Tema I: Normativna ureditev varstva pred požarom - PDF

Description
PRILOGA Seznam literature za posebni del osnovnega strokovnega izpita za OKTOBER 2008 V prilogi je seznam osnovne in dodatne literature za osnovni strokovni izpit za odgovorno projektiranje požarne varnosti

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 155 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PRILOGA Seznam literature za posebni del osnovnega strokovnega izpita za OKTOBER 2008 V prilogi je seznam osnovne in dodatne literature za osnovni strokovni izpit za odgovorno projektiranje požarne varnosti in dopolnilni strokovni izpit za odgovorno revidiranje požarne varnosti. Kandidat, ki pristopa k prvemu mora poznati dokumente, ki so pod točko»osnovna literatura«. Kandidat, ki pristopa k drugemu pa mora poleg osnovne literature poznati tudi dokumente, ki so zbrani pod točko»dodatna literatura«. 1 Tema I: Normativna ureditev varstva pred požarom Predpisi: - Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1) Ur.l. RS, št. 102/2004 (14/2005 popr.) - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) Ur.l. RS, št. 126/ Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 in 8/03 popr.) - Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08) - Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08) - Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur.l. RS, št. 66/04) - Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) - Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 28/05, 66/06, 132/06) - Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, 52/07) Standardi in smernice: - Tehnična smernica MOP TSG-1 001: 2007 Požarna varnost v stavbah - standardi DIN - smernice CEA - smernice VdS - smernice NFPA - smernice SIA - smernice SZPV - smernice CFPA Tema II: Ocena požarne nevarnosti Predpisi: - Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur.l. RS, št. 70/1996 (5/ popr.), 31/2004) Smernice in standardi: - SIA-Dokumentation 81: Brandrisikobewertung, Berechnungsverfahren (Methode Gretener), NFPA 551: Evaluation of Fire Risk Assessments, NFPA, Boston, ZDA, CFPA E Guideline No : Introduction to Qualityative Fire Risk Assessment Druga literatura: - Klemenčič F., Eksplozivne snovi, MORS, Ljubljana Janežič J., Ocenjevanje požarne ogroženosti, Revija Požar, letnik 8, št. 1, SZPV, Ljubljana, Bursač Z. s sodelavci; Opasne tvari - Mjere sigurnosti, sprečavanje i saniranje posljedica. ZOODS SRH, Zagreb Oblak-Lukač A., Nevarne snovi. DDU Ljubljana Dow's Fire & Explosion Index Hazard Classification Guide, 7th Edition, American Institute of Chemical Engineers (AIChE), SIA-Brandrisikobewertung berechnungverfahren (švicarska metoda za ocenjevanje požarnega rizika) - Risk management for organizations and systems, ONR - Rasbash D., Ramachandran G., Kandola B., and Watts J.; Evaluation of Fire Safety, John Wiley & Sons, Romeike F., Finke R.; Brand risk management, Beitrag, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd Edition, NFPA, SFPE, 2002 Tema III: Izbor koncepta požarne varnosti Predpisi: - Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1) Ur.l. RS, št. 102/2004 (14/2005 popr.) - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) Ur.l. RS, št. 126/ Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) - Pravilnik o študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 28/05, 66/06, 132/06) - Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l. RS, št. 89/1999, 39/2005) - Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Ur.l. RS, št. 138/2004) Smernice in standardi: - SIST ISO/TR : Požarno inženirstvo - 1. del: Uporaba performančnega načina projektiranja požarne varnosti - Fire safety engineering - Part 1: Application of fire performance concepts to design objectives - SIST ISO/TR : Požarno inženirstvo - 1. del: Uporaba performančnega načina projektiranja požarne varnosti - SIST ISO/TR : Požarno inženirstvo - 2. del: Požarni scenariji - SIST ISO/TR : Požarno inženirstvo - 3. del: Ocenjevanje in preverjanje matematičnih požarnih modelov - SIST ISO/TR : Požarno inženirstvo - 4. del: Začetek in razvoj požara in dimnih plinov - SIST ISO/TR : Požarno inženirstvo - 5. del: Širjenje dimnih plinov - SIST ISO/TR : Požarno inženirstvo - 6. del: Odziv konstrukcije in širjenje požara izven prostora nastanka požara - SIST ISO/TR : Požarno inženirstvo - 7. del: Odkrivanje, aktiviranje in gašenje - SIST ISO/TR : Požarno inženirstvo - 8. del: Varnost ljudi v stavbah - Obnašanje v požaru Druga literatura: - Grm B., Jug A., Inženirske metode in računalniški programi za uporabo pri performančnem projektiranju požarne varnosti v objektih poročilo 2. faze, Koncept za projektiranje požarne varnosti z inženirskimi metodami, Razvojno-raziskovalna naloga financirana s strani požarnega sklada (pogodba MO št /2000) - Grm B., Jug A., Inženirske metode in računalniški programi za uporabo pri performančnem projektiranju požarne varnosti v objektih poročila faze, Razvojno-raziskovalna naloga financirana s strani požarnega sklada (pogodba MO št /2000) - Jug A., Koncept požarne varnosti v nakupovalnih središčih, Gasilska zveza Slovenije, Maribor Stevanovič B., CFD modeli, Revija Požar, letnik 4, št. 4, SZPV, Ljubljana, Hunt S., Računalniški požarni modeli, Revija Požar, letnik 7, št. 2, SZPV, Custer Richard L. P., Meacham Brian J.; Sfpe Engineering Guide to Performance-Based Fire Protection Analysis and Design of Buildings, SFPE, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd Edition, NFPA, SFPE, Tema IV: Osnove gorenja in razvoja požara Predpisi: Smernice in standardi: - SIST EN ISO 13943: Požarna varnost - Slovar (ISO 13943:1999) - SIST EN ISO 13943: Požarna varnost - Slovar Druga literatura - Grm B, Stevanovič B., Kemija v gasilstvu, Gasilska zveza Slovenije, Munih P., Gorenje in upočasnitev gorenja polimernih materialov, Revija Požar, letnik 3, št. 2, SZPV, Ljubljana, Petriček S., Kako napovemo obnašanje nekaterih materialov v požaru?, strokovno posvetovanje, Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela, FKKT, Ljubljana SIQ zbornik, Mednarodni seminar o protieksplozijski zaščiti, Bled, april Karlsson B., Quintiere James G.; Enclosure Fire Dynamics, CRC press, Drysdale D., Introduction to Fire Dynamics, 2nd Edition, Quintiere James G.; Fundamentals of Fire Phenomena, John Wiley & Sons, Bartknecht W.; Staubexplosionen. Springer-Verlag, Brandschutz Atlas, Band 1, 2 - Baulicher Brandschutz. Wehner GmbH, Eggenfelden Eckhoff R., Dust Explosions in the Process Industries, Gulf Professional Publishing; 3 edition, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd Edition, NFPA, SFPE, 2002 Tema V: Mehanizmi gašenja, gasila in gasilni učinki gasil Predpisi: - Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) - Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS, št. 67/05) - Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur.l. RS, št. 108/2004 in 116/2007) - Smernice in standardi: - SIST ISO : Požarna zaščita Slovar 4. del: Naprave in sredstva za gašenje požarov - SIST ISO/TR : Požarno inženirstvo - 7. del: Odkrivanje, aktiviranje in gašenje - SIST EN 1866: Prevozni gasilniki - SIST EN 3-1:1996 (en) - Prenosni gasilniki - 1.del: Opis, trajanje gašenja, požarna preskusa razredov A in B - NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems, 2008 Edition - osist pren 3-10: Prenosni gasilniki del: Določbe za vrednotenje skladnosti prenosnih gasilnikov z EN 3, 7 Druga literatura - Grm B, Stevanovič B., Kemija v gasilstvu, Gasilska zveza Slovenije, Slovensko združenje za požarno varnost, zbornik referatov, Pregled novosti na področju gasilnikov in praktični preizkus gašenja požarov razreda A, B in F z ročnimi gasilniki, Kranj, Slovensko združenje za požarno varnost, zbornik referatov, Sistemi za gašenje s plinskimi gasili, Ig, NFPA Fire protection handbook, NFPA, Boston, - Quintiere James G.; Fundamentals of Fire Phenomena, John Wiley & Sons, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd Edition, NFPA, SFPE, 2002 Tema VI: Evakuacija, obnašanje ljudi ob požaru in načrtovanje evakuacijskih poti Predpisi: - Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) Smernice in standardi: - Tehnična smernica MOP TSG-1 001: 2007 Požarna varnost v stavbah - VdS 2969 Evakuierung und Räumung von Gebäuden; Ausgabe SIST 1013: Požarna zaščita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara - SIST ISO : Požarna zaščita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik - Smernica SZPV - CFPA Europe, št. 02/2002: Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode - SIST EN : Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting - SIST EN 81-73: Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal (liftov) Posebne izvedbe osebnih in osebno-tovornih dvigal 73. del: Obnašanje dvigal v primeru požara Druga literatura - Polič M., Vedenje ljudi ob požarih, Revija Požar, letnik 2, št. 1, SZPV, Ljubljana, Jug A., Ocena časa evakuacije ob požaru ali drugem dogodku, Dnevi zasebnega varovanja, VI strokovni posvet, Zbornica RS za zasebno varovanje, Ljubljana, Grm B., Evakuacija v bolnišnicah, Revija Požar, letnik 3, št. 4, SZPV, Ljubljana, Grm B., Deset pravil za varen umik v primeru požara iz objektov, v katerih potekajo prireditve, Revija Požar, letnik 5, št. 2, SZPV, Ljubljana, Grm B., Jug A., Inženirske metode in računalniški programi za uporabo pri performančnem projektiranju požarne varnosti v objektih poročilo 9. faze, 6. del: Varnost ljudi evakuacija, vedenje in odziv uporabnikov stavb (Podsistem 6), Razvojno-raziskovalna naloga financirana s strani požarnega sklada - Polič M., Evakuacija, Psihološki vidiki nesreč, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, Ljubljana, Muhič A., Muhič B.G., Evakuacija večjega števila ljudi projekt Mega kino centra - BTC, Ljubljana, Revija Požar, letnik 5, št. 4, SZPV, Ljubljana, Predtechenskii V. M., Planning for foot traffic flow in buildings, Amerind, Santos, G.; Aguirre, B. E., A Critical Review of Emergency Evacuation Simulation Models, NIST SP 1032, NFPA Fire protection handbook, NFPA, Boston, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd Edition, NFPA, SFPE, 2002 Tema VII: Pasivni požarnovarnostni ukrepi (Gradbeni in tehnični požarnovarnostni ukrepi) Predpisi: - Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1) Ur.l. RS, št. 102/2004 (14/2005 popr.) - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) Ur.l. RS, št. 126/2007 5 - Zakon o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS, št. 52/2000, 110/2002-ZGO-1) - Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur.l. RS, št. 99/2004 UPB 1) - Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) - Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Ur.l. RS, št. 54/2001) Smernice in standardi: - Tehnična smernica MOP TSG-1 001: 2007 Požarna varnost v stavbah - SIST EN : Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb - SIST EN : Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije del: Splošni vplivi Vplivi požara na konstrukcije - DIN : Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile - Smernica SZPV 101/99 - Klasifikacija zgradb po namembnosti z vidika požarne varnosti, Požar, št. 1, Letnik 5, Smernica SZPV 102/99: Požarna varnost v gradbenih objektih, Požar, št. 1, Letnik 5, Smernica SZPV 103/99: Požarnovarnostne lastnosti gradbenih proizvodov, Požar, št. 1, Letnik 5, Smernica SZPV 203/99: Preprečevanje širjenja požara po zunanji strani stavb, Požar, št. 2, Letnik 5, Smernica SZPV 204/99: Požarnovarnostni odmiki med stavbami, Požar, št. 2, Letnik 5, 1999 Druga literatura - Remec, Č. urednik, Požarna varnost jeklenih konstrukcij, Zbornik mednarodnega seminarja, Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije, Janežič J.; Osnove požarnovarne gradnje. Delo in varnost, št. 108, ZVD, Ljubljana Tisu B., Požarno-odporni paneli - paneli z mineralno volno, Revija Požar, letnik 7, št. 3, SZPV, Ljubljana, Pajek L., Požarne zasteklitve in kombinacija požarnega stekla in lesa, Revija Požar, letnik 7, št. 3, SZPV, Ljubljana, Brenčič M., Vloga požarnih in dimnih loput v stavbah, Revija Požar, letnik 7, št. 3, SZPV, Ljubljana, Verdnik D., Požarnozaščiteni kabelski sistemi, Revija Požar, letnik 7, št. 3, SZPV, Ljubljana, Brandschutz Atlas, FeuerTRUTZ, Buchanan Andrew H., Structural Design for Fire Safety, John Wiley & Sons, Horrocks A.R., Price D., Fire Retardant Materials, CRC press, Kordina Meyer-Ottens, Beton Brandschutz Handbuch, Verlag Bau+Technik, Fitzgeralrd R. W., Building Fire Performance Analysis, John Wiley&Sons, Purkiss J. A., Fire Safety Engineering - Design of Structures, Butterworth -Heinemann, Merschbacher A., Brandschutz, Verlagsges. Müller, NFPA Fire protection handbook, NFPA, Boston, NFPA 5000, Building Construction and Safety Code Handbook, NFPA, Boston, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd Edition, NFPA, SFPE, 2002 Tema VIII: Oskrba z vodo za gašenje Predpisi: - Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1) Ur.l. RS, št. 102/2004 (14/2005 popr.) - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) Ur.l. RS, št. 126/ Zakon o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/2005 UPB 1) - Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007) Smernice in standardi: - Tehnična smernica MOP TSG-1 001: 2007 Požarna varnost v stavbah - Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. list SFRJ, št. 30/91, 83/2005) - Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. list RS, 22/95) 6 - SIST 1007: Označevalne tablice za hidrante - SIST EN 14339: Podzemni hidranti - SIST EN 14384: Nadzemni hidranti - TRbF Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten Druga literatura - Grm B., Glavnik A. Tomazin M., Oblak J., Oskrba z vodo za gašenje, Razvojno-raziskovalna naloga financirana s strani požarnega sklada, Schröder H., Prendke W., Hermann, Lexikon der Feuerwehr, Kohlhammer, Stuttgart, Cozad F.W., Water Supply for Fire Protection, Prentice Hall, 1981 Tema IX: Aktivni požarnovarnostni ukrepi Predpisi: - Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1) Ur.l. RS, št. 102/2004 (14/2005 popr.) - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) Ur.l. RS, št. 126/ Zakon o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 113/2005 UPB 1) - Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/2007) - Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. RS, št. 45/2007) Smernice in standardi: - Tehnična smernica MOP TSG-1 001: 2007 Požarna varnost v stavbah - SIST ISO : Požarna zaščita Slovar 3. del: Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - SIST ISO : Požarna zaščita Slovar 4. del: Naprave in sredstva za gašenje požarov - SIST ISO : Požarna zaščita - Slovar - 5. del: Nadzor dima - SIST ISO : Požarna zaščita Slovar 8. del: Izrazi, ki so specifični za gašenje požara, reševalne službe in ravnanje z nevarnimi snovmi - SIST EN 54 skupina standardov - Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - SIST-TS CEN/TS 54-14: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 14. del: Smernice za načrtovanje, projektiranje, vgradnjo, preverjanje, uporabo in vzdrževanje - SIST EN 14604: Javljalniki dima - SIST EN 12845: Vgrajene naprave za gašenje Avtomatski sprinklerski sistemi - Projektiranje, vgradnja in vzdrževanje - osist pren :2005: Vgrajeni gasilni sistemi Sistemi za gašenje s plinom 1. del: Splošne zahteve za načrtovanje in vgrajevanje - SIST EN : Vgrajeni gasilni sistemi - Sistemi s praškom - 2. del: Projektiranje, izvedba in vzdrževanje - CEA VdS Sprinkler Systems: Planning and Installation, NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler Systems, NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems, SIST EN skupina standardov Sistemi za nadzor dima in toplote - VdS CEA 4020 Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (NRA); Planung und Einbau Ausgabe VdS 2221 VdS-Richtlinien für Entrauchungsanlagen in Treppenräumen (EAT); Planung und Einbau, Ausgabe NFPA 92B: Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria and Large Areas, DIN : Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 5: Maschinelle Rauchabzugsanlagen (MRA); Anforderungen, Bemessung Druga literatura - Aktivna požarna zaščita, SZPV/DSIT zbornik seminarja, Maribor, - Sistemi za avtomatsko gašenje, SZPV zbornik seminarja, Ljubljana, Projektiranje javljanja in alarmiranja požara, SZPV zbornik seminarja, Ljubljana, Kontrola dima v stavbah, SZPV zbornik seminarja, Ljubljana, 2003 Smernice in standardi: SISTEMI IN NAPRAVE ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE Slovenija: Pravilniki: - Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. RS, št. 45/2007) Standardi: - SIST EN 54-1:1996; Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 1. del: Uvod - SIST EN 54-1:2001; Odkrivanje in javljanje požara in alarmiranje - 1. del: Uvod - SIST EN 54-2:1997; Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 2. del: Oprema za kontrolo in indikacijo - SIST EN 54-2:1997/AC:2000; Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 2. del: Požarna centrala - SIST EN 54-3:2001; Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 3. del: Naprave za alarmiranje - Zvočne naprave - SIST EN 54-4:1997; Sistemi za odkrivanje in javljanje požara - 4. del: Oprema za napajanje - SIST EN 54-4:1997/AC:2000; Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 4. del: Oprema za napajanje - SIST EN 54-5:2001; Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 5. del: Toplotni javljalniki - Točkovni javljalniki - SIST EN 54-7:2001; Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje - 7. del: Dimni javljalniki - Točkovni javljalniki na principu sipanja svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije - SIST EN 54-10:2002; Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje del: Plamenski javljalniki - Točkovni javljalniki - SIST EN 54-10:2002/A1: Odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 10. del: Plamenski javljalniki Točkovni javljalniki - SIST EN 54-11:2001; Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje del: Ročni javljalniki - SIST EN 54-12: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje del: Dimni javljalniki - Linijski javljalniki z optičnim žarkom - SIST EN 54-13: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 13. del: Ocenjevanje združljivosti sestavnih delov sistemov - SIST-TS CEN/TS 54-14: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 14. del: Smernice za načrtovanje, projektiranje, vgradnjo, preverjanje, uporabo in vzdrževanje - SIST EN 54-17: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 17. del: Kratkostični ločilniki - SIST EN 54-18: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 18. del: Vhodno/izhodne naprave - SIST EN 54-21: Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje del: Oprema za usmerjanje alarma in opozoril o napakah - SIST EN 14604: Javljalniki dima EU - CEA smernice - CEA 4021: , Specifications for fire detection and fire alarm systems, Requirements and test methods for multisensor detectors, which respond to smoke and heat, and smoke detectors with more than one sensor - CEA 4022: , Specifications for fire detection and fire alarm systems, Requirements and test methods for aspirating smoke detectors EU - EN standardi (predlogi): - osist pren 54-14: Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, co
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks