TH6954 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC - PDF

Description
TH6954 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC ก มภาพ นธ 2012 สารบ ญ บทท 1: แนะนำโน ตบ คพ ซ เก ยวก บค ม อผ ใช น... 6 หมายเหต สำหร บค ม อฉบ บน... 6 ข อควรระว งเพ อความปลอดภ ย... 7 การเตร ยมโน ตบ คพ ซ ของค ณ บทท 2: ทำความร

Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 18 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
TH6954 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC ก มภาพ นธ 2012 สารบ ญ บทท 1: แนะนำโน ตบ คพ ซ เก ยวก บค ม อผ ใช น... 6 หมายเหต สำหร บค ม อฉบ บน... 6 ข อควรระว งเพ อความปลอดภ ย... 7 การเตร ยมโน ตบ คพ ซ ของค ณ บทท 2: ทำความร จ กช นส วนต างๆ ด านบน ด านล าง ด านขวา ด านซ าย ด านหล ง ด านซ าย การเช อมต อซ บว เฟอร บทท 3: เร มต นการใช งาน ระบบไฟ การใช พล งงาน AC การใช พล งงานแบตเตอร การด แลแบตเตอร การเป ดเคร องโน ตบ คพ ซ การทดสอบต วเองเม อเป ดเคร อง (POST) การตรวจสอบพล งงานแบตเตอร การชาร จแบตเตอร แพค ต วเล อกด านพล งงาน โหมดการจ ดการพล งงาน สล ปและไฮเบอร เนช น การควบค มพล งงานความร อน ฟ งก ช นแป นพ มพ พ เศษ ฮ อตค ย ส (ในเคร องบางร น) ป มของ Microsoft Windows ป มควบค มม ลต ม เด ย (ในเคร องบางร น) สว ตช และไฟแสดงสถานะ สว ตช ไฟแสดงสถานะ ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC การใช ป ม อ นสแตนท การใช ป มอ นสแตนท ในคร งแรก บทท 4: การใช โน ตบ คพ ซ อ ปกรณ ช การใช ท ชแพด ภาพสาธ ตการใช ท ชแพด การด แลท ชแพด การป ดทำงานท ชแพดโดยอ ตโนม ต อ ปกรณ เก บข อม ล ออปต ค ลไดรฟ (ในเคร องบางร น) เคร องอ านการ ดหน วยความจำแฟลช ฮาร ดด สก หน วยความจำ (RAM) การเช อมต อ การเช อมต อเคร อข าย การเช อมต อ LAN ไร สาย (ในเคร องบางร น) การเช อมต อเสาอากาศ (ในเคร องบางร น) การเช อมต อเคร อข ายไร สายของ Windows การเช อมต อไร สายบล ท ธ (ในเคร องบางร น) เคร องชาร จ USB ภาคผนวก อ ปกรณ เสร มสำหร บเล อกซ อเพ ม... A-2 อ ปกรณ เช อมต อสำหร บเล อกซ อ... A-2 ระบบปฏ บ ต การและซอฟต แวร... A-3 การต งค า BIOS ระบบ... A-4 ป ญหาและว ธ แก ป ญหาท วไป... A-10 การก ค นโน ตบ คพ ซ ของค ณ... A-16 การใช พาร ท ช นการก ค น... A-16 การใช DVD การก ค น (เฉพาะบางร น)... A-17 ข อม ลเก ยวก บ DVD-ROM ไดรฟ... A-19 ข อม ล บล -เรย รอม ไดรฟ... A-21 ความสอดคล องของโมเด มภายใน... A-22 ประกาศ และถ อยแถลงเพ อความปลอดภ ย... A-26 ถ อยแถลงของคณะกรรมการการส อสารกลาง... A-26 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC ถ อยแถลงข อควรระว งการส มผ สถ กความถ ว ทย ของ FCC... A-27 ประกาศเก ยวก บความสอดคล องข อกำหนด R&TTE (199/5/EC)... A-27 เคร องหมาย CE... A-28 ถ อยแถลงการส มผ สถ กการแผ ร งส IC สำหร บแคนาดา... A-28 แชนเนลการทำงานไร สายสำหร บโดเมนต างๆ... A-29 แถบความถ ไร สายท ถ กจำก ดของฝร งเศส... A-29 ประกาศด านความปลอดภ ยของ UL... A-31 ข อกำหนดด านความปลอดภ ยทางไฟฟ า... A-32 ประกาศเคร องร บส ญญาณ TV (ในเคร องบางร น)... A-32 REACH... A-32 ข อควรระว งของชาวนอร ด ก (สำหร บโน ตบ คท ใช แบตเตอร ล เธ ยมอ ออน)... A-33 ข อม ลด านความปลอดภ ยเก ยวก บออปต ค ลไดรฟ... A-34 ข อม ลความปลอดภ ยจากเลเซอร... A-34 ป ายเต อนการซ อมแซม... A-34 ข อบ งค บ CDRH... A-34 ประกาศผล ตภ ณฑ ของ Macrovision Corporation... A-35 การอน ม ต CTR 21(สำหร บโน ตบ ค PC ท ม โมเด มในต ว)... A-36 ฉลาก Eco ของสหภาพย โรป... A-38 ผล ตภ ณฑ ท สอดคล องก บมาตรฐาน ENERGY STAR... A-38 การประกาศและความสอดคล องก บระเบ ยบข อบ งค บด านส งแวดล อมข องโลก... A-39 การร ไซเค ลของ ASUS / บร การนำกล บ... A-39 ข อม ลเก ยวก บล ขส ทธ... A-40 ข อจำก ดของความร บผ ดชอบ... A-41 การบร การและสน บสน น... A-41 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC 1 แนะนำโน ตบ คพ ซ ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC เก ยวก บค ม อผ ใช น ค ณกำล งอ านค ม อผ ใช โน ตบ คพ ซ ค ม อผ ใช น ให ข อม ลเก ยวก บส ว นประกอบต างๆ ในโน ตบ คพ ซ และว ธ การใช ส วนประกอบเหล าน น ห วข อต อไปน เป นเน อหาหล กๆ ของค ม อผ ใช ฉบ บนน 1. แนะนำโน ตบ คพ ซ แนะนำเก ยวก บโน ตบ คพ ซ และค ม อผ ใช ฉบ บน 2. ทำความร จ กช นส วนต างๆ ให ข อม ลเก ยวก บส วนประกอบต างๆ ของโน ตบ คพ ซ 3. เร มต นการใช งาน ให ข อม ลเก ยวก บการเร มต นการใช งานก บโน ตบ คพ ซ 4. การใช โน ตบ คพ ซ ให ข อม ลเก ยวก บการใช ส วนประกอบต างๆ ของโน ตบ คพ ซ 5. ภาคผนวก แนะนำค ณเก ยวก บอ ปกรณ เสร มท สามารถเล อกซ อเพ มเต มได และให ข อม ลเพ มเต มต างๆ แอปพล เคช นท แท จร งท มาพร อมเคร อง จะแตกต างไปตามร นและ ประเทศ อาจม ความแตกต างระหว าง Notebook PC ของค ณและร ปวาดท แสดง ในค ม อฉบ บน โปรดยอมร บความถ กต องของ Notebook PC ท ท านม อย หมายเหต สำหร บค ม อฉบ บน ม การใช หมายเหต และคำเต อนตลอดค ม อฉบ บน เพ อช วยให ท านทำงาน บางอย าง ให เสร จสมบ รณ ได อย างปลอดภ ย และม ประส ทธ ภาพ หมายเหต เหล าน ม ระด บความสำค ญแตกต างก นด งน : คำเต อน! ข อม ลสำค ญท ต องปฏ บ ต ตามเพ อการดำเน นการอย าง ปลอดภ ย ข อสำค ญ! ข อม ลสำค ญย งท ต องปฏ บ ต ตาม เพ อป องก นความเส ยหาย ท อาจเก ดก บข อม ล ส วนประกอบ หร อบ คคล คำแนะนำ: คำแนะนำในการทำงานให เสร จสมบ รณ หมายเหต : ข อม ลสำหร บสถานการณ พ เศษ ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC ข อควรระว งเพ อความปลอดภ ย ข อควรระว งเพ อความปลอดภ ยต อไปน จะย ดอาย การใช งานโน ตบ ค PC ให ยาวข น ปฏ บ ต ตามข อควรระว งและคำแนะนำในการใช งานท งหมด โปรดให บ คลากรท ม ความเช ยวชาญ เป นผ ให บร การซ อมเคร อง เว นแต จะระบ ไว ในค ม อฉบ บน ถอดสายไฟ AC และนำแพคแบตเตอร ออกก อนท จะทำความสะอาด เช ดโน ตบ คพ ซ ด วยฟองน ำเซลล โลส หร อผ าชาม วร ท สะอาดช บสารละลายสำหร บทำความสะอาดท ไม ม ฤทธ ก ดกร อน ผสมก บน ำอ นปร มาณเล กน อย และเช ดความช นออกด วยผ าแห ง อย าวางบนพ นผ วทำงานท ไม สม ำเสมอ หร อไม ม นคง นำเคร องไปซ อม ถ าต วเคร องได ร บความเส ยหาย อย าให ส มผ สถ กสภาพแวดล อมท สกปรก หร อม ฝ นมาก อย าใช ในขณะท ม แก สร ว อย ากดหร อส มผ สหน าจอแสดงผล อย าวางไว ใกล ก บส งของเล กๆ ท อาจทำให หน าจอม รอยข ดข วน หร อหล นเข าไปในโน ตบ คพ ซ อย าปล อยโน ตบ คพ ซ ไว บนต ก หร อส วนใดของ ร างกายค ณ เพ อป องก นความไม สบาย หร อการ บาดเจ บจากการส มผ สถ กความร อน อย าวาง หร อทำว ตถ หล นใส และ อย าใส ว ตถ แปลกปลอมใดๆ เข าไปในโน ตบ คพ ซ อย าให เคร องส มผ สถ กสนามแม เหล ก หร อสนามไฟฟ าพล งส ง อย าให เคร องส มผ สถ ก หร ออย ใกล ของเหลว ฝน หร อความช น อย าใช โมเด มระหว างท เก ดพาย ฝนฟ าคะนอง คำเต อนความปลอดภ ยเก ยวก บแบตเตอร อย าท งแบตเตอร ลงในไฟ อย าล ดวงจรหน าส มผ สต างๆ อย าถอดช นส วนแบตเตอร ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC อ ณหภ ม ท ปลอดภ ย: ค ณควรใช โน ตบ คพ ซ เฉพาะในสภาพแวดล อมท ม อ ณหภ ม อย ระหว าง 5 C (41 F) ถ ง 35 C (95 F) อย าถ อ หร อปกคล มโน ตบ คพ ซ ในขณะ ท เป ดเคร องอย ด วยว สด ใดๆ เน องจาก จะทำให การระบายอากาศลดลง เช น การใส ไว ในกระเป าถ อ อย าใช สายไฟ, อ ปกรณ เสร ม หร ออ ปกรณ ต อพ วงอ นท เส ยหาย พล งงานไฟฟ าขาเข า: ด จากฉลากระด บพล งงานไฟฟ าท ด านใต ของโน ตบ คพ ซ และให แน ใจว าอะแดปเตอร เพาเวอร ของ ค ณสอดคล องก บระด บพล งงานด งกล าว อย าใช ต วทำละลายท ม ฤทธ เข มข น เช น ท นเนอร, เบนซ น หร อสารเคม อ นบนผ วผล ตภ ณฑ หร อในบร เวณใกล เค ยง การต ดต งแบตเตอร อย างไม ถ กต องอาจเป นสาเหต ให เก ดการระเบ ด และทำให โน ตบ ค PC เส ยหายได อย าท งโน ตบ คพ ซ ปะปนก บของเส ยจากภายในบ าน ตรวจ ผล ตภ ณฑ น ได ร บการออกแบบเพ อให นำช นส วนต างๆ มาใช ซ ำ และร ไซเค ลได อย างเหมาะสม ส ญล กษณ ถ งขยะต ดล อท ม เคร องหมายกากบาท เป นการระบ ว าไม ควรท งผล ตภ ณฑ (อ ปกรณ ไฟฟ า, อ เล กทรอน กส และแบตเตอร เหร ยญท ม ส วนประกอบของปรอท) ปะปนไปก บของเส ยท วไปจากภายในบ าน สอบกฏข อบ งค บในการท งผล ตภ ณฑ อ เล กทรอน กส อย าท งแบตเตอร ปะปนก บของเส ยท วไปภายในบ าน ส ญล กษณ ถ งขยะต ดล อท ม เคร องหมายกากบาท เป นการระบ ว าไม ควรท งผล ตภ ณฑ ปะปนไปก บของเส ยท ว ไปจากภายในบ าน ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC คำเต อนเก ยวก บความด นเส ยง ความด นเส ยงท มากเก นไปจากห ฟ ง หร อช ดสวมศ รษะ สามารถทำให เก ดความเส ยหาย หร อการส ญเส ยการได ย น โปรดทราบว าการปร บต วควบค มระด บเส ยง และอ ควอไลเซอร เหน อ ตำแหน งกลาง อาจเพ มแรงด นเอาต พ ตของห ฟ ง หร อช ดสวมศ รษะ แ ละระด บความด นเส ยง คำเต อนเก ยวก บพ ดลมท ใช ระบบไฟฟ ากระแสตรง โปรดทราบว าพ ดลม DC เป นช นส วนท เคล อนท ซ งอาจทำให เก ดอ นตรายได โปรดระว งไม ให ร างกายของค ณถ กใบพ ดลมท กำล งเคล อนท ข อม ลเก ยวก บอะแดปเตอร (แตกต างก นไปตามร นท ซ อ) แรงด นไฟฟ าขาเข า: Vac ความถ ไฟฟ าขาเข า: 50-60Hz กระแสไฟฟ าขาออกท ระบ : 4.74A (90W); 6.3A (120W) แรงด นไฟฟ าขาออกท ระบ : 19Vdc ข อควรระว งเก ยวก บการขนส ง ในการเตร ยมโน ตบ คพ ซ สำหร บการขนส ง ค ณควรป ดเคร อง และถอดอ ปกรณ ต อพ วงภายนอกท งหมดออก เพ อป องก นความเส ยหายท จะเก ดก บข วต อ ต างๆ ห วฮาร ดด สก จะหดเม อป ดเคร อง เพ อป องก นการข ดข วนท พ นผ วของ ฮาร ดด สก ระหว างกระบวนการขนส ง ด งน น ค ณไม ควรขนส งโน ตบ ค พ ซ ในขณะ ท เป ดเคร องอย ป ดหน าจอแสดงผล และตรวจสอบว าสล กย ดอย างม นคงใน ตำแหน งป ด เพ อป องก นแป นพ มพ และหน าจอแสดงผล ข อควรระว ง! พ นผ วของโน ตบ คน นม วหมองได ง าย ถ าไม ม การด แลอย างเหมาะสม ใช ความระม ดระว งอย าถ หร อทำให พ นผ วของ โน ตบ คพ ซ เป นรอย กระเป าใส โน ตบ คพ ซ ของค ณ ซ อกระเป าใส เพ อป องก นโน ตบ คพ ซ จากส งสกปรก น ำ การกระแทก และรอยข ดข วนต างๆ ชาร จแบตเตอร ถ าค ณวางแผนท จะใช พล งงานแบตเตอร ให แน ใจว าค ณชาร จแบตเตอร แพคไว เต ม และม แบตเตอร แพค สำรองไว ด วย ก อนท จะเด นทางไกล จำไว ว า อะแดปเตอร ไฟฟ าจะชาร จแบตเตอร ไปเร อยๆ ตราบเท าท ย งเส ยบอย ก บคอมพ วเตอร และแหล งจ ายไฟ AC โปรดทราบว า เม อโน ตบ คพ ซ ใช งานอย จะใช เวลาใน การชาร จแบตเตอร แพคนานข นเป นอย างมาก ข อควรระว งบนเคร องบ น ต ดต อสายการบ นของค ณ ถ าค ณต องการใช โน ตบ คพ ซ บนเคร องบ น สายการบ นส วนมากม ข อจำก ดใน การใช อ ปกรณ อ เล กทรอน กส สายการบ นส วนมากจะอน ญาตให ใช อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ระหว างท บ น แต ม กไม ให ใช ในขณะท เคร องบ นกำล งจะออก หร อกำล งลงจอด หมายเหต : ม อ ปกรณ เพ อความปลอดภ ยท สนามบ นอย 3 ประเภท ใหญ ๆ: เคร อง X-ray (ใช สำหร บรายการท วางบนสาย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks