Tema Pract Ab Venit

Description
dsadas

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 9

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  Tema: Abordarea veniturilor  Problema 1   . Determinaţi valoarea viitoare a fluxului de   numerar acumulat cu 8%, dacă fluxurile sunt   următoarele:  1 an    –   10 000   lei  2 an    –   80 000   lei  3 an    –   0  4 an    –   80 000   lei  Problem   Determinaţi valoarea întreprinderii   ce a realizat în anul 2007 următoarele rezultate:   Volumul vânzărilor produsului A, a constituit 2000 buc.;   Volumul vânzărilor produsului B, a constituit 5000 buc.;   Preţul produsului A, 15 lei buc.;   Preţul produsului B, 7 lei buc.;   Cheltuielile produsul A, 59 % din preţ;   Cheltuielile produsul B, 63 % din preţ. Indicatoti2008200920102011 Creşterea VV   prod A, %581111 Creşterea VV   prod A, %691012 Uzura anuală, lei 2500250025002500 Rata de actualizare constituie 18%, rata de capitalizare 4%  Problema la domiciliu) Apreciaţi valoarea întreprinderii   dacă   activele întreprinderii cuprind: o clădire de   producţie cu dimensiunile 50m x 22m x 5m    –   arendarea căreia timp de 5 ani ar aduce    întreprinderii 90 lei lunar pentru fiecare   m.p., cheltuielile de întreţinere fiind de   12%,; Arenda va creşte cu 11% anual. Rata   de actualizare constituie 18%. rata de   capitalizare 9%
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks