ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ - PDF

Description
ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ก. หล กการและเหต ผล ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ด วยสาน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บความเห

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 19 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ก. หล กการและเหต ผล ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ด วยสาน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน ได ร บความเห นชอบปร บแผนการปฏ บ ต งานและ แผนการใช จ ายงบประมาณ เพ อใช ในการดาเน นการตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ข.ว ตถ ประสงค ค.เป าหมาย 1. เพ อจ ดหาคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงให แก โรงเร ยนท อย ในส งก ดสาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 2. เพ อพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศของสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานให ม ประส ทธ ภาพ โรงเร ยนท อย ในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โด คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ง.รายการคร ภ ณฑ ยจ ดสรรคร ภ ณฑ คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และอ ปกรต อพ วง ตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ประกอบด วยรายการ ด งน ท รายการ ราคาต อหน วย (บาท) 1 เคร องคอมพ วเตอร แบบเคล อนท สาหร บคร 21,000 2 โทรท ศน ส ชน ดจอแบน(LED TV)ขนาดไม ต ากว า 50 น ว 25,000 -2- จ.รายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะคร ภ ณฑ 1.เคร องคอมพ วเตอร แบบเคล อนท ส าหร บคร ม ค ณสมบ ต อย างน อย ด งน 1.1ม หน วยประมวลผลกลาง(CPU)จานวน 1 หน วย โดยม ค ณล กษณะอย างใดอย างหน ง ด งน ในกรณ ท ม จานวนแกนหล กรวม (Compute core) จานวนไม น อยกว า 10 แกน(10 core)ต อง ม ความเร วส ญญาณนาฬ กาพ นฐานไม น อยกว า2.7GHz หร อ ในกรณ ท ม จานวนแกนหล ก (core) จานวนไม น อยกว า 2 แกนหล ก (2 core)และม หน วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม น อยกว า 4 MB ต องม ความเร ว ส ญญาณนาฬ กาพ นฐานไม น อยกว า 1.7 GHz หร อ ในกรณ ท ม จานวนแกนหล ก (core) จานวนไม น อยกว า 2 แกนหล ก (2 core)และม หน วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม น อยกว า 3 MB ต องม ความเร ว ส ญญาณนาฬ กาพ นฐานไม น อยกว า 2.7 GHz 1.2 ม หน วยความจาหล ก(RAM)ชน ด DDR3 หร อด กว า ขนาดไม น อยกว า 4 GB 1.3 ม หน วยจ ดเก บข อม ล(Hard Disk)ขนาดความจ ไม น อยกว า 500 GB จานวน 1 หน วย 1.4 ม จอภาพชน ด WXGA หร อด กว า ม ขนาดไม น อยกว า 12 น ว 1.5 ม DVD-RW หร อด กว า จานวน 1 หน วย 1.6 ม ช องเช อมต อระบบเคร อข าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หร อด กว า จานวนไม น อยกว า 1 ช อง 1.7 สามารถใช งานได ไม น อยกว า Wi-Fi (802.11b,g,n)และ Bluetooth 2.โทรท ศน ส ชน ดจอแบน (LED TV) ขนาดไม ต ากว า 50 น ว 2.1ระด บความละเอ ยด เป นความละเอ ยดของจอภาพ (Resolution)ไม ต ากว า 1920x1080 พ กเซล 2.2ขนาดท กาหนดเป นขนาดจอภาพข นต า 50 น ว 2.3แสดงภาพด วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 2.4ช องต อ HDMI ไม น อยกว า 2 ช องส ญญาณ เพ อการเช อมต อส ญญาณภาพ และเส ยง 2.5ช องต อ USB ไม น อยกว า 1 ช องส ญญาณ รองร บไฟล ภาพ เพลง และภาพยนตร 2.6ช องการเช อมต อแบบ AV, DVD Component 2.7ระบบปร บภาพอ ตโนม ต (Picture Sensor) ฉ.เง อนไขอ นๆ 1.ผ ร บจ างต องจ ดหาสายแสดงผลสาหร บเช อมต อระหว างโทรท ศน ส ชน ดจอแบน ขนาดไม ต ากว า 50 น ว และเคร องคอมพ วเตอร แบบเคล อนท สาหร บคร โดยค ณภาพของภาพท ได ในระด บ 1080p หร อด กว า 2.ผ ร บจ างต องดาเน นการต ดต งสายแสดงผลให เร ยบร อย 3.ผ ร บจ างต องดาเน นการต ดต งระบบปฏ บ ต การ (Operating System) พร อม Application สาหร บโรงเร ยน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ช. ระยะเวลาการส งมอบและเบ กจ ายเง น -3- ระยะเวลาในการส งมอบและต ดต งให แล วเสร จภายใน 90 ว น น บถ ดจากว นท ลงนามในส ญญาโดยเบ กจ าย ในคร งเด ยวเม อต ดต งพร อมใช งาน และส งงานเร ยบร อยแล ว 1. ข อกาหนดท วไป ข อกาหนดการจ ดซ อระบบปฏ บ ต การ (Operating System) พร อม Application สาหร บโรงเร ยน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร (Operating System) สาหร บโรงเร ยน ท จะดาเน นการจ ดซ อม 2 รายการ ด งน ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร Microsoft windows 8.1 Pro หร อร นท ด กว า พร อม Microsoft Office Professional Plus 2013 หร อร นท ด กว า จานวนส ทธ การใช งานเท า บ ญช จ ดสรรท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาได ร บจ ดสรรตามบ ญช จ ดสรร ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร Microsoft windowsserver 2012 R2 Standard หร อร น ท ด กว า จานวนส ทธ การใช งานเท าบ ญช จ ดสรรท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาได ร บ จ ดสรรตามบ ญช จ ดสรร 1.2 บร ษ ทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จาก ด ต องออกหน งส อร บรองส ทธ การใช งานให แก 2. เง อนไขการดาเน นการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อย นย นส ทธ การใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร (Operating System) และ Microsoft OfficeApplication ของโรงเร ยนในโครงการ 2.1 ให ผ ขายจ ดส งระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร (Operating System) และ Microsoft OfficeApplication ท ทางานบนระบบ 64 บ ต โดยสาเนาท กรายการ ให แก สาน กงานเขตพ นท การศ กษา จานวน 1 ช ด 2.2 ให ผ ขายจ ดทาสาเนาระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร (Operating System) และ Microsoft OfficeApplication ตามบ ญช จ ดสรรท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานกาหนด โรงเร ยนละ 1 ช ด ประกอบด วย แผ นสาเนา DVD ระบบปฏ บ ต การ Microsoft windows 8.1 Pro หร อร นท ด กว าท ทางานบนระบบ 64 บ ต จานวน 1 แผ น หร อ แผ นสาเนา DVD ระบบปฏ บ ต การ Microsoft windowsserver 2012 R2 Standard หร อร นท ด กว าท ทางานบนระบบ 64 บ ต จานวน 1 แผ น 2.2.3 แผ นสาเนา DVD โปรแกรม Microsoft Office Professional Plus 2013 หร อ ร นท ด กว าท ทางานบนระบบ 64 บ ตโดยม แผ นภาษาไทย จานวน 1 แผ น และ แผ นภาษาอ งกฤษ จานวน 1 แผ น 2.3 ให ผ ขายจ ดส งช ดสาเนาให ก บสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ภายใน 15 ว นทาการ น บถ ดจาก ว นท ได ลงนามในส ญญา 2.4 การเบ กจ ายเง น จะเบ กจ ายเง นให ผ ขาย จานวน 1 งวด ร อยละ 100 ของราคาขาย เม อผ ขายได จ ดส งระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร (Operating System) พร อม Application โดยจ ดส งตาม บ ญช จ ดสรร พร อมแนบหล กฐานการจ ดส งท สาน กงานเขตพ นท การศ กษา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks