ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com - PDF

Description
ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com ThaiBulkSMS.com powered by 1Moby Co., Ltd. สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน 2 ว ธ การเข าส ระบบ. 3 เมน หล ก... 4 การส งข อความ การส งท วไปผ านทางหน าเวปไซต การส งข อความจากไฟล...

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 22 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งาน ThaiBulkSMS.com ThaiBulkSMS.com powered by 1Moby Co., Ltd. สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน 2 ว ธ การเข าส ระบบ. 3 เมน หล ก... 4 การส งข อความ การส งท วไปผ านทางหน าเวปไซต การส งข อความจากไฟล... รายนามผ ต ดต อ รายช อในสม ดโทรศ พท การนารายช อเข าสม ดโทรศ พท จากไฟล.. กล มต ดต อ. รายงาน ข อความต งเวลาส ง รายงานการใช งาน รายงานข นส ง.. เคร องม อ รายช อแบล กล สต. อ พโหลดไฟล แบล กล สต. การเต มเครด ต ประว ต การส งซ อ.. แจ งย นย นการชาระเง น. บ ญช ผ ใช ข อม ลส วนต ว ช อผ ส ง และ แบบฟอร มขอช อผ ส ง... ต งค าการแจ งเต อน บ ญช ผ ใช งานสารอง. ประว ต การโอนเครด ต.. ดาวโหลดรายงานผ ใช งานบ ญช สารอง ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 1 ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน 1. คล ก สม ครใช บร การ เพ อ ลงทะเบ ยน 2. กรอกรายละเอ ยดให ครบถ วน 3. กด สม คร 4. ท านจะได ร บ login ผ านช องทาง SMS ภายใน เวลา 15 นาท ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 2 ว ธ การเข าส ระบบ 1. นาเม าส ไปวางท ป ม เข าส บร การ 2. กรอก ช อผ ใช งาน ( username ) * โดยท วไป ระบบจะสร างช อบ ญช เป นหมายเลขโทรศ พท ม อถ อท ลงทะเบ ยนไว ซ งท านสามารถเปล ยนช อ ได ภายหล ง ในส วน บ ญช ผ ใช งาน (p. 25) 3. กรอก รห สผ าน ( password ) 4. กด login SSL เพ อเข าส ระบบ 5. ใน กรณ ท ล มรห สผ าน ท านสามารถ คล กท คาว า ล มรห สผ าน เพ อก รห ส ได ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 3 เมน หล ก 1. เคร องม อท ช วยอานวยความสะดวก ต างๆ ไม ว าจะเป น การส งข อความ, สม ดโทรศ พท, รายงาน, ว ธ การเต มเครด ต และ เปล ยนแปลงข อม ลต างๆของผ ใช งาน 2. แสดง จานวนเครด ต ท เหล ออย และ แสดงโหมดการใช งานป จจ บ น ท ใช งานอย 3. ท านสามารถตรวจสอบได ว า ม บ คคลไม พ งประสงค แอบใช งาน บ ญช ของเราหร อไม โดยการ ตรวจสอบเวลา และ เลข IP Address ได ท น ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 4 การส งข อความ - การส งท วไปผ านทางหน าเวปไซต 1. ช อผ ส ง ซ งจะปรากฏท เลขหมายปลายทาง ว า ส งมาจากท ใด ซ งม ให เล อกด งต อไปน * สาหร บ Standard SMS จะต อง ทาการขอช อผ ส ง ด วยเมน บ ญช ผ ใช งาน (p. 26 ) Premium SMS Standard SMS ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 5 2. กรอกหมายเลขโทรศ พท * หากต องการส งหลายๆ เบอร สามารถใช, ค นระหว างเบอร หร อ ใส 1 เบอร ต อ 1 บรรท ดก ได * ในหมายเลขโทรศ พท ไม สามารถม ( - ) Hyphen อย ระหว างในหมายเลขโทรศ พท ได 3. ในกรณ ท ม หมายเลขโทรศ พท อย ในระบบอย แล ว ท านสามารถเล อกจากสม ดโทรศ พท หร อ กล ม โทรศ พท ได เลย 4. ต งเวลาท ต องการส งข อความออก หากต องการส งท นท สามารถเว นว างไว ได 5. พ มพ ข อความท ต องการจะส ง * ใต กล องจะม จานวนเครด ต ท ต องใช ต อ 1 หมายเลข 6. กด ส งข อความ หากต องการส งข อความ ถ าหากพบว า ข อม ลผ ดพลาด สามารถกด ลบข อม ลเพ อ ดาเน นการใหม ได อ กคร ง ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 6 - การส งข อความจากไฟล แบบข อความเด ยวก นไปย งหลายเบอร 1. สร างไฟล ด วยโปรแกรม Notepad ตามค าต วอย างท กาหนด และ บ นท ก เก บไว ในเคร อง หมายเลขโทรศ พท, (ช อผ ส ง)*, (เวลาท ต องการต งเวลา)* * หากไม ระบ ช อผ ส ง ค าปกต ของช อผ ส งจะถ กแทนท ด วย THAIBULKSMS * หากไม ระบ เวลาท ต องการส ง ข อความจะถ กส งออกท นท ต วอย างท 1 : หมายเลขปลายทาง : ช อผ ส ง : THAIBULKSMS เวลา : ท นท ต วอย างท 2 : ,SPECIAL, หมายเลขปลายทาง : ช อผ ส ง : SPECIAL เวลา : 20 ม นาคม 2010 บ าย 2 โมง ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 7 ร ปแบบสาหร บการจ ดการเวลา ค อ YYMMDDhhmmss YY = ป คร สต ศ กราช เช น 09 ค อ 2009 MM = เด อน เช น 01 = มกราคม, 02 = ก มภาพ นธ.. 12 = ธ นวาคม DD = ว นท (1-31) hh = ช วโมงท ต องการกาหนด (01-24) mm = นาท ท ต องการกาหนด (00-60) sssss = กาหนดให เป น * ต วอย างเช น ต องการให ส งข อความว นท 20 ม นาคม พ.ศ เวลา บ าย 3 โมงตรง ให กาหนดเป นด งต อไปน : พ มพ ข อความท ต องการส งไปย งปลายทาง * ใต กล องข อความจะม ต วน บต วอ กษร ให ซ งแสดงถ งจานวนเครด ตท ต องใช ต อ 1 หมายเลข 3. เล อกไฟล ท ได จ ดเก บไว ตามข อท 1 4. คล ก เพ อ อ พโหลด ข อม ล และ ม หน าแสดงผลต อไป หากข อม ลถ กต องแล ว กด ย นย นการส ง เพ อทาการส งข อความ ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 8 - การส งข อความจากไฟล แบบข อความแตกต างก น หร อ เหม อนก นไปย งหลายเบอร 1. สร างไฟล ด วยโปรแกรม Notepad ตามค าต วอย างท กาหนด และ บ นท ก เก บไว ในเคร อง หมายเลขโทรศ พท, ข อความ, (ช อผ ส ง)*, (เวลาท ต องการต งเวลา)* * หากไม ระบ ช อผ ส ง ค าปกต ของช อผ ส งจะถ กแทนท ด วย THAIBULKSMS * หากไม ระบ เวลาท ต องการส ง ข อความจะถ กส งออกท นท ต วอย างท 1 : ,ทดสอบ หมายเลขปลายทาง : ข อความ : ทดสอบ ช อผ ส ง : THAIBULKSMS เวลา : ท นท ต วอย างท 2 : ,ทดสอบ,SPECIAL, หมายเลขปลายทาง : ข อความ : ทดสอบ ช อผ ส ง : SPECIAL เวลา : 20 ม นาคม 2010 บ าย 2 โมง Tips : การท ม ต วค นข อม ล หลากหลายร ปแบบ น นใช เพ อปร บให ป องก นเก ดความผ ดพลาดในการใช งาน เช น ส นค าเลขท 100,102,104 หมด ข อความข างบนด งกล าว จาเป นต องใช, ในข อความ ด งน น ต วค วข อม ลต องใช ; หร อ # แทน ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 9 ร ปแบบสาหร บการจ ดการเวลา ค อ YYMMDDhhmmss YY = ป คร สต ศ กราช เช น 09 ค อ 2009 MM = เด อน เช น 01 = มกราคม, 02 = ก มภาพ นธ.. 12 = ธ นวาคม DD = ว นท (1-31) hh = ช วโมงท ต องการกาหนด (01-24) mm = นาท ท ต องการกาหนด (00-60) sssss = กาหนดให เป น * ต วอย างเช น ต องการให ส งข อความว นท 20 ม นาคม พ.ศ เวลา บ าย 3 โมงตรง ให กาหนดเป นด งต อไปน : เล อกไฟล ท ได จ ดเก บไว ตามข อท 1 3. คล ก เพ อ อ พโหลด ข อม ล และ ม หน าแสดงผลต อไป หากข อม ลถ กต องแล ว กด ย นย นการส ง เพ อทาการส งข อความ ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 10 - ส งข อความจากไฟล ส งโดยการ Copy & Paste จาก Microsoft Excel 1. เป ด Microsoft Excel จ ดทาข อม ล ตามร ปแบบต วอย าง หล งจากน น ทา การค ดลอก ข อม ลท ต องการ นาเข า มาวางไว ในกล องท ทางเราจ ดเตร ยม ไว ให 2. กดด ต วอย าง 3. ตรวจสอบข อม ลต วอย าง หากถ กต อง แล ว สามารถเล อกช อผ ส ง และ เวลา ท ต องการส ง * หากต องการส งท นท สามารถเว นว างใน ส วนการต งเวลาได 4. หากข อม ลผ ดพลาดสามารถ ดาเน นการใหม ได อ กคร งในกล องท ได จ ดเตร ยมไว ให ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 11 รายนามผ ต ดต อ - รายช อในสม ดโทรศ พท เพ มเลขหมายโทรศ พท และ ช อได ท นท สามารถค นหา หมายเลขโทรศ พท ได จากช อ สามารถ ลบ และ แก ไข สม ดโทรศ พท ได ท นท สามารถค นหา รายนามในสม ดโทรศ พท โดยต วอ กษร ได ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 12 - การนารายช อเข าสม ดโทรศ พท จากไฟล ประเภท Notepad 1. สร างไฟล ด วยโปรแกรม Notepad ตามค าต วอย างท กาหนด และ บ นท ก เก บไว ในเคร อง 2. เล อกไฟล ท ได จ ดเก บไว ตามข อท 1 * ระบบสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศ พท ท ซ าให ได หากเล อก หมายเลขท ซ าจะไม ถ กบ นท กลงระบบ 3. คล ก เพ ออ พโหลดข อม ล ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 13 - การนารายช อเข าสม ดโทรศ พท จาก Microsoft Excel 1. เป ดโปรแกรม Microsoft Excel กรอกร ปแบบตามในต วอย าง 2. ทาการ เล อก ข อม ลส วนท ต องการนาเข า หล งจากน นทาการ ค ดลอกเอาไว 3. นามาวางในกล องท ทางเรา จ ดเตร ยมไว ให 4. กด ด ต วอย าง ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 14 1. ตรวจสอบต วอย างหมายเลขโทรศ พท 2. หากถ กต องแล ว กด นาเข า เพ อบ นท กส ระบบ 3. หากไม ถ กต องท านสามารถ นาข อม ลมากรอกใหม ได ในกล องท ทางเราจ ดเตร ยมไว ให ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 15 - กล มต ดต อ - สร างกล ม โดยการกรอก ช อต องการ และ กด สร าง - หากต องการลบ ท านสามารถเล อก และ กด ลบ - หากต องการ เพ ม / ลด หมายเลขโทรศ พท ในกล ม ท านสามารถคล กเข าไปท ช อของกล ม โดยจะม หน าตา เมน เพ มเต มด งต อไปน ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 16 - ค ณสามารถเพ มรายช อลงกล มได โดยตรง โดยการกรอกข อม ลท ต องการผ านหน าเวป - ค ณสามารถเพ มราช อลงกล มได จาก สม ดโทรศ พท ท เคยม การบ นท กเอาไว - หากต องการเพ มสมาช กเข ากล มจานวนมาก โดยไม จาเป นต องม รายช อในสม ดโทรศ พท มาก อน ค ณ สามารถทาผ านไฟล Notepad ได ด งหน าต อไปน 1. สร างไฟล ตามแบบต วอย างในร ป ( 1 บรรท ด ต อ 1 หมายเลข เท าน น ) และ บ นท กไว 2. เล อกไฟล ท บ นท กไว จากข อ 1 3. กด อ พโหลด 4. หมายเลขโทรศ พท ท ต องการจะถ กนาเข าส กล มท เล อกไว ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 17 รายงาน - ข อความต งเวลาส ง - แสดงข อความท ถ กต งเวลาไว ซ งถ าหากต องการแก ไข หร อ ยกเล กได สามารถทาได ท เมน น ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 18 - รายงานการใช งาน - แสดงรายงานข อความท ถ กจ ดส งไปแล ว - สาหร บข อความประเภท Premium SMS (ท ม ตามท ายเครด ต) สถานะท เห นเป นค าตอบกล บมา จากม อถ อปลายทางแล ว - สาหร บข อความประเภท Standard SMS สถานะท เป นเคร องหมายถ ก แปลว า ทาง ThaiBulkSMS ได ส งข อความน นส Operator s Gateway เป นท เร ยบร อย แต ไม ได แปลว าส งถ งปลายทางเร ยบร อย แล ว ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 19 - รายงานข นส ง รายงานสร ปการใช งาน 1. เล อกช วงเวลาตามแบบท ระบบกาหนด หร อ 2. เล อกช วงเวลาด วยตนเอง 3. เล อกประเภท ของ SMS 4. ท านสามารถ Export ไฟล ไปบ นท กในเคร องของท านเอง ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 20 - รายงานข นส ง รายงานรายละเอ ยดการใช งาน 1. เล อกช วงเวลาตามท ระบบกาหนดให หร อ 2. เล อกช วงเวลาแบบกาหนดด วยตนเอง 3. เล อกประเภท SMS ท ต องการ 4. ท านสามารถ Export ไฟล เพ อบ นท กลงในคอมพ วเตอร ของท านเองได ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 21 เคร องม อ - ระบบแบล คล สต ระบบน ถ กออกแบบมาเพ ออานวยความสะดวกแก ผ ใช เม อม การส งข อความไปส ปลายทาง ข อความจะไม ถ กส งไปหาปลายทางหากตรวจพบว า ม หมายเลขด งกล าวอย ในระบบน - รายช อแบล กล สต 1. บ นท กหมายเลขท ต องการบล อคได โดยตรงจากระบบ 2. ค นหาหมายเลขโทรศ พท ท ม การบล อค ไว 3. รายละเอ ยด และ เบอร ท ม อย ในระบบ ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 22 - อ พโหลดไฟล แบล กล สต 1. สร างไฟล ด วย Notepad ใส เบอร ต อ 1 บรรท ด และ ทาการจ ดเก บ 2. เล อกไฟล ท จ ดเก บไว * หากต องการให ระบบตรวจสอบเบอร ซ าให ให ทาการเล อกให ระบบตรวจสอบ 3. คล กเพ ออ พโหลดไฟล หมายเลขจะถ กบ นท ก เข าส ระบบ แบล คล สต ThaiBulkSMS.com, High Quality SMS Solutions. Page 23 การเต มเครด ต - ประว ต การส งซ อ: แสดงรายการส งซ อ ท เคยม การชาระมาแล วในระบบ - แจ งย นย นการชาระเง น 1. เล อกธนาคารท ชาระมา 2. จานวนเง น 3. ประเภท SMS 4. เวลาโดยประมาณ 5. เบอร ต ดต อท สะดวก 6. รายละเอ ยดช องทางการโอน 7.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks