ТЕРМІНИ ТА КОДИ-ПЕРЕКОНАННЯ ЯК ВИЯВ ОНОВЛЕННЯ СТЕРЕОТИПІВ ВЕРБАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (САМОСВІДОМОСТІ) МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Марія Карп юк (Київ, Україна) - PDF

Description
УДК 81 23: ТЕРМІНИ ТА КОДИ-ПЕРЕКОНАННЯ ЯК ВИЯВ ОНОВЛЕННЯ СТЕРЕОТИПІВ ВЕРБАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (САМОСВІДОМОСТІ) МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ Марія Карп юк (Київ, Україна) У статті мотивується потреба з огляду

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 107 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК 81 23: ТЕРМІНИ ТА КОДИ-ПЕРЕКОНАННЯ ЯК ВИЯВ ОНОВЛЕННЯ СТЕРЕОТИПІВ ВЕРБАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ (САМОСВІДОМОСТІ) МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ Марія Карп юк (Київ, Україна) У статті мотивується потреба з огляду на здобутки фундаментальних наук оновлювати й поглиблювати стереотипи вербальної самосвідомості мовної особистості за рахунок оволодіння новою парадигмою знань, які узагальнюються у формі нових термінів і кодів-переконань, що сприяє становленню холістичного (цілісного) мислення. Ключові слова: психолінгвосинергетика, фрактальна психологія, квантова психологія, квантова фізика, психофізика, багатомірний,трансформація, інтеграція, регенерація, ментальність, фрактал, душа, чакра, аура, ефір, фотон, левітація, діти індиго, шоста раса, Ера Водолія, Гармонійна Конвергенція. В статье мотивируется необходимость в связи с достижениями фундаментальных наук обновлять стереотипы вербального самосознания языковой личности за счет овладения новой парадигмой знаний, которые обобщаются в форме новых терминов и кодов-убеждений, что содействует становлению холистического (целостного) мышления. Ключевые слова: психолингвосинергетика, фрактальная психология, квантовая психология, квантовая физика, психофизика, многомерный, трансформация, интеграция, регенерация, ментальность, фрактал, душа, чакра, эфир, фонтон, левитация, дети индиго, шестая раса, Эра Водолея, Гармоническая Конвергенция. In the article is motivated the need, according to the results of fundamental sciences, to renew and deepen the stereotypes of verbal consciousness of linguistic individuality at the expense of learning the new paradigm of knowledge, which have been generalizing in a form of new terms and codes-persuasion that help to form the holistic (integral) thinking. Key words: psycholingvosynergetics, fractal psychology, quantum psychology, quantum physics, psychophysics, multi measured, transformation, integration, regeneration, mentality, fractal, soul, chakra, aura, ether, photon, levitation, children indigo, six race, epoch of Aquarius, Harmonic Convergence. Постановка й мотивація проблеми. На початку ІІІ тисячоліття активно й динамічно-багатогранно відбуваються процеси інтегрування наук різних напрямків знання. Об єктивною основою цього є енергетична цілісність Світобудови, що пронизана процесами самоорганізації. Не є винятком у цьому плані й психолінгвістика, що вивчає не лише мовлення, його механізми, але й наявні в свідомості мовної особистості картини світу. Дотримуємося погляду, що мовна особистість включає, з одного боку, комунікативно-діяльнісні характеристики, а з другого, параметри-маркери свідомісноособистісні, чим обумовлюється комплексно-системний підхід при аналізі її ознак (психіки й свідомості) в якості психолінгвального вивчення. Усвідомлення людьми оточуючого їх світу реально відображається в мові, що становить собою форму об єктивації вербальної свідомості. Звукова етномова це спосіб і засіб структурації й фіксування (збереження) ментально-суспільного досвіду, знання планетарного людства про світ, його природу, взаємозв язки з рівнем та якістю переконань індивідів, відображених у пам яті етнічної й планетарної культури. Таким чином, особистісна система знань, що проявляється в поглядах, переконаннях, які в свою чергу відбиваються в різноманітних термінах етномови, охоплює те, що людина знає про світ. Інакше кажучи, мова, як вербально-семантична єдність, суб єктивується. Проходячи через інтелектуальнопсихоментальну субстанцію особистості, її вербальну самосвідомість, її розум, образ думок, духовно-душевну спрямованість на певну систему цінностей, вона впливає на емоції, почуття, відношення, якість життя особистості, виражаючись уже у формі вільного вибору, комунікації, мовленнєвій поведінці в цілому. Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку людства абсолютною більшістю фахівців різних галузей знання характеризується як кризовий. На такій оцінці сходяться представники й природничих, і суспільно-гуманітарних наук. Стає зрозуміло, що модель «прогресу» за рахунок експлуатації Природи аж до її винищення, стає фундаментом можливого самознищення людської цивілізації. Звідси потреба не замикатися межами традиційних проблем, що розглядаються в тій чи іншій науці, а намагатися максимально інтегрувати здобутки різних напрямків знання, адже сьогодні вже відомо, що увесь Всесвіт функціонує за голографічним принципом. Суть голографічної природи Універсуму полягає в тому, що все в Світобудові пов язане між собою. Це єдина вібраційно-комунікативна система, між елементами якої здійснюється безперервний обмін інформацією. Власне, це забезпечує єдність Всесвіту, узгодженість дій усіх елементів динамічної системи, їх взаємозв язки. Звідси випливає, що енергоінформаційна структура кожної окремої особистості, її вербальної самосвідомості й Космосу становлять собою єдину, хоч і багаторівневу систему. І людина має розуміти свій «внесок» у кризовий стан планети спільної домівки життя всього людства. Дисгармонія сучасних відносин у системі «Людина Природа (Світобудова) Цивілізація» великою мірою викликана, по-перше, низькою загальною духовно-екологічною самосвідомістю як на рівні особистості, так і на рівні етносів та планетарного людства в цілому; по-друге, дезорганізуючо-меркантильною стратегією політичних лідерів держав, особливо тих, які роблять ставку на диктатуру, тиранію, на експлуатацію енергії страху людей через демонстрацію ілюзорної сили «атомного (бактерологічного, хімічного, психотропного) кулака», прикриваючись при цьому словами типу «примус до миру», «братерство», «миролюбний десант» та ін.; по-третє, бездумно-варварською звичкою споживати без особливої потреби все більше й більше природних ресурсів, не піклуючись про їх збереження, а також культивуванням у суспільстві споживацької психології; почетверте, продукуванням через освітні заклади різних форм навчання застарілих догм і стереотипів, які, зрозуміло, не працюють на оновлення світоглядно-креативної, інтелектуально-психоментальної парадигми особистості; по-п яте, ігноруванням (свідомим чи неусвідомлюваним) факту детермінованості матеріального світу Землі (в тому числі й людини та людства) вищими законами Всесвіту. Це зобов язує нас розуміти: незнання існуючих (функціонуючих) Законів не звільняє від відповідальності за їх порушення. З іншого боку, треба мати на увазі: кризові процеси на Землі, давно спровоковані бездумно-паразитарною діяльністю агресивної людини, що є виразним показником її низької вербальної самосвідомості, не можуть бути вирішені без мудрої милосердності Людини, її любові й благородного розуму, її розширеної, космогалактичної й просвітленої свідомості, особистості, яка розуміє потребу персональної відповідальності за налагодження гармонійних взаємовідносин між базовими одиницями багатомірної системи «Людина Природа (Світобудова) Цивілізація». Найсуттєвіша риса ХХ ст. початку ХХІ ст. це створення людством смертельної загрози існуванню, наближення до межі можливого самознищення. Чому так сталося? Чому так є? Питання складне, однозначної відповіді на нього немає. Та не можна не помітити, що існуючі моделі освіти увесь час намагалися збагачувати особистість знаннями (як зробити велосипед, трактор, міксер, телефон, літак, «мобілку», плеєр, комп ютер і т.д.), але вербальна свідомість (самосвідомість) особистості, фактично, майже якісно не змінювалася. Тому в наш час система освіти перебуває в глибокій кризі. З метою її подолання ХХІ ст. оголошено ЮНЕСКО «століттям освіти». Триває пошук моделі освіти ХХІ століття. Зрозуміло, що вона має формувати новий тип світогляду (неосферно-синергетичний, цілісно-холістичний, інтегрально-космогалактичний), нову поведінкову домінанту. Уже сьогодні відомі правила поведінки людини УІ раси. Доречно їх дотримуватися кожному з нас, щоб не хворіти, бути довголітнім і не посилювати кризу та руйнування Природи (Світобудови), зокрема: 1. Не вживати алкоголь. 2. Не їсти м яса й продуктів, пов язаних з розкладанням. 3. Не палити. 4. Випромінювати енергії Світла, Любові, Гармонії, Радості, тобто бути Джерелом Чистої Енергії в просторі. 5. Секс рідко (з метою продовження роду). 6. Фізичні зміни зовнішності ( ріст 2-3 метри в чоловіків, 180 см у жінок). 7. Люди шостої раси літають. Проходять крізь стіни, ходять по воді, володіють здібностями телекінезу, яснобачення, яснослухання, ясночуття, ясновідчуття; мають тонкі смакові відчуття. 8. Людина 6-ї раси не вміє погано (злісно, роздратовано, ревниво, мстиво) думати, бо будь-яка погана думка буде приносити фізичні страждання. 9. Людина 6-ї раси житиме 600 років. 10. Спокійно переносити радіацію, ультра-, інфрапромені, обходитися без їжі й повітря. 11.Тіло ущільнений астрал, тобто на фізичному плані 1/3 життя, в астральному тілі 2/ Абсолютно всі люди творчі, геніальні в усіх галузях знання. 13. Фізичною їжею майже не харчуються, живляться акумульованою сонячною енергією або прямо з простору. 14. Дуже доброзичливі, милосердні, як Діти, веселі, радісні, красиві [9,с.28-29].Зазначені характеристики людини шостої раси ставлять нас перед необхідністю все частіше роздумувати над запитанням: чи гідні ми жити в найближчому майбутньому? Що треба негайно усувати з власного стилю життя, щоб працювати не на кризу Природи (Світобудови), а на утвердження гармонії й блага для всього Сущого на планеті Земля? Ми стоїмо перед необхідністю більш відповідально відноситися до власного потенціалу; систематично, орієнтуючись на інноваційні здобутки, оновлювати знання; осмислювати й уводити в практику комунікації нові терміни й поняття, наприклад: «багатомірність», «аура», «чакри», «інкарнація», «реінкарнація», «душа», «дух», «діти індиго», «телепортація», «левітація», «телекінез», «ефір», «фотон», «фотонний пояс», «телепатія», «інші виміри та стани матерії», «синергія», «карма», «Ієрархія Сил Світла», «Дванадцять Променів Галактичної Свідомості», «Гармонійна конвергенція», «гармонійні звукові хвилі», «вознесення», «Альфа-Майстер», «близнецьовий промінь», «світлове тіло», «кришталева решітка», «Воїни світла», «каузальний план», «ментальний план», «небесне воїнство», «Міста Світла», «Христова енергія», «Адамантні часточки», «Меркаба», «Меркива», «Нульова точка», «орби», «Світлова Спіраль Метатрона», «прана», «пранічний канал», «П ятимірна Піраміда Світла», «сакральна геометрія», «надсвідомість», «Божественне Я», «Світлові пакети інформації», «космічний інкубатор», «священні мови», «Сім променів Буття», «Сім Елохім», «трьохпелюсткове полум я», «чакра Вознесення», «Царство девів і елементалів», «Чохани або Владики Променів», «Ера Водолія» та ін. Мета статті. Поданою інформацією кожну бажаючу мовну особистість спрямовувати на поглиблення, оновлення, розширення власної вербальної свідомості (самосвідомості), що важливо для становлення багатомірного, інтегрально-холістичного мислення, а також розмивання догматів і шаблонів, які полонили нас і не відповідають космопланетарній (космогалактичній) природі людини, наносячи непоправну шкоду процесу конструктивної еволюції людини, її якісній самореалізації. Це важливо для більш ефективного управління особистістю дитини (школяра, учня, студента, магістранта), її психогенетичним потенціалом. Аналіз досліджень і публікацій. Вагомий внесок в обґрунтування космопланетарної природи
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks