TEST REPORT / Testēšanas pārskats / - PDF

Description
TEST REPORT / Testēšanas pārskats / LVS EN :2006 Safety of machinery Electrical equipment of machines Part I: General requirements / Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 1. daļa: Vispārīgas

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 33 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
TEST REPORT / Testēšanas pārskats / LVS EN :2006 Safety of machinery Electrical equipment of machines Part I: General requirements / Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 1. daļa: Vispārīgas prasības/ Report Reference No....: E/45018/TR/13 / Testēšanas pārskata Nr. / Tested by (Name + signature)...: Marija Porubova... / Testēja (Uzvārds + paraksts) / ( ; Approved by (Name + signature)...:aleksandrs Matvejevs... / Apstiprināja (Uzvārds + paraksts) / ( ; Date of issue......: 15 March 2013 / Izdošanas datums / Testing Laboratory name...: TUV NORD BALTIK, Ltd., LVD Laboratory /Testēšanas laboratorijas nosaukums / Address...: Klijanu 23, Riga, LV-1012 / Adrese / Applicant s name.....: NPP NEXUS-2F, Ltd. / Iesniedzēja nosaukums / Address... : Patorzhinskiy str. 27, Dnepropetrovsk, Ukraine, / Adrese / Standard...: LVS EN :2006 (EN :2006) / Standarts / Test procedure...: TUV NB EN60204 / Testēšanas metodika / Non-standard test method...: None / Nestandarta testmetodes / / Nav / Test report form...: TUV NB EN /11 / Testēšanas pārskata forma / TRF originator...: TUV NORD Baltik / Testēšanas pārskata formas iniciators / Type of item tested.....: Recycling Furnace / Testēšanas objekts / / Utilizācijas krāsns / Trademark... : - / Zīmols / Model/type reference... : ПУ-250/350 / Modelis / tips / Manufacturer... : NPP NEXUS-2F, Ltd. / Ražotājs / Patorzhinsky str. 27, Dnepropetrovsk, Ukraine, Rating(s)...: 3P+N+PE, 230/400 V~, 50 Hz, 5kW, / Tehniskie dati / 350 kw (Heat power) Seal Z.V Page 2 of 52 Copy of rating plate: / Marķējuma kopija / Summary of testing: / Testēšanas kopsavilkums / The items tested are found to be in conformity with the specified standard. / Produkti testēti un atbilst standarta prasībām / Cl The user instructions shall be given in a language acceptable in the country where the apparatus is intended to be used. / p Lietošanas instrukcijai jābūt tās valsts valodā, kur paredzēts lietot iekārtu / Page 3 of 52 Test item particulars: / Testēšanas objekta raksturojums / Environmental rating: / Vides apstākļi / Equipment mobility: / Iekārtas pārvietojamība / Connection to mains supply: / Savienojums ar strāvas padevi / Operating conditions: / Ekspluatācijas apstākļi / Class of equipment: / Iekārtas klase / Marked degree of protection to IEC 60529: / Aizsardzības pakāpes marķējums saskaņā ar IEC / Overall size of the equipment (L x W x H), mm: / Iekārtas izmērs / Mass of the equipment, kg: / Iekārtas masa / Accessories and detachable parts included in the evalution: / Piederumi un noņemamas daļas / Options included: / Opcijas / - 60 o C o C ( / Krāsns ) + 10 o C o C ( / Vadības skapis ) Floorstanding, stationary appliance / Stacionāra iekārta / Terminals / Kontaktspailes/ Continuous, unattended / Pastāvīga, bez uzraudzības / Class I / I klase / IP54 max: 5480 x 3650 x 6750 max: Test case verdicts: / Testa rezultāta apliecinājumi / - test object does meet requirement...: P (ass) / testa objekts iztur testu / - test case does not apply to the test object : N (Not applicable) / prasība nav piemērota / - test object does not meet requirement....: F (ail) / testa objekts neiztur testu / General remarks: Throughout this report a point is used as the decimal separator. / Vispārīgās piezīmes / / Šajā pārskatā punkts atdala decimālo daļu / The test results presented in this report relate only to the item tested. / Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem objektiem / (see Doc. #) refers to an annex appended to the report. / atsauksme uz pārskata pielikumiem / (see appended table) refers to a table appended to the report. / atsauksme uz pārskata tabulām / This report shall not be reproduced, except in full, without written approval of the testing laboratory. / Bez laboratorijas rakstiskas atļaujas aizliegta testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā / Page 4 of 52 Test equipment list / Testiekārtu saraksts / No. /Nr./ Type / Tips / Equipment No. / Iekārtas Nr. / 1 GW INSTEK GDM-8246 CL GW INSTEK GDM-396 UL GW INSTEK GPT-815 EL GW INSTEK PSP-405 EK FLUKE 6200 PAT RO ETECH PM Rigid test-finger / Cietais testpirksts / Jointed test-finger / Lokanais testpirksts / Pin D=4 mm / Zonde / Impact test-ball D = 40 mm / Trieciena testlode / Test hammer / Testēšanas āmurs / Glow Wire tester / Testeris ar sakarsēto stiepli / Testa lodītes iespiešanas iekārta / Ball-pressure test apparatus / 14 VELLEMAN TC56A FLUKE 62 Mini GREISINGER GMH /01 17 WERA 7440 A WERA 7441 B WERA 7442 C Comments /Piezīmes / Digital Multimeter / Digitālais multimetrs / Digital Multimeter / Digitālais multimetrs / HV-Testing (0.2 5 kv AC/DC, 500 VA) / Caursišanas iekārta / Programmable Power Supply (0 40 VDC) / Barošanas bloks / Multitester / Multitesteris / Energy meter ( W, 0 16 A) / Enerģijas mērītājs / /07 According to EN Nr /06 According to EN Nr. B /08 According to EN Nr /09 According to EN /03 According to IEC /05 According to IEC /04 According to IEC 2740/2000 Force gauge / Dinamometrs / NO N Thickness metter Kit / Spraugmēru komplekts / Hronometer / Hronometrs / Infrared Thermometer ( o C) / Termometrs / Digital Thermometer ( o C), type K / Termometrs / Torque Driver ( Nm) Torque Driver ( Nm) Torque Driver ( Nm) mm; 20 pcs. Micrometer / Bīdmērs / mm; mm 23 SONEL MIC Insulation Tester / Izolācijas testeris / Page 5 of 52 Documents attached to this report: / Papildus dokumentu saraksts šim pārskatam / Document No / Dokumenta Nr. / 1 Photos / Fotogrāfijas / Document description / Dokumenta apraksts / Number of pages / Lappušu skaits / 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks