe _ m|‰  ت  +(   Q.  ع )*B&  م  *    j ول i;y b  ت  R 2„   ي  R إ     &  حتل  2 0   x  ق    4"  وم <    #  ل ت  / *    Da  لم M  كا    5#  ل ع @Œ‰  تعإ 6N*  ل  &0   B/ ل <  ل U م %‰;`  ح  06@  ت  ' ا  B"9 x  أ  2 م `  ح  0 ة  ' ا    B"@?    +<    #  ل 6=      '2> ا  40$    *B  ق    0 ' ا  B"=    '2 ' د  #/S امو  #  بنع  a5#  ل ق 6*z  ل  #P2$ ا  #  ت .  لإ i;y b  ت  R6 ي  #    R6 ي  R إ  2 #P2$    *    j26$    *: اتم ^    Ri  ت    BY أ S ا  +  ردل  &  باسل و  "2     Y  م |  ر  j ول ي  06 ة  #: ال  R    2 *[#  لل  *;!    26 اتلدل $ ا  a0i;y b  ت  R 0b[  م b  ق  *  م  *[  م 6 ال  R إ  2% و  E  سمعتلدل cdqe _i0‰  ل  2 *z  ل $ أ ‰  كر  j ول  & {0{6T*B  قق  2i[[;Z.  لإ    a  لام 6  د  " *B&0i;y b  ت  R V  عأ Z    *  م  , عد b' f 2 اكو  RŸ›  “žM#R2 f   +   62 دإ A  ل  2L:W 2Z باك  f<    #  ل  *B  ك  ,   9     +A  ل م @B    :6f #  ب  *B  قي  R إ  V  عأ Z   .  لإ i  ب  f<    #  ل تل م 6S2  إ  f@B    :(21*    '    #    *l  ل يتل م  4    " أ  &0i;y b  ت  R R إ  26   P رو  B  ق  #  بر  2 4/ ا    R9 x  أ  a  ل  _ ا    #P    *B  ق    [[;.  لإ | ا    x  عأم    Œ ال 6 ة  a  لا    #  ل  P2% و  &  م $ أ $ و  a    ا  &  ل  *  م r  بم <    #  ل ت    / cdwe _ ة  [-I2   a  لا    #  ل د  l  ل > و  a5  م  4    06 ا 9 x  أ  *D  ك { 2% د  l  ل 6 ا    #4  لو  R ا  #  ك  2 *  ك A  وتكدل  /  وق $ أ  f P  و  5  ل م M  حتس  #  ل $ أد  4/.  لإ S اموم |  و  + و  B  ست  '   .  لإ <    #  ل =    '2 2 أ 6 يت  / : ا  ; 4' أ  2 و  0   Z 0)*B&  م =    '2 cd}e _ ن  a#   M  ح    /   [-I   a  لا  #  ل د  l  ل „ ي  /! اك ة  B  سلاب )*  م  k  ل 6S2  إ  &0iBYs دل ^R ا  B  ل    4' أ i  ب <    #  ل =      '2 ة  : ا  ; 4' أ  2 ل i#/)*    8: #  ك  z  م  2 _~    B  ل ك  C  ح    : م bPU أ •@  لإد  &0 *43 0 4/*B&  م  +    *    j ول   ب cc VMa  P2Q م |  ر  j2<    #  ل 6 يت  / 14 () Vecberath.]. W  %and&uch der 'gyptischen Königsnammen  VerNMJ 1CQ4 p.1Q4. 1E () KaJaHatM.L Conspiracies  p.14Q. 1D () I[M pp.14QR C. 1Y () I[M pp.14CR1E*. 1Q () KaJaHatM.L Conspiracies  p.1E*.   A  ل  2M#  تح $ أ $ و  a   6 ا  4"2j #  ك  "2Z 0 *B  قحم  +   S2  إ A  ل M#  تح @' أ • ا  4  ب ^    R *43 +  ب  0 *B  ق 6 وحم $ اك  2 م |  ر  j2<    #  ل يت  /9 x  أ cd…e  و  "Z و  0 _| ا    #+ أ  Y‰D  ل    0 P رو  B  قك r/   : ب  *&  ل _   4  ب  *  س  ?  تل  2A  ل   @  ح  "*'6<  ل A  ل $ أ S2  إ i' اكب  *&  م 9 د  " م <    #  ل 6 يت  / &0i    #Rb&  ل   ب  *&#  ل f م <    #  ل f cmˆe 6i' اك  2i; أ    a    #  ل 6S وبإ  "2j29 مأ Z 2   Y( م |  ر  j2<    #  ل 6 يت  / مدع  2i/ ام رأ <    #  ل ا  4#    *a/ 4    0    2 0 *B  ق    6 ا  4  ب A4  ل  4      0    0 *B  ق 6*    j2A  ل  2$ اك Ma  بدك r/ م @      K رام  0@Œ‰  تعإ 6N*  ل  4    0 د  0 0 *B  ق  *    j2 f ي  R إ  f<    #  ل _=    '2 ك  @  ا 4  ين   <    @  ا  \ )  ن   يب  \] د .   4  ين     ^    Y   ي  M    0    ;    OA  يم FHIJ_C  ن  L] د .C      M-%" س  O01  عس cmde R ة  B  سلاب <  لا    #  ل  *;!   b' 2 اكو  R  Le[bauhor  A  ل b&    / + اب f 2 دإ A  ل  2 fMRM  حم i;y 6b  ت  RM#  تح    0@' أ $ اكب <    #  ل 6 يت  / 40@  ل =?'   ' ر  +  ب ^  ر  226 يت  /<    #  ل  B  ب %2,   A  ل | ا  ".  لإ N*  ل i  ح  / +   ‚  *?' + و  R ƒ  LeferOahor  6A  ل  2 *      8/.  لإ „eryra cmme 6 0 ا  Kt اب .  لإ @' أ M#Rb&  لب <    #  ل  *B  ك  ,   (2J[   $ أ $ و    a  ب •=    '2$,=    '2f نب f خع <    #  ل =    '2M#R=?'6b&  ل L    a0$ و  a   9 ب <    #  ل =    '2(2b  لا    V   6   a  حلاب M  ب M#    29   P اك  0X*P<    #  ل =    '2%‰;)*+,  ة  +  اسل cmne 6% ا  #  ت  R(    2A  ل @  ت  K*  ت  0 أ $ أ  2 دإ $ اك 9 ب   <    #  لت  /S ام  2 ي  0 *#  ع 6*aB  م A4  ل  2   @    K2T وبأ  0 *B  ق  R أ @    K رام  *    j ول i;y _b  ت  R ا  #4  م  2$ اك  است  '   |(CP<    #  لاب =    '2 2 أ 6 يت  / ب ‰0 4' أ  2 و  / امو  0    2 0 د  4  ع <    #  ل _ يت    / n *  با  &  م  QL {  ق { و { /{    45&'Ma5  ب „G" ا  ?  م > ا  P دل م  *  با  &#  ل تل  #  ت  /.  لإ  ?3 وم  4  ع <    #  ل =    '2  و  0    2 0   @  ت  ' ا  B" 06) را  &+ ق  2L  قو  / 4  ت  jMa5  ب 6G" ا  ?  م    #  بر  2 و <  ل U.  لإ S اب  *VK(  تل iY د  R 0TAP6)*  ت    ?  ل $ أ  2|(CP$ و  #  ت .  لإ  زحل 7 را  #  ل 6   ة  V  سل  a#    27*  ع TAP *  با  &#  ل „ ي    /! اك Q  *R 2*  م ` 1C () dMOher. Z.  “ ¡ƒn  aJ the …eMfMe vM†Mer ¢ “£ ”  MJ  JARCE. 4 1CDE p.E. * () Gaa. ‡. ^ MJ  ASAE. 4* pp.DQF DC*. 1 () I[M p.DC.  () KaJaHatM.L Conspiracies  p.1E1. F () P„ III   p.DY.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks