Terveydenhuollon todistusten sähköinen välitys

Description
1. Sähköisen todistuksen arkistointi ja välittäminen terveydenhuollon ulkopuolelle Tellervo Alanärä, THL/OPER 24.4.2018 2. Mikä on sähköinen todistus ja kysely-…

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 4 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Sähköisen todistuksen arkistointi ja välittäminen terveydenhuollon ulkopuolelle Tellervo Alanärä, THL/OPER 24.4.2018
 • 2. Mikä on sähköinen todistus ja kysely- ja välityspalvelu • Potilastiedon arkistoon tallennettu terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, joka luovutetaan valtakunnallisen kysely- ja välityspalvelun kautta terveydenhuollon ulkopuolelle, sille vastaanottajalle, jolle se kuuluu • Kysely- ja välityspalvelu on tietojärjestelmäpalvelu, jolla Kantaan tallennetut todistukset ja lausunnot voidaan välittää terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle sähköisesti • Kyselypalvelun avulla vastaanottaja voi kysellä heille tarkoitettuja todistuksia Potilastiedon arkistosta • Välityspalvelu välittää todistukset ja lausunnot • Vastaanottaja on todistuskohtaisesti määritelty viranomainen tai muu sovittu vastaanottaja, jota varten asiakirja on laadittu 2
 • 3. Sähköisen todistuksen arkistointi ja välitys vastaanottajalle • Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee todistuksen potilaalle ja tallentaa sen potilastietojärjestelmään • Todistus allekirjoitetaan käyttämällä varmennekorttia • Todistus arkistoidaan Potilastiedon arkistoon ja voidaan välittää potilaan suullisen suostumuksen perusteella arkiston ulkopuoliselle vastaanottajalle 3 Asiakas tarvitsee todistuksen ja pyytää lähettämään sen terveydenhuollon ulkopuolelle Katselee todistusta välitystietoineen Omakannasta Kirjoittaa todistuksen, kirjaa vastaanottajan ja välitysperusteen, allekirjoittaa ja hyväksyy todistuksen Tallentaa potilastiedon arkistoon Välittää todistuksen vastaanottajalle Vastaanottaa todistuksen, tekee tarkistuksen ja lähettää kuittauksen vastaanotosta Todistus Asiakas Terveydenhuollon ammattilainen Potilastieto- järjestelmä Potilastiedon arkisto Kysely- ja välityspalvelu Vastaanottaja
 • 4. Välitettävät todistukset ja lausunnot 4 Tällä hetkellä välitettävät todistukset, arkistointi pakollista vuoden 2017 loppuun mennessä: • Lääkärintodistus A (SV6) • Lääkärinlausunto B (SV7), välitys mahdollista 03/2018 alkaen • Lääkärintodistus D (SV10) • Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta (SV97) • Todistus raskaudesta ja jälkitarkastuksesta (SV75) • Palveluntuottajan todistus matkakorvausta varten (SV67)
 • 5. Todistuksen arkistointi ja kysely potilastiedon arkistosta • Terveydenhuollossa ei tarvitse pyytää suostumusta, vaan suostumus pyydetään todistusta hyödyntävän tahon asiointipalvelussa • Todistus arkistoidaan normaalisti Potilastiedon arkistoon allekirjoitettuna • Kun vastaanottaja kyselee todistusta, välitystieto tallentuu todistukselle 5 Asiakas tarvitsee todistuksen ja käy vastaanotolla Katselee todistusta välitystietoineen Omakannasta Kirjoittaa todistuksen, allekirjoittaa ja hyväksyy todistuksen Tallentaa potilastiedon arkistoon Vastaanottaa suostumuksen, palauttaa ehtojen mukaiset todistukset ja päivittää välitystiedot Välittää suostumuksen ja lähettää kyselyn Todistus Asiakas Terveydenhuollon ammattilainen Potilastieto- järjestelmä Potilastiedon arkisto Kysely- ja välityspalvelu Vastaanottaja Asioi vastaanottajan asiointipalvelussa, tunnistautuu, hyväksyy ehdot ja antaa suostumuksen todistuksen kyselyyn Asiakas Vastaanottaa todistuksen
 • 6. Kyseltävät todistukset ja lausunnot Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), Q2/2018 alkaen: • Lääkärinlausunto ajokyvystä (AJO) Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), käyttöön myöhemmin: • Lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten (F123) 6
 • 7. Todistuksen laatiminen ja hyväksyminen • Potilastietojärjestelmä varmistaa todistuksen laatijan käyttöoikeudet todistuksen laatimiseen, allekirjoittamiseen ja välittämiseen. • Sähköinen todistus hyväksytään ja allekirjoitetaan varmennekortilla • Hoitaja tai osastosihteeri voi välittää jo aiemmin hyväksytyn ja allekirjoitetun todistuksen myös jälkikäteen • Organisaatio päättää, kenelle käyttäjille annetaan oikeus välittää sähköisesti valmiita todistuksia potilastietojärjestelmästä 7
 • 8. Asiakkaan suostumus todistusten välittämiseen • Todistuksen sähköinen välittäminen terveydenhuollon ulkopuoliselle vastaanottajalle edellyttää asiakkaan suullista suostumusta • Suostumustieto kirjataan potilastietojärjestelmään todistuskohtaisesti • Todistuksia voi olla tarpeen erityistilanteissa välittää myös ilman asiakkaan suostumusta. Esimerkiksi aikaisemmin välitetyn todistuksen mitätöinti • Kansalainen antaa suostumuksen kyseltävien todistusten osalta terveydenhuollon ulkopuolisen toimijan asiointipalvelussa todistuskohtaisesti 8
 • 9. Todistusten tulostaminen terveydenhuollossa ja Omakannasta • Jos asiakkaalle annetaan välitetystä todistuksesta tuloste, siihen tulee maininta, mihin todistus on välitetty. Esimerkiksi Kelalle välitettyihin todistuksiin tulostuu teksti: ”Tämä todistus on välitetty Kelaan". • Asiakas voi tulostaa kopion todistuksesta Omakanta-palvelusta. • Tulosteeseen tulee tällöin merkintä: ” Kanta-palvelusta tulostettu kopio +pvm”. 9
 • 10. Todistuksen vastaanottajan vastuut • Vastaanottaja vastaa tietosisällön hyödyntämisestä • Vastaanottaja näkee vain sen tietosisällön, jonka hän on oikeutettu vastaanottamaan • Vastaanottajalla on vastuu hyödyntää tietosisältöä vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu • Vastaanottaja ei voi muokata todistusta tai tietosisältöjä 10
 • 11. Todistusten korjaaminen ja mitätöinti • KELA:aan tai muulle ulkopuoliselle vastaanottajalle välitettyä todistusta ei voi korjata. • Mikäli käyttäjä huomaa jo hyväksytyssä todistuksessa korjattavan virheen, todistus mitätöidään ja laaditaan uusi. • Todistuksen mitätöintiin ei tarvita asiakkaan suostumusta 11
 • 12. Viivästetyn todistuksen välittäminen • Todistuksen näkyminen Omakanta-palvelussa voidaan viivästää joko määräaikaisesti tai toistaiseksi, mikäli todistuksen laatija arvioi todistuksen sisällön aiheuttavan potilasturvallisuusriskin. • Viivästetty todistus voidaan välittää Kelaan, joka saa tiedon todistuksen viivästämisestä. • Vastaanottaja vastaa todistuksen jatkokäsittelystä ja todistuksen näyttämisestä asiakkaalle huomioiden viivästäminen ja sille asetetut vaatimukset. 12
 • 13. Poikkeustapaukset, jolloin ei voi välittää sähköisesti Poikkeustapaukset, jolloin todistusta ei voida välittää sähköisesti, vaan se annetaan paperitulosteena: • Asiakas kieltää todistuksen sähköisen välityksen. • Asiakkaalla on tilapäinen yksilöintitunnus. • Alle15-vuotiaan asiakkaan A-todistusta ei voida välittää sähköisesti Kelan etuuspalveluun. • Potilastietojärjestelmässä ei ole määriteltynä vastaanottajaa. • Virhetilanteissa mikäli tallentaminen tai välitys ei onnistu. Todistus arkistoituu Potilastiedon arkistoon myös silloin, vaikka välittäminen muille vastaanottajille ei onnistuisi. 13
 • 14. Käyttöönotto • Arkistointivelvoite valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon on säädetty todistusten ja lausuntojen osalta vaiheistusasetuksessa • Tekninen valmius todistusten arkistointiin ja välittämiseen Kelan etuuspalveluille on olemassa. • Todistusten välittäminen aloitetaan A-todistuksella. • Uusien vastaanottajien liittyminen kysely- ja välityspalveluun julkaistaan kanta.fi sivulla. • Jotta kysely- ja välityspalvelu voidaan ottaa käyttöön terveydenhuollossa, edellyttää se potilastietojärjestelmän hyväksyttyä yhteistestausta ja terveydenhuollon käyttöönottokokeen suorittamista. 14
 • 15. Todistusten arkistointi 15 Todistukset, joiden arkistointi pakollista vuoden 2017 loppuun mennessä: • Lääkärintodistus A (SV6) • Lääkärintodistus D (SV10) • Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta (SV97) • Todistus raskaudesta ja jälkitarkastuksesta (SV75) • Palveluntuottajan todistus matkakorvausta varten (SV67) • Tarkkailulähete (MI, lain 9§) • Tarkkailulausunto (MII, lain 10§) 1.2.2018 alkaen voidaan ryhtyä arkistoimaan seuraavia todistuksia: • Lääkärinlausunto E (E) • Lääkärinlausunto terveydentilasta (T) • Nuorison terveystodistus (NT) • Lääkärinlausunto ajokyvystä (AJO) • Lääkärin vapaamuotoinen todistus (TOD) • Syntymätodistus (SYT) 1.4.2018 alkaen voidaan ryhtyä arkistoimaan seuraavia todistuksia: • Lääkärinlausunto B (SV7) Q1/2019 alkaen voidaan ryhtyä arkistoimaan seuraavia todistuksia: • Hoitoonmääräämispäätös (MIII, lain 11§ ) • Päätös yhteydenpidon rajoittamisesta (PSYE, lain 22g§) • Päätös omaisuuden haltuunotosta (PSYO, lain 22j§), • Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta (KUO) • Kuolintodistus kuolleena syntyneestä tai alle 28 vrk:n iässä kuolleesta (KUO28)
 • 16. Omakanta • Omakanta näyttää kansalaiselle ne todistukset, joita terveydenhuollossa tallennetaan Potilastiedon arkistoon • Omakanta näyttää kansalaiselle, mihin kyseinen todistus tai lausunto on välitetty, tai mistä sitä on kyselty • Potilas voi tulostaa kopion todistuksesta Omakannasta, mutta tuloste ei ole virallinen todistus. 16
 • 17. Omakanta näkymä 17
 • 18. 18 Omakanta näkymä
 • 19. Lisätietoja • Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/terveydenhuollon-todistusten-valitys- kelaan • Määrittelyt - Terveydenhuollon todistukset ja lomakkeet http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/terveydenhuollon-todistukset • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (”vaiheistusasetus”) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20151257 • Kanta-palvelujen julkaisusuunnitelma palvelujen kehittämisestä http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/julkaisuaikataulu • Kanta-verkkokoulu Sähköisesti välitettävä todistus 19
 • 20. Kiitos Tellervo Alanärä Erikoissuunnittelija, THL OPER tellervo.alanara@thl.fi 20
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks