مطابقت کیانیان با پادشاهان ماد (The conformity of mythological Kianians with the Medians Kings)

Description
مطابقت کیانیان با پادشاهان ماد (The conformity of mythological Kianians with the Medians Kings)

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
     ث      ىػا   ی   ٍا   ن   زا   يَ         ی      ً   ىغ   ت   مذ :  يا   ؼضطث   ّ   سط   ٍضبث   ض   ّا   فهْّب   ىبؼبٌفاطا   طخا   َ   ؼا   يا       ىضت   ىاا   ىذ ب   ضا ضت   ىاا   ضا       آ   یّ   ط   ض      َ  . ًبْ   ةبث   يا   بئعر   ض   ب        ّ ً ؼا   ط   ه . ىْض   به   َ   نا   ه   ب   ي   ض    ىضت   ىاا   ضاًا   ٍذػً   ٍا   ت      غآ   ن   ت   ض   ت      نا   ن   ازاْ   ت       : ىّه   ضب   ض ىػٌ      ىً َهبٌبـ   ّ   بؼّا   ه   باّض   َث   ضب   ض   ّ   نضا   ا ( طبؼا   ضب )  ىاذػىرْً   ىً . ىّه   ضب   ض ط ( ػْ ) ْ یطبؼا   ضب   ض   ثبمه   ض   ّ   نضا   اض ط ّ ذ ض . ْفه   َ   َبٌ ض   ػز   ىز   ت   یضا      یو   ْ   ٍ ظا   ّط   َ   طه   ىاّط   َ   ْؼ   ٍّط   بزاطؼ   ّ   ه   ظا   ؿ   نف   ّ   ن   ىطل   َث   كه   ّط   ضب   ط   اض   یّ   ىبؼبٌفاطا ذط       ٌـبثؼض   َثَث   كه   اض   ّا ػٌ   ظْ   ٍ   ٌ      زا   ع   نػغ   ى ضاٌ   ه  .  فهْ   ؼا   يا   َبمه   ياض   بآ   ؽث   ّ   سطـ   َ   ؼا   َبمه   ب   ذب   ّ   تبه   ٍطف   ّ   ٍ   ىآ   ٍ 10 ةبؼا   ٍـ   یضّآ   ور . ـْ   يا   ب   ط   َثض   َؼاْب ط         ً   و      ذأ َ   ـبث   ه ػزىوض طبه   اض ػٌ   ظْ ّ   ا   ه ًاْ   ط ضّآ   ه   ضبوـ   َث . ْٍاض   ظا   ْ   ًبجب   اض   بط   َز   ى ضا         ىذ      ثٌ      قت یاطث   ًبجب   اص   ا   ٍضّآ   ؼثا   ٍطث   ب   ضب   ىبب   ض   اض   بآ   ّ   ٍْو   ط   ط   جٌه   طش   ظا   ىبهعو      ؼؼ   ّ   اّض . ـبث   ظ   طا   ّغبؼا   ثبٌه   طش   َث   طؼ   َث   طؼ   َث   ناْ   هظاطث   بآ   ی .  ىبب   ضَهمه   يابو   يا   تبر   ْْه   ةبث   ض   ؼا   ٌ وض   کض اْ   طؽ ْ   ّ ػزىوض ضبث   يؽ   َ ط َ   ناعث   بث   ن   يؼ   ىآ   ظا   اضص   ضْ   َث   َبمه   يا   ض   يه   ّ   ؼا   َبض   اض   ىآ   ىبو   یّ ت   ْئ ( َاٌؼبٌؼا ) ب      يٌو   ٌه   غضب   طج   ّ   ه   باّض   ض   َ   ؼا ز ( ز ) طه   طب . ؾض      ض   یّ وض ؿضبه   گضعث   ض   ّ ( ضآ ) نب دترآ ض   ّ   ؼا   ٍْث   َث   یّ   اّطبهط   ىبه   ؾّضْ    ت ؼا   ٍـ   مٌه . بث   ثبٌه   َ   ؼا   ْْه   ىبو   ياضْه   ض   ب ػزوض ٌْه " : ازت   عٌطػً      ْت    ." َبـ   ةبث   ض ي   یتضا َ      بث   اْ   ع   ض   َ   ؼا   ٍْو   ىبث   اض   یا   َبـ   ًبط   َث   مم   م   َ   ؿْ   یبْ   َرْ   یاطث   ٍضبث   يا   ض   ؾْضاؼا   ٍْث   بـ .    ؼا   يا   لاّـص   ض   طج   َبـ   لّ       خْثو ؼض   ه   ىاطا   َث ت   ْئ َث   ىاْٌ خْثو   ٌطا   ةئً ؾا   ٍاْضاطث   بث   بله   ظا   ث ت   اس   ٍ ( ّضْ   ْ   طؽ ) ض اا   ػ َه   یبلا   ّ   بورا   با   ا   بث   اض   ؾا   ٍاْضاطث   ّ   ؿْ   هْ   غضب   ضیضْاطها   طث   هؼا   ٍْث   ٍْو   ا   وؼض   فٌهب . يا   ةبما   ّ   هبؼا         ٍضبث   ض گستوخا اث   ا   ط   َ   تجؼ   َث   ـ   ث   يا   َ      بث   ا   ٍط   ضْ   یا   َبار   ط   ب ذ      ی   ذ   زا   عت   تْث   وضمْ ٍٌٌ   طؼ   ىاْٌ   َث یضا ( بؼاطا ) ؼا   ٍْث . ةبث   ض   بٌ   اض   یضْه   يٌ یاْػ   ااآىاآ ؿث   بض   ىبهطل ىْغآ   ت      ی   ىًاا ةبما      اض   یّ   ه   باّض   ض   َ   ب   ىاْ   ه   اض   پضض ( ضغ ) ىو   ىوً  ( وً   پضض ) زترآ      نض   مض   نثب   ه   ضباّض   ض   ًث   َا   ٍـ   یا   َبار   ضب   ـ   َث   ج   ه .  َط   ؼبؼا   بـا ط          ْرّ   بث   ىاطا   یطبؼا   ضب   یبوه   ٍضبث   ضّ   ىبه   ّ   ىبهظ   ؼض   يب   ض   ْْه   يو   فضظ   ضب   ـ       ىً   ًو   يا ؼا   ٍْثَ ض   يط   ْآ ( ْه   بؼ   َث 1945 ) طجه   ةب   إه ً ؼا   َب   ض   اض   ىآ   ع . ىْىبفا      ض        ىْ فْًْ   أ    ( پب 1956 ) ظْٌؼا   ٍْث   ٍف   يّ . اصؽطّ   طَور   ظا   ْؼ   َث ط    باّضهیبر   َث   اض طآ    ( طفْ ) بث ْ ( ّط ) ا   ٍزٌؼ . طبمه   ّ   َبمه   يا   بث   ؽط   ّ   ططه   و   ّ   سا   ثْ   َث   ط   َْثطه .     ي : یضْـآ   یب   َج   كثبه ْئا ( ّّط   طج   کْ ) بؼ   ض   ضْئاط   طؽ 715 ٍبـب   ه   ظا   جلد   یاطث   اض   ؾطؽ   ّ   ْث   بٌبه   تبر   ظا   وب   َ   بهبث   ٍاطو   ْث   ٍبؼط   ْضاضّا   ٍبـب   بؼؤض   ع   ؼّ   ّ   با   ت   ؼْ   ؾا   ٍاْب    ىْض ـ   ج   َضْؼ   ض   بهب   َث   َب   َبه   طـ   وؼ   ض   ؿهْ   ه   ظا  . كثبه   یّ   ّّط 53 ط   هْ   بؼ . بؼ   ّ   یّ   هْ   ظبآ   ٌ 768 ؼا   ٍْث   ه   ظا   ؿ . ْ ْض ّ   بؼ   ض 705 اْ   ض   ه   ظا   ؿ ْْ   ژ ( بوؼ    ) ؼ   َث ػا ؼا ( ؼاط ) ـ   َف . بثٌـص   ظبمل   ظا   ط   ضبث   َؼ   ىبؼا : بؼ   ض 672 - 673 َ   ه   ظا   ؿ ػا ؾطؽ   بث   ّ ْ ّ   هآ   ظبث یػا ّ   ـص   ض   ببه   بل   يو   ض ْ بها   ّ   ْو   َبه   ضْـآ   بث ذضا ط   ضْـآ   ٍبـب . ضبث   بؼ   ّ   ْؼ 625 َ   یه ی طؽ   ؼا  ىاضا   َزٌ   طـ   ض   ظبمل   ٌثض   ظا   ضْج   ظا   ث   ا ْئا ط   ببثضْـآ   ضْـآ   ٍبـب   بها   ْ   ّ   بؼض   ل   َث   اض .  یببه   فظبث   َ   ضب   ضبثبؼ   ّ   بوـ   ظا   ؼ 597 ضبٌ   ض   یّ   ىـ   َف   َث   ه   ظا   ؿ ا   چ ( ؽ ) ؼْ طآ    ( ػْ ) هبزا .  یطجض   َث   ىبؼا   فظبث   يطآ   ؼض   َث   ّّط ضا   ی ْ   به   َث   اض   ؼا   یببه   یطجض      ظا   ث ْغآ    ّ ْٌً   ٍ ( اّ   ضْٌ   اطّ    ) یّض   ىبؼا   تم   ض   بْ   َ   َ   ٌر   بث   اض   ىآ   ّ   ٍضّآؼا   ٍا   ثض   ا  .   ىـ   ج   ضب   يث   َبزآ   ظا ْئا    ضب   ّ   َضْؼ   َث ضآ 557 - 715 ه   ظا   ؿٌ 158 بؼ   يث   ض   َ   ّّط   طج   ض   به   ضب   ض   ط   َؼ   یاطث   هْ   یببؼ   نلض   يا   ضعث   تجؼ   َث   اص   ؼا   َب ْْئا ( ْ ) هبؼا   َث   یبه   یاّطبهط   ي   َؼ   يا   ّ ْئا ( بث 22 هْ   بؼ )   طآ ( بث 40 بؼهْ ) ّ ضآ ( بث 35  ؾضْ   هْ   ىبهظ   َث   َرْ   بث   ط   ؼ   ض   ب   بؼ 30 بؼ ) یاطا   ب   ٍطث   ب   یّ   َا   ٍبا   نل   ظا   َؽؼ   يا   ظا .    يث   ؼض   بث   ن   بث   ب   ٍبا   نل   ظا   يا ْئا ّ ْئا ٌـبث   ٍْث . ْْبنل   ظا   ي   ّ   ط   ب   به   ضب   ضضْ   َث   یضْـآ   یب   َج   یّض   ظا   اض   ٍبا ا ( ّا ) ٍبـب  ( وف   ضبٌ   يهظطؼ = بـب ) ّ ػ ٍبـب غ (    َوف   يهظطؼ   ٌ = بـب ) ك   َرْه   ّ   ٍضّآ   َّا   يـا ( ّا )  َمث   ظا   یّط   بث   اض   َطخف   ٌ   هّ   ّ   ٍف   به   ىببـب   َثبث   ىبؼبٌفاط ْئا    هّ   ّ   اإؼ   ه      ؼا   ٍبا   ّّط   نل   ظا   ب   ّ   کْ   ّ   ضْئاط   يث   ْه   ط   بث   بر   ّ   َؽاَطخف . بؼ   ض   ببه   بل   ىبطر   ض   َطخف 673 ؼا   َـا   ٍ   طث   اض   ببه   ظبٌهث   یطجض   ه   ظا   ؿ . بؼضا   ٍبؼ   َٌا   َث   طی ًتْغآ یضْـآ   ىبؽئض   ػئض   یطجض   َث غْتًغ بؼ   ّ   ض 667 َ   ه   ظا   ؿ   طـ   َث   َطخف   تم   ض ُآ ّ   ضمه   ّ   َث   ج   ضب   ىآ   ظا   ث   به   ّ   ٌف   طث   بزآ   ظا   ع   ط   ىاضظبهضظبه   ٍبا   ضّ   يهظطؼ   ض   یضْـآ   ٍبؼ   يا   َ   ْفه   ْه   ـ   مؽهؼْ   ىا اآ ّ  ٍـ   ضبه   ّ   ضبا . ػ بؼ   ض   اض   ؿْ   اّطبهط   ىبه 673 نرب   ثبمه   ض   ه   ظا   ؿ ذضا ظا   ببث   ضْـآ   ض غ ( بـب = وف   ه ) ٍبا   ضّ   طـ   َث ْآ ( ُهآ ) ْث   َبؼ   مٌه   ىاضظبه   ض  .  ٍضبث   ض ا ( ّا ) یْؼ   ظا   ؼا   یا   َهب   يو      َ   ؼا   ْرْه   ؾضاع   َؼ   َطخف   جل   به   یبه   ٍبـب   َب   یضْـآ   ػئض  ( ضاْ ) ببؼ   يث   ض 706 - 714 ؼا   ٍـ   ىاْٌ   ّ   ىْضبؼ   َث " : ثب   َهب . 129 : ... َضآ   َث   راض ( ب ا ا   ؿاْ   َث .. بْ ) ْف   یّ   َ   ْبضّا   ٍ   طها ( بٌوـ   یّض   َث ) یاطثط   ناْ   م   نهّه   ّ   ٍبـب . ّا   ـ   نهّه   ّ   ٍبـب   ه   ظب   يه   َ   لّ ( ّا ) ط   اضببـ   َث .  ّ   ّا   َ   ٌـ   ٍبـب   ٍطث   ب   بْثب طاا ( طفْ ) ـ   ه   ّ   ٍط   َجبه   ط   بث . چا   ط   ا ّا   بثٌؽ . ضاّ   َ   یظّض   ىبو ( فظبث   ض ) ب - يّضبـ =( ـ   ضبضب ) َ   نـْ   َهب   بهاض   َث :« اض   ْ   ىبؽؼطث .» "  ا ( ّا ) طؽ   ىبو   بث ْئا َف   طث   ث   ّ   ْث   ٍـ   ٍبؼط   ْضاضّا   ٍبـب   بؼؤض   ع   ىبّط   َث   َ   ـبث   ؾض   هْ   َهاا   یضاطل   طث   یاطث   ب   َث   ىظّا   عل   ٍض   ض ْئا ْث   َاط . ثب   َهب   ظا   َبٌ   ّ 129 ى   ب   تؼبٌه   اض   بزآ   آ   ه   طثْث   ٍضّآ   یّض   به   ض   یط   اْ   یْؼ   َث   َط   بزآ   ظا   ّ   َب .    ض   تطبٌؼ ( 681 - 705 ه   ظا   ؿ ) ؽ   یطج   ؾظط   ضب   ّ   ّا   ظا . ىّطؼا      ض   ّ ( 669 - 680 ظا   ؿه ) ىباّطبهط   ظا  ( وف   ضبٌ   يهظطؼ = بـب ) ّ ّْ ( ؽ   َوف   ةآ   يهظطؼببضب   ٍ = ىبا ) ّ ًتازاا ( ط   ػضّ ) هبؼا   َث ا =( اْلط ) ىبؼباظ   ّ ( ٌهبا ) بهاض   ّ ( ؿهاض   ّ   یبـٍٌ ) ْث   َؽر   یضب   یضْـآ   بهبمه   ظا   اْ   ىآ   ب   طه   ثبمه   ض   َ   ؼا   ٍـ   ٍطث   ب . یبهب غ  ( بـب   ٌ =    َوف   يهظطؼ ) هاّطبهط ػ ىبو  ( وف   ضبٌ   ه   ٌ ) ظا   ؿ   َ   ؼا   ّا   ؼ   یّ ا ( ّا ) ؼا   ٍاض   ه   ىبهط   بزآ   ض . ًتازاا ( ً   ص ٌا   طٌهّط   یب )  طـ   ىبو غآ ضْ   َث   هؼا      ول   ثبٌه   ض   ؿهب   َ   ؼا غتا ( ا - ـ - ا = ٌهّط   ژ   ه ) ّ ٍّ ( ٌث   ض   لاّ   ژ ) ّ غ (    ه ) ؼا   ٍـ   طش . بؼبث   ضبؽث   ب   ضّآ   ب   طا    ػ ( ژ   هٌهّط ) ىبو   ب ػ ( فطه ) ؼا   ٍـ   طش   ىبْ   يهظطؼ   ّ      يث   ىآ   ىبه   َ   ؼا .  اْ   ّ   تطَ   ٌؽ   َهبٌبـ   ّ   یْ   ت   ّ   بؼّا   ىبب   ىبو   ىبٌا   َ   ٌؽ   ىآ   طبف   سْّ   َث   به   ىببـبا   ٍـ   طه   ىبـْ   نه   َْثطه   ةبما      طفث . ضب   اْ   تط   َث   َبار   اض   ىبفا   ةبما   ب   ّ   بهب   به   َط   ضاطل   َؽبمه   ضْه   ب   نضّآ   ه   ىبـ  :  ىغ  :  ْئا ( 715 - 768 .)   ا ب ا ( 685 - 715 .[ ) ْش   ّا   ضب   یاضا ]   ػ ( 647 - ؟ 685 ق .)   ْئا ( 625 - 647 .)   طآ    ( 585 - 625 .) ّ ضآ ( 555 - 585 . .)   ىغً  :  ث      ْا    [ ْش   ّا   ضب   یاضا ]   ش (    َوف   يهظطؼ   ٍبـب   ٌ = بـب )    - ض   ط ّ کژآ ( ثبث   کب   یژا   بث   ؿهب   َ =    ٌ - ٌ   ثبث   ؾّضبه   ٍبـب  ٍض   ظا   ّ   ٍـ   َجفهؼا   ٍـ   دضب   ب   ىببـب  .)   ضا      یاً   يطً   ْْئا   ىو   ث   اچ   1 - ث    ا   َ   ؼا   اب   بـب   َؽؼطؼا   ٍْث   ي   ؿـ   ىآ   ءب : غّب      ٍْا    بجل    ( ٍبـبب   َوف   يهظطؼ ) ّط  - بژآ ّطؽ      ؾّبؼ - ضّطآ . ؾطؽ   ّ   تؼاط   َ   ٍاْب   ط   ءبا   ٍّث   ؼبفّ ( ؼبف ) ا   ٍْث . هبؼا   َث   ي   ؿـ   ظا   ا   ٍْث   ضبج   به   ىببـب   ىاب   ءبا   ًثبمه ْئا ّا -  ىبـب   ٍبـب   َطخف   ػّا (    َوف   يهظطؼ ) ضبؽب   ضْئاط  ( طفْ ) گبؼآ   ّ ( ؼْه   طج   کبژآضْ ) ا   ٍْث   ؼبفّ   ىطثبه   ؾطؽ   ّ   فور   َوؼ   ظا   ضبج   َ   ط   ءبا   ّ  .   2 - بجل      ىبهب ط ّ زا () ا   ٍْث . ْْئبا   ىبهب ضؤ ّ   ْضاضّا   ٍبـب   ّا   ی سًاا بٌبه   ٍبـبا   ٍْث  .  ْض   ػ   ىو   ش      اچ ضا      ٍغ   ي   1 - ض     (    َوف   يهظطؼ   ٍبـب ) بث   بؽطّ   اّطبهط   يهظطؼ   یْؼ   ظا   ؿْ   طؽ   ضب   بث   ٍْا   ٌ   ّ   یض   يهظطؼ   یْؼ   َث   عط   ّ   ٌر غ   يزض =( وف   ه ) ْث   ٍهآ  .   آ   ثبٌه   ًثبمهَّا   ٌْه   یضْـ ( ّا ) ؾض   یْؼ   ظا   َ ْئا ْث   ىبّط   ْضاضّا   ٍبـب   بؼؤض   ع   اثا   َث   ؿْ   طؽ   ضب   بث   ث س   ٍزا يهظطؼ   یْؼ   َث   ب   يها   ب   اض   بزآ   ىْ   ّ   هآ  ( ضبٌ   يهظطؼب   َوف ) ضّآ   یّض  .  2 - ٍْ   وؼ   ض   غّب    زا ( بم   ٍْ / ط ) ىاْ   بث ( بضْـآ ) ؿبثبم   بث   ّ   اط   طج   َث ( ضْٌهَظضا   ٍْ   وؼ   طه ) َث   ظطجا   یبث   ظا آ   غ ىاْ   ٍطبه   ض   بزآ   ض   ّ   ط   ّع ( بضْـآ ) ط   ضاطل  . ةبمهوؼ   ض   َطخف   ً    ٍْ بث   طج   َث   ىبـب ذضا ض   هّبمه   یاضب   ىْ   ّ   ؼب   طث   یضْـآ   ٍبـبط   ىاضظبه   هآ   طـ   َث   ظطجا   یبث   ظا      ْ .    ض   یّ ًت   ْغآ یضاطؼ   َث   َ   اض   یضْـآ   ىببؼ ْغْتًغ َث   یّ   تم   ض آ   غ   َث   ْث   ٍهآ   ىاضظبهیضا ااآ ضبه   ّ   ضب   ّ   ٍا   ؽـ   ىاضبهآ   یاْف   َلاّ   يا   ظا   ث   یبه   ىاطا   ّ   ْو ( ااطآ   ؼبـط   نؼض   ىاْ ) ـ   مؽه   ضب   ض   ضبث   يؽ   یاطث : َلاّ نض   ىاْ ب ضغ   ثً بث ست   ىاْ ض اذًز   ی   ٌ ب   ض   یطبؼا   نه   ضبؽث   َلاّ   ؼا   ٍْث   ىاطا : ضغ ط   ظا   ؼا   تطه   ا   ض   ؼبؼِطِ   ب = ؼ   ّ   ىعاض = ْوزه   ض   ٌ   يْ   ن   ض  ؼا   ىاطوؼ   ّ   ىبعاض   ٍٌٌـ   ن   ض   ٌه   َث . ط   ع   یّ   بهطل ط ٌ   طاط   یبض   وؼ   ضؼا   ىاضظبه . یّ   ض  ٌر   فّ   یبؼ   اض ( ظبه   ىاطجثاض ) ض   ه . ط ( ي   َفض   ٌ   نؼضىاطوؼ   ٍٌٌ ) ىبو   بوآ   ّطه   غبٌفاطا   ضاْضبه   ْل   َث   بٌث ضغ ؼا . ض   ع   نؼض   ىاْ   َؼا   ؼبـط   ٍاْب   ىبو   ظا   ن   نؼض   َهبٌبـ   ض   ّ   ا   ه   قبا   ىاضظبه . طض يهظطؼ   ىبو   ب   نؼض ىاطض (    ًباضّطؼ   ؼ    ) ىبو   ا   ض ًض   يزض (  - ؼ - بؼطؼ   ه   ٌ   َب ) ٌ   وؼ   َ   ؼا   ىاضظبه ًز . ؿا   ب   بث   ىاضظبه   ىبهطل   يا   ىبفٌهب   ّ   ؾّضْ      ض یاْػ   ااآىا ( اضبهآ ) ؼا   ٍـ   ه   ٍهب . یّ ْغآ   ىػ ( اضظبه   ىاْ )  َ   اضَث   ببثضْـآ   هْ   ظبآ   ض   طخف   یطؼ   یاطث   ْـْثببـ   یطجض ( ّب ) َث آ   غ یاطث   ىاطا   ّ   بو   ه   ضبه   ضب   ْث   ٍهآ   ىاضظبهطه   ضمه   ّ   مؽه   ّ   تب   ضبث   يؽ  .  3 - ٌ   غّب      يفبر   ّ   طؽ  - ض یطجض   َث   ىباضْ   ْز   ض ضاا ( ؼآ   ط ) طـ   ض دٌ ـ   َف   ؾّبؼ . ًثبمه ْئا طؽ   ّ   يفبر ػ َبطب   ْز   ض ضا   ی طـ   ض دٌ َث   ىاضاؼض   ل  .     اچطآ      ىو   ط ( ػْ )  ضا   1 - ط      ض   ْئا بؼض   ه   ل   َث   ؼ   ٌر   وؼ   ض   اض . ًثبمه اض ظا   غط   طحا   طث   ضْـآ   ٍبـب طآ ( طفّ ) ظاا   ه   ؿْ   یبب   َـ   ىّض   َث   اض   ْ   ىآ   طؽ   ّ   اْٌ   ىـ   ٍطبه   بٌ   ض  .   2 -  ّطؽ وت   ژ ( به   َث = ْ   َب ) وؼ   ض   اض   ىاْ   طمه تا ( ثضا   ضْٌه ) َؼ   َث   ّ   ٌه   ىاطّه   َوب   ىبفا . ّضبؽآ      ًثبمه ٌً   غ ا =( طث   طـو   ّ    ) بو   ه   َاطّ   َث   ج   اض   ىآ   ّ   ضبف   اض  .  3 - ّطؽ    طچ   چ   ٌ   ٍذت بو   ه   ىاطّ   اض . ْضاضّا   طـ   ّضبؽآ      ًثبمه ضؤ بوـ   ض   ؽ   َبض ( ب   بؽث   یب   َثاط ) بو   ه   ىاطّ   اض  .  4 - ىْجـ      بث   ّطؽ    ًاْ   بضاا ( ؼآ   ط   بؼ ) ؿْ   ض   بل ض (  ) َبض   ضبٌ   ض   اضبؼض   ه   ل   َث   ّ   طؼ   ؽ . ؿْ   ض   بل   ّضبؽآ      ًثبمه ْئا ٌ ضا   ی ضبٌ   ض   اضبؼض   ه   ل   َث   ّ   ٍط   طب   َهضّا   َبض  .   5 - ب   ا   ضْ ط    ىبو طآ    ( ٌهّط   ٍبـب )    ظا   شْأه   ىآ   ؼا   ٍـ   ضْ   َبٌ   َ   ؼاةبؼّا ٍضْ ؼا   بٌ   ٌه   َث   َ   ـبث   ٍْث  .   6 - مثبه ضآ بث    کذژآ ( وؼ   َ   ؽ   ٌ   ّطؽ      طؽ   بؼّا   ٍضّطآؽ ) ػوفا   يه   طاؼا . ضْه   ضْ   ؼْه   َب   بؼبؼ   ؾث   ّ   ظّط   طبه   ٌهضا ضآ ضْ   َث   اض ذژا ؼا   ٍضّآ .  ْ   ىبؼا   مثبه   ض   ىبٌا   يا   طث   ىّعا ذ ( ٌه   ؼّ   ٌ = فٌهب ) ّ ْض   ظْ ( ْل   ٌ   ًب = يطماّش ) ٌؼض   ه   ن   َث   ثْ   َث   ع  .  ىً   طض   اا ( ضْ   َث   ط   یبر زْ هبٌبـ )    ض   بؼّا   ّ   یْ   ت   ّ   َهبٌبـ   ض ضا (  ؼا   ّضْئا ًا  ضْ   ؼْه   طج   َٌؽا   طل ػوخ   وض بؼآ   ّ   ّ   بها ) ؿاطؽ   ّ ىتپضػ ( اط ) ّ ض   ز ( بٌؼا   َاٌؼ   َطث   َبهْئب   ىبوؼ   فضظ ) طا   ط   ّ   يا   َ   ٌؽ   یط   ىباْ ضآ ىباْ   ضاطث   ب   ىباْ   طؽ   ّ ْض   ظْ ( ّط ) ّ   ؾضْ   بها   یطآ   َ   ا   ٍْث   طْـ ضْآ ؼا   ٍْث   ع   ؾضْ   ط  .  ّطه   ٍضْؼا ز ( ؼبفّ   ضاطث   طضظ ) ّ اا ببؼ   ٍبـ   ط ( ضْٌه ضْآ ّ   بؼْْ   ؾضْ   طبؼّا   یّْ )    إه   یه   ْؼ   ىطل   بْ   ضْه   ّ   ٍٌؽْ   َٌآ   اضغضب   ظا   م   َث   ىبئبؽْؼ   ب   ةاؼا   ٍضّآ   ىاطا   ض   ضٌؼا   ضبثض   بطف   ػئض   ٌه : یْزؽر   ض   ّ   ْفه   طو   كـب   ةاْ   ض   ّ   ىآبو   ه   ٍبفه   اض   ّا   بٌفر   ظا      ض   ػاّا   بزاطؼ   ٌآ   ه   طث   طو . كف   يا   َ   ؼا   َ   ٌه   غضب    ضْفه   بؼآ   ضظا   یطّب   ْ   یب   َب   ض      ّ   ضْل   ّ   ثبه   ض   َبٌ   ضا   اّاط   ه   ىاث   طه   ّ   ؼاٌٌ   ه   ؿم   بضاْ   طث   ىآ  .    ْ   ن   ةب   ضَ   ضّآ   ه   بـضببف   ٍبؼ   ٍٌ   ف   ه   سطـ   يه ض ىببْ   نل      ظا   ب يِِ ( َْَ ب   طّبر   ّ   ثإه   ٌ ) اض   ْ   ىبفا   ّ   هب   ه ا ( بئبضآ   به   ّ   بجز   ىبب ) ههب . ٍضبث   ض   ّّط  َو   نل   ض   اض   ىبفا   َ   ْه ًآ ( بضآ ) هب   ه . ىببـب   َبزآ   ظا  ( جز   ٌ   طؽبؼ      َث ) ا   ٍـ   ٍهب   ىبب   یْ   ت   ّ   بؼّا   ض . ب   ضب   ط   اص َْَ ( بْ      َثب    يِِ )   ىا ( بب )   ًآ ( ز   طه ) ّ  ( زبه   ؾْضا   اضْ   ىاْٌ   ض   ًخه  ) ض   لا      ىباّطبهط   يث   فٌهب     ّ ض ( فٌهب ) ؼا   ٍْث   کطفه . یبهب   َ   ؼا   ٍْث   یّض   يا   ظا ى ( ّّط   طج   ض   يف   ىببـب   ٌ ) ّ رْً ( ّ   بؼّا   ّ   یْ   ت   ض   ر   ىباّطبهط   ٌَهبٌبـ ) ؼا   ٍْث   ٍهآ      ىبفا   عو   یاطث . ظا   َهبٌبـ   ّ   یْ   ت   ّ   بؼّا   ض   ىبضشْ   ىبه   ض ْ ( ؾضْّ )   ط ( هضبضآ ) ىاضبؽؼ ط ( ضبؽآ    ) ّ ْ ( ضْ   ط   بؼْآ ) ؼا   ٍـ   ب . ْآ   ضا   مً   ٌ : طؽبؼ   َو " ْَآ - ک " بؼّا   ب   َ   بؼض   ه   طث   ٌه   َث ْآ ىاْٌ   ٌ   اْب ذ ـبث   ه   تز   ّ   بضآ   ٌه   َث . ىّط   ّ   فٌهب   ؾّضْ   بو   يا   طا ( َث   ةْؽٌه   ٌؿٌه   ؼّ   ٍاْب = فٌهب ) ىّط   یا   َهبٌبـ      ط   َْحآ   بؼّا      ضْ   يا   ض   نـبث   َـا   ْجل   اضلاّ   ض   ىْ   ـبث   ه   فٌهب   ّ   ؿٌهب   ب   ظا   یا   َورطىبؼضب   ضْه   ض   ع   ّّط   ـ   َ   َضْبو   اض   ْ   ىبفا   َ   ْ   ه   فٌهب آ ٌهب   ه   بجز   ّ   ىبب   ٌب   ْ   ّ   ب   يا   اص ْآ به جاآ   ٌه   َث   ْؼ   ظا ٌ   ض ( طا   بضآ   ىّط   ؿٌهب ) ٌه   َث   ط   یْؼ   ظا   ّ دً ( طا   بضآ ) ؽ .  ب   بل   ىبطث   ػ ْآ ( ثآ   يجآ ) هب   ػ   َث   ؼض   َث   ًبجطم   اضضبْ   ّؼا   ٍط   َورط .  ىاذػ   یضا   طض   ً      ضا   ا :  ىاذػ بؼّا   اكثبه   ْؼ   ظا ضا   یا =( باف ) ط   یْؼ   ظا   ّىببـب   ببو ً ّ ٌً ( لطـ   به   یطه ) طْ   ىباف   ىبو   ب ( بفض   یب   َثاضا   يهظطؼ ) ٌؽ   اطه . باّض   ض   ٌا   ٍـ   تط   ن   بث   ضب   ّ   یطبؼا   َؽؼ   ّ   يا   ىباف   ب      بؼّا : ّا   ضْه   ضيؼ   يؽطضْضآ   َ   ؼا   ىآ   ث   ا   طظبآطبؼا   ىببـب   ب ضا ٌ   ّّط   ظا   ْمٌه  (    طه   ض )   صئطْ ( ضبٌ   طه   ٍبـب ) ٍبـب ْئا ( ْ   یب   َب   ىبضا = بؽ   ّ   ياطّا   وؼ   یبّ )   صئطْآ ( ثاضا   يهظطؼ   ٍبـب ) ٍبـب ضا ( ؼّض   ب   جؼا   َؼ ) ّ  ( ضبزه   ىاطّبر ) ّ صئطْ ( طف   ٍبـب ) بزاطؼ   ّ   ىبؼا   یبٌهظطؼ      ٍبـب   ىاْٌ   َث ْضا ( بر   ٍضا   ٍبـب ) تط   َث   به ْ (    طه )   ض ( ضبٌ   ٍبـب   هبؼ )   ْو ( ثاضا   يهظطؼ   ىاْ )   ٌغْ ( ٍبـبةْ   يهظطؼ ) ّ ػوخ ( بر   تب   ٍبـب ) ٌـبث   ه . مثبه   ٌ   ّ   ضْه   ض ًْ   ىاذػ بث ىغً ب   َث   بـب   ظا   بؼّا   ثبٌه   ض زا ( ٌ   یضب ) ب ز یْ   ت   كثبه   َ   ؼا   ٍـ   ب ث ( به   ٍبـب   يؽ   ْْئبا ) ْث   َطص   یظط   َث   اض . ه   ع   ّ   ىْضبؼ      یضْـآ   ثبٌه   لاّ   ضَ   ٌْ ْْئا ( بجم ) ّ   ْضاضّا   ٍبـب   ّا   یبؼؤض   بث   ؿْ   ّ   بؼا   یاطث سًاا ؼّ   یبا   ضاطل   بٌبه   ٍبـب   ْو   ج   َضْؼ   بهب   َث   َبه   وؼ   ض   ؾژ   ظا   اض   یّ   ىْضبؼ   تجؼ   يو   َث   ْث   ٍـ   ه   ىبفا   بث   ّ   ٍط   مٌه   بٌبه   ٍبـب   ّعاطا   بث   ْ   ّط   ْ   ثب   اض   ّا   ّ   ض   ؼّ   سض . ٌً ؼا   ٍْث   هب   ـْ   يهظطؼ   ٌه   َث   يهظطؼ   َث   ىبضْـآ   َ ًا ( لطـ   به ) ْث   ٍا . ً ّ ٌً عا   ٍٌؼط  ( طخه ) ا   ٍْث .    اص   َٌا سًاا ( ظ   ّظّا ) ىببـب   ظا اذػ َث   ؼا   ٍهآ   ضبوـ   َثٌ   يف   یب   به   َث   ؿهْل   ّ   یّ   ك   ؼا   ٍْث   ول   ىباف . قبجا   ةبث   ض ً بث اذػ َ   ؼا   ب   َ   َؼ   يو 1 - طج   ض   ٍضاْو   ىبفا   بث اْ ( بضْـآ ) ا   ٍْث . 2 - ىبفا   ب ًْغا بث   كثبه   َ   ؼا   ٍْث   ب   َثاضا   طـ   ٌ ًْ بؼّ ( بفض   یب   َثاضا   يهظطؼ   ب   َثاضا   يهظطؼ ) ٌ اذػ   يزض ؼا . 3 - ىببه   َؽؼ   طؼ ًا َـا   ب   ٌه   يا   ّ   ؼا   طاط   ّ   يف   ّ   ؽ   َ   ؽ   ٌ   ؼا اذػ ؼا .
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks