test ssm ospatar - barman.doc

Description
NUMELE .................................................... PRENUMELE ............................................ FUNCŢIA ................................................... TEST privind verificarea cunoştinţelor acumulate în urma instruirii introductiv generale 1. Care este Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă? a) Decretul 400/1981; b) Legea nr. 319/2006; c) Legea n

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  NUMELE ....................................................PRENUMELE ............................................FUNCŢIA ................................................... TESTprivind verificarea cunoştinţeor acu!uate n ur!a in#truirii introductiv $enerae %.Care e#te Le$ea privind #ecuritatea şi #&n&tatea n !unc&' a)Decretul 400/1981; b)Legea nr. 319/2006;c)Legea nr. 90/1996.( 2p ) (.Potrivit prevederior art. () din Le$ea )%*+(,,- ucr&torii au ur!&toaree o/i$aţii0 a)Să utilizeze crect !a inile# aparatura# uneltele# $ub$tan%ele pericula$e# !i&lacele 'etran$prt i alte !i&lace 'e pr'uc%ie; b)Să utilizeze crect ecipa!entul in'ii'ual 'e prtec%ie acr'at i# 'upă utilizare# $ă *l*napieze $au $ă *l pună la lcul 'e$tinat pentru pă$trare;c)Să nu prce'eze la $caterea 'in +unc%iune la !'i+icarea# $ci!barea $au *nlăturareaarbitrară a 'i$pzitielr 'e $ecuritate prprii# *n $pecial ale !a inilr# aparaturii# uneltelr#in$tala%iilr tenice i clă'irilr i $ă utilizeze crect ace$te 'i$pzitie;(2p) ).Ec1ipa!entu individua de protecţie repre2int& orice ec1ipa!ent cu care e#te dotat fiecareparticipant a proce#u de !unc& pentru0 a)a +i prte&at *!ptria unuia $au !ai !ultr ri$curi care ar putea $ă *i pună *n pericl$ecuritatea i $ănătatea la lcul 'e !uncă; b)a, i prte&a ainele i *ncăl%ă!intea 'e ra ;c)a +i prte&at *!ptria pra+ului 'e la lcul lcul 'e !uncă.( 2p ) 3.La con#tatarea #t&rii de perico $rav şi i!inent de accidentare #e iau i!ediat ur!&toaree!&#uri de #ecuritate0 1.+uga 'e la lcul acci'entului pentru a ne prte&a prpria per$ană;2.anun%area e+ilr ierarici i $ericiilr $pecializate; 3. prirea ecipa!entului 'e !uncă $au actiită%ii# eacuarea per$nalului 'in zna pericula$ă# anun%area e+ilr ierarici i a $ericiilr $pecializate# eli!inareacauzelr care au cn'u$ la apari%ia $tării 'e pericl gra i i!inent.(2p)-. Ce repre2int& !i4oacee de #e!nai2are care conţin cuoarea roşie de #ecuritate0 a)Se!nal 'e aertizare; b)Se!nal 'e bliga%ie;c)Se!nal 'e inter'ic%ie# pericl 'e alar!ă# !ateriale i ecipa!ente 'e apărare*!ptria incen'iilr;')Se!nal 'e $alare $au 'e pri! a&utr# $itua%ie 'e $ecuritate.( 2p )  -.Re#turie !ena4ere #e coectea2& şi #e depo2itea2& a#tfe0 a)Saci !ena&eri 'e pla$tic rezi$ten%i i etan i# eacuarea +ăcn'u,$e *nainte ca re$turile!ena&ere# $ă 'epă ea$că capacitatea 'e 'epzitare $au $ă intre *n 'e$c!punere; b)acuarea re$turilr !ena&ere $e a +ace 'upă ter!inarea prgra!ului 'e lucru;c)e$turile !ena&ere $e 'epzitează *n rice +el 'e $ac# 'acă le eacuă! rapi'.(2p). 5ac& con#tataţi defecţiuni a co!pre#oru de aer #au /uteiie de C6( de a in#taaţia dedi#tri/uire a /erii ce !&#uri veţi ua' a)ici !ă$ură# 'earece clien%ii trebuie $ă +ie $eri%i ct !ai rapi'; b)pri! +unc%inarea in$tala%iei i anun%ă! e+ul lcului 'e !uncă;c)nainte 'e *nceperea actiită%ii# eri+ică! in$tala%ia 'e 'i$tribuire a berii (regulatare'e pre$iune# $upape 'e $iguran%ă# !an!etre 'e pre$iune# etan eitatea buteliilr 'e52 $au a butaielr 'e bere).(2p) 5ATA TEST7RII0 N6T70 Evauarea ucr&torior dup& in#truirea introductiv $enera& #e face a#tfe0 , 9  10 p7 arte bine ();,   8 p7ine (  );, -  6 p7 Slab ( S );, $ub - p7arte $lab.:er$anele care au b%inut nta 'e ealuare $labă $au +arte $labă# r +i reea!inate pnă lab%inerea puncta&ului !ini! cre$punzătr ntei 'e <ine=. 8NT6CMITINSPECT6R SSM5an 9UR9U
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks