The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by - PDF

Description
The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by This PDF file is intended for educational purpose and private use only. Our goal is

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 14 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by This PDF file is intended for educational purpose and private use only. Our goal is to promote SamGler to all walks of life and to memorize Por Intarapalit, one of the greatest writers in Thai history 2 ส าน กพ มพ บ นดาลสาส น สามเกลอพล, น กร, ก มหงวน จอมซนคนสวย ป. อ นทรปาล ต หญ งสาวเจ าของร างส งโปร งคนหน ง พาต วเด นเข ามาในบ าน พ ชราภรณ พ ชราภรณ ใน ตอนเย นว นน น หล อนเป นหญ งสาวท ม ร ปโฉมสะคราญตา ยากท จะหาใครเปร ยบเหม อน ร มฝ ปาก จ มล ม จม กโด ง แก มเป นพวงเปล งปล ง และผมส ทองของหล อนยาวประบ า รวบผมไว ผ กร บบ น แพรแบบประช ตร ท เอวคาดเข มข ดส ทองเส นใหญ แบบหม อมเซล ต าของท านพ ระ ล กษณะท าทาง บอกว าเป นผ ท ผ านการศ กษาอย างส งมาแล ว งมาแล ว หล อนสวมเส อกระโปรงช ดส ฟ า ถ อกระเป าหน งส น าตาล อาย ของหล อนในราว 2200 ป เด นตรงมาท ต วต กใหญ ในเวลาเด ยวก นเจ าแห วก ออกมาจากเร อนต นไม เพ อจะขน ไปเอาว สก บนต วต กตามค าส งของเส ยหงวน เจ าแห วหย ดชะง กมองด แม สาวงามอย างต น ๆ หล อนตรงเข ามาหาเจ าแห ว และ กล าวถามเส ยงแผ วเบา ขอโทษเถอะจ ะ ค ณหมออย ไหมจ ะ เจ าแห วขมวดค วย น ค ณหมอไหนคร บ ท น ม อย 2 คนด วยก น ค อค ณหมอน กรหมอเวทย มนต คาถา แล วก ค ณหมอด เรกหมอร กษาโรค หล อนย มเล กน อย ค ณหมอด เรกจ ะ อ อ อย คร บ เช ญซ คร บค ณหมออย ในเร อนต นไม น เอง แต ว าถ าค ณจะมาตามค ณ หมอไปร กษาไข ในเวลาน เห นจะล าบากส กหน อย เพราะค ณหมอก าล งเมาคร บ หล อนห วเราะเบา ๆ เด นตามเจ าแห วเข าไปในเร อนต นไม ท าท ของหล อน ประหม าขวยอายเล กน อยเม อเห นคณะพรรค 4 สหาย และเจ าค ณป จจน ก ฯ ก าล งน งล อมโต ะ ส เหล ยมด มเหล า และสนทนาก นอย างคร นเครง โดยเฉพาะน กรเมาจนแทบไม ม สต พอเขาแลเห นหญ งสาวเจ าของร างส งโปร ง นายจอมทะเล นก สะด งเฮ อก ยกม อขวาป องหน าผากท าปากเบ เอ ยงคอมองด หล อน แล วเขาก ร อง ย เกท นท 3 น นนางฟ าหร อไฉน ร ปร างจ งว ไลเป นหน กหนา กระจ มกระจ มต มจ งช างน าร ก พ ศขนงวงพ กตร งามลออตา ท งส วนโค งส วนเว าเจ าช างโสภา หญ งสาวหย ดชะง ก แสดงส หน าต น ๆ ก มหงวนยกก าป นท บลงกลางหล งนาย จอมทะเล นด งพล ก เป นบ าไปได เส ยมรรยาทจร งโว ยแกน เมาก น งเฉย ๆ ซ วะ น กรล มตาโพลง ใค... ใครว ามาว แล วน กรก โบกม อ ก นเหล า 5 ขวดเมาม อย างท ไหน หร อ ย งงาย พรรคพวก... อ ก พลกล าวถามหญ งสาวอย างส ภาพ ประทานโทษ ค ณต องการพบใครหร อคร บ หล อนย มออกมาได ด ฉ นมาหาด อกเตอร ด เรกค ะ คนไหนคะท ช อค ณหมอด เรก นายแพทย หน มขมวดค วย น ไม ใคร พอใจท หญ งสาวแปลกหน าคนน มารบกวน เวลาส าราญของเขา ดร.ด เรกห นมาพ ดก บน กรเบา ๆ แกช วยบอกเขาท เถอะวะว า ด อกเตอร ด เรกเป นลมตายเม อบ ายน เอง เวลาน เป น เวลาก นเหล าไม ใช เวลาร บแขกน หว า ส ภาพสตร เจ าของร างสะคราญผ น นจ องตาเขม งมองด ดร.ด เรก ความร ส กบอก ต วเองว า ชายหน มร างเล กผ สวมแว นสายตาส นกรอบทองคนน จะต องเป นดร.ด เรกอย างแน นอน หล อนกระพ มม อไหว นายแพทย หน มอย างนอบน อม สว สด ค ะ ค ณหมอ ด ฉ นต องกราบขอประทานโทษท ด ฉ นมารบกวนเวลาอ นม ค า แต เท าท ด ฉ นทราบเขาพ ดก นว าค ณหมอด เรกเป นคนใจด มาก ม น าใจเป ยมล นด วยความเมตตากร ณา ให ความช วยเหล อท กคนท บากหน ามาหาจนถ งบ าน ไม ว าผ น นจะเป นเศรษฐ หร อกระยาจกผ เข ญใจก ตาม คราวน ดร.ด เรกย มแก มแทบแตก เขาผ ดล กข นย นก มศ รษะให หล อนอย างนอบ น อม เช ญน งคร บ ซ นญอร ต า หญ งสาวซ อนย มไว ในหน า กล าวค าขอบค ณเขาเบา ๆ และน งลงบนเก าอ เหล กต ว หน ง ภายในเร อนต นไม เง ยบกร บ 4 สหาย และเจ าค ณป จจน ก ฯ ต างพยายามควบค มสต ของต วไว 4 บอกความประสงค ของค ณมาเถอะคร บว า ค ณจะให ผมช วยอะไรค ณบ าง ผม... ด อกเตอร ด เรกย นด ร บใช ค ณเสมอ หล อนยกม อไหว เขาอ กคร งหน ง ขอบค ณค ะ ง า... ค ณหมอคะ ด ฉ นมาหาค ณหมอเพ อหว งจะขอความกร ณาให ช วยด ฉ นในเร องงานอาช พ เส ยหงวนพ ดโพล งข นท นท ตกลงคร บ เป นอ นว าผมตกลงร บค ณไว เป นเลขาน การ น ของผม หน าตาสะสวย อย างค ณไม ต องท าอะไรหรอกคร บ เพ ยงแต น งย มไปย มมาให ผมช นใจเท าน น หญ งสาวมองด ก มหงวนด วยส หน าท ไม ใคร พอใจน ก ประทานโทษ ด ฉ นไม ได พ ดก บค ณน คะ อาเส ยท าตาปร บ ๆ น นน ะซ คร บ ผมเส อกไปหน อย แต ว าอย าถ อสาหาความเลยคร บน ส ยผมเส ยมา นานแล ว เม อเล ก ๆ พ อแม ไม ใคร จะได ส งสอน บางท ส งสอนแล วผมก ไม จ า เร องม นเป นย งง แหละคร บ คณะพรรค 4 สหายห วเราะข นพร อม ๆ ก น ดร.ด เรกกล าวก บแขกของเขา ไม ม อะไรหรอกคร บค ณ พวกผมท ง 4 คนน เป นคนท ม อารมณ ขบข นสน กสนาน ร าเร งก นตลอดเวลา เพราะเราท กคนล วนแล วแต ม สตางค คนละมาก ๆ ค ณก คงทราบด แล วส คร บว า คนม เง นน ะ ม นจะต องคร กคร นร นเร ง ผมขอแนะน าค ณให ร จ กก บเพ อนของผม น กรผายม อไปทางเจ าค ณป จจน ก ฯ แล วพ ดข นท นท ท านผ น เป นพ อตาหมอด เรกนะคร บ ไม ใช เพ อนเด ยวค ณจะเข าใจผ ด ผม 3 คนน แหละคร บเป นเพ อนก บหมอ ผมช อน กรย งไงล ะคร บ น กร การ ณวงศ ค ณคงร จ กช อผมด แล ว หล อนอดห วเราะไม ได เพ งเคยได ย นช อของค ณว นน แหละค ะ น กรอมย มแก มต ยแล วกล าวต อไป ส ภาพบ ร ษผ น ช อก มหงวน ไทยแท คร บ มหาเศรษฐ หน มแห งประเทศไทย แล ว ก เจ าหมอน ช อพล พ ชราภรณ ร ปหล อมากแต ไว ใจไม ใคร ได เพราะน ส ยไม ใคร ด ส ผมไม ได ถ า ค ณจะร บเป นเพ อนแล วเล อกคบผมด กว า ผมบร การด ท ส ดส าหร บม ตร ร บฉ ด, อ ด, ล าง, เปล ยน น าม นเคร อง, ตรวจเบรค, ปร บทองขาว, ท าความสะอาดห วเท ยน, เปล ยนน าม น, ช อคอ ป, น าม น เก ยร, ค ณจะท นค าใช จ ายอ กมาก หร อทางท ด ค ณควรจะประก นท บร ษ ทผม รถค ณหายผมใช ให ใหม ถ าถ กชนบ บสลายซ อมแซมให บร ษ ทของผมม ผ ใหญ หลายคนถ อห นอย ถ งค ณเป นฝ ายผ ดก ต องเป นฝ ายถ ก หญ งสาวกล นน าลายต ด ๆ ก นหลายคร ง 5 ง า... ด ฉ นไม ได มาหาค ณหมอเก ยวก บเร องรถยนต เลยค ะ ฐานะของด ฉ นก บ การเป นเจ าของรถยนต น นม นไกลก นมาก ด ฉ นมาหาค ณหมอเพ อของานท า แล วก ด ฉ นค ดว า ถ า ค ณกร ณาให ด ฉ นได พ ดก บค ณหมอโดยเฉพาะแล วก จะเป นพระค ณอย างย ง น กรย มแห ง ๆ ยกม อไหว หล อน คร บ คร บ เช ญเถอะคร บ หญ งสาวมองด ดร.ด เรกอย างเกรงใจ และโปรยย มให เขา ก อนอ นด ฉ นขอแนะน าต วเองให ค ณหมอทราบเส ยก อน ด ฉ นช อล นดา เสาวล กษณ ค ะ ส าเร จว ชาว ทยาศาสตร จากจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ยมาสองป แล ว ด ฉ นย งไม ม งาน ท าค ะค ณหมอ ด ฉ นไม ม พวกพ องท จะช วยเหล อ ซ งค ณหมอก ทราบด แล วว า การหางานท าถ าไม ม ใครช วยเหล อจะไม ม โอกาสได ท างานท ไหนเลย ดร.ด เรกพย กหน าช า ๆ ออไร น ออไร น เม องไทยย งด นะคร บ ท อ นเด ยหางานท าล าบากกว าเม องไทย หลายเท า นอกจากจะเส ยแป ะเจ ยะแล วย งจะต องม คนใหญ คนโตช วยฝากฝ งด วย ค ณได ปร ญญา ว.ท.บ. หร อ ล นดาย มอ อนหวาน ค ะ แต ว าปร ญญาบ ตรของด ฉ นเหม อนก บว าไม ม ความหมายอะไรเลย ด ฉ นได ว งเต นหางานท ามา 2 ป แล ว ไปทางไหนก ไม ม ต าแหน งว าง บางแห งก ให รอคอยไปก อน ด ฉ น ทราบจากเพ อนของด ฉ นว า ค ณหมอเป นน กว ทยาศาสตร ผ เช ยวชาญ ชอบค นคว าทดลอง และ ประด ษฐ อะไรท เป นประโยชน แก ประเทศชาต และเพ อนมน ษย ด ฉ นก เลยมาหาค ณหมอเพ อ ปวารณาต วร บใช ค ณหมอคนหน ง ส ดแล วแต ค ณหมอจะกร ณาเถอะค ะ นายแพทย หน มน งค ด น กรผสมว สก โซดาใส แก วบาง ๆ แล วส งแก วน าส เหล อง ให หล อน เพ อม ตรภาพของเรา ด มเส ยน ดเถอะคร บค ณล นดา แม งามท าหน าคร งย มคร งบ ง ขอบค ณค ะ ด ฉ นด มไม เป น น กรห วเราะ ม นจะยากเย นอะไรล ะคร บ ยกข นใส ปากแล วกล นเข าไปโดยไม ต องเค ยว อย าง เด ยวก บท ค ณด มน าน นแหละคร บ หล อนส นศ รษะช า ๆ ประทานโทษเถอะค ะ ด ฉ นด มไม ได จร ง ๆ เจ าค ณป จจน ก ฯ ด น กร อย าไปรบกวนเธอเลยน าเจ ากร น งเฉย ๆ เถอะวะ ร าคาญแกเหล อเก น 6 น กรห วเราะ น นน ะซ คร บ ผมเองก ร าคาญต วของผมเหม อนก น ไม ร ว าเอาอะไรมาพ ด หย ด พ ดส ก 2 ช วโมงน ากล วจะท องข นตายแน หร อม ายก เปร ยวปากแย ดร.ด เรกมองด แม สาวงามล นดาอย างเห นใจ หล อนเป นหญ งสาวคนแรกท กล ามา ของานก บเขาด วยต วเอง เขาค ดว า หล อนคงจะล าบากยากเย นไม น อยจ งอ ตส าห ซมซานมา การ แต งกายของหล อนถ งแม จะท นสม ยก ใช เส อผ าราคาถ ก ๆ หล อนไม ม เคร องประด บใด ๆ เลย แม แต สร อยคอ หร อนาฬ กาข อม อ แสดงว า ฐานะของหล อนคงไม ส จะด น ก ค ณล นดา ผมสงสาร และเห นใจค ณมาก ความจร งคนท ม ปร ญญาว.ท.บ. อย าง ค ณน าจะหางานท าได นานแล ว หล อนย มเศร า ๆ จะท าย งไงได คะ ด ฉ นเป นคนอาภ พอ บโชค น กรร องไห กระซ ก ๆ เพราะอ านาจแอลกอฮอล เขายกหล งม อเช ดน าตาท าปาก แบะสะอ กสะอ น พล พ ชราภรณ อดห วเราะไม ได เฮ ย ร องไห ท าไมวะ น กรสะอ นด ง ๆ สงสารค ณล นดาโว ย ฮ อ... ส าเร จมหาว ทยาล ยต ง 2 ป แล ว ต องเด นเตะฝ นหา งานท าไม ได ร ปร างก สวยกว านางสาวไทยเป นไหน ๆ พ ดจบเขาก ห นมาทางนายแพทย แกร บ ไว เถอะวะหมอ เห นแกปรารภก บพวกเราว าแกอยากจะได น กว ทยาศาสตร ส กคนหน งมาเป นผ ช วย ของแกไม ใช หร อ ดร.ด เรกห วเราะห ๆ ออไร น ก นเคยพ ดอย างน นจร ง แต ว าน กว ทยาศาสตร ท จะมาเป นผ ช วยของก น น น ไม ใช ว.ท.บ.ในเม องไทย อย างน อยจะต องได ปร ญญาบ.เอส.ซ. มาจากต างประเทศ ม ายก ท างานก บก นไม ได เพราะไม ร เร องอะไรเลย จะหย บเคร องม อก ไม ถ กเส ยแล ว แกอย าล มว า ห องทดลองของก นเป นห องทดลองท ม เคร องม อเคร องใช ท นสม ยท ส ด ซ งน กว ทยาศาสตร ท เร ยน ส าเร จในเม องไทยเห นแล วต องส ายหน าเพราะไม ร ว าอะไรเป นอะไร ล นดาพ ดเสร มข นท นท ค ณหมอกร ณาร บด ฉ นไว ใช ส กคนเถอะค ะ ด ฉ นไม ทะเยอทะยานถ งก บจะเป น ผ ช วยค ณหมอหรอกค ะ ความร ในว ชาว ทยาศาสตร ของด นจะเปร ยบได ก เพ ยงหน งในหม นของค ณ หมอเท าน น แต ด ฉ นอาจจะร บใช ค ณหมอได บ างส าหร บงานง าย ๆ เร ยกว าเป นล กม อของค ณหมอ ก มหง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks