Thai Version ฉบ บท 40 ประจ าเด อนธ นวาคม 2013: สารบ ญ - PDF

Description
STEEL CONSTRUCTION TODAY & TOMORROW (ฉบ บท 40 ประจำเด อนธ นวำคม 2013) บทความต พ มพ ร วมก นระหว างสหพ นธ เหล กและเหล กกล าแห งประเทศญ ป นและสมาคมก อสร างโครงสร าง เหล กแห งประเทศญ ป น Thai Version ว า ร

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 25 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
STEEL CONSTRUCTION TODAY & TOMORROW (ฉบ บท 40 ประจำเด อนธ นวำคม 2013) บทความต พ มพ ร วมก นระหว างสหพ นธ เหล กและเหล กกล าแห งประเทศญ ป นและสมาคมก อสร างโครงสร าง เหล กแห งประเทศญ ป น Thai Version ว า ร ส า ร ฉ บ บ แ ป ล ภ า ษ า อ ง ก ฤ ษ ข อ ง Steel Construction Today & Tomorrow ได ม การต พ มพ 3 คร งต อป และ ม ก ารจ ดส งท วโลกใ ห แก ผ บ ร ห า รข อ ง บร ษ ทใ น ท ก ภาคอ ตสาหกรรมและองค กรท เก ยวข อง จ ดประสงค สาค ญในการ ต พ มพ วารสารน ก ค อน าเสนอมาตรฐานและข อก าหนดท เก ยวก บ การก อสร างโครงสร างเหล ก ต วอย างของโครงการก อสร างใหม ๆ เทคโนโลย และว สด ก อสร างท ล าหน า ในส วนท เก ยวข องก บการ ก อสร างโครงสร างอาคารและว ศวกรรมโยธา เพ อช วยให ผ อ านชาวไทยสามารถท จะเข าใจบทความ ได ง ายข น ได ม การจ ดแปลบทความภาคภาษาไทย และแนบท าย ก บฉบ บภาษาอ งกฤษ สาหร บร ปภาพ ไดอะแกรมและตาราง ได ม การจ ดแปลเป นภาษาไทยเพ ยงส วนห วเร อง ผ อ านสามารถ อ างอ งก บฉบ บภาษาอ งกฤษสาหร บเน อหาท เก ยวเน อง นอกจากน ถ าผ อ านต องการทราบศ พท บรรยายหร อ รายละเอ ยดทางด าน เทคน ค โปรดอ างอ งก บบทความภาษาอ งกฤษ เช นเด ยวก น ฉบ บท 40 ประจ าเด อนธ นวาคม 2013: สารบ ญ ห วข อพ เศษ : เทคโนโลย การป องก นไฟ โครงสร างอาคารและการต านทานไฟ 1 การป องก นไฟสาหร บโครงสร างเหล ก 4 การเผ อสาหร บการต านทานไฟในโครงสร างเหล ก 6 การสารวจความเส ยหายจากไฟในโครงสร างเหล ก 9 การออกแบบเพ อต านทานไฟส าหร บโครงสร าง TOKYO SKYTREE 12 เหล กต านทานไฟ 15 เทคโนโลย การใช งานเหล ก รายละเอ ยดพ นฐานสาหร บการเช อมและการควบค มการทางาน ด านการเช อม 17 การดาเน นงานล าส ดของคณะกรรมการเก ยวก บการส งเสร มตลาด ต างประเทศ ปกหล ง หมายเหต : หมายเลขหน าอ างอ งก บวารสารภาคภาษาอ งกฤษ ฉบ บท 40 ฉบ บภาษาไทย: The Japan Iron and Steel Federation 2013 The Japan Iron and Steel Federation Nihonbashi-Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo , Japan โทรสาร: โทรศ พท : ท อย อ เมล: เวบไซต : 1 (หน าท 1-3) โครงสร างอาคารและการต านทานไฟ พ ฒนาการของการ ออกแบบโครงสร างต านทานไฟในญ ป น โดย มาโมร โคโน ศาสตราจารย ภาคว ชาว ศวกรรมโครงสร างและอ คค ภ ย Tokyo University of Science สาเหต ของการก าหนดบ งค บการต านทานไฟแก โครงสร าง อาคาร โอกาสการเก ดเพล งไหม ในอาคารม ไม บ อยน ก และอาคารส วน ใหญ จะไม ประสบก บเพล งไหม เลยตลอดช วงอาย การใช งาน อย างไรก ตาม ถ งแม ว าโอกาสท จะเก ดเพล งไหม จะต ามาก แต ถ า เก ดข นจร ง ก สามารถก อให เก ดความเส ยหายไม เพ ยงแต ภายใน พ นท อาคารเท าน น แต รวมไปถ งบร เวณพ นท ภายนอกเช นเด ยวก น ในการท จะควบค มความเส ยหายจากเพล งไหม ให อย ในระด บท ยอมร บได จ งเป นส งจ าเป นท อาคารต องม ระด บความต านทานไฟ ได ตามท ก าหนด ในป จจ บ น อาคารจะต องสามารถท าหน าท ระหว างเก ดเพล ง ไหม ได ด งต อไปน : (f1) ผ อย อาศ ย (ผ ท อย ในอาคาร) สามารถท จะอพยพออกจาก อาคารได อย างปลอดภ ย (f2) ถ าผ อย อาศ ยบางคนไม สามารถท จะอพยพออกจากอาคารได โดยตนเอง พน กงานด บเพล งจะสามารถจะค นพบและให ความ ช วยเหล ออพยพผ คนออกมาได (f3) ถ งแม ว าอาคารท งหมดหร อบางส วนเก ดการว บ ต การว บ ต ของ อาคารน จะต องไม ส งผลให เก ดความเส ยหายต ออาคารข างเค ยง (f4) คล นความร อนท แผ ออกไปทางช องเป ดหร อส วนของโครงสร าง ภายในอาคารจะต องไม ก อให เก ดเปลวไฟท สามารถลามไปย ง อาคารข างเค ยงได (f5) ท ด นท ผนวกเป นส วนหน งของอาคารได ร บการปกป องจาก อ คค ภ ย เพ อท จะเป นการตรวจสอบค ณสมบ ต ของโครงสร างเหล าน จ ง ได ม มาตรการต าง ๆ น ามาใช การป องก นไฟ การควบค มไฟให อย ในพ นท จ าก ด และการป องก นความเส ยหายและการว บ ต ของ อาคารเน องจากความร อนจากเปลวไฟ ความสามารถในการ 2 ต านทานไฟโดยท วไปสามารถแบ งออกเป น 3 ประเภทด งน : ความ ต านทานต อน าหน กบรรท ก (R) การเป นฉนวนป องก นไฟ (I) และ ความแข งแรงสมบ รณ ของโครงสร าง (E) ในการท จะควบค มเพล ง ให อย ในพ นท จ าก ดไว การเป นฉนวน และ ความแข งแรงสมบ รณ ของโครงสร างเป นป จจ ยท สาค ญ และในการป องก นความเส ยหาย หร อการว บ ต ของอาคาร ความสามารถในการต านทานต อน าหน ก บรรท กเป นต วท าหน าท ท ส าค ญ ต วอย างเช น ในการท จะอพยพ ผ คนภายในอาคารออกอย างปลอดภ ย ความม นคงปลอดภ ยของ อาคาร รวมไปถ งพ นท เส นทางอพยพจะต องม การป องก นให ปลอดภ ยจนกระท งการอพยพผ คนเสร จส นสมบ รณ นอกจากน เพ อเป นการย บย งเช อไฟม ให ล กลามออกไปจากพ นท ท ล อมรอบไว เพ อก กข งไฟ (Fire Compartment) ความเป นฉนวนของและความ แข งแรงสมบ รณ ของโครงสร างเป นส งท จ าเป นส าหร บโครงสร าง ก าแพงและพ น ซ งท าหน าท เป นขอบเขตก นของพ นท ล อมรอบเพ อ ก นไฟ พ ฒนาการของการออกแบบต านทานไฟในญ ป น งานออกแบบโครงสร างท ม การรวมส วนของการต านทานไฟใน อาคารเร ยกว าเป นการออกแบบต านทานไฟ งานประเภทน ได ถ ก ออกแบบจ ดทาข นเพ อให ได ค ณสมบ ต ของโครงสร างท ง 3 ประเภท ตามท กล าวถ ง ในญ ป น กฎหมายมาตรฐานเก ยวก บอาคารได ม การก าหนดข นมาเม อป 1950 หล งจากส นส ดสงครามโลกคร งท 2 ร วมก บข อก าหนดสาหร บอาคารอ น ๆ ซ งก าหนดไว ในการท จะต อง ออกแบบการต านทานไฟส าหร บโครงสร าง กฎหมายมาตรฐาน ของอาคารได ม การแก ไขหลายคร ง และส วนข อก าหนดใน กฏหมายท เก ยวก บการต านทานไฟก อนท จะม การแก ไขในป 2000 ม ความแตกต างอย างมากก บกฏหมายท ใช ป จจ บ น ตามกฎหมายมาตรฐานของอาคาร ในกรณ ท ข อก าหนดตาม ข อ (f1) จนถ ง (f5) น ไม สามารถท จะตรวจสอบได เน องจากเพล ง ไหม และผลท เก ดข นจากเหต การณ จะม ความร นแรง อาคารควรจะ ม การต านทานไฟได โดยม หล กการพ จารณาเก ยวก บการใช งาน ขนาด และต าแหน งของอาคาร ก อนท จะม การแก ไขในป 2000 ข อก าหนดท ใช ท วไปค อให องค อาคารโครงสร างหล ก เช น เสา คาน พ น และก าแพง ประกอบไปด วยองค อาคารทนไฟโดยใช ว สด ท ไม เป นเช อไฟ หร อระบ เพ ยงว า องค อาคารโครงสร างหล กจะต อง ประกอบไปด วยองค อาคารต านทานไฟและองค อาคารเหล าน จะต องม ระยะเวลาต านทานไฟด งท ก าหนดไว ในตารางท 1 สาหร บ ช นส วนโครงสร างหล ก (นอกจากน น เป นการก าหนดว า พ น ผน ง และหล งคาจะต องม ระด บความเป นฉนวนและความแข งแรงท เหมาะสม) ว ธ การน เร ยกว าการออกแบบโดยให สอดคล องตาม ข อก าหนด ตารางท 1 ระยะเวลาต านทานไฟท ต องการส าหร บการรองร บ น าหน กบรรท กของโครงสร าง หล งจากท ม การแก ไขกฎหมายในป 2000 กฏหมายมาตรฐาน ของอาคารยอมร บว ธ การออกแบบตามสมรรถนะ โดยใน รายละเอ ยดแล วเป นการก าหนดว า เม อเก ดเพล งไหม ตามท สมม ต ข น โครงสร างอาคารต านทานไฟซ งประกอบไปด วยช นส วน โครงสร างหล ก ซ งความสามารถการต านทานไฟของโครงสร าง ย งคงอย ได จนกระท งไฟได ถ กด บลงแล ว เพ อเป นว ธ การท จะย นย น ถ งว ธ การตามแนวความค ดน กฎหมายได ก าหนดถ งว ธ การในการ ตรวจสอบการต านทานไฟไว ในขณะเด ยวก น กรณ ในอนาคตเม อเทคโนโลย ของการ ต านทานไฟและว ธ ในการตรวจสอบได ม การพ ฒนาข นและ นามาใช งานได แต การต านทานไฟไม สามารถย นย นได โดยข นตอน การคานวณท ก าหนดไว ในกฏหมาย กระทรวงสาธารณ ปโภค ท ด น การคมนาคมและการท องเท ยวสามารถท จะท าการอน ม ต การ น าไปใช งานของการต านทานไฟ ตามผลของการประเม นระด บ การต านทานไฟท ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ งเป น ผ เช ยวชาญทางด านน ก อนป 2000 การออกแบบต านทานไฟตามข อก าหนดเท าน น ไว เท าน นท ได ร บการยอมร บและน ามาใช ได โดยม ข อยกเว นเพ ยง เล กน อย ในป จจ บ นน ว ศวกรสามารถท จะน าว ธ การออกแบบตาม สมรรถนะมาใช แทนได เพ มเต มจากว ธ การออกแบบตาม ข อก าหนด (อ างอ งก บร ปท 1) ร ปท 1 การต านทานไฟและกฎหมายมาตรฐานสาหร บอาคาร 3 ต วอย างของอาคารขนาดใหญ ท เก ดการว บ ต เน องจากการ ม ได ออกแบบโครงสร างให ต านทานไฟได อย างพอเพ ยง ถ งแม ว าในอาคารท ด เหม อนจะอย ในสภาพด แต ถ าการ ออกแบบการต านทานไฟม ได ออกแบบไว เพ ยงพอ อาจจะเก ด ความเส ยหายอย างใหญ หลวงแก อาคารได ต วอย างของการ ออกแบบท ม ได ออกแบบการต านทานไฟไว อย างพอเพ ยง ได แสดง ไว ณ ท น เพล งไหม เก ดข นในเวลาเท ยงค นของว นท 12 ก มภาพ นธ 2005 (เวลาท องถ น) ในอาคารส ง 32 ช น (อาคารว นด เซอร ) ท ก อสร าง อย พ นท AZCA ต วเม องแมดร ด เม องหลวงของสเปน เพล งไหม ได กระจายต วไปอย างรวดเร วท งทางด านบนและทางด านล าง ครอบคล มพ นท แทบจะท กช น การว บ ต ของโครงสร างขนาดใหญ ในส วนช นตรงกลางอาคารและช นบนส งผลให ช นส วน ผน งล อม อาคาร องค อาคารโครงสร างและผน งก นห องกระจายกลาดเกล อน อย ตามพ นท รอบอาคารด านล าง เพล งไหม ไม เพ ยงแต ก อให เก ด ความเส ยหายต ออาคาร แต ย งส งผลต อสาธารณ ปโภคของแมดร ด ในการใช งานเน องจากการป ดถนนในพ นท รอบศ นย กลางทาง ธ รก จและการระง บการเด นรถไฟใต ด น ร ปภาพท 1 แสดงให เห นภาพรวมของความเส ยหายในช วง ปลายเด อนม นาคม เป นเวลา 1 เด อนคร งภายหล งการเก ดเพล ง ไหม โครงสร างของอาคาร เสา คาน พ นและผน งร บแรงส วนใหญ เป นโครงสร างคอนกร ตเสร มเหล ก ขณะท เสารอบนอกของอาคาร ส วนท ายของพ นท สาน กงานด านกว าง เป นโครงสร างเหล ก โดยท ม พ น technical สองช นในต าแหน งช วงกลางและช วงล างของ อาคารถ กแบ งตามโครงสร างให เป นส วนเต ย (ความส งถ งช นสาม เหน อพ นด น) ส วนกลาง (ช นส ถ งช น 16) และส วนส ง (ช น 17 และ ส งกว าน น) ร ปท 2 แสดงให เห นถ งระด บความส งของโครงสร าง และร ปท 3 เป นผ งพ นของช นท 17 จนถ งช นท 26 รวมไปถ งช นท 21 ท เก ดเพล งไหม อาคารว นด เซอร ได ก อสร างเสร จข นเม อป 1977 โดยออกแบบ ตามมาตรฐานการต านทานไฟในเวลาน น อย างไรก ตาม ด งท แสดงในร ปภาพ ด านนอกของส วนอาคารส งร วมก นก บพ น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks