Тема 8 ТЕОРІЇ ВІДСОТКУ І РЕНТИ - PDF

Description
Тема 8 ТЕОРІЇ ВІДСОТКУ І РЕНТИ Пригода це сутність комерції, але сутність банківської справи це обережність. (Уолтер Бегхот) Є три способи розорення: найшвидший перегони, найприємніший жінки, але найнадійніший

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Crafts

Publish on:

Views: 19 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Тема 8 ТЕОРІЇ ВІДСОТКУ І РЕНТИ Пригода це сутність комерції, але сутність банківської справи це обережність. (Уолтер Бегхот) Є три способи розорення: найшвидший перегони, найприємніший жінки, але найнадійніший сільське господарство. (Вільям Пітт) 1. Капітал, інвестиції, позичковий відсоток. 2. Ринок капіталу. 3. Ринок землі і земельна рента. ЛІТЕРАТУРА 1. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний. К., Ч. І. Розділ VІІІ. Ч. ІІ. Розділ ІІІ. 2. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М., Гл Долан Э.Д., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. СПб., Гл Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. К., Гл Гл Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. К., Глава , Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник. К., Тема Ніколенко Ю.В. Політекономія: Підручник. К., Гл Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. К., Розділ ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 9. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. К., Тема Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общей ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлѐвой. М., Гл Курс экономической теории. Учебное пособие / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. Киров, Гл , 4. Гл Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. СПб., Гл Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Уч. пособие. Новосибирск, Гл. XV. 2, 3, Иохин В.Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономический анализ: Учебник. М., Гл. ХVI; Гл. VI. 1, 3, Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учеб. для вузов. М. Гл Экономика: Учебник / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. М., Гл Дана тема продовжує розгляд окремих чинників виробництва. Ринки капіталу і землі відіграють значну роль в економічному житті будь-якої країни. Докладніше питання теми вивчаються у курсі мікроекономіки. 1. КАПІТАЛ, ІНВЕСТИЦІЇ, ПОЗИЧКОВИЙ ВІДСОТОК У попередніх темах були розглянуті різні визначення поняття капітал та його види. Безперечно, що ця категорія є однією з ключових в економічній теорії, але одночасно вона і найбільш складна і неоднозначна (зверніть увагу на походження слова лат. capitalis головний). Підходи до капіталу змінювалися з часом. Меркантилісти ототожнювали капітал з грошима, сума яких зростає у сфері торгівлі. Фізіократи розуміли капітал як кошти, що вкладені у землеробство. Класики, які жили в епоху промислового 117 В.А. Палехова капіталізму, фактично трактували капітал як знаряддя праці (так званий фізичний капітал). На думку Д.Рікардо, палка в руках первісного мисливця вже була капіталом. К.Маркс, успадкувавши підхід класичної школи, ускладнює визначення капіталу, заглиблюючись у дослідження капіталістичних виробничих відносин. На його думку, це авансована вартість, що самозростає, тобто вартість, що приносить додаткову вартість. Але у широкому розумінні слова капітал у К.Маркса це виробничі відносини з приводу розподілу додаткової вартості. Пізнати капітал можна лише у русі процесі його кругообігу. Суттєвий внесок у розвиток наукової уяви про природу капіталу внесли неокласики (Є.Бем-Баверк, І.Фішер, Дж.Кларк). Головне їхнє досягнення це практична відмова від класичної тріади (праця земля капітал), для них капітал це вже не тільки знаряддя праці. Згідно з І.Фішером, капітал це будь-який елемент багатства, який приносить його власнику регулярний доход протягом тривалого часу. Таким чином, капітал включає і засоби праці, і товари довготривалого користування, і землю, і навіть людський чинник. Погляди І.Фішера відрізняються від поглядів класичної школи також і тому, що вони ґрунтуються не на трудовій теорії вартості, а на маржиналізмі. Елемент капіталу цінується не тому, що на його виробництво витрачені ресурси, а тому, що він приносить кінцевий доход. Таким чином, існують різні концепції капіталу, серед них найбільш поширені: речова фізичний капітал, тобто блага довготривалого користування, що створені людьми, а не природою, для виробництва інших товарів та послуг (обладнання, приміщення, запаси матеріалів, напівфабрикатів тощо); грошова фінансовий капітал: гроші та цінні папери; людський капітал запас знань, кваліфікація. На прикладі капіталу найбільш доречно ввести поняття запасу і потоку. Капітал є показником запасу обладнання, грошей, інформації; він розраховується на певний момент часу. Інвестиції (буквально капіталовкладення) це показник потоку, який збільшує запас капіталу, і вимірюється за певний проміжок часу. 118 ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Інвестиції являють собою витрату коштів у даний момент з метою отримати доход у майбутньому. Зверніть увагу, головне, що об єднує різні форми капіталу, це своєрідна угода між сьогоденням і майбутнім. Це доводиться на прикладі улюбленого персонажа Робінзона та його примітивного капіталу сітки для лову риби. Щоб сплести сітку і тим самим збільшити свою здобич у подальшому, Робінзону сьогодні доводиться відмовитися від звичного лову риби руками і лягти спати голодному (відмова від споживання). Але у майбутньому, отримавши сітку, Робінзон суттєво збільшує здобич своє багатство. Якщо плетіння сітки потребує багато часу, Робінзону доведеться завчасно засушити рибу (зробити заощадження) та годуватися нею під час роботи (виробниче використання заощаджень інвестиції). Але для того, щоб засушити рибу, потрібний час. Можна уявити, що поряд живе П ятниця, який має сушену рибу. Якщо позичити її у нього, можна зекономити час. Чи погодиться П ятниця? Взагалі людині властиво надавати перевагу сьогоднішнім благам, а не завтрашнім. Так звані часові переваги (time preference) передбачають схильність людей оцінювати поточне споживання вище, ніж майбутнє. Тож для того, щоб людина погодилася відмовитися від поточного споживання благ і позичила рибу (гроші), їй треба за це віддячити. Формою цієї подяки і є позичковий відсоток (interest rate). Це психологічне пояснення, розуміння відсотку як плати за стримування, так, як і технологічне (використання засобів праці у майбутніх виробничих процесах), було властиве австрійській школі (Є.Бем-Баверк). Кожний чинник виробництва створює свій доход відсоток є доходом на капітал. Класичне визначення позичкового відсотку дав І.Фішер: коефіцієнт, що показує, наскільки долар прибутку, що отриманий зараз, цінніше в очах суспільства у порівнянні з доларом прибутку, який можна отримати у майбутньому. Вкладання коштів з метою збільшення капіталу передбачає розрив у часі між витратами і доходами. Таким чином, для прийняття інвестиційного рішення доводиться зіставляти поточну цінність з майбутньою, цей процес має назву дисконтування. Майбутні гроші завжди дешевше сьогоднішніх (і не лише тому, що ми маємо справу з інфляцією). Сьогоднішні гроші можуть бути вкладені у бізнес з метою отримання прибутку, на 119 В.А. Палехова них можна купити землю і привласнювати ренту, нарешті, просто купити благо і отримувати корисність. Але найлегше зрозуміти втрати від невикористання сьогоднішніх грошей, застосовуючи банківський відсоток. Порівняйте 1000 грн. сьогодні та ті ж гроші через рік. Якщо сьогоднішню суму покласти у банк під 15%, то через рік ви отримаєте 1150 грн. (це майбутня вартість сьогоднішніх грошей). Можна поставити питання інакше скільки грошей потрібно покласти у банк сьогодні, щоб через рік отримати 1000 грн.? Якщо зберігається той самий відсоток, то ця сума дорівнює 870 грн. Пояснення відсотку у Дж.Кейнса стосується саме грошового капіталу. За його словами, відсоток це плата за розлучення з ліквідністю. У грошей є чудові властивості вони ліквідні (їх можна миттєво обміняти на будь-що корисне для вас) і вони можуть приносити доход. Перед власником грошей стоїть проблема вибору і доводиться чимось жертвувати. Якщо ви хочете отримати доход, ви повинні відмовитися від ліквідності. 2. РИНОК КАПІТАЛУ Сутність відсотку більш наочно проявляється на ринку капіталу. Виходячи з двох основних концепцій капіталу, можна по-різному визначати ринок капіталу. Якщо брати до уваги речову концепцію, ринок капіталу є одним з ринків чинників виробництва. Попитна капітал на цьому ринку це попит підприємців на фізичний капітал. Але для цього їм потрібний грошовий капітал. Вирішення цієї проблеми полягає у створенні особливого ринку, на якому продаються і купуються гроші. Продавцями грошового капіталу на цьому ринку виступають домогосподарства (рис. 5-1). Доходи домогосподарств можна поділити на споживання і заощадження. Заощаджуючи кошти, люди обмежують своє поточне споживання заради його зростання у майбутньому. Але зберігати гроші просто у вигляді готівки невигідно. І ринок капіталу пропонує домогосподарствам надійне і вигідне зберігання їхніх коштів. Це робиться завдяки комерційним банкам, про які вже йшлося у першому питанні. 120 ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Саме комерційні банки зберігають внески домогосподарств, акумулюють їхні заощадження і за рахунок цих коштів пропонують позики або кредити (від лат. сreditum позика) підприємцям для інвестування. Тому ринок капіталу також називають ринком інвестиційних коштів. Рис Перетворення заощаджень в інвестиції Ринок грошового капіталу можна представити як ринок грошей (тобто короткострокових, банківських позик, які пропонує кредитна (банківська) система) та ринок цінних паперів (тобто довгострокових позик, фінансовий ринок). Це доволі своєрідний ринок попит на ньому існує саме на гроші, а пропозиція виступає у вигляді як грошей, так і цінних паперів (акцій та облігацій). Суб єктами фінансового ринку виступають не лише банки та домогосподарства, а і фондова біржа (на рис. 8-1 Б у цьому випадку означатиме біржу). Ринок цінних паперів доповнює систему банківського кредитування і розглядається окремо (тема 10). На ринку капіталу попит забезпечують підприємці. Їхній попит на інвестиційні кошти залежить від потреби розширення своєї діяльності, ситуації на ринках благ можливостей вкладання цих коштів, їхньої прибутковості. Оцінка доцільності інвестування проводиться на основі дисконтування. Цілком природно, що залежність між інвестиційним попитом і ставкою відсотку буде обернена чим дорожчі кредити, тим менше бажання скористатися ними. Пропозиція інвестиційних коштів формується за рахунок заощаджень домогосподарств. Вирішальним чинником для прийняття рішення домогосподарствами є ставка відсотку чим вона більша, тим легше тимчасово розлучитися з своїми грошима. Тому графік пропозиції інвестиційних коштів має додатний нахил. Таким чином, попит і пропозиція на ринку капіталу виглядають традиційно. Взаємодія домогосподарств і підприємців перетин кривих визначає рівноважну ставку позичкового 121 В.А. Палехова відсотка. Це своєрідна ціна тимчасового використання чужих грошей. Рис Рівновага на ринку капіталу Окрім комерційних банків на ринку капіталу присутні й інші фінансові посередники це страхові компанії, інвестиційні, пенсійні фонди тощо. 3. РИНОК ЗЕМЛІ І ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА Земля розглядається в економічній теорії з точки зору простору, де відбувається економічна діяльність, з точки зору родючості, а також з точки зору природних ресурсів, що містятьс
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks